Publikacje pracowników Katedry w okresie 2006/2007 – 2009/2010Pobieranie 32,51 Kb.
Data30.05.2018
Rozmiar32,51 Kb.

Publikacje pracowników Katedry w okresie 2006/2007 – 2009/2010
Dr hab., prof. UŁ Piotr Daranowski
2009
1. Uznanie niepodległości Kosowa – usankcjonowanie precedensu [w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza; pod red. Tadeusza Jasudowicza i Michała Balcerzaka, Toruń 2009] s. 615-631.

2. Prawa mniejszości w powszechnym prawie międzynarodowym [w: Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki; pod red. Dariusza Góreckiego, Toruń 2009] s. 29-68.2010

3. Prawo użycia siły w dobie rozejmu, przedmiot transatlantyckiej debaty – sens i perspektywa jej kontynuacji – w druku;
Dr Jacek Skrzydło
2007

1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w świetle nowej ustawy o opłacie skrbowej – wybrane problemy. Praktyka. Monitor Prawniczy 2007, s. 448-450;


2009

2. Niedookreśloność i nadregulacja ustawy w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA (na tle rozwiązań polskich, Państwo i Prawo 2009 (PiP) nr 1, s. 3-17;

3. Sąd Najwyższy a Europejski Trybunał Praw Człowieka. Różne standardy ochrony prywatności polityków, [w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza; pod red. Tadeusza Jasudowicza i Michała Balcerzaka, Toruń 2009], t. I, s. 345-351.

4. Wolność słowa a ochrona prywatności osób powszechnie znanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Przegląd Sądowy 2009, s, 36-42.


Dr Marek Wasiński
2008

1. Odpowiedzialność prawna polski za incydent w Nangar Khel, „Państwo i Prawo” nr 8/2008;


2009

2. Bluźnierstwo a granice swobody wypowiedzi w kontekście zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego rady Europy nr 1805, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza; pod red. Tadeusza Jasudowicza i Michała Balcerzaka, Toruń 2009Toruń 2009;

3. Odpowiedzialność państwa za naruszenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w toku międzynarodowych operacji autoryzowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Saramati, [w: „Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego”; pod red. A. Kozłowski, B. Mielnik), Wrocław 2009;
2010

4. Wybrane problemy związane z ochroną myśli, sumienia i wyznania na gruncie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, artykuł złożony do druku;

5. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wielonarodowych za naruszenia praw człowieka, artykuł złożony do druku.
Dr Joanna Połatyńska
2008

1. Protection of Minorities and the Council of Europe, [w: G. Dammacco (ed.), “Deboli e indifesi nella societa multiculturale Europea. Atti ell VI Conferenza Internazionale dei Diritti ell’Uomo, Lecce 29-30 Maggio 2006”], Bari 2008.2009

2. Prawo do rzetelnego procesu sądowego, [w: “Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy”, pod red. L.Koba, W.Wacławczyk ], Warszawa 2009.

3. Delimitacja szelfu kontynentalnego na gruncie UNCLOS, [w: „Konwencja NZ o Prawie Morza z 1982 r.: W piętnastą rocznicę wejścia w życie”, pod red: C. Mik, K. Marciniak, Warszawa 2009.

4. Słuszność jako źródło prawa międzynarodowego, [w: „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata”, pod red. E. Dynia], Rzeszów 2009.2010

5. Prawo do obywatelstwa jako prawo człowieka, w „Folia Iuridica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, w druku.


Dr Joanna Kulesza
2007

 1. New Technologies and the Need of a Uniform Legal System, materiały pokonferencyjne drugiego szczytu Internet Governance Forum, Rio de Janeiro, 12 - 15 listopada 2007 r., The Internet Governance Forum (IGF) Second Meeting, Synthesis Paper, s. 19 oraz pod:

http://www.intgovforum.org/Substantive_2nd_IGF/Kulesza_new_technologies_need_of_uniform_legal_system.pdf

 1. Umiędzynarodowienie zarządzania siecią globalną – konieczność czy fikcja?, Monitor Prawniczy 2007/3 (dodatek: Prawo Mediów Elektronicznych), s. 41-50, dostępne pod: http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/modules/Publikacje/eBulletin/2007_3/Umiedzynarodowienie_zarzadzania_siecia.pdf

artykuł wyróżniony w konkursie „Prawo a nowe technologie”, organizowanym przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski i Telefonię Dialog S.A.

 1. Podstawowe problemy międzynarodowego zarządzania Internetem, materiały pokonferencyjne VII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka: Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią, czerwiec 2007 (przyjęto do druku), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Bari


2008


 1. Internet Governance and the Jurisdiction of States; Justification of the Need For an International Regulation of Cyberspace; materiały konferencyjne Trzeciego Corocznego Sympozjum Global Internet Governance Academic Network (GigaNet), Hyderabad, Indie, 2 grudnia 2008 r., dostępne pod: http://giganet.igloogroups.org/download/publiclibr/hyderabad/3rdgiganet~2/kuleszapdf

przedruk: ICFAI Journal of Cyber Law, 2010, w druku.

 1. Wybrane aspekty prawnokarne wirtualnych światów (współaut. Jan Kulesza), materiały pokonferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Karnistycznej „Współczesne Problemy Prawa Karnego”, Olsztyn, 20-21.11.2008 r., w druku.


2009


 1. Internet w końcu międzynarodowy, Stosunki międzynarodowe, grudzień 2009, dostępne pod: http://www.stosunki.pl/?q=node/1200

 2. Freedom of information in the global information society – the question of The Internet Bill of Rights, Proceedings of the 8th International Conference on Human Rights (red. B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska), Cambridge 2009, s. 78 - 93

przedruk: UWM Law Review, 2008/1, s. 81 – 95

 1. Ramowa Konwencja Internetu, Państwo i Prawo, 2009/10, s. 5 - 17

 2. Zasady przemysłowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni wyższych, Nauka i Gospodarka, 2009/1, s. 21-28

 3. Which Legal Standards Should Apply To Web-logs? The present legal position of Internet journals in the European iuris prudence in the light of the European Parliament Committee’s on Culture and Education report and Polish Supreme Court decision, Lex Electronica, vol. 13 n°3 (Hiver / Winter 2009), dostępne pod: http://www.lex-electronica.org/docs/articles_221.pdf,

przedruk: Blogging: Employer and Employee Conflicts (red. M. N. Bhavani), ICFAI (Institute of Chartered Financial Analysts of India) University, Hyderabad 2009

 1. Odpowiedzialność państwa za naruszenie wielostronnych zobowiązań traktatowych na przykładzie zarządzania prawami autorskimi w Rosji, [w:] A. Kozłowski, B. Mielnik (red.) Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław 2009, s. 79-95

 2. Gra Second Life – wirtualny świat, realne przestępstwa? (współaut. Jan Kulesza), Prokuratura i Prawo, 2009/3, s. 23-40, dostępne pod: http://www.pk.gov.pl/upload_doc/000000541.docMgr Barbara Klimek

2006

1. Czynsze regulowane w Polsce przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – Państwo i Prawo nr 12/20062008

2. Systemowe naruszenia prawa własności przez Polskę w orzecznictwie Europejskiego Trybunału praw Człowieka w Strasburgu (referat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka „Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią” Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bari i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 1-2 czerwca 2007 roku). Opublikowany w materiałach pokonferencyjnych w 2008 roku.2010

3. Przedmiot ochrony własności w Protokole Dodatkowym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – referat wygłoszony na II Warszawsko-Toruńskim Kolokwium Naukowym Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych” 10-11 grudnia 2009 roku – w druku.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna