Pytania I odpowiedzi w zakresie poddziałania 9. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020Pobieranie 247,23 Kb.
Strona3/5
Data08.03.2018
Rozmiar247,23 Kb.
1   2   3   4   5
§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza: zakup robót budowlanych lub usług. Czy koszt remontu (wykonanie prac polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego) może stanowić koszty kwalifikowalne operacji? Czy aby koszty remontu zaliczały się do kosztów kwalifikowalnych powinien zostać przeprowadzony remont z modernizacją?


Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu robót budowlanych lub usług. Natomiast w myśl art. 45 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013 wydatki kwalifikujące się do wsparcia z EFRROW ograniczają się w przypadku nieruchomości do kosztów jej budowy, nabycia lub modernizacji.

Kosztem kwalifikowalnym w poddziałaniu 19.2 może być zakup robót budowlanych dotyczący budowy, przebudowy lub też remontu połączonego z modernizacją. Roboty odtworzeniowe wykonywane łącznie z elementami modernizacji (np. wykonania instalacji, uprzednio niewystępującej) w odniesieniu do całości obiektu budowlanego, mogą być kosztem kwalifikowalnym. Kluczowe znaczenie dla oceny zaliczenia kosztów takiego remontu do kosztów kwalifikowalnych jest rozstrzygniecie, czy koszty te są racjonalne, zasadne i celowe.Ponadto informuję, że zagadnienie kwalifikowalności poszczególnych kosztów operacji może być rozpatrywane wyłącznie w kontekście konkretnej operacji, która ma swój cel, zakres i specyfikę, a więc możliwość jej realizacji oraz zakres ponoszonych kosztów, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne jest sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych czynników.


Wkład własnyCzy będzie weryfikowane pochodzenie środków wykazanych przez beneficjenta jako wkład własny w ramach operacji?

W przypadku operacji, w ramach której pomoc jest przyznawana formie refundacji kosztów kwalifikowalnych niższej niż 100% tych kosztów, nie jest planowane wymaganie od beneficjenta udokumentowania źródeł pochodzenia środków stanowiących wkład własny w ramach operacji. Oznacza to, że beneficjent nie musi dokumentować, że ma zabezpieczone środki na realizację operacji. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), pomoc jest przyznawana jeśli koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, oraz zgodnie z art. 48 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.7.2014, str. 69), kontrole administracyjne obejmują procedury zapobiegające nieprawidłowemu podwójnemu finansowaniu z innych systemów unijnych lub krajowych i w ramach poprzedniego okresu programowania. Jeżeli występuje finansowanie z innych źródeł, kontrole te gwarantują, że łączna otrzymana pomoc nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych kwot lub stawek wsparcia. Oznacza to, że kwestia współfinansowania operacji z innych środków publicznych oraz podwójnego finansowania będzie elementem kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy.

Wkład rzeczowyZgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia 19.2 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Czy posiadane przez wnioskodawcę maszyny mogą być potraktowane jako wkład rzeczowy i w jaki sposób należy szacować jego wartość?

Odpowiedź na pytanie jest oczywista w świetle regulacji zawartej w art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), do którego bezpośrednio odsyła § 17 ust. 2 rozporządzenia 19.2. Zgodnie z art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, wkład rzeczowy może mieć formę robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, pod warunkiem że przewidują to zasady kwalifikowalności EFSI i programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich wymienionych poniżej kryteriów:

a) wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące wkłady rzeczowe nie przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów rzeczowych, na zakończenie operacji;

b) wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku;

c) wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji;

d) w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości można dokonać płatności w gotówce do celów umowy leasingu o nominalnej rocznej wartości nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego.

e) w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną.

Wartość gruntu lub nieruchomości, o której mowa w lit. d) akapit pierwszy niniejszego ustępu musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie przekraczać limitu ustanowionego w ust. 3 lit. b).
Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia: „Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013”. Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia: „Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168”.

Czy drugi rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy to dla naborów, które będą przeprowadzane w 2016r, jest rokiem 2014?

Czy będzie można do wyliczeń kosztów kwalifikowalnych przyjąć kwotę netto niższą niż wynika to z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku, gdy kosztem kwalifikowalnym w formie nieodpłatnej pracy będą godziny pracy w kwocie netto (VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym), jak wyliczyć kwotę netto godz. pracy? W/w komunikat dotyczy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kwocie brutto.


Drugim rokiem poprzedzającym rok w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy dla naborów przeprowadzanych w roku 2016 jest rok 2014. Zgodnie z §17 ust.2 rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy o którym mowa w art.69 ust.l rozporządzenia nr 1303/2013, którego wartość ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168 . Dla wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach naborów w roku 2016 wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy należy ustalić w następujący sposób: 3.783,46zł / 168 dni = 22,52zł x ilość przepracowanych godzin (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku 2014, określone komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015r). Należy w tym miejscu nadmienić, że ww. rozporządzenia nie określają wartości netto godz. pracy, jako kosztu kwalifikowalnego, dlatego też inny sposób wyliczenia wartości wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy będzie niezgodny z zapisami rozporządzenia, a tym samym będzie wskazany jako błąd, podczas weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy.Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, tj. m.in. nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej.

Biorąc również pod uwagę przepis zawarty w § 29 ust. 3 rozporządzenia, koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa przyznania pomocy.

Dlatego też powstaje pytanie, czy wartość wspomnianego wyżej wkładu rzeczowego w formie nieruchomości, której Beneficjent stał się właścicielem przed dniem podpisania umowy o przyznaniu pomocy, będzie stanowiła koszty kwalifikowalne operacji.


Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wkład rzeczowy – jak każdy koszt stanowiący podstawę do wyliczenia kwoty pomocy - ocenia się również pod względem zasadności i racjonalności.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 – wkład rzeczowy może mieć formę robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, pod warunkiem że przewidują to zasady kwalifikowalności EFSI i programu operacyjnego oraz z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich poniższych kryteriów:  1. wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące wkłady rzeczowe nie przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów rzeczowych, na zakończenie operacji;

  2. wartość przypisana wkładom rzeczowym nie przekracza kosztów ogólnie przyjętych na danym rynku;

  3. wartość i dostarczenie wkładów rzeczowych mogą być poddane niezależnej ocenie i weryfikacji;

  4. w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości można dokonać płatności w gotówce do celów umowy leasingu o nominalnej rocznej wartości nieprzekraczającej jednej jednostki waluty państwa członkowskiego;

  5. w przypadku wkładów rzeczowych w formie nieodpłatnej pracy wartość takiej pracy jest określana z uwzględnieniem zweryfikowanego czasu poświęconego na pracę i wysokości wynagrodzenia za pracę równoważną.

Wartość gruntu lub nieruchomości, o której mowa w lit. d) musi być poświadczana przez niezależnego, wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy i nie przekraczać limitu ustanowionego w art. 69 ust 3 lit. b), tj. 10 % łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji. W przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15 %. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach limit może zostać podniesiony powyżej odnośnego ww. pułapu procentowego dla operacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Art. 69 ust 1 rozporządzenia nr 1303/2013 zawiera nie do końca precyzyjne sformułowanie określające, że wydatki rzeczowe to takie, dla których „nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej”. Gdyby stosować to dosłownie, znacząco ograniczyłoby to możliwość uznawania wydatków rzeczowych za kwalifikowalne, gdyż praktycznie w każdym przypadku, choć często wiele lat temu, ktoś kiedyś dokonał płatności za dany przedmiot lub obiekt i ta płatność była w jakiś sposób potwierdzona, a nawet jeśli takiej płatności nie było, może to być obecnie trudno odpowiednio udokumentować, gdyż nie ma obowiązku bezterminowego przechowywania związanych z taką transakcją dokumentów. W czasie negocjacji rozporządzeń (na posiedzeniu Coreper II 18 kwietnia 2012 r.) Polska złożyła w kontekście tego przepisu oświadczenie, w którym wyjaśniła swój sposób rozumienia proponowanego przepisu: nie wyklucza on możliwości uwzględnienia w deklaracji wydatków jako kwalifikowalnego wkładu rzeczowego wartości dokumentacji, gruntów i nieruchomości, które były zakupione przez beneficjenta i za które beneficjent zapłacił przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności. Oświadczenie znalazło się w protokole z posiedzenia i Komisja przyjęła je do wiadomości (zgodnie z komentarzem do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020). Jednakże należy pamiętać, że celem tego przepisu było zapewnienie, że przepisy dotyczące wydatków rzeczowych nie służą do obchodzenia zasad dotyczących innych kwalifikowalnych płatności.

Przypadkiem, w których możliwym będzie zaliczenie jako wkładu rzeczowego nieruchomości - może być chociażby sytuacja, w ramach której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy chce przeprowadzić działania promocyjne obszaru objętego LSR, w tym produktów lokalnych i na potrzeby realizacji operacji chce udostępnić nieruchomość, która jest jego własnością (jako wkład rzeczowy).
Czy można zakwalifikować jako rzeczowy wkład własny wartość gruntu dzierżawionego w przypadku podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej?

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej pomoc jest przyznawana, o ile m.in. zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia oraz nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. Wobec powyższego, w zakresie operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej kosztem planowanym do poniesienia nie może być wkład rzeczowy.

Natomiast w ramach rozwijania działalności gospodarczej wkład rzeczowy może stanowić koszt kwalifikowalny, zgodnie z zapisami § 17 ust. 2 Rozporządzenia. Należy mieć na uwadze, iż do wkładów rzeczowych zalicza się m.in. grunty oraz nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Dodatkowo, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o płatność m.in. dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości wartość wkładu musi zostać poświadczona przez niezależnego, wykwalifikowalnego eksperta lub należycie upoważniony organ urzędowy oraz nie może przekraczać limitu 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji. Odnosząc się do zapytania, SWW nie może jednoznacznie udzielić odpowiedzi z powodu bardzo ogólnej jego treści. Należy zaznaczyć, że planowane do poniesienia koszty powinny być uzasadnione ze względu na zakres planowanej do realizacji operacji oraz racjonalne. Ocena, czy w ramach danej operacji wkład rzeczowy będzie mógł być kwalifikowalny, jest możliwa w momencie dysponowania całą dokumentacją związaną z daną sprawą.

Czy wystarczającym dokumentem ustalającym wysokość wkładu rzeczowego w postaci nieruchomości jest akt notarialny kupna tej nieruchomości (2015 rok), czy niezbędna jest dodatkowo wycena przez rzeczoznawcę majątkowego i czy może to być dowolny rzeczoznawca majątkowy?

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa wart. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Akt notarialny kupna nieruchomości może być jedynie dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, natomiast jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy planuje wnieść wkład rzeczowy w formie nieruchomości, wartość tej nieruchomości może być określona jedynie poprzez rzeczoznawcę majątkowego. Należy mieć na uwadze, że koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r. W związku z tym aby wartość wkładu rzeczowego w zakresie udostępnienia nieruchomości można było zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych musi być wniesiona po podpisaniu umowy. Forma wniesienia wkładu rzeczowego powinna się odbywać z zachowaniem ogólnych zasad obowiązującego prawa.

Zmiana miejsca zamieszkaniaZgodnie z wymogami o pomoc może ubiegać się podmiot mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR. Czy w przypadku przemeldowania wnioskodawcy z obszaru spoza LGD na obszar objęty LGD wymagany jest konkretny czasookres zamieszkiwania (zameldowania na pobyt stały lub czasowy) na obszarze realizacji LSR?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), o pomoc w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW 2014 – 2020, może ubiegać się osoba fizyczna, która m.in. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim LSR (w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy został zawarty w odpowiednim wniosku o przyznanie pomocy, a wszelkie wymogi co do tych dokumentów zostały opisane w instrukcjach do tych wniosków. Formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz instrukcje dostępne są na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Ubezpieczenia osób fizycznych w KRUS/ZUSCzy w przypadku osób fizycznych ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie a chcących przejść na ubezpieczenie w ZUS i aplikować o środki unijne na podjęcie działalności gospodarczej, wymagany jest konkretny okres podlegania ubezpieczeniom ZUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną przyznawana jest, jeżeli na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy, podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, co dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegająca ubezpieczeniu w KRUS może ubiegać się o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej, czy też będzie musiała ubezpieczyć się w ZUS?

Podmiotowe warunki przyznania pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), tj. rozwijanie działalności gospodarczej, zostały jasno sformułowane w § 7 rozporządzenia. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, pomoc w ramach ww. zakresu może być przyznana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).Czy na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę ubezpieczoną w KRUS można uzyskać dotację w ramach działania „rozwijanie działalności gospodarczej” oraz czy osoba ubezpieczona w KRUS kwalifikuje się do uzyskania dotacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. W odniesieniu do operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, rozporządzenie nie wprowadza dodatkowych ograniczeń w zakresie możliwości pozostawania ubezpieczonym w KRUS w stosunku do przepisów o systemie ubezpieczeń społecznym rolników. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, warunkiem przyznania pomocy na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest aby podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.Czy osoba fizyczna ubezpieczona w KRUS dobrowolnie i w niepełnym zakresie może skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2? Jeśli tak to czy osoba ta w wyniku realizacji operacji musi prowadzić działalność gospodarczą oskładkowaną w ZUS przy może pozostać w KRUS?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. Rozporządzenie nie wprowadza dodatkowych ograniczeń w zakresie możliwości pozostawania ubezpieczonym w KRUS w stosunku do przepisów o systemie ubezpieczeń społecznym rolników, które szczegółowo regulują przedmiotową kwestię.Czy osoba ubezpieczona w KRUS, zakładając firmę w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, spełnia kryteria przyznania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, jeżeli będzie ubezpieczona na tzw. „podwójnym KRUS-ie”? Czy konieczne będzie przejście na ubezpieczenie w ZUS?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt a) rozporządzenia – pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

W związku z powyższym osoba ubezpieczona z mocy ustawy i w pełnym zakresie w KRUS, która planuje podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów, może ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej.

Odnosząc się do drugiej części pytania należy zauważyć, że przejście na ubezpieczenie ZUS będzie determinowana indywidualną sytuacją finansowo-prawną beneficjenta. Mając na uwadze konieczność wykazania uzasadnienia ekonomicznego operacji, jeśli z wyliczeń będzie wynikać, żer zostanie przekroczony limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności pozwalający na pozostanie w KRUS – wówczas konieczna będzie zamiana ubezpieczenia KRUS na ZUS.
Czy osoba deklarująca chęć rezygnacji z ubezpieczenia społecznego rolników i chcąca podjąć działalność gospodarczą może skorzystać z premii? W jakim czasie przed złożeniem wniosku musi zrezygnować z ubezpieczenia?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia - pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie Zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy podejmowania działalności w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napojów.

Wobec powyższego warunek nie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - będzie weryfikowany na podstawie załączonego do ww. wniosku Zaświadczenia.
Czy osoba ubezpieczona w KRUS, która podejmie pracę dwa miesiące przed złożeniem wniosku i będzie opłacać składki w ZUS może starać się o premię?

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm., podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Potwierdzeniem spełnienia w/w wymogu jest:

- Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

a. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych - oryginał, albo

b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu - oryginał

Zaświadczenie z KRUS składane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy figurujący w ewidencji osób ubezpieczonych w KRUS musi zawierać m.in. informacje o:

- statusie ubezpieczonego, tj. rolnik, domownik łub małżonek rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- zakresie ubezpieczenia np. ubezpieczenie w pełnym zakresie, tj.: emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Przedkładane zaświadczenie z ZUS ma wskazywać na fakt podlegania ubezpieczeniu w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy (nie musi zawierać informacji o zapłacie składek za ten okres).
Bardzo proszę o wyjaśnienie czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność i nie jest na ZUS-ie (opłaca tzw. Podwójny KRUS), jeżeli chce skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ww. działania musi od razu przejść na ZUS czy też, jeżeli krajowe przepisy mu na to pozwalają może pozostać na zwiększonym KRUS-ie?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego nie nakładają takiego ograniczenia. Warunki przyznania pomocy w tym zakresie odnoszą się do działalności gospodarczej, która powinna podlegać przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast zmiana podmiotu, w którym beneficjent jest ubezpieczony (z KRUS na ZUS) nastąpi naturalnie w trakcie realizacji biznesplanu, w wyniku przekroczenia kwoty granicznej o której mowa w przepisach ustawy o KRUS.Chodzi o podmiot uprawniony- nie jest ubezpieczony w KRUS- rozumiemy, że chodzi o ubezpieczenie z mocy ustawy i nie dotyczy to sytuacji, gdy beneficjent będzie wykonywał działalność w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub napojów. Co w takim razie z osobami ubezpieczonymi w KRUS na wniosek?


Zgodnie z zapisami § 5, ust. 1, pkt 1, lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm), pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie „nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy' w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowanąw przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów".Czy na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę ubezpieczoną w KRUS można uzyskać dofinansowanie w ramach zakresu wsparcia związanego z „rozwojem działalności gospodarczej”?

W przypadku operacji polegającej na rozwijaniu działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w § 7 rozporządzenia.

W świetle powołanego powyżej rozporządzenia, nie ma ograniczenia w możliwości ubiegania się o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej przez podmiot, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli spełnione są pozostałe warunki ubiegania się o wsparcie.
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna