Pytania na egzamin dyplomowyPobieranie 19,2 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar19,2 Kb.

Pytania na egzamin dyplomowy

TPD – studia II stopnia – dzienne
Multimedialne bazy danych


 1. Specyfika systemów multimedialnych baz danych.

 2. Właściwości obrazów wykorzystywane w wyszukiwaniu ze względu na zawartość.

 3. Cel i zakres standardu MPEG-7.

 4. Standard SQL/MM: motywacje, koncepcja, zakres.

 5. Metadane w multimedialnych bazach danych.

 6. Porównanie technik zapewniających trwałość obiektów

 7. Nowe operacje w języku OQL

 8. Zarządzanie dużymi obiektami

 9. Transformacja wskaźników w obiektowych bazach danych

 10. Buforowanie danych w obiektowych bazach danychIntegracja systemów transakcyjnych

 1. Algorytm zatwierdzania 2-fazowego (2PC) i 3-fazowego (3PC).

 1. Implementacja protokołu 2PC w systemach komercyjnych.

 2. Algorytmy alokacji danych w systemie rozproszonych bazy danych.

 3. Problem replikacji danych: kryterium poprawności, replikacja synchroniczna vs. replikacja asynchroniczna, algorytm kopii podstawowej.

 1. Wykrywanie zakleszczeń transakcji rozproszonych.

 2. Optymalizacja zapytań w systemie rozproszonych bazy danych.


Eksploracja danych


 1. Reguły asocjacyjne: sformułowanie problemu, typy reguł i algorytmy odkrywania reguł asocjacyjnych

 2. Naiwny klasyfikator Bayesa: ogólna charakterystyka i zasada działania

 3. Metody indukcji drzew decyzyjnych (miary oceny jakości podziału, metody przycinania drzewa)

 4. Metody określania ważności atrybutów (test chi-kwadrat, MDL, Information Gain)

 5. Metody uczenia i testowania klasyfikatorów (walidacja krzyżowa, leave-one-out, bootstrap)

 6. Meta-metody uczenia klasyfikatorów (stacking, boosting, głosowanie)

 7. Metody oceny klasyfikatorów (precision&recall, krzywa Lift, krzywa ROC, macierz pomyłek, macierz kosztów)

 8. Metody ekstrakcji atrybutów (PCA, NNMF, SVD)

 9. Regresja: sformułowanie problemu, rodzaje regresji

 10. Grupowanie obiektów: sformułowanie problemu, omówienie podstawowych algorytmów grupowania

 11. Algorytmy rankingu stron WWW


Administracja bazami danych:


 1. Rola przestrzeni wycofania w systemach baz danych (segmenty wycofania)

 2. Charakterystyka punktów kontrolnych

 3. Porównanie indeksów drzewiastych i indeksów bitmapowych.

 4. Rola profili w systemach baz danych


Zaawansowane Bazy Danych


 1. Algorytm podziału węzła w R-drzewach

 2. Szukanie najbliższego sąsiada za pomocą R-drzew

 3. Synchronizacja transakcji za pomocą wielowersyjnego algorytmu znaczników czasowych

 4. Wielopoziomowa synchronizacja transakcji

 5. Pliki sygnaturowe dla wyszukiwania tekstów


Projekty informatyczne


 1. Metoda punktów funkcyjnych

 2. Równanie oprogramowania w modelu SLIM

 3. Model COCOMO

 4. Szacowanie kohezji modułów programowych za pomocą metody przekrojów danych

 5. Wyważanie ryzyka w projektach informatycznychAnaliza danych

 1. Metody statystycznej oceny wiarygodności modelu regresji

 2. Wybrane metody selekcji atrybutów w redukcji rozmiarów danych.

 3. Podstawowe elementy składowe szeregu czasowego i metody jego dekompozycji.


Technologie XML (przetwarzanie danych semistrukturalnych)


 1. Znaczenie przestrzeni nazw XML. Pojęcia: deklaracja przestrzeni nazw, kwalifikacja przestrzenią nazw, docelowa przestrzeń nazw, domyślna przestrzeń nazw.

 2. Budowa wyrażeń XPath. Przykłady wykorzystywania standardu XPath.

 3. Transformacja dokumentów XML przy pomocy arkuszy styli XSL. Typy szablonów transformacji. Domyślne szablony transformacji.

 4. Pojęcie typu w Schematach XML. Typy proste, typy złożone – sposoby definicji, charakterystyka. Konstrukcje związane z typami złożonymi.

 5. Integracja schematów XML. Konstrukcje umożliwiające integrację schematów XML. Konsekwencje integracji schematów XML dla ich instancji.

 6. Zakres i znaczenie standardu SQL/XML.

 7. Języki zapytań stosowane w bazach danych dokumentów XML.

 8. Typy indeksów wykorzystywanych w bazach danych dokumentów XML. Postacie zapytań korzystających z poszczególnych typów indeksów.

 9. Mechanizmy kontroli współbieżnego dostępu do baz danych dokumentów XML.


Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne


 1. Architektury systemów hurtowni danych.

 2. Konceptualny model wielowymiarowy.

 3. Implementacyjne modele hurtowni danych.

 4. Podstawowe schematy hurtowni danych w modelu relacyjnym.

 5. Modelowanie i rodzaje wymiarów.

 6. Problematyka projektowania warstwy ETL.

 7. Techniki optymalizacji zapytań analitycznych.

 8. Podstawowe struktury indeksowe dla hurtowni danych.

 9. Problematyka jakości danych.

 10. Algorytm wyboru zbioru perspektyw zmaterializowanych dla zadanego obciążenia.

 11. Techniki i algorytmy kompresji danych.


Architektury zorientowane na usługi


 1. Pojęcie, własności i klasyfikacja usług biznesowych.

 2. Podstawowe konstruktory języka BPEL.

 3. Rola magistrali usługowej (Enterprise Service Bus) w architekturze SOA.

 4. Struktura i zawartość kontraktów WSDL usług Web Services.

 5. Metody zapewniania bezpieczeństwa usług Web Services.

 6. Rola rejestru usług w architekturze SOA.

 7. Charakterystyka protokołu SOAP.

 8. Metodyki implementacji usług Web Services.

 9. Charakterystyka i porównanie konwersacyjnych i niekonwersacyjnych usług Web Services.

 10. Charakterystyka i porównanie idempotentnych i nieidempotentnych operacji
  usług Web Services.


Wielowarstwowe aplikacje internetowe

 1. Podstawowe założenia i standardy dla technologii Web Services.

 2. Model Ajax na tle klasycznych aplikacji internetowych.

 3. Rodzaje komponentów Enterprise JavaBeans.

 4. Transakcje w Enterprise JavaBeans.

 5. Architektura Model-View-Controller w aplikacjach internetowych.

 6. Porównanie frameworków ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC.

 7. Zarządzanie współbieżnym dostępem do danych w aplikacjach wielowarstwowych.

 8. Porównanie frameworków ASP.NET Web Forms i JavaServer Faces.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna