Pytania I odpowiedzi w zakresie poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020Pobieranie 247,23 Kb.
Strona4/5
Data08.03.2018
Rozmiar247,23 Kb.
1   2   3   4   5

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomościCzy planowana do podjęcia działalność gospodarcza może być prowadzona w budynku mieszkalnym (w wydzielonej do tego części), czy konieczne jest dokonanie zmiany sposobu użytkowania w/w części tej nieruchomości?

Czy uzyskanie dotacji na działalność gospodarczą w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2014 wyklucza z ubiegania się o dotację na rozwój przedsiębiorstwa?Przepisy dotyczące wpierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020, w tym przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), nie wprowadzają szczególnych ograniczeń w zakresie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza. Powyższe przepisy nie kolidują także z możliwością rozwijania działalności gospodarczej przez podmiot, który otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Utworzenie i utrzymanie miejsca pracyW ramach projektu wnioskodawca przewidział przebudowę infrastruktury rekreacyjnej, dzięki czemu osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie tej infrastruktury (np. kortu tenisowego – konserwacja urządzeń, organizacja zajęć itp.) zachowała stanowisko pracy? Czy może obowiązek przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy należy odnosić do przedsięwzięć, w ramach których powstają nowe miejsca pracy a następnie miejsca te utrzymywane są w okresie trwałości operacji?

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie oraz ust. 2 pkt 2 lit. a tiret drugie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w przypadku, gdy strategia przewiduje finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LGD powinna wykorzystać odpowiednią część środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii, na utworzenie miejsc pracy.

Utworzenie miejsca pracy przez osobę współpracującąCzy beneficjent poddziałania 19.2 wypełni zobowiązanie w zakresie utworzenia miejsca pracy w przypadku, gdy zatrudni na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę osobę będącą najbliższym członkiem rodziny, która nie będzie pozostawać z nim we wspólnym gospodarstwie domowym?

Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami (…) uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (…).

Za pracownika w rozumieniu ustawy ZUS uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy (tj. zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę) a także osobę wykonującą na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taka zawarła z pracodawcą, z którem pozostaje w stosunku pracy.

Wobec tego, bez względu, czy członek rodziny współpracuje w działalności na podstawie umowy o pracę, czy też pomaga nieodpłatnie, dla celów ZUS uważany jest za osobę współpracującą, co oznacza, że osoby te nie będą miały statusu pracownika do celów ubezpieczeń społecznych.Biorąc pod uwagę przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych, bez względu na to, czy członek rodziny współpracuje w działalności na podstawie umowy o pracę, czy też pomaga nieodpłatnie, dla celów powyższych przepisów uważany jest za osobę współpracującą. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy, jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, ze względu na ubezpieczenia społeczne jest traktowany jako osoba współpracująca.

Niemniej jednak w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570) mowa jest o osobie, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, i która zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie zaś o pracowniku. Ponadto nie istnieje norma prawna, która zabraniałaby nawiązywania stosunku pracy między osobami bliskimi, a także biorąc pod uwagę zasadę równości obywateli wobec prawa, należy uznać, że strony tego stosunku mają wolny wybór w tym zakresie. Wyłącznie od ich woli zależy, czy zostanie zawarta umowa o pracę. Dlatego też należy uznać, iż jeżeli prowadzący działalność gospodarczą zawrze z osobą współpracującą umowę o pracę, wówczas nastąpi spełnienie warunków przyznania pomocy w zakresie utworzenia miejsca pracy.Dochód z niekomercyjnej infrastrukturyCzy można osiągać przychody i/lub dochody z dofinansowanej za pośrednictwem LGD niekomercyjnej infrastruktury

Użyty w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570) wyraz „niekomercyjnej”, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (PWN) oznacza „nieobliczony na zysk”. Oznacza to, że wnioskodawca na etapie przyznania pomocy będzie musiał wykazać niedochodowy charakter operacji, tj. wskazać, że planowane przychody i koszty będą ulegać zbilansowaniu, tak aby przewidywany zysk wynosił zero. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w formularzu wniosku o przyznanie pomocy a stosowne postanowienia w umowie o przyznaniu pomocy.

Kody PKD wyłączone ze wsparciaCzy działalność gospodarcza polegająca na działalności parkingów samochodowych i rowerowych (PKD-52.21) może być wspierana w ramach poddziałania 19.2?

Przepis § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570) wskazuje klasyfikację działalności gospodarczej wyłączonej ze wsparcia na operację z zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do takiej działalności należy m.in. gospodarka magazynowa, która zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) znajduje się w sekcji H – Transport i gospodarka magazynowa, w dziale 52 – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport. Dział ten rozgranicza kody PKD na podklasy ściśle związane z magazynowaniem oraz te, które związane są z działalnością usługową wspomagającą transport.

Działalność parkingów samochodowych i rowerowych stanowi podklasę „Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”, a zatem nie dotyczy magazynowania.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z kodem PKD 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt może ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? Głównym profilem działalności firmy jest sprzedaż pasz, koncentratów, premiksów oraz śrut białkowych dla zwierząt gospodarskich oraz preparatów dla zwierząt domowych.

- proszę również o wyszczególnienie kodów PKD działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następującej po zbiorach.
Przepis § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, wskazuje rodzaje działalność gospodarczej, które wyłączone są ze wsparcia na 19.2. Do przedmiotu takiej działalności należy m.in. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, która zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) znajduje się w sekcji A – Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo, w dziale 01 – Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową w grupie 01.6 – Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach. Zgodnie z klasyfikacją PKD, podklasa (01.63.Z) nie obejmuje sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 46.2, tj. także działalności gospodarczej z kodem PKD 46.21.Z, wskazanej w zapytaniu LGD.

Mając na uwadze powyższe, osoba prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej może ubiegać się o pomoc na rozwój tej działalności w ramach poddziałania 19.2 pod warunkiem, że spełni warunki przyznawania pomocy określone w rozporządzeniu. Rozwijana działalność gospodarcza, będąca przedmiotem operacji nie może być działalnością wykluczoną ze wsparcia, zgodnie z § 8 rozporządzenia.Ustalenie przez LGD wysokości wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczejCzy w biznesplanie można wpisać wydatki przekraczające wysokość premii określną w LSR? Czy LGD może w kryteriach przyznać dodatkowe punkty za wkład własny do realizacji operacji w zakresie podjęcia działalności gospodarczej?

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii określoną np. dla danego rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), tzn. od 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej przez LGD w LSR – LGD ustali kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR. Niemniej jednak, może nastąpić sytuacja, w której wnioskodawca podejmuje działalność gospodarczą wymagającą większych niż wnioskowana kwota premii nakładów finansowych. Wówczas biznesplan zawierać będzie działania niezbędne do jego realizacji, które wnioskodawca sfinansuje z premii oraz własnych środków. W takiej sytuacji kwota środków niezbędna do realizacji biznesplanu (określona w biznesplanie) będzie wyższa niż kwota wnioskowana (kwota premii), przy czym pomoc przyznaje się do wysokości określonej w LSR.

LGD ma możliwość oceny wysokości wkładu wnioskodawcy w realizację biznesplanu w ramach kryteriów wyboru operacji.


Projekt grantowyCzy w ramach projektu grantowego LGD obowiązuje 5-letni okres trwałości operacji, jeżeli projekt obejmuje zadania inwestycyjne?

Tak, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), jednym z zobowiązań beneficjenta operacji (w przypadku projektu grantowego zobowiązanie jest nałożone na LGD będącą beneficjentem pomocy), jest zapewnienie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).Czy w związku z realizacją projektu grantowego LGD może ubiegać się o zaliczkę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt grantowy to projekt realizowany przez LGD, a nie grantobiorcę. LGD powierza grantobiorcom realizację zadań w ramach projektu, w tym także zadań mających charakter inwestycyjny. Jednakże LGD nie ponosząc bezpośrednio kosztów inwestycyjnych nie spełnia warunku określonego w art. 45 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, a więc nie może otrzymać zaliczki. Kosztem ponoszonym przez LGD jest grant przekazany grantobiorcy w związku z realizacją zadania, a dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności, o którym mowa w art. 60 ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013, jest umowa o powierzenie grantu.

Reasumując, brak możliwości uzyskania przez LGD zaliczki na projekt grantowy nie oznacza, że zadania realizowane w ramach tego projektu nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego. W przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu grantowego, zastosowanie mają obowiązujące przepisy i postanowienia umowy przyznania pomocy zobowiązujące LGD do zapewnienia trwałości operacji.

Kto może ubiegać się o wsparcie na realizację projektu grantowego i czy może prowadzić działalność gospodarczą?

Należy zauważyć, że beneficjentem w ramach projektów grantowych jest LGD, a podmioty składające do LGD wnioski o powierzenie grantów są grantobiorcami, a nie beneficjentami. Zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), pomoc jest wypłacana (beneficjentowi, tj. LGD), jeżeli każdy grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz nie wykonuje działalności gospodarczej.

Operacja własna LGDW sytuacji, w której spełniony został warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy RLKS, czyli po zamieszczeniu informacji o zamiarze realizacji operacji własnej na stronie internetowej LGD nikt uprawniony do wsparcia nie zgłosił się, w związku z czym wsparcie może być udzielone LGD. Biorąc pod uwagę art. 21 ust. 1 ustawy o RLKS, Rada ma 45 dni (od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD) na dokonanie oceny zgodności operacji z LSR, wybranie operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia. Czy w związku z tym ten termin obowiązuje także w przypadku, gdy wniosek składa LGD? Od kiedy ten termin obowiązuje? Czy zastosowanie ma art. 21 ust. 4 ustawy RLKS?

Wytyczne nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 z dnia 30 sierpnia br. wskazują, że jeżeli:

- w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji,

- operacja objęta wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym do LGD przez uprawniony podmiot/y, które uprzednio zgłosiły zamiar realizacji operacji, nie zostanie wybrana przez LGD do realizacji,

- przeprowadzona przez LGD ocena, potwierdza, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot nieuprawniony do wsparcia,

LGD może złożyć do Zarządu województwa wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

W takiej sytuacji do LGD zastosowanie mają przepisy art. 21 ust. 3 ustawy RLKS oraz § 14 pkt 1 rozporządzenia LSR i nie mają zastosowania wspomniane w zapytaniu art. 21 ust. 1 i 4 ww. ustawy.

Jak ma postępować LGD w sytuacji, gdy uprawniony podmiot, który uprzednio zgłosił zamiar realizacji operacji własnej, nie złoży do LGD wniosku o przyznanie pomocy w odpowiedzi na zgłoszenie o naborze w tym zakresie?

Zgodnie z Wytycznymi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 30 sierpnia br., LGD może złożyć do zarządu województwa wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

Zgodnie bowiem z ww. Wytycznymi, opisany powyżej sposób postepowania wnioskodawcy prowadzi do nie wybrania przez LGD operacji do realizacji, ze względu na niezłożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy (art. 21 ust. 4 pkt 1 pkt. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378)).Wykorzystanie budżetu LSRCzy w przypadku kosztów kwalifikowalnych wyższych niż zakładane w kosztorysie/umowie ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicznych, koszty te nie są brane pod uwagę przy monitoringu wykorzystanej kwoty w budżecie LSR?

Przy ustalaniu wysokości dostępnych środków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uwzględnia się kwoty środków własnych beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Wnioski, Instrukcje Procedury oraz Biznes PLAN

1.

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku (sekcja B.IV):

„W polach 6.2.1 oraz 6.2.2 albo 6.2.3 należy wpisać odpowiednio kwotę środków wspólnotowych (wkład EFRROW) oraz kwotę krajowych środków publicznych (wkład krajowy)” Jak postąpić w przypadkach, gdy w wyniku wyliczenia tych kwot otrzymamy wartości z trzema miejscami po przecinku. Czy zastosować zaokrąglenie?

Nadmieniamy, iż w części ogólnej instrukcji zawarto pouczenie: „Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po obcięciu groszy)”.


W przypadku WoPP na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zgodnie z informacją zawartą na stronie 2 Instrukcji wypełniania WoPP – Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem kwoty pomocy, którą należy podać do pełnych złotych (po obcięciu gorszy). W związku z powyższym w przypadku wyliczania kwot w polach 6.2.1 oraz 6.2.2. i 6.2.3 WoPP, w sytuacji gdzie kwota ta występuje z trzema miejscami po przecinku należy zastosować matematyczne zaokrąglenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z przyjęciem warunku, iż kwoty w ramach punktów 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 dadzą ostatecznie kwotę pomocy w ramach punktu 6.2. Analogiczne rozwiązanie stosuje się w ramach punktu 6.3.

2.

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku (sekcja B.IV):

W przypadku wspólników spółki cywilnej, każdy ze wspólników wykazuje pomoc przyznaną w ramach poddziałania 19.2 na operacje realizowane w związku z działalnością wykonywaną w ramach spółki cywilnej, jak również pomoc przyznaną wspólnikowi indywidualnie, poza działalnością wykonywaną w ramach spółki cywilnej, np. jako przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą we własnym imieniu. Czy analogicznie należy wypełniać tabele dotyczące limitu pomocy de minimis w przypadku wspólników spółki cywilnej? W instrukcji brak zapisów dotyczących tej kwestii.
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna