Rachunkowość budżetowa, gospodarka finansowa I sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku po zmianach wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rPobieranie 8,14 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar8,14 Kb.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych za 2011 rok

Prowadzący:

Agata Syguda – Naczelnik WIAS RIO w Katowicach
Program szkolenia:

 1. Dokumentacja polityki rachunkowości z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.

 3. Rozliczenie i weryfikacja poniesionych wydatków inwestycyjnych.

 4. Uzgodnienie zapisów ewidencji syntetycznej z ewidencja analityczną.

 5. Analiza wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.

 6. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – zasady.

 7. Inwentaryzacja jako proces uwiarygodnienia rzetelności ksiąg rachunkowych poszczególnych składników majątkowych.

 8. Metody inwentaryzacji oraz dokumentacja dotycząca inwentaryzacji.

 9. Nowe zasady inwentaryzacji nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych.

 10. Rozliczenia wyników inwentaryzacji i osób materialnie odpowiedzialnych za inwentaryzację.

 11. Należności i zobowiązania – ustalenie ich stanu i odpowiednie ich rozpisanie w celu właściwego wykazania w odpowiednich pozycjach bilansu.

 12. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.

 13. Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań wymagalnych oraz sposób ich prezentacji
  w sprawozdaniach.

 14. Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
  w funduszu jednostki) – zasady i terminy sporządzenia.

 15. Sprawozdania budżetowe (roczne) – zasady sporządzenia, ostateczne korekty związane
  z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

 16. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i przeniesienie sald aktywów i pasywów do bilansu otwarcia roku następnego.

 17. Podział zadań i odpowiedzialności za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych między kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników, odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych

 18. Pytania i konsultacje, wymiana doświadczeń. • Terminy szkolenia do wyboru:
 • 23, 24 lutego 2012 r. – Katowice, ul. Grabowa 3, sala szkoleń.
 • Rozpoczęcie szkoleń o godz. 9.00, zakończenie około godz. 15.00Należność za szkolenie w kwocie 140 zł od osoby płatna będzie na podstawie otrzymanego rachunku.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna