R. Zapytanie ofertowePobieranie 151,68 Kb.
Strona1/2
Data10.02.2018
Rozmiar151,68 Kb.
  1   2Rudna Mała, 16.04.2014r.

Zapytanie ofertowe

na wyłonienie wykonawcy/dostawcy

 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych.

 • System obsługi Partnerów + koszt licencji developerskiej zapewniającej dostęp do kodów źródłowych,

 • System kreatora produktów + koszt licencji developerskiej zapewniającej dostęp do kodów źródłowych,

 • System kalkulatora produktowego + koszt licencji developerskiej zapewniającej dostęp do kodów źródłowych,

 • System zarządzania produkcją – workflow + koszt licencji developerskiej zapewniającej dostęp do kodów źródłowych,

 • Moduł komunikacji + koszt licencji developerskiej zapewniającej dostęp do kodów źródłowych.

 1. Szkolenia specjalistyczne w temacie:

 • Realizacja procesu zarządzania sprzedażą w aspekcie wykorzystania systemu klasy B2B – 30h

 • Realizacja procesu monitorowania zamówień w aspekcie wykorzystania systemu klasy B2B – 10h

 • Realizacja procesu zarządzania reklamacjami w aspekcie wykorzystania systemu klasy B2B – 10h

 • Realizacja procesu raportowania w aspekcie wykorzystania systemu klasy B2B – 14hw ramach realizacji projektu „Optymalizacja procesów związanych z obszarem sprzedaży w relacji ze strategicznymi partnerami handlowymi poprzez wdrożenie systemu B2B” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zamawiający (beneficjent):
CYFROWA FOTO SP. ZO.O

Rudna Mała 481

36-072 Świlcza

Tel: 534744477, Faks: 177788168

NIP: 8133469935, Regon: 180149478

Wymagania dotyczące Oferentów:

1. Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

2. Oferent winien posiadać doświadczenie w realizacji projektów z dziedziny automatyzacji druku cyfrowego. W szczególności Oferent winien wykazać i udokumentować minimum 3 wdrożenia w technologii Flex powyżej 300 000,00 zł netto. Udokumentowanie będzie polegało na:

* Przedstawieniu już uruchomionego narzędzia online połączonego z systemem eCommerce, umożliwiającego operacje edycyjne w technologii Flash.
Przedstawione narzędzie powinno zawierać:

  • Edytor wykonany w technologii Flash

  • System winien działać w przeglądarce bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, poza pluginem Flash

  • System winien obsługiwać składowanie plików użytkowników przez obiektowy storage kompatybilny z API AWS S3

3. Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę do realizacji projektu

* Wymagane jest udokumentowanie posiadania następującego zespołu:

  • Project Menager z minimum 3 letnim doświadczeniem, w tym co najmniej 2 lata w zarządzaniu projektami przy pomocy metodyk zwinnych

  • Co najmniej 3 osoby Flex Developer – każdy z ponad 4 letnim doświadczeniem w technologii Flex

  • Web Developer z minimum 3 letnim doświdczeniem w tym zakresie

  • Administrator systemów Unix i baz danych z minimum 5 letnim doświadczeniem w tym zakresie

  • Python Developer z minimum 5 letnim doświadczeniem w technologii Python

  • Tester/Quality Menager z minimum 5 letnim doświadczeniem w tym zakresie

  • Graphic/Ul Designer z minimum 5 letnim doświadczeniem w tym zakresie

  • Flex architekt z 10-letnim doświadczeniem w technologii Flash/Flex i wykształceniem wyższym, kierunki informatyczne

* Przez udokumentowanie rozumie się przedstawienie dokumentu zawierającego imię i nazwisko oraz opis doświadczenia zawodowego.

* Nie posiadanie kadry według wyżej wymienionych warunków i brak możliwości udokumentowania doświadczenia kadry jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

4. Oferent zobowiązuje się udzielić gwarancji na system B2B na minimum 3 lata.

Gwarancja nie będzie stanowić kosztu aplikacji.

Nie udzielenie minimalnej gwarancji będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

5. Oferent zobowiązuje się, iż czas reakcji na awarię systemu nie wyniesie więcej niż 12h (termin „awaria” zdefiniowany w warunkach umowy).

6. Oferent zobowiązuje się do oddelegowania odpowiedniego personelu specjalnie do dyspozycji Cyfrowa Foto, włącznie z pracą w siedzibie firmy Cyfrowa Foto w celu realizacji zaplanowanych prac nad aplikacją B2B.

7. Oferent zobowiązuje się do przekazania pełnej licencji developerskiej zapewniającej dostęp do kodów źródłowych aplikacji B2B.

8. Złożenie oferty wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł w gotówce w siedzibie firmy lub na rachunek bankowy 06 1140 1225 0000 5409 4500 1007 w terminie do dnia złożenia oferty. Wadium zostanie zwrócone do 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania ofertowego.

9. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli:

 • W przypadku niedotrzymania terminów umowy i niezrealizowania specyfikacji technicznej założonego przedmiotu zamówienia oferent zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł netto (szczegóły dotyczące kar umownych zdefiniowane w warunkach umowy).

 • została złożona po wyznaczonym terminie,

 • nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania oferty bez podania przyczyny.

11. Zamawiający nie przewiduje składania ofert cząstkowych.

12. Wszelka korespondencja z ofertami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez zgłaszającego na język polski.
Oferty:
Oferta powinna zawierać:

- obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionej w zapytaniu ofertowym

- być złożona w formie pisemnej

- być opatrzona datą

- zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, telefon, NIP, Regon.

- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego

- być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym

- Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto, - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem prac oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu:

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego – harmonogram prac związanych z realizacją

 2. Oferta


Miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać Pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:
CYFROWA FOTO SP. ZO.O

Rudna Mała 481

36-072 Świlcza
Termin składania ofert

26.04.2014r.
Okres ważności oferty

Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Kryteria oceny oferty


 1. Kryterium oceny ofert – wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, a tym samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego

 2. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na tę samą ilość punktów zostanie wybrana oferta złożona jako pierwsza.

 3. Termin realizacji wykonania poszczególnych prac nie podlega negocjacji.


Metoda przyznawania punktów (suma punktów – 100):
1. Cena netto (max. 60 pkt)

Sposób wyliczenia:

(cena najniższej oferty z pośród ocenianych ofert/cena oferty ocenianej) x 60 = liczba otrzymanych punktów
2. Jakość przedstawianego narzędzia edycyjnego (max. 30 pkt)
Sposób przyznania punktów:

Na podstawie prezentacji już uruchomionego narzędzia online połączonego z systemem eCommerce, umożliwiającego operacje edycyjne w technologii Flash

 • Edytor wykonany w technologii Flash – 10 pkt.

 • Działanie systemu w przeglądarce bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, poza pluginem Flash – 10 pkt.

 • Obsługa systemu składowanie plików użytkowników przez obiektowy storage kompatybilny z API AWS S3 – 10 pkt.


3. Szkolenia – najniższa cena netto za godzinę szkolenia(max. 10 pkt)


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna