Pytania I odpowiedzi w zakresie poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020Pobieranie 247,23 Kb.
Strona5/5
Data08.03.2018
Rozmiar247,23 Kb.
1   2   3   4   5

W ramach wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji z zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zgodnie instrukcją wypełniania WoPP (str. 22) spółkę cywilną i przedsiębiorstwo jej wspólnika należy uznać za powiązane i sumować udzieloną pomoc de minimis, jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika wywierania na nią decydującego wpływu. Szczegóły, jak rozumieć jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane, bardzo dokładnie wyjaśnione zostały na 22 stronie instrukcji wypełniania WoPP. W związku z powyższym na limit pomocy de minimis w ramach spółki będzie limitem składowym spółki i jej wspólników lub innych osób wywierających decydujący wpływ na działalność spółki.3.

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku (sekcja B.IV): „w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy obowiązuje limit pomocy de minimis w wysokości 500 000,00 euro należy zaznaczyć w polu 3.1 TAK (sekcja B.IV), a następnie wypełnić pozostałe pola tabeli oraz pola tabeli 3.2. Jeżeli jest prowadzona działalność związana z drogowym transportem towarów i zakres pomocy obejmuje koszty związane z nim wypełnić pole 3.3”

Jak rozumieć ten zapis?

Pola tabeli 3.2 obowiązują wnioskodawców, których obowiązuje limit 200 000,00 EUR,

Pola tabel 3.3 obowiązują wnioskodawców, których obowiązuje limit 100 000,00 EUR,W ramach wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Wnioskodawca w sekcji B.IV Planu finansowego operacji wypełnia jedynie tą sekcję, która bezpośrednio go dotyczy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), w ramach Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45) na końcu sumując przyznaną pomoc i wyliczając dostępny jeszcze limit pomocy de minimis.

Limit 500 000 EUR funkcjonuje w przypadku pomocy przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (uzyskana pomoc nie wpłynie na handel między państwami członkowskimi ani nie zakłóci bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji). Limit 200 000 EUR obowiązuje w przypadku pozostałych rodzajów działalności oraz limit 100 000 EUR funkcjonuje jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie drogowego transportu towarów. W przypadku podmiotów działających zarówno w sektorze drogowego transportu towarów, jak i innej branży może być zastosowany limit 200 000 EUR, o ile spełnione są łącznie dwa warunki: operacja nie dotyczy sektora transportu drogowego oraz prowadzona jest rozdzielność rachunkowa działalności wykonywanej w sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności gospodarczej.5.

Jakie są planowane terminy uzupełnień wniosków o dofinansowanie - pierwszego i drugiego uzupełnienia i jaki jest planowany termin zakończenia oceny wniosków?

Na tym etapie nie ma możliwości udzielenia precyzyjnej informacji nt. terminu przeprowadzenia kontroli administracyjnej i zakończenia oceny wniosków, ponieważ będzie on zależny od zainteresowania potencjalnych wnioskodawców naborem. Jednakże, zgodnie z § 16 ust 1 Rozporządzenia określającego warunki oraz tryb wypłaty pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy lub informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania. Oznacza to, że Samorząd Województwa w ciągu 6 miesięcy od zakończenia naboru musi dokonać oceny wniosków zgodnie z określonymi w rozporządzeniu kryteriami oraz przeprowadzić kontrolę administracyjną wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na liście, o której mowa w § 13 ust 1 ww. rozporządzenia.

7.

Czy wnioskodawcy do rozwijania działalności gospodarczej muszą wypełnić wiersz 20 oraz 21 w pkt. 7.1 Wskaźniki obowiązkowe we WOPP?

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w zakresie omawianego rodzaju operacji, tj. rozwijania działalności gospodarczej, wskazuje, że w wierszu 20 tabeli dotyczącym zakresu Operacje przyporządkowane wyłącznie do celu szczegółowego 6B, wskaźnik Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury należy określić liczbę osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury wyłącznie w odniesieniu do celu szczegółowego 6B. Natomiast w wierszu 21 tabeli dotyczącym wskaźnika Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w kolumnie Zakres operacji należy wybrać odpowiedni zakres z listy rozwijanej.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wynika, iż w ramach PROW 2014-2020 każda operacja w ramach poddziałania 19.2 musi realizować cel szczegółowy główny 6B: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, stąd pole 4 zostało na stałe wypełnione. Natomiast, co do wskaźników celu operacji wymienionych wprost w wierszu 20 i 21, należy mieć na uwadze, iż to, czy dana operacja zakłada ich osiągnięcie, zależy w głównej mierze od faktycznego zakresu i rodzaju inwestycji. Bez zapoznania się z konkretnym rodzajem operacji wraz z całą dokumentacją, nie można stwierdzić, czy te właśnie wskaźniki związane są z jej realizacją i czy należy wówczas je wypełnić we wniosku.8.

Czy wnioskodawca do podejmowania działalności gospodarczej w przypadku, gdy nie otrzymał wcześniej pomocy de minimis składa wraz z WOPP załącznik Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nieuzyskaniu pomocy de minimis oraz załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?

Wątpliwości LGD budzi zapis instrukcji wypełniania WOPP:

„Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie otrzymał pomocy de minimis i nie wnioskuje o nią obowiązkowo dołącza Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nieuzyskaniu pomocy de minimis”.


Jeśli wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie otrzymał pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, wówczas obowiązkowo dołącza do wniosku o przyznanie pomocy załącznik: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nieuzyskaniu pomocy de minimis. Koniecznie jest także, zgodnie z listą załączników, dołączenie przez wnioskodawcę Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


9.

Pytanie dotyczy spójności z dokumentem strategicznym - oczywiście mamy Strategię, która obowiązuje od 2010 r. W tamtym czasie nie byliśmy w posiadaniu niektórych urządzeń/ nieruchomości i nie zakładaliśmy ich modernizację/ rozbudowę, wpisaliśmy zatem tylko rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Nabyliśmy jakiś czas temu oczyszczalnię, która nie jest wystarczająca na potrzeby miejscowości i należy ją rozbudować (miejscowość się również rozbudowuje i przybywa mieszkańców). Jesteśmy na etapie aktualizacji strategii, bowiem wiele zamierzeń jest zrealizowanych, na część zmieniła się koncepcja i doszły nowe, nie brane pod uwagę w 2010 roku (nie ma potrzeby pisanie jej od nowa bowiem zakres czasowy nadal obowiązuje i niektóre zamierzenia jeszcze nie są zrealizowane). Czy zatem jeżeli do etapu kontroli administracyjnej, po wystosowaniu wezwania przedstawimy stosowną aktualizację czy takie działanie będzie uwzględnione?

Dopuszczalne jest, aby na etapie wezwania do uzupełnień w ramach kontroli administracyjnej przedłożyć zaktualizowany załącznik nr 10 Dokument strategiczny, dotyczący obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji.

Jednocześnie zaznacza się, iż ostateczne rozstrzygnięcie przywołanych kwestii nastąpi podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy, kiedy to Samorząd Województwa będzie dysponował całością dokumentacji związanej z ubieganiem się o przyznanie pomocy.

W związku z powyższym, przedstawiona powyżej odpowiedź ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie rozstrzygający.


11.

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku:

W polu nr 12.2 wniosku należy podać wartość netto nakładów projektu, które zostałyby poniesione w przypadku nieotrzymania pomocy (szacunkowo w zł) „Na podstawie udzielonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy odpowiedzi UM dokona oceny możliwości realizacji operacji objętej wnioskiem bez udziału środków publicznych” Czy UM posiada wytyczne co do wartości % kosztów kwalifikowanych wskazanych w w/w polu wniosku, pozwalających na ocenę, iż operacja objęta wnioskiem nie może być zrealizowana bez udziału środków publicznych? Jeżeli tak, prosimy o określenie obowiązujących zasad.W ramach wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddzialania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pole 12.2 wymaga wypełnienia w przypadku, jeżeli w polu 12.1 zaznaczano odpowiedź NIE, czyli zakłada się, że planowana do realizacji operacja nie powstałaby bez pomocy publicznej w zakresie identycznym jak wskazany we wniosku o przyznanie pomocy. Urząd Marszałkowski nie dysponuje wytycznymi w zakresie wysokości kosztów w ramach pola 12.2. Wnioskodawca ma oszacować sam, jakie nakłady netto poniósłby w ramach projektu, jeżeli nie otrzymałby pomocy publicznej, a Urząd Marszałkowski na podstawie wszystkich danych zwartych w punkcie 12. Określenie poziomu i zakresu, do jakiego podmiot ubijający się o przyznanie pomocy zrealizowałby projekt bez pomocy publicznej wyliczy Efekt Deadweight, czyli wartość procentową zdarzenia niezależnego.

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna