Rachunkowość budżetowa, gospodarka finansowa I sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku po zmianach wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rPobieranie 9,27 Kb.
Data27.02.2018
Rozmiar9,27 Kb.

Rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych oraz omówienie zadań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki organizacyjnej (w tym urzędu) i budżetu j.s.t. (organu) za 2012 r.


Prowadzący:

Agata Syguda – Naczelnik WIAS RIO w Katowicach


 • Program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność oraz uprawnienia kierownika jednostki oraz skarbnika, głównego księgowego oraz innych pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych.

 2. Zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

 3. Szczególne zasady rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych budżetu j.s.t. i ich ujęcie
  w wewnętrznych uregulowaniach.

 4. Księgi rachunkowe – rodzaje i zasady ich prowadzenia.

 5. Aktualizacja należności – nowe zasady dokonywania odpisów aktualizujących (konto 290).

 6. Zasady ewidencji odsetek od należności i zobowiązań wymagalnych oraz sposób ich prezentacji
  w sprawozdaniach.


 7. Finansowanie inwestycji – ewidencja.

 8. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wycena i ich ujęcie w ewidencji księgowej.

 9. Zasady amortyzowania i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych.

 10. Inwentaryzacja – zasady dotyczące przeprowadzenia, terminy oraz osoby odpowiedzialne.

 11. Sprawozdania budżetowe – zasady sporządzania i terminy, osoby odpowiedzialne za sporządzenie.

 12. Sprawozdania z operacji finansowych - zasady sporządzania i terminy, osoby odpowiedzialne za sporządzenie.

 13. Ewidencja księgowa budżetu.

 14. Wycena należności i zobowiązań budżetu j.s.t.

 15. Ewidencja dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

 16. Środki pieniężne budżetu, w tym wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu.

 17. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi z tytułu uzyskanych dochodów budżetowych i zrealizowanych wydatków budżetowych.

 18. Wynik wykonania budżetu i wynik na operacjach niekasowych.

 19. Omówienie poszczególnych pozycji bilansu z wykonania budżetu j.s.t.

 20. Powiązanie ewidencji księgowej z bilansem z wykonania budżetu j.s.t.

 21. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dot. rachunkowości, sprawozdawczości.

 22. Pytania i odpowiedzi.
 • Termin szkolenia - 28 listopada 2012 r. – Katowice, ul. Grabowa 3, sala szkoleń.

 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00, zakończenie około godz. 15.00

Należność za szkolenie w kwocie 135 zł od osoby płatna będzie na podstawie otrzymanego rachunku.


Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna