Rachunek bankowy 160 000 złPobieranie 11,58 Kb.
Data16.05.2018
Rozmiar11,58 Kb.

ZADANIE 1
W dniu 2 lutego 2003 r. powołano do życia spółkę ALF Sp. z o.o. sporządzając bilans początkowy zawierający następujące dane:
Rachunek bankowy 160 000 zł;

Kapitał własny 160 000 zł;


W spółce ALF Sp. z o.o. w miesiącu lutym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

  1. 5.02.2003 zakupiono wg faktury VAT środki trwałe, które przyjęto na stan ewidencyjny dowodem OT wyceniając je w cenie nabycia na kwotę 60 000 zł;

Faktura VAT zakupu od dostawcy A została wystawiona na kwotę netto 60 000 zł;

VAT 13 200 zł;

brutto 73 200 zł;


  1. 7.02.2003 zakupiono materiały od dostawcy B według Faktury VAT netto 30 000 zł;

VAT 6 600 zł;

brutto 36 600 zł;

płacąc a nie czekiem. 8.02.2003 materiały przyjęto do magazynu w cenie zakupu wg dowodu Pz na kwotę 30 000 zł;

2a. 8.02.2003 otrzymano wyciąg bankowy zawiadamiający o realizacji czeku 30 000 zł;  1. 28.02.2003 opłacono przelewem koszty zużytej energii elektrycznej za miesiące styczeń i luty na podstawie odczytu licznika, koszty obciążają zarząd jednostki w kwocie 600 zł;

  2. 10.02.2003 wydano z magazynu do produkcji materiały (WZ) o wartości 21 000 zł;

  3. 27.02.2003 obliczono, że wynagrodzenia za pracę pracowników bezpośrednio produkcyjnych wynoszą 13 000 zł;

  4. 11.02.2003 podjęto gotówkę z banku do kasy (Wyciąg bankowy otrzymano) 13 000 zł;

  5. 28.02.2003 wypłacono pracownikom należne im wynagrodzenie 13 000 zł;

7a Zarachowano naliczone wynagrodzenie w koszty działalności produkcyjnej 13 000 zł;

  1. 12.02.2003 opłacono przelewem fakturę VAT za rozmowy telefoniczne netto 400 zł;

VAT 88 zł;

brutto 488 zł;

9. 28.02.2003 ustalono, że zużycie środków trwałych za miesiąc luty wg tabeli amortyzacyjnej obciąża koszty wydziałowe i wynosi 2 000 zł;

10. 28.02.2003 przeksięgowano koszty wydziałowe za okres obrachunkowy 2 000 zł;

11. W lutym wyprodukowano 900 sztuk wyrobów gotowych i przyjęto je do magazynu wg technicznego rzeczywistego kosztu wytworzenia (produkcja w toku nie wystąpiła).Wartość przyjętych wyrobów gotowych ...........

12. 28.02.2003 sprzedano za gotówkę wszystkie wyprodukowane i przyjęte do magazynu wyroby gotowe odbiorcy C wg faktury VAT sprzedaży na kwotę netto 45 000 zł;

VAT 9 900 zł;

brutto 54 900 zł;

13. 28.02.2003 wydano z magazynu wyroby gotowe odbiorcom wg dowodu Wz na kwotę.......

14. 28.02.2003 opłacono gotówką koszty transportu sprzedanych wyrobów gotowych według faktury VAT wystawionej przez spółkę D na kwotę netto 900 zł;

VAT 198 zł;

brutto 1 098 zł.


Należy:

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna