Publikacje naukowePobieranie 0,83 Mb.
Strona8/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Joanna Rosłon-Żmuda 1. Blaski i cienie inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych w
  Polsce
  ,  "Athenaeum" nr 7 ,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

 2. Czynniki warunkujące napływ BiZ do Polski w latach 1990-tych,„Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2003, vol.2 nr 1, s.133-145.

 3. Obecność BiZ w polskiej gospodarce, [w:] Stosunki międzynarodowe. Historia - Regiony - Polityka, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego. Warszawa 2004, s.337-342.

 4. Bezdomność, jako koszt społeczny transformacji systemowej w Polsce, [w:] Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych.. Studia i rozprawy, pod red. M.Chałubińskiego, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, s.335-342.

 5. Przemiany społeczno-ekonomiczne a skala zjawiska bezdomności w Polsce, [w:] Regionalizm a Globalizacja. Polska-Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata, pod red. A.Chodubskiego, H.Dubrzyńskiej, M.Malinowskiego, A.Modrzejewskiego, Gdańsk 2007, s.105-109.

 6. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w systemie pomocy społecznej w Polsce, [w:] praca zbiorowa ,skrypt on-line , Oblicza bezdomności , Wyd. Agenda Bezdomności, 2007,w ramach projektu badawczego EQ/o28/A/d2/2005.

 7. Organizacje non-profit wobec zjawiska wykluczenia społecznego i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, [w:] Jednostka. Społeczeństwo. Instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 125-130.

 8. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w systemie pomocy społecznej w województwie pomorskim, [w:] Regiony: Polska-Europa-Świat, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej i K. Dośpiał –Borysiak, Wydawnictwo MADO, Toruń 2009, s. 100-105.

  1. Zagraniczna polityka ekonomiczna ,a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie , T.2: Stosunki polityczne i gospodarcze, pod red. L. Czechowskiej, M. Biurowiec, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 311-320.

  2. Globalna ekspansja latynoamerykańskich korporacji ponadnarodowych, [w:] Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej, (red.) M. Drgas, J. Knopek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 38-48. Artykuł ukazał się w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w serii’Biblioteka Studiów Latynoamerykańskich”, t.3.

  3. Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego, „Przegląd Strategiczny”, Rok III, Nr.1, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2013, s.175-184.

  4. Globalna ekspansja latynoamerykańskich korporacji ponadnarodowych, [w:] M. Drgas, J. Knopek (red.), Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2013, s. 38-48.

  5. Migration from the Accession Conutries to the United Kingom and the question of free movement of Latour, [w:] J.Babiak (red.), Studies of economic and social processes. The European Union in time of crisis, WWSSE, Poznań-Środa Wielkopolska 2012, s.168-181 ISBN 978-83-61352-66-2 ISBN 978-83-928934-4-8

  6. Tendencje rozwojowe polskich specjalnych stref ekonomicznych , „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Vol.11, NR 1-2 ,2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013, s. 81-92.

  7. Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Polski z perspektywy czynnika demograficznego,{w:} Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, pod red. Zdzisława W. Puśleckiego , wydawnictwo Adam Marszalek , Toruń 2014, s. 163-176.

  8. Kobiety w biznesie, [w:] S.Bykowska, K.Kamińska-Moczyło(red.),Tożsamość. Polityka .Biznes .Kobiety w przestrzeni publicznej, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, 2014.

Przemysław Sieradzan 1. Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej, ASPRA-JR, Warszawa 2010, (ukazała się w czerwcu 2011 roku), 429 stron.

 2. Postrzeganie Rosji przez pryzmat nostalgii imperialnej, [w:] Stanisław Bieleń [red.] Wizerunki międzynarodowe Rosji, ASPRA-JR, Warszawa 2011, strony 73-96.

 3. Tadeusz Bodio, Przemysław Sieradzan, Tryumf Dionizosa. Rzecz o kulturze politycznej polskiego sarmatyzmu i romantyzmu, [w:] „Cywilizacja i polityka” 9/2012, s. 64-79.

  1. Dymisja Jurija Łużkowa. Analiza politologiczna, „Cywilizacja i polityka” 9/2011, s. 189-202.

  2. Mit o Shambhali a rosyjska i radziecka strategia geopolityczna wobec Tybetu, „Cywilizacja i polityka” nr 10/2012, s. 246-264.

  3. Bodio T., Sieradzan P.J., the Form of the Political System of the Karachay-Circassian Republic Among the Ruling Elites, “Polish Political Science Yearbook 2012” s. 116-113.

  4. Wielobiegunowy model ładu międzynarodowego w dyskursie politycznym współczesnej Federacji Rosyjskiej, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 10/2012.

  5. Rola kobiet w najnowszej historii politycznej Chin, [w:] A. Chodubski, A. Frączek, B. Słobodzian (red.), Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata, Wyd. GWSH, Gdańsk 2012, s. 228-248.

  6. Ku nowej "Wielkiej Grze" - rywalizacja mocarstw światowych o przywództwo geopolityczne w regionie Kaukazu, [w:] Bodio T. (red.), Kaukaz: Transformacja przywództwa i elit politycznych, Warszawa 2012, wyd. ASPRA-JR, s. 79-104.

  7. Bodio T., Sieradzan P.J., Walka elit o kształt ustrojowy Karaczajo-Czerkiesji, [w:] Bodio T. (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2012, 343-368.

  8. Elity polityczne separatystycznej Abchazji, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 193-218.

  9. Rosyjska percepcja konfliktu osetyjskiego, [w:] Potocki R., Domagała M., Sieradzan P.J. (red.), Konflikt kaukaski w 2008 r., Warszawa 2012, s. 254-271.

  10. Ukraina, Białoruś i kraje Azji Centralnej wobec wojny osetyjskiej, [w:] Potocki R., Domagała M., Sieradzan P.J. (red.), Konflikt kaukaski w 2008 r., Warszawa 2012, s. 327-342.

  11. Novye levye i nasledie Karla Šmitta, [w:] A. Dugin (red.), Četvertaâ političeskaâ teoriâ, . Izdatel’stvo MGU im. M.V. Lomonosova, Moskva 2011, s. 22-26.

  12. Četvertaâ političeskaâ teoriâ v polskoj političeskoj myśli, [w:] A. Dugin (red.) Četvertaâ političeskaâ teoriâ, Moskva 2011. (ponad 0,5 arkusza), wyd. Izdatel’stvo MGU im. M.V. Lomonosova, s. 25-34.

  13. Koniec pewnej epoki w Rosji, „Studia geopolitica” 1/2011, s. 210-217.

  14. Koncepcje geopolityczne Roberta Steuckersa, „Racja Stanu. Studia i materiały” 1(9)/2011.

  15. Potocki R., Domagała M., Sieradzan P.J. (red.), Konflikt kaukaski w 2008 r., wyd. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012, ss. 511.

  16. Domagała M., Piskorski M., Sieradzan P.J., Szołucha M., Białoruś – model państwa i gospodarki, wyd. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012, ss. 190.

  17. Czynniki destabilizacji politycznej w Karaczajo-Czerkiesji: separatyzm etniczny i fundamentalizm religijny, „Przegląd Politologiczny” 2/2012.

  18. Tadeusz Bodio, Przemysław J. Sieradzan, Źródła nacjonalizmu czerkieskiego i jego konsekwencje polityczne, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 4/2012.

  19. Wyspy Aleuckie i Komandorskie w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw o hegemonię na Północnym Pacyfiku, „Nowa Polityka Wschodnia”, 5 (2)/2013.

  20. Pomorcy na pograniczu rosyjsko-norweskim, „Cywilizacja i polityka” 11/2013.

  21. Rosyjska opozycja radykalna: paroksyzm upadku czy nadzieja na zmianę?, „Polityka Wschodnia” nr 1 (2) 2013.

  22. Nikołaj Roerich – poszukiwacz Shambhali, „Hermaion” nr 2/2013.

  23. Tadeusz Bodio, Przemysław Sieradzan, Panczerkieski ruch narodowy w Federacji Rosyjskiej [w:] A. Bonusiak, D. Popek [red.], Między Wschodem a Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, Rzeszów 2014.

  24. Przywództwo i elity polityczne Republiki Kałmucji po 1991 roku [w:] Tadeusz Bodio (red.) Elity władzy i życie polityczne, Warszawa 2014.Beata Słobodzian 1. Dylematy polityki rozwoju regionalnego Polski, [w:] Samorząd-Rozwój-Integracja, pod red. M.Barańskiego, Wyd. UŚ, Katowice 2003, s. 175-183.

 2. Aktywność samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu niektórych problemów społeczno-gospodarczych, „Studia z Teorii i Praktyki Polityki", 2003, nr 1, s. 70-76.

 3. Zachodnioeuropejskie zapożyczenia w realizacji współczesnego systemu samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] „Studia Samorządowe”, Poznań 2003. nr 16, s. 167-181.

 4. Rec. Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, pod red. Tadeusza Mołdawy, Konstantego A. Wojtaszczyka, Marcina Małeckiego, Wyd. UW INP, Warszawa 2003, ss. 304, [w:] „Cywilizacja i Polityka” 2005, nr 3, s. 363-366.

 5. Rozwój idei samorządowej w Gdyni do II wojny światowej, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość..”

 6. Recepcja społeczna przemian w funkcjonowaniu administracji publicznej (na przykładzie reformy ustrojowo-terytorialnej w Polsce w 1998 roku), [w:] Europeistyka. Studia i Badania Naukowe (Scientific Studies and Research), pod red. Hanny Dubrzyńskiej, Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, 2006, nr 1, s. 229-251.

 7. Cele i zasady reformy administracji samorządowej w 1998 r., [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 129-147.

 8. Formy aktywności międzynarodowej samorządu gdyńskiego, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2007, nr 2, s. 57-63.

 9. Koncepcje trójstopniowego podziału władzy administracyjnej w latach 90. XX w., „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5.

 10. Wzorce francuskie i hiszpańskie w realizacji polskiego systemu samorządu terytorialnego, [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. Ewy Polak i Marka J. Malinowskiego, Gdańsk 2007, s. 174-187.

 11. Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturowym Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2008, nr 3, s. 107-114.

 12. System pomocy ludziom bezdomnym w Polsce – rozwiązania prawne, [w:] Stawiać pytania szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, pod red. Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s.536-542.

 1. Nowe koncepcje kształtowania instytucji samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Samorząd terytorialny. Ale jaki? pod red. A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 178-189.

 2. Kształtowanie się polskiego samorządu terytorialnego w latach 1919-1939, „Echo Tczewa” 2009, nr 25, s. 14-15.

 3. Rec. Mariusz Popławski, Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń [b.r.], ss. 126, [w:] „Studia Gdańskie”, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2009, t. VI, s. 291-294.

 4. Tradycje polskiej samorządności terytorialnej do połowy XX wieku, „Echo Pomorza” 2009, nr 1, s. 6-7.

 1. Skandynawski model samorządu terytorialnego, na przykładzie Królestwa Szwecji, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 195-200.

 2. Instytucja samorządu terytorialnego w nowych warunkach ustrojowych – doświadczenia i kierunki zmian, [w:] Młode Demokracje. 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, pod red. Wojciecha Saletry, Janusza Jarosińskiego, Wydawnictwo UH-P J.K w Kielcach, Kielce 2010, s. 109-119.

 3. Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji, rozdział 9, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, pod red. Lucyny Rajcy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 227-237.

 4. Stosunek społeczeństwa wobec przemian administracji publicznej w 1998 roku, [w:] Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Płaszczyzny – wymiary – kierunki, pod red. Sylwestra Wróbla, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 317-339.

 5. System samorządu terytorialnego w Republice Austrii, rozdział 6, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, pod red. Lucyny Rajcy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 143-157.

 6. Nowe powołania instytucji samorządu terytorialnego w Polsce, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski”, Elbląg 2010, nr 1-2, s. 125-130.

 7. Zmiany w systemie samorządu terytorialnego po 1990 r., „Echo Pomorza”, Tczew 2010, nr 4, s. 11.

 8. Rec. Local government In Central and Eastern Europe, Marek Barański (Ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 293, “Polish Political Science Yearbook”, Toruń 2010, N° XXXIX, s. 320-322.

 9. Władza państwowa i administracja publiczna w pństwach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Marka Barańskiego, “Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 389-392.

 1. Gmina – miasto na prawach powiatu – metropolia – w poszukiwaniu efektywnego modelu ustroju miast w Polsce, [w:] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, pod red. Bogdana Nawrota, Jacka Pokładeckiego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2011, s. 161-168.

 2. Instytucje demokracji bezpośredniej w generowaniu społeczności lokalnej, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 241-257.

 3. Niedokończona reforma? Poszukiwanie nowych rozwiązań modelu samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, pod red. Janiny Kowalik i Andrzeja Bednarza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 79-90.

 4. Partycypacja partii politycznych w wyborach do sejmików województw po 1998 r.: na przykładzie Sejmiku Województwa Pomorskiego, [w:] Politologiae Miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 418-433.

 5. Reforma administracji publicznej jako wyzwanie przemian ustrojowych w Polsce po 1989 roku, [w:] Sukces czy porażka roku’89? Wokół polskiej myśli politycznej i ustrojowej czasu transformacji, pod red. Małgorzaty Kaute, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2011, s. 87-100.

 6. Samorząd terytorialny w federalnej strukturze Republiki Austrii, [w:] Politologiae Miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 138-151.

 7. The Pomeranian Region: parties and the party structure of the voivodeship sejmik after 1998, “Polish Political Science. Yearbook” 2011, t. XL, s. 253-273.

 8. Współredakcja publikacji: Politologiae Miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 479.

  1. Redakcja książki: Andrzej Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) „Polski Nobel”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2011, ss. 189.

  2. Non-governmental organisations in the modern cultural order of Gdynia, “Studia Gdańskie” 2012.

  3. W poszukiwaniu modelu ustrojowego miast w Polsce, „Tygiel. Kwartalnik Kulturalny” 2012, nr 1 (66), s. 82-87.

  4. Tworzenie się nowych metropolii jako wyzwanie przemian globalnych na przykładzie przestrzeni trójmiejskiej, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce: sukcesy, porażki, perspektywy, pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 135-144.

  5. Decentralizacja systemu władzy – główny problem dyskusji nad reformą administracji publicznej po 1989 r., [w:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, (red.) Alfred Lustrzykowski, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 107-124.

  6. Recenzja artykułu Heleny Głogowskiej, Działalność duszpasterska i literacka księdza Jana Siemaszkiewicza (Jana Byliny) na Białostocczyźnie w latach 1933-1956, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2012, nr 37, s. 108-122.

  7. Redakcja naukowa (współredakcja): Kobieta w życiu kulturowym Polski i świata, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2012, ss. 288.

  8. Formy demokracji bezpośredniej w aktywizowaniu społeczności lokalnej (np. wyborów samorządowych i referendum lokalnego, [w:] Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, pod red. Danuty Pleckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 57-71. (ISBN 978-83-7786-8)

  9. Rec. Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, pod red. Stanisława Wykrętowicza, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, ss. 165, (w:) „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 499-501. (ISSN 172-5641)

  10. Rec. The Civil Bill on Chambers of Commerce and Industry in Poland, ed. Stanisław Wykrętowicz, Scientific Publishing WNPiD UAM, Poznań, pp. 164, „Polish Political Science Yearbook” 2013, t. XLII, s.359-363. (ISSN 0208-7375)

  11. ..Aktywizowanie społeczności lokalnej – problemy z wykorzystaniem zasad demokracji bezpośredniej, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013, t. X, s. 210-225; http://server.gwsh.gda.pl/studia_gdanskie/start2.swf

  12. Formy demokracji bezpośredniej w aktywizowaniu społeczności lokalnej (np. wyborów samorządowych i referendum lokalnego, (w:) Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, pod red. Danuty Pleckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 57-71.

  13. Rec. Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, pod red. Stanisława Wykrętowicza, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, ss. 165, (w:) „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 499-501.

  14. Rec. The Civil Bill on Chambers of Commerce and Industry in Poland, ed. Stanisław Wykrętowicz, Scientific Publishing WNPiD UAM, Poznań, pp. 164, „Polish Political Science Yearbook” 2013, t. XLII, s.359-363.


Margot Stańczyk-Minkiewicz 1. Cyberprzestrzeń jako przestrzeń walki. Paradoksy terroryzmu w dobie globalizacji, (16 stron) [w:] M. Stańczyk-Minkiewicz, M. Borkowski, I. Ziemkiewicz-Gawlik (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Aspekty militarne i niemilitarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013 ISBN – 978-83-61304-71-5 s. 397-419.

 2. Terroryzm międzynarodowy – wyzwanie dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Globalne i lokalne metody zwalczania zjawiska, ( 27 stron), [w:] M. Stańczyk-Minkiewicz, M. Borkowski, I. Ziemkiewicz-Gawlik (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Aspekty militarne i niemilitarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013. ISBN – 978-83-61304-70-8, s. 437-465.

 3. Przestrzeganie praw człowieka we współczesnym świecie, [w:] Twoja Nowa Era. Magazyn dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013 ISBN – 978-83-267-1347-7, s. 50-52.

 4. Żołnierz a terrorysta – dysproporcje szans w walce, [w:] Twoja Nowa Era. Magazyn dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013 ISBN – 978-83-267-1347-7, s. 53-56.

 5. Rzeczywistość czy fikcja medialna? Wpływ środków masowego przekazu na społeczeństwo, [w:] Twoja Nowa Era. Magazyn dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013 ISBN – 978-83-267-1347-7, s.24 – 26.

 6. M. Stańczyk-Minkiewicz, M. Borkowski, I. Ziemkiewicz-Gawlik (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Aspekty militarne i niemilitarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013. ISBN – 978-83-61304-70-8 507 stron.

 7. M. Stańczyk-Minkiewicz, M. Borkowski, I. Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Globalne aspekty bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013. ISBN – 978-83-61304-70-8 421 stron.

 8. M. Stańczyk-Minkiewicz, M. Borkowski, I. Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa) Edukacja dla bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia w XXI. Prawo i edukacja jako gwarant bezpieczeństwa jednostki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, 526 stron.

 9. Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka w państwach dysfunkcyjnych Afryki. Czy to w ogóle możliwe? [w:] M. Borkowski, A. Wesołowska (red.), Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka. Wybrane problemy, Gdańsk 2013.

 10. Łamanie praw człowieka w państwach dysfunkcyjnych Afryki jako determinant terroryzmu, [w:] A. Żukowski (red.), Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, Olsztyn 2014.

Maciej Szczurowski 1. Polityczne i organizacyjne determinanty przejęcia administracji gospodarczej nad Bałtykiem przez Polskę w 1945 roku. Studium etiologiczne, [w:] Gospodarka Ludów Morza Bałtyckiego, t. II. Nowożytność i współczesność, pod red. M. Bogackiego, M. Franza i Z. Pilarczyka, wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń 2009. s. 241-160.

 2. Polityka Polski na południowo-wschodnich terenach II RP w 1944 roku, [w:] Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI wieku, red. M. Franz, Wydawnictwo Adam Marszałek i UAM Poznań, Toruń 2009, s. 231-247.

 3. Polacy na frontach II wojny światowej, Szkice polityczno-wojskowe, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010, ss. 289.

 4. Przesłanki polityczne działalności administracji litewskiej wobec Polaków internowanych we wrześniu 1939 roku, w: Stosunki polsko - litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka, pod red. W.K. Roman i J. Marszałek-Kawy, Toruń 2009, s. 298-308.

 5. Chińska filozofia bezpieczeństwa, jej wyraz w stosunkach z sąsiadami, [w:] Chiny supermocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2010, s. 138-153.

 6. Władze i społeczeństwo Litwy wobec Polaków internowanych we wrześniu 1939 roku, „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich”, nr 1 (2009), Toruń 2009, s. 541-561.

 7. Recenzja wydawnicza książki Artura Ponikiewskiego pt. Zabytki architektury podziemnej i obronnej w Warszawie.

 8. Recenzja wydawnicza artykułu Janusza Czechowskiego pt. Polsko-szwedzkie relacje ekonomiczne w latach trzydziestych XX wieku w świetle polskich akt i opracowań, „Zeszyty Naukowe Akademii Pomorskiej”, Słupsk.

 9. Recenzja artykułu Andrzeja Rossy pt. Bezpieczeństwo europejskie - historia niedokończona. Analiza historyczna koncepcji bezpieczeństwa europejskiego w kontekście budowy zdolności obronnych przez Unię Europejską, „Zeszyty Naukowe Akademii Pomorskiej”, Słupsk.

 10. Recenzja artykułu Arkadiusza Słabiga pt. ... O tę łaskę powrotu mamy zaszczyt Obywatela Prezydenta prosić”. Wysiłki przesiedleńców z akcji „Wisła” na rzecz powrotu w świetle korespondencji z lat 1947 - 1948, „Zeszyty Naukowe Akademii Pomorskiej”, Słupsk.

 11. Recenzja artykułu Andrzeja Malinowskiego pt. Zakres i charakter współpracy wojskowej w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Próba analizy porównawczej: „Zeszyty Naukowe Akademii Pomorskiej”, Słupsk.

 12. Recenzja artykułu Piotra Kołakowskiego pt. „Laboratorium” - komórka analityczna marszałka Józefa Piłsudskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Pomorskiej”, Słupsk.

 1. Symbolika Zjednoczonej Europy w kulturze i obrzędowości publicznej w Polsce, [w:] O polityce, która rządzi losami człowieka, red. nauk. M. Franz, K. Kościelniak, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 45-66.

  1. Strategiczne cele polityki bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa, pod red. J. Marszałek-Kawy, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 105-120.

  2. Świat widziany z Caracas w epistolografii Lecha W. Adamowicza, „Cywilizacja i Polityka” Nr 9/2011, s. 119-135.

  3. Symbole w przestrzeni politycznej Litwy, „Nowa Polityka Wschodnia” 2011/Nr 1 (1), s. 268-286.

  4. Źródła konfliktu litewsko-polskiego, „Studia Orientalne”, nr 1, 2012, s. 170-191.

  5. Metodologia i metodyka prac historyczno-wojskowych. Studia i szkice, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk (red), IH UAM Poznań 2012, „Nowa Polityka Wschodnia”, 2012, nr 2 (3), s. 354-362.

  6. Trudna integracja w Unii Europejskiej. Polacy na Litwie, w: U podstaw polskiej polityki wschodniej. Historia i teraźniejszość, pod red. J. Włodowskiego, Toruń 2012, s. 183-202, ISBN 978-83-930783-8-7.

  7. Opracowania na temat walk żołnierzy polskich na froncie wschodnim II wojny światowej, jako symbol wartości i przekonań politycznych ich autorów, w: Księga jubileuszowa 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Adama Marcinkowskiego, Piła 2012 r. s. 105-117, ISBN 978-83-62617-26-5.

  8. Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II wojny światowej, Toruń 2013, ISBN 978-83-7780-798-9.

  9. Polityka bezpieczeństwa energetycznego Chińskiej Republiki Ludowej, „Nowa Polityka Wschodnia” nr 1(4)/2013, s. 248-260.

  10. Symbolika obrzędowości publicznej na szczeblu samorządu jako element kultury politycznej, „Cywilizacja i Polityka”, nr 11/2013. S. 294-311.

  11. Symbol nowego ładu czy globalnej konfrontacji? Cele i perspektywy Szanghajskiej Organizacji Współpracy, w: Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, red. nauk. Joanna Marszałek –Kawa, Ewa Kaja, Toruń 2013, s. 267-286, ISBN 978-83-7780-647-0.

  12. W krainie bezprawia. Samorząd gminny na Nördzie, w: Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, red. nauk. Danuta Plecka, Toruń 2013, s. 346-364, ISBN 978-83-7780-823-8.

 2. Symbole w przestrzeni politycznej Ameryki Łacińskiej, w: Polska – Ameryka Łacińska: historia – polityka – gospodarka – kultura, red. nauk. Michał Drgas, Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska, Toruń 2014, s. 9-33;

 3. Symbolika w przestrzeni politycznej Azji Centralnej, w: Prawo i polityka na wschód od Europy, red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Toruń 2014, s. 22-38;


Jacek Tebinka 1. Dyplomacja brytyjska wobec sprawy katyńskiej w latach 1943-1945, [w:] Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989), księga dedykowana byłemu prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 453-471.

 2. List do redakcji „Dziejów Najnowszych”, Dzieje Najnowsze, 2003, nr 3, s. 253-254.

 3. Z archiwów brytyjskich: raport G. Carey-Fostera z podróży do Gdańska i Szczecina (marzec 1956 r.), „Przegląd Zachodniopomorski”, 2003, nr 4, s. 209-226.

 4. Brytyjski wywiad i polskie szyfry w czasie II wojny światowej [w:] Pokolenie spełnionego obowiązku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku, dedykowane Profesorowi Józefowi Garlińskiemu, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 301-313.

 5. Brytyjska propaganda wobec Polski 1947-1956, [w:] Media w PRL. PRL w mediach, Gdańsk 2004, s. 65-95.

 6. Dzieje Połączonego Komitetu Wywiadu w latach 1936-1956. Joint Intelligence Committee w świetle nieznanego dokumentu z brytyjskich archiwów, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, nr 1, 2004, s. 141-157.

 7. Sprawa polska w polityce Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (od Teheranu do Jałty), Mazowieckie Studia Humanistyczne”, 2004, nr 1-2, s. 137-159.

 8. Współpraca kryptologiczna. Enigma, [w:] Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej (wspólnie z J. Ciechanowskim), t. 1 Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, oprac. zbior. pod red. T. Dubickiego, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 443-461.

 9. Współpraca polsko-brytyjska w Afganistanie 1939-1945 [w:] Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. 1 Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, oprac. zbior. pod red. T. Dubickiego, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 386-391.

 10. Rec. Jan Linowski, Wielka Brytania w polityce zagranicznej Polski w latach 1945-1956, Toruń 2001, Wydawnictwo Adam Marszałek, „Kwartalnik Historyczny”, 2004, nr 4, IH PAN Warszawa, s. 163-171.

 11. Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956-1970, Warszawa 2005

 12. Account of the Former Chief of the Polish Intelligence on Cracking the Enigma Code of 31 V 1974 [w:] Rejewski 1905-1980. Living with Enigma Secret, Bydgoszcz City Council, Bydgoszcz 2005, s. 201-216.

 13. Cryptographic Co-operation – Enigma, [w:] Intelligence Co-operation between Poland and Great Britain during World War II, vol. I: The Report of the Anglo-Polish Historical Committee, Mitchel Vallentine and Company, London 2005, s. 443-462.

 14. Intelligence Co-operation during the Second Half of the 1930’s, [w:] Intelligence Co-operation between Poland and Great Britain during World War II, vol. I: The Report of the Anglo-Polish Historical Committee, Mitchel Vallentine and Company, London 2005, s. 169-180.

 15. Polish-British Co-operation in Afghanistan 1939-1945, [w:] Intelligence Co-operation between Poland and Great Britain during World War II, vol. I: The Report of the Anglo-Polish Historical Committee, Mitchel Vallentine and Company, London 2005, s. 381-386.

 16. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w latach 1956-1970, “Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej”, t.2, Wrocław 2005, s. 9-36.

 17. Relacja byłego szefa polskiego wywiadu o złamaniu Enigmy z 31 V 1974 roku, [w:] Rejewski 1905-1980. Życie Enigmą pisane, Urząd Miejski w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, s. 201-214.

 18. Sposób widzenia problematyki kresowej przez brytyjski establishment polityczny w latach 1939-1945, [w:] Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, red. Naukowa Michał Gnatowski i Daniel Boćkowski, Białystok 2005, s. 31-52.

 19. The Attitude of British Diplomacy to the Events of 1968 in Poland, „Acta Poloniae Historica”, 2005, nr 2,

 20. W oczekiwaniu na atomową zagładę. Regulamin brytyjskiego wywiadu z 1962 roku, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2005, nr 1-2, s. 185-205,

 21. Z archiwów brytyjskich: raport attache morskiego i wojskowego z wizyty fregaty HMS „ASHANTI” w Szczecinie (październik 1971 r.), „Przegląd Zachodniopomorski”, 2005, nr 1, s. 131-158.

 22. Dokumenty brytyjskie na temat współpracy wywiadowczej Polski i Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej, [w:] Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Książka dedykowana profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, Wydawnictwo Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Gorzów Wielkopolski 2006, s.271-278.

 23. Rec. Moorhouse R., Polowanie na Hitlera. Historia zamachów na wodza Trzeciej Rzeszy, Kraków 2006, „Nowe Książki”, 2006, nr 7.

 24. Rec. Kisielewski T.A., Zamach. Tropem zabójców generała Sikorskiego, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, „Nowe Książki”, 2006, nr 2.

 25. Policy of Great Britain towards Poland between 1956-1970, „Acta Poloniae Historica”, vol. 93: 2006, s. 143-176.

 26. Polityczne aspekty polsko – brytyjskiego współdziałania wywiadowczego, marzec – wrzesień 1939 roku, [w:] Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana profesorowi Richardowi Pipesowi, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 111-119.

 27. Resisters : from everydaylife to the counter state [w:] Surviving Hitler and Mussolini: Daily Life in Occupied Europe, 1939-1945, edited by Robert Gildea and Olivier Wieviorka, Oxford 2006, s. 153-176.

 28. Rec. Berska B., Kłopotliwy sojusznik. Wpływ dyplomacji brytyjskiej na stosunki polsko-sowieckie w latach 1939-1943, Kraków 2005, „Kwartalnik Historyczny”, 2006, nr 3, IH PAN Warszawa, s. 106-111.

 29. Rec. Kahn D., Enigma. Złamanie kodu U-Bootów 1939-1943, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2005, „Nowe Książki”, 2006, nr 4.

 30. Rec. Orwell G., Dzienniki wojenne, przełożył: Bartłomiej Zborowski, Gdańsk 2006, „Nowe Książki”, 2006, nr 9.

 31. Rec. Kozłowski M., Sprawa premiera Leona Kozłowskiego. Zdrajca czy ofiara, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2005, „Nowe Książki”, 2006, nr 6.

 32. Rec. Codogni P., Rok 1956, Warszawa 2006, „Nowe Książki”, 2006, nr 10.

 33. British Propaganda Directed at Poland Between 1947 and 1956, „Acta Poloniae Historica”, 2007, nr 1, IH PAN, Warszawa, s. 101-137.

 34. Polska w planach wojny atomowej USA w latach 1962-1970, [w:] Bezpieczeństwo Polski. Aspekty zewnętrzne i wewnętrzne, Gdańsk 2007, s. 66-75.

 35. Z archiwów brytyjskich. Ostatnia wizyta ambasadora rządu Jego Królewskiej Mości w Szczecinie u progu „zimnej wojny” (luty 1948 r.), „Przegląd Zachodni”, 2007, nr 4, s. 171-184.

 36. Rec. Kisielewski T., Zabójcy: widma wychodzą z cienia, Poznań, 2006, „Nowe Książki”, 2007, nr 1.

 37. Scenariusz dla Muzeum Historii Polski: Mocarstwa zachodnie wobec Polski w latach 1939-1945, 2007.

 38. Polska 1944-45/1989. Ankieta. Polska Ludowa, IH PAN, 2007, t. 8, s. 123-124.

 39. Represje i odwet w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1944 (na wybranych przykładach), [w:] Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, pod red. P. Czachorowskiego, R. Ożarowskiego, Gdańsk 2009, s. 53-62.

 40. Wstęp do ksiązki: Aleksander Bregman, Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej (1939-1941), Fronda, Warszawa 2009.

 41. Wstęp do ksiązki: Aleksander Bregman, Dzieje pustego fotela. Konferencja San Francisco i sprawa polska, Fronda, Warszawa 2009.

 42. Przegląd brytyjskiej literatury naukowej na temat wydarzeń 1939 roku, „Dzieje Najnowsze”, IH PAN, 2009, nr 3, s. 89-101.

 43. Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Bliskim Wschodzie w latach 1956-1960, „Gdańskie Studia Międzynarodowe, Vol.7, Nr 1-2, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 153-172.

 44. Omówienie zawartości „Dziejów Najnowszych” od numeru 1/2006 do 3/2008, „Dzieje Najnowsze”, 2009, nr 1, s. 227-231.

 45. Wnešnââ politika Velikobritanii i Francii: ot „umirotvoreniâ” k „sderživaniû”, [w:] Meždunarodnyj krizis. W traktovkach rossijskich o polskich istorikov, pod red. M.N. Nerinskogo i S. Dembskogo, Moskva 2009, s. 273-308.

 46. Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956-1961, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 325.

 47. Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w okresie dziwnej wojny, [w:] Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989, red. naukowa M. Andrzejewski, G. Berendt, T. Chinciński, A. Trzeciak, Gdańsk – Warszawa 2010, s. 59-72.

 48. 1956 - Rok przełomu, [w:] Historia Dyplomacji Polskiej, tom VI, red. Wojciech Materski, Waldemar Michowicz, Warszawa 2010, s. 444-467.

 49. Dyplomacja popaździernikowa 1957-1960, [w:] Historia Dyplomacji Polskiej, tom VI, red. Wojciech Materski, Waldemar Michowicz, Warszawa 2010, s. 468-583.

  1. Polska i Chińska Republika Ludowa w epoce popaździernikowej 1956-1960, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2010, nr 1-2, s. 53-64.

  2. From “Liberation” do Détente. Britain and anticommunist movement in Soviet Satellites, Bratysława [w:] Anti-Communist Resistance in Central and Eastern Europe, ed. by Peter Jasek, Bratislava 2012, Ustav Pamati Naroda, s. 805-819.

  3. Polityka Wielkiej Brytanii wobec opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach bloku radzieckiego w latach 1975-1980, [w:] Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976 - 1980, red. Wojciech Polak, Przemysław Ruchlewski, Jakub Kufel, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2012

  4. Przedmowa do książki: Marek K. Kamiński, Kształtowanie się stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1948-1960, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2012.

  5. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941, Warszawa 2013, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ss. 976 + LXIV, ISBN 978-83-62453-67-2.

  6. Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa.” Winston S. Churchill a Polska, Warszawa 2013, wydawnictwo Neriton, ss. 429, ISBN 978-83-7543-273-2.

  7. Polityka rządu Margaret Thatcher wobec Polski w latach 1979–1989 [w:] Świat wobec „Solidarności” 1980–1989, red. Paweł Jaworski i Łukasz Kamiński, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7629-603-6, s. 288-307.

  8. Kampania polska 1939 r. Polityka - społeczeństwo - kultura, red. Marek Piotr Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, [w:] Strategia, t. 1, Warszawa 2013, Muzeum Historii Polski - Wydawnictwo Neriton, ISBN 978-83-7543-282-4, s. 487-501.

 50. Polska a Wielka Brytania (październik 1938 - październik 1939 r.). Aspekty dyplomatyczne i wojskowe (w:) Kampania polska 1939 r. Polityka - społeczeństwo - kultura, red. Marek Piotr Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, t. I, Strategia, Warszawa 2013, Muzeum Historii Polski - Wydawnictwo Neriton, s. 487-501.

 51. Polska i Jugosławia w polityce brytyjskiej 1945-1980 (w:) Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, pod red. M. Pavlovicia, A. Zaćmińskiego, Bydgoszcz 2014, s. 15-27

 52. Intelligence in Anglo-Polish Relations 1945-1980/1981 (w:) Need to know. Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives, ed. by Fris T. W., Bułhak W., Syddansk Universitetsforlag, Odense 2014, s. 97-108.

 53. Brytyjska historiografia o wybuchu I wojny światowej – refleksje, „Dzieje Najnowsze”, 2014 nr 3, s. 71-83.

 54. Tradycja chwały w Wielkiej Brytanii (w:) Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej, pod redakcją Joanny Dobrowolskiej-Polak, Poznań 2014 (, IZ Policy Papers, 13/2014), s. 67-76.

 55. Vertreter des Britischen konsulardienstes in Stettin in der jahren 1946–1951 (Przedstawiciele brytyjskiej służby konsularnej w Szczecinie w latach 1946–1951), „Studia Maritima”, 2014, vol. XXVII/1.

Paweł Trawicki 1. Tożsamość regionalna-między mniejszością etniczną a narodową, [w:] Narody
  w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie
  , pod red. L. Zielińskiego, M. Chamota, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 47-55.

 2. Osadnictwo kaszubskie a kształtowanie się społeczeństwa Kanady, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. E. Polak, J. Leskiej-Ślęzak, Gdańsk 2007, s. 311-317.

 3. Maszkowie-kanadyjscy Kaszubi czy kaszubscy Kanadyjczycy, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim. Seria siódma,
  pod red. A. Chodubskiego, A. K. Waśkiewicza, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2007, s. 97-102.

 4. O kategorii „integracja” jako szczególnej wartości politologicznej, [w:] Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego, pod red. A. Chodubskiego, M. Malinowskiego,
  E. Polak, P. Trawickiego, FRUG, Gdańsk 2007, s. 70-78.

 5. Idee samorządowe urzeczywistniane w wartościach społeczno-politycznych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, [w:] Stawiać pytania, szukać odpowiedzi, pod red. A. Chodubskiego, E. Polak, Gdańsk 2008, s. 587-593.

 1. Tożsamość regionalna w procesie zmian, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, Seria ósma, pod red. A. Chodubskiego, A.K. Waśkiewicza, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2008, s. 62-71.

 2. Canadian Kashubians In the Face of Forming of a Nation, [w:] Europe and the world in the face of integration and disintegration processes, Mado, Toruń 2010, s. 249-257.

 1. Przywództwo w regionalnej organizacji pozarządowej, [w:] W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego, pod red. A. Chodubskiego, A. Frączek, H. Głogowskiej, A. Waśkiewicza, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2011, s. 177-187.

 2. Geograficzne determinanty kaszubskiego osadnictwa w Kanadzie, [w:] Politologiae Miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, pod red. A. Chodubskiego, A. Frączek, B. Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 410-418.

 3. Swoistości grup autochtonicznych w warunkach emigracji, [w:] Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, pod red. A. Chodubskiego, L. Ozdarskiej, Warszawa 2013, s. 54-76.


Witold Turnowiecki 1. Prognozy migracji z Polski a swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej, [w:] Procesy demograficzne w krajach UE - porównania z Polską, pod red. I.Sobczaka, Wyd. Marpress, Gdańsk 2003, s. 158-163.

 2. Redakcja raportu końcowego: Zmiany na regionalnym rynku pracy związane z przemianami demograficznymi, Gdańsk 2006, s. 1 – 173 (ISBN 83-87227-64-1).

 3. Starość demograficzna a europejska polityka społeczna, [w:] Stawiać pytania szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, pod red. Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 593-599.

 4. Modele polityki społecznej (rozdział 4), [w:] Wprowadzenie do polityki społecznej, R. Gabryszak, D. Magierka (red), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 72 – 87.

 5. Polityka rodzinna (rozdział 8), [w:] Wprowadzenie do polityki społecznej, R. Gabryszak, D. Magierka (red), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 165 – 180.

 6. Witold Turnowiecki, Michał Kubiak, Polityka społeczna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013, ss. 355, ISBN 978-83-61079-18-7. Rozdziały I, II, VI, VIII, IX, XII, XIV.

 7. Globalizacja i europeizacja a nierówności społeczne, „Europeistyka. Studia i Badania Naukowe”, Gdańsk 2013, Rok V, Nr 2, Wyd. Ateneum – Szkoła Wyższa, ss. 7 – 18 ISSN 1897 – 2829 (czasopismo cykliczne)

 8. Globalizacja a nierówności społeczne i ekonomiczne, (w:) Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie, K. Głąbicka, M. Kubiak (red.), Gdańsk 2013, ss. 64 – 74. ISBN 978 – 83 – 7351 – 354 – 9 (0,5 arkusza) (wydawnictwo pokonferencyjne).

 9. Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec – co zostało? (w:) M. Kubiak (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, UG, Gdańsk 2014, s. 272 – 282.


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna