R e g u L a m I n o r g a n I z a c y j n yPobieranie 240,37 Kb.
Strona1/2
Data29.11.2017
Rozmiar240,37 Kb.
  1   2R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
URZĘDU GMINY BUDZÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

  § 2 

Siedzibą Urzędu Gminy jest budynek położony w Budzowie nr. 445§ 3

Urząd realizuje zadania: 1. Własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),

 2. Z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących ustaw.

 3. Z zakresu porozumień zawartych pomiędzy Radą Gminy, a organem administracji rządowej.

 4. Zadania określone w pkt.1,2 i 3 wykonują pracownicy stosownie do ich merytorycznych zakresów działania.

§ 4
Zakres działania i zasady funkcjonowania Urzędu.
1. Urząd Gminy Budzów zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy

określone ustawami, statutem Gminy, uchwałami Rady Gminy, zarządzeniami Wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane Gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie w drodze porozumień z organami rządowymi.

2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy, który kieruje całokształtem jego działalności

przy pomocy Sekretarza i Skarbnika Gminy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika

służbowego w stosunku do pracowników urzędu , sekretarza , skarbnika oraz kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W czasie nieobecności - Wójta zastępuje Sekretarz Gminy w zakresie prowadzenia

bieżących spraw gminy.

4. Zadania Wójta wykonywane są również przy pomocy jednostek organizacyjnych gminy,

których wykaz stanowi załącznik do statutu gminy.

5. Wójt z urzędu jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy.

6. Szczegółowe zadania dla Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy określa Wójt

Gminy powierzając mu prowadzenie spraw zgodnie z zakresem czynności.

7. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami i zarządzeniami

Wójta Gminy na podstawie instrukcji kancelaryjnych w urzędzie gminy.§ 5


Struktury organizacyjne Urzędu stanowią : 1. Kierownictwo Urzędu :


- Wójt Gminy,

- Sekretarz Gminy,- Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie Głównym Księgowym Budżetu,

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

2. Komórki organizacyjne Urzędu:

W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:- ds. organizacyjnych i kadr, kasjer ,

- ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

 • ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej,

 • ds. wymiaru i księgowości podatkowej,

 • ds. dochodów i wydatków budżetowych

 • ds. dochodów i wydatków budżetowych,

 • ds. rolnictwa i leśnictwa,

 • ds. inwestycji i modernizacji dróg,

 • ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska,

 • pomoc administracyjna

 • robotnik gospodarczy

 • sprzątaczka.

§ 6
Szczegółową strukturę organizacyjną przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu.

Strukturę jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


§ 7

Zakres działania i kompetencji kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu :

 

I. Wójt – stanowisko z wyboru.

Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.

 

Kompetencje i zadania Wójta : 1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

 2. Pełnienie funkcji kierownika Urzędu Gminy.

 3. Nadawanie Urzędowi Gminy regulaminu organizacyjnego.

 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

 5. Składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

 6. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w przypisanym terminie.

 7. Wnioskowanie do Rady Gminy w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika,

9. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 1. Powierzania prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu

Sekretarzowi Gminy.

 1. Upoważnienie pracowników urzędu gminy do wydawania w imieniu wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 2. Udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

13. Wnioskowanie do przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie sesji.

 1. Wnioskowanie do przewodniczącego Rady Gminy o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji rady projektu uchwał.

 2. Przygotowanie projektów uchwał rady gminy.

 3. Podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie

cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu

publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady). 1. Wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa.

 2. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie

i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

 1. Zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

20.Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 1. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy.

 2. Ustalania dla podległych jednostek dodatkowych ograniczeń zaciągania zobowiązań bądź dokonywania wydatków.

 3. Dysponowanie rezerwami budżetu gminy.

 4. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, Wieloletniej Prognozy Finansowej, opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego oraz przedkładanie tych dokumentów Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

 5. Przedstawianie radzie gminy, przed uchwaleniem budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

29. Wykonywanie budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania oraz informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

 2. Nadzoruje realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji

rządowej.

 1. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

 2. Składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji zadań.

 3. Wójt ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa.

 4. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

- Sekretarza Gminy

- Skarbnika Gminy

- Kierownika USC


 1. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu.

II. Sekretarz   Gminy – stanowisko na postawie umowy o pracę

 

Sprawuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy.Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, prawidłowe warunki jego działania, a także organizację pracy. W tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich stanowisk Urzędu oraz prowadzi inne powierzone przez Wójta sprawy gminy:

 1. Zapewnia funkcjonowanie Urzędu jako systemu wzajemnych zależności, powiązań i przepływu informacji.

 2. Nadzoruje dokumentowanie prac Rady Gminy i Wójta.

 3. Nadzoruje realizację ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 4. Nadzoruje funkcjonowanie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz jego bieżące aktualizowanie.

 5. Organizuje i nadzoruje prace związane z wyborami do sejmu, senatu, prezydenta RP, rady gminy, wójta gminy oraz referendum krajowego i gminnego.

 6. Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby.

 7. Sprawuje nadzór nad zapewnieniem aktualności funkcjonujących statutów jednostek organizacyjnych gminy.

 8. Przekazuje do realizacji właściwym stanowiskom Urzędu zadania wynikające z przepisów prawa.

 9. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie.

 10. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów k.p.a przez pracowników Urzędu,

 11. Prowadzi kontrole w zakresie poprawności formalno- prawnej przygotowywanych projektów uchwał Rady Gminy, przygotowywanych spraw i decyzji.

 12. Przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski interesantów na działalność Urzędu.,

 13. Na podstawie skarg wnoszonych do Urzędu analizuje przyczyny ich powstawania, wnioski przedstawia Wójtowi.

 14. Opracowuje zakresy czynności dla pracowników poszczególnych stanowisk pracy.

 15. Inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

16. Opracowywanie projektów dokumentów określających organizację i zasady

funkcjonowania poszczególnych stanowisk Urzędu. 1. Kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Urzędu Gminy.

18. Zapewnienie powszechności dostępu do informacji publicznej poprzez

zamieszczanie informacji na urzędowej stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz aktualizacja zawartych informacji.

19. Koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i

porozumieniach międzygminnych,

20. Prowadzenia zadań związanych ze współpracą z jednostkami

samorządu terytorialnego,

21. Informowanie Wójta oraz poszczególne stanowiska pracy urzędu o zmianach

o uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach

prawnych tych uchybień.

22. Rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami.

23. Informuje Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych.

24. Nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych.

25. Prezentuje nowo przyjętych pracowników.

26. Prowadzi zbiór przepisów gminnych.

27. Dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia.

28. Organizuje w miarę potrzeb dyżury w urzędzie.

29. Opracowuje projekty Statutu Gminy i Urzędu Gminy i ich aktualizację oraz innych

aktów normatywnych.


 1. Przygotowanie projektów przepisów gminnych.

 2. Rozpisywanie bieżącej korespondencji.

 3. Przeglądanie i przydzielanie do załatwienia korespondencji na poszczególne stanowiska pracy.

33. Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.

34. Przedstawia Wójtowi propozycje do powierzania określonych czynności, a 

w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie

powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.

35. Prowadzenie dokumentacji zawierające informacje niejawne zgodnie z obowiązującymi

przepisami dot. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy.

36. Opracowywanie wniosków i przygotowywanie niezbędnych materiałów związanych

z pozyskaniem dotacji, pożyczek, kredytów ze środków administracji

rządowej, funduszy celowych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

37. Nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

38. Zarządzanie zakupionym sprzętem i oprogramowaniem.

49. Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach informatyzacji

administracji publicznej,

40. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia mienia komunalnego.

41. Zarządzanie i administrowanie budynkiem i pomieszczeniami Urzędu.

42. Nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych adresowanych do Urzędu a także

ewidencjonowanie protokołów z kontroli.

43.Analizowanie publikacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu

oraz reagowanie na zawartą w nich krytykę działalności Wójta, Urzędu oraz

jednostek organizacyjnych gminy.

44.Podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji

prasowych w pracy Wójta, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

45. Nadzór nad właściwym przygotowaniem dokumentacji do uzyskania pozwoleń

na remonty i inwestycje gminne.

46.Wykonywanie innych ustnych poleceń Wójta.

47. Pozyskiwanie środków unijnych i pozabudżetowych na gminne inwestycje wraz

z rozliczaniem.

48. Nadzór nad : 1. Zadaniami wynikającymi z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych .

2. Sporządzaniem umów na wykonanie robót , usług, dostaw.

3. Planowaniem, organizowaniem, przeprowadzaniem przetargów i innych

procedur wynikających z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz

prowadzeniem dokumentacji przetargowej.

4. Prowadzeniem rejestru zamówień publicznych.


III. Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania

Zadania w zakresie wykonywania funkcji kierowniczej :

 

1. Organizowanie, kierowanie, nadzorowanie i ponoszenie odpowiedzialności za pracę pracowników księgowości budżetowej i podatkowej, zgodnie z zakresem ustalonym w Regulaminie Organizacyjnym oraz zgodnie z obowiązującym prawem, zapewniając w szczególności: 1. Terminowość i rzetelność załatwianych spraw.

 2. Dyscyplinę pracy i podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników.

 3. Należyte przygotowanie wydawanych przez pracowników księgowości dokumentów.

 4. Należyte załatwianie spraw zgodnie z przepisami prawa materialnego i postępowania administracyjnego oraz postanowieniami instrukcji kancelaryjnej,

 5. Prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań, załatwianie spraw, przestrzeganie przepisów prawa oraz porządku i dyscypliny pracy przez pracowników,

 1. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie projektów uchwał oraz informacji i materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Komisji.

 2. Sporządzanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji Rady, interpelacje, wnioski radnych i przedkładanie do aprobaty Wójtowi.

 3. Realizowanie uchwał Rady Gminy oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.

 4. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz innych aktów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-budżetowych Urzędu.

 5. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

 6. Współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi pracownikami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi.

 7. Wykonywanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w ramach działań finansowo-budżetowych Urzędu.

 8. Okresowe informowanie Wójta o realizacji zadań z zakresu finansowo-budżetowych Urzędu.


W zakresie spraw ogólnych :


 1. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw.

 2. Przestrzeganie obowiązującego w Urzędzie Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, obowiązków pracownika oraz ustalonego porządku i czasu pracy.

 3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych.

 4. Realizowanie zadań z dziedziny obronności kraju w tym obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

 5. Organizowanie i zapewnienie dostępu do informacji publicznej mieszkańcom w zakresie właściwości rzeczowej.

 6. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych.

 7. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego, rzeczowego wykazu akt.

 8. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zakresu zadań finansowo-budżetowych.


W zakresie podstawowych zadań i obowiązków Skarbnika Gminy :


 1. Prawa i obowiązki Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu gminy będącego równocześnie głównym księgowym Urzędu Gminy wynikają z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, a w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki;

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo–budżetowych.

 2. Nadzorowanie realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

 3. Przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych.

 4. Opracowanie projektu budżetu gminy.

 5. Opracowanie planu finansowego urzędu gminy.

 6. Przygotowywanie na podstawie złożonych wniosków projektów uchwał Rady Gminy i projektów Zarządzeń Wójta dotyczących zmian w uchwale budżetowej.

 7. Prowadzenie zbiorczej informacji zmian w budżecie.

 8. Dokonywanie analiz z przebiegu wykonania budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych oraz przychodów i rozchodów.

 9. Sporządzanie sprawozdań z budżetu gminy.

 10. Opracowywanie materiałów sprawozdawczych, ankiet i zestawień porównawczych dotyczących planu budżetu i jego wykonania.

 11. Opracowywanie informacji o stanie realizacji uchwał budżetowych Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

 12. Przygotowywanie projektów wystąpień o opinie i wyjaśnienia między innymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Ministerstwa Finansów.

 13. Kompletowanie materiałów stanowiących dokumentację budżetu gminy w zakresie zadań inwestycyjnych.

 14. Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji.

 15. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami zawartymi w aktach prawnych i innych uregulowaniach wewnętrznych.

 16. Opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

 17. Przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań jednostkowych od jednostek organizacyjnych gminy w ustalonych okresach.

 18. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości.

 19. Sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z załącznikami oraz bilansu skonsolidowanego gminy wraz z załącznikami.

 20. Współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych.

 21. Zorganizowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych.

 22. Badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Wójtowi w tym zakresie.

 23. Bieżąca analiza realizacji budżetu celem niedopuszczenia do przekroczenia limitów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

 24. Bieżąca analiza płynności finansowej gminy.

 25. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz sprawowania kontroli finansowej.

 26. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 27. Uczestnictwo w pracach organu stanowiącego gminy.

 28. Pełnienie obowiązków głównego księgowego Urzędu Gminy.

 29. Składanie kontrasygnaty na dokumentach powodujących powstanie zobowiązań finansowych.

 30. Terminowe dokonywanie spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 31. Informowanie Wójta o nieprawidłowościach w sprawowanej przez pracowników kontroli merytorycznej.

 32. Sporządzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu.

 33. Organizowanie i wykonywanie kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

 34. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji składników majątkowych, środków trwałych i przedmiotów na wyposażeniu oraz dokonywaniem ich przeszacowania.

 35. Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie poboru opłaty skarbowej, a także prowadzenie kontroli prawidłowości poboru tej opłaty.

 36. Przeprowadzanie okresowych kontroli kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 37. Nadzór w zakresie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń podatku VAT.

 38. Prowadzenie nadzoru nad zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie decyzji Wójta.

 39. Wykonywanie zadań wynikających ze zmiany przepisów prawnych oraz nowych aktów prawnych, a dotyczących przedmiotu działania z zakresu finansowo-budżetowego Urzędu.

 40. Wykonywanie innych ustnych poleceń Wójta.

 

IV. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – obrona cywilnaWynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego:
1. Rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia,

małżeństwa i zgonu. 1. Odtwarzanie aktów stanu cywilnego.

 2. Wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do prowadzonej

przez urząd księgi stanu cywilnego.

 1. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie

ewidencji wydanych odpisów wraz z ewidencją pobranej opłaty skarbowej. 1. Prostowanie w księgach stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego.

 2. Występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia

treści aktu stanu cywilnego.

7. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, gdy nie zawiera danych wymaganych przez

Prawo o aktach stanu cywilnego w przypadkach, gdy uzupełnienie aktu nie należy

do sądu,


8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa według prawa polskiego,
Wynikające z ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
1. Przyjmowanie oświadczeń o:

  • wstąpieniu w związek małżeński,

  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i ich dzieci urodzone z małżeństwa,

  • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska przed zawarciem małżeństwa,

  • uznaniu dziecka,

  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

2.Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia ,w którym

złożone zostało zapewnienie :

- wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- występowanie do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

- wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

3.Sporządzanie wniosków oraz organizowanie uroczystości rodzinnych związanych

z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego.

4.Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i ich zabezpieczanie, przekazywanie do

Archiwum Państwowego ksiąg 100-letnich,

której miejsce pobytu nie jest znane,


W zakresie spraw wojskowych:
1. Prowadzenie rejestru, współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w sprawach

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

2.Prowadzenie spraw wojskowych z zakresu ustalonego odrębnymi przepisami

współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania.W zakresie spraw obronnych:

1. Realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych:

akcja kurierska.

2. Prowadzenie spraw reklamacyjnych związanych ze zwolnieniem od spełnienia

obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji dla

żołnierzy rezerwy zatrudnionych w administracji samorządowej.

3. Przygotowywanie decyzji o nakładaniu obowiązku świadczeń osobistych i

rzeczowych na rzecz obrony kraju; prowadzenie ewidencji świadczeń.

4. Prowadzenie i aktualizacja zestawów zadań obronnych.

5. Utrzymanie stałego dyżuru w pełnej gotowości do działania; prowadzenie szkoleń w tym

zakresie.

6. Opracowywanie regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny.

7. Określanie jednostek organizacyjnych, które będą realizowały zadania obronne,

określanie dla nich zadań.

8. Występowanie o dopuszczenie osób uprawnionych do wiadomości stanowiących

tajemnicę państwową oraz prowadzenie rejestru tych osób.


W zakresie obrony cywilnej:
1. Opracowywanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej.

2. Planowanie i organizacja systemu kierowania obroną cywilną.

3. Zorganizowanie i przygotowanie do działania sił obrony cywilnej.

4. Aktualizacja planów działania formacji obrony cywilnej.

5. Planowanie i utrzymanie w gotowości do działania sił i środków OC do

likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof.

6. Współdziałanie z Zakładami Lecznictwa Otwartego w zakresie pomocy ludności

poszkodowanej.

7. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania

i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.

8. Współdziałanie z zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie

realizacji zadań obrony cywilnej,

9. Organizowanie ćwiczeń i koordynowanie szkoleń dla sił obrony cywilnej na

terenie gminy.

10. Planowanie i organizacja działalności szkoleniowo-popularyzacyjnej.

11. Prowadzenie magazynu obrony cywilnej.

12. Udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez organy powiatowe,

wojewódzkie i ćwiczeniach krajowych.

13. Prowadzenie pozostałych spraw gminy związanych z obroną cywilną.

W zakresie zarządzania kryzysowego:
1. Zapewnienie realizacji ustawowych zadań związanych z zapewnieniem koordynacji i

współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji

pozarządowych w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych.

2. Pozyskiwanie, opracowywanie i przekazywanie informacji w tym komunikatów

i ostrzeżeń o zagrożeniach oraz ich rozpowszechnianie.

3. Zapewnienie warunków do ciągłego funkcjonowania systemu łączności (przewodowej i

bezprzewodowej).

4. Zapewnienie funkcjonowania zespołu reagowania kryzysowego, obsługa kancelaryjno-

biurowa.

5. Koordynowanie prowadzonych akcji ratowniczych.


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zakres działania :

Pełnomocnik organizuje, zapewnia i nadzoruje ochronę informacji , które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem jako stanowiące tajemnicę państwową i służbową

( informacje niejawne), niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowywania, szkoli pracowników w zakresie tej ochrony.


Inne zadania :
1. Przyjmowanie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika.


§ 8
Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk należą w szczególności :

1. Załatwianie spraw z zakresu administracji publicznej.

2. Podejmowanie inicjatywy i opracowywanie projektów niezbędnych aktówprawnych , projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady

Gminy – związanych z działalnością poszczególnych stanowisk pracy.

3. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

4. Współdziałanie z radnymi, komisjami rady, organami samorządowymi i administracjirządowej, z jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami.

5. Przygotowywanie innych materiałów na polecenie zwierzchników służbowych.

6. Współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy urzędu

oraz innymi jednostkami i instytucjami.7. Usprawnianie organizacji , metod i form pracy.

8. Realizowanie zadań z dziedziny obronności kraju w tym obrony cywilnej w

zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

9. Uzyskiwanie kontrasygnaty Skarbnika Gminy we wszystkich działaniachwywołujących zobowiązania finansowe.

10.Wykonywanie budżetu gminy zgodnie z zasadami gospodarki finansowej i

ustawy o zamówieniach publicznych, a także wskazywanie możliwości

pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania zadań.

11.Składanie informacji Wójtowi o istotnych wydarzeniach i sytuacjach mających miejsce

na terenie gminy w sprawach należących do właściwości rzeczowej stanowiska pracy.

12.Organizowanie i zapewnienie dostępu do informacji publicznej mieszkańcom w

zakresie właściwości rzeczowej.

13.Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochrona

innych tajemnic ustawowo chronionych.

14.Zapewniają właściwą i terminową realizację zadań.

15.Prowadzą zbiór przepisów i innych aktów prawnych dot,. zakresu czynności.

16.Organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów władzy

i administracji państwowej, uchwał sejmiku samorządowego, uchwał rady gminy,

ustaleń zarządzeń Wojewody/ w zakresie zleconej administracji rządowej /,

zarządzeń Wójta.

17.Rozpatrywanie skarg , wniosków i interpelacji wg właściwości.

18.Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji

w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

20.Zabezpieczenie pomieszczeń, w których prowadzone są dane osobowe z

użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego.

21.Przy przetwarzaniu danych osobowych ponoszenie odpowiedzialności za ich ochronę,

22.Wyjazdy służbowe odbywać na podstawie delegacji służbowej, wyjścia służbowe

i prywatne winny następować wyłącznie za zgodą osób upoważnionych,

23.Zapewnienie wykonania zadań z zakresu zajmowanego stanowiska pracy na rzecz

obrony cywilnej i obronnych,

24.Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.


§ 9


Do zadań stanowisk pracy księgowości budżetowej należy:
Stanowisku ds. dochodów i wydatków budżetowych:


I

Zadania w rachunkowości budżetowej:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących budżetu Gminy Budzów (organ finansowy), przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu komputerowego „Finansowo-Księgowego” – Rekord. 1. Uzgadnianie ewidencji organu finansowego z ewidencją księgową jednostek budżetowych w okresach miesięcznych. 1. Przygotowywanie dokumentów źródłowych (rachunki, faktury, noty obciążeniowe, itp.) do zatwierdzenia oraz do realizacji zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i strukturalnej oraz planu wydatków określonego układem wykonawczym budżetu Gminy Budzów. 1. Obsługa systemu do bankowości elektronicznej, informacje o stanie kont oraz regulowanie bezgotówkowych płatności (polecenie przelewu) w ramach rachunków bankowych określonych umową na bankową obsługę budżetu gminy.


 1. Naliczanie, rozliczanie, sporządzanie deklaracji podatku VAT i obsługa kasy fiskalnej. 1. Sporządzenie rocznych sprawozdań z wydatków strukturalnych. 1. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania. 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu komputerowego „Środki trwałe” – Rekord. 1. Prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 1. Prowadzenie dokumentacji przypisowej i opisowej dotyczącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 1. Prowadzenie ewidencji materiałów przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu komputerowego „Magazyn” – Rekord. 1. Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu komputerowego „Wyposażenie” – Rekord. 1. Ewidencja wydatków niewygasających.
II

W zakresie pozostałych spraw:


 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 2. Stałe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 3. Prowadzenie podręcznego skorowidzu przepisów prawnych.

 4. Stosuje zasady określone w aktualnych przepisach prawa w zakresie rachunkowości budżetowej.

Stanowisku ds. dochodów i wydatków budżetowych :


I

Zadania w rachunkowości budżetowej:
 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących Urzędu Gminy Budzów,
  przy użyciu komputera z wykorzystaniem programu komputerowego „Finansowo-Księgowego” – Rekord:

- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów Urzędu Gminy,

- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków Urzędu Gminy,

- ewidencja syntetyczna i analityczna Funduszu Świadczeń Socjalnych

Urzędu Gminy, sum na zlecenie,

- ewidencja wydatków strukturalnych Urzędu Gminy,

- ewidencja zaangażowania wydatków Urzędu Gminy, 1. Uzgadnianie analitycznej ewidencji podatkowej z ewidencją księgową Urzędu w okresach miesięcznych. 1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z dochodów i wydatków Urzędu Gminy za okresy sprawozdawcze. 1. Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych Urzędu Gminy (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu).
II

Inne zadania

 1. Sprawdzanie poprawności naliczania:

- wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy,

- podatku dochodowego od wynagrodzeń,- świadczeń z ubezpieczenia społecznego

 1. Prowadzenie analitycznej ewidencji poniesionych wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę. 1. Rozliczanie i ewidencja udzielonych z budżetu Gminy dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy oraz stowarzyszeń.III

W zakresie pozostałych spraw.


 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 2. Stałe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 3. Prowadzenie podręcznego skorowidzu przepisów prawnych.

 4. Stosuje zasady określone w aktualnych przepisach prawa w zakresie rachunkowości budżetowej.


Stanowisko ds. wymiaru podatków : rolnego , leśnego od nieruchomości , środków transportowych
I

Zadania w zakresie wymiaru podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów ewidencyjnych i informacyjnych niezbędnych do wymiaru podatku rolnego, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku rolnym i przepisami wykonawczymi.

 2. Dokonuje wymiaru podatku w komputerowym systemie „ POSESJA” i łącznego zobowiązania pieniężnego.

 3. Stosuje ustawowe zwolnienia i ulgi podatkowe.

 4. Czuwa nad terminowym doręczeniem decyzji podatkowych (nakazów płatniczych) zobowiązanym za potwierdzeniem odbioru.

 5. Kompletuje dokumentację do załatwienia odwołań od wymiaru zobowiązań pieniężnych.

 6. Na bieżąco prowadzi i aktualizuje karty gospodarstw.

 7. Dokonuje zmian stanu wielkości i posiadania gruntów na podstawie zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz nowo wybudowanych budynków z Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 8. Przypisy i odpisy uzgadnia kwartalnie z pracownikiem ds. księgowości podatkowej. Zgodność potwierdza się podpisem.II

Zadania w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości (od nieruchomości łączne zobowiązanie pieniężne, leśny)

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów ewidencyjnych i informacyjnych, wykazów od nieruchomości niezbędnych do wymiaru podatku, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i przepisami wykonawczymi.
 1. Dokonuje wymiaru podatku w komputerowym systemie „FIRMY” (od nieruchomości łącznego zobowiązania pieniężnego, leśny ).
 1. Stosuje ustawowe zwolnienia i ulgi podatkowe oraz ulgi udzielone przez Radę Gminy.
 1. Czuwa nad terminowym doręczeniem decyzji podatkowych (nakazów płatniczych)

zobowiązanym za potwierdzeniem odbioru.
 1. Kompletuje dokumentację do załatwienia odwołań od wymiaru zobowiązań pieniężnych.
Na bieżąco prowadzi i aktualizuje karty od nieruchomości .
 1. Dokonuje zmian stanu wielkości i posiadania gruntów na podstawie zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz nowo wybudowanych budynków z Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
 1. Na bieżąco współpracuje ze stanowiskiem pracy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
 1. Opracowuje projekty uchwał na Radę Gminy dotyczącą podatku od nieruchomości w wysokości stawek oraz w przedmiocie obniżenia stawek.

 2. Przypisy i odpisy uzgadnia kwartalnie z pracownikiem ds. księgowości podatkowej.

Zgodność potwierdza się podpisem.


III

Zadania w zakresie wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

1. Przyjmuje deklaracje na podatek od nieruchomości - sprawdza zgodność

naliczenia z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy.


2. Prowadzi na bieżąco rejestr przypisów i odpisów, przekazuje do przypisu i odpisu

pracownikowi ds. księgowości podatkowej i uzgadnia kwartalnie.
IV

Zadania w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych

 1. Przyjmuje deklaracje na podatek od środków transportowych w obowiązującym terminie i sprawdza ich zgodność i dokonuje przypisu na karcie kontowej podatnika
 1. Bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli środków transportowych.

V

W zakresie ulg i umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty, wydawania zaświadczeń
 1. Przyjmowanie od zobowiązanych podań o ulgi i umorzenia odraczania lub rozkładania na raty z tytułu podatków i opłat, sporządza informację i całość spraw przedkłada Wójtowi Gminy w celu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 1. Przyjmowanie od zobowiązanych podań o ulgi i umorzenia z tytułu podatku od środków transportowych, sporządza informację i całość spraw przedkłada Wójtowi Gminy w celu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 1. Prowadzi rejestr ulg i umorzeń

 2. Wdaje zaświadczenia o stanie majątkowym.
VI.

Zadania w zakresie rozliczania inkasentów

 1. Przygotowywanie kwitariuszy dla inkasentów poszczególnych sołectw.


VII

Inne zadania w zakresie ochrony danych osobowych

Działając na podstawie art. 3 ust 1 oraz art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(Dz. U. Nr 100, poz. 1024), powierzam Pani prowadzenie obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania informacji zawierających dane osobowe z zakresu zbioru:

Ewidencja podatników – system POSESJA i system FIRMY.

Równocześnie czynię Panią odpowiedzialną za ochronę danych osobowych zawartych w/w zbiorach przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

W związku z powyższym zobowiązuję Panią do zachowania w tajemnicy danych osobowych zawartych w zbiorach zarówno w czasie jak i po ustaniu zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów prawa zawartych w :  1. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883, z późn. zm.)

 1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

 2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 94 poz. 923, ze zm.)
VIII

W zakresie pozostałych spraw.


 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy

oraz Skarbnika Gminy.

 1. Stałe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 2. Prowadzenie podręcznego skorowidzu przepisów prawnych.

 3. Ściśle współpracuje z sołtysami poszczególnych sołectw w zakresie podatków.

 4. Stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), 1. Ściśle przestrzega przepisów zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna