Publikacje naukowePobieranie 0,83 Mb.
Strona6/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Od „bandytów” do „kontrowersyjności”. Pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego w latach powojennych, [w:] Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Magdalena Semczyszyn, wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2011, s.237-258.

  • Wstęp, [w:] Władysław Zarzycki, Z Wilna do Workuty. Wspomnienia komendanta garnizonu Okręgu Wileńskiego AK, wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, s.7-22.


  • Akcja X – jak bezpieka zlikwidowała Okręg Wileński, Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK 3/2011 s.53-59.
  • Redakcja naukowa: Władysław Zarzycki, Z Wilna do Workuty. Wspomnienia komendanta garnizonu Okręgu Wileńskiego AK, wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, ss. 432.

  • Województwo pomorskie, [w:] Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956, Warszawa 2012, s.377-402

  • Wstęp, [w:] Dziennik partyzanta „Dzukasa”, Warszawa 2012.

  • Opracowanie, Dziennik partyzanta „Dzukasa”, Warszawa 2012.

  • rec. Artykuł „Atrakcyjność komiksu historycznego, na tle wymagań stawianych komiksowym twórcom przez Historię i Sztukę”; 2013 dla pisma Pamięć i Sprawiedliwość

  • rec. Artykuł „Więzienni lekarze. Opieka lekarska w więzieniach stalinowskich w latach 1945-56”; 2013 dla pisma Pamięć i Sprawiedliwość

  • rec. Marzena Kruk „Potyczka pod Lipinkami”; rok 2013; IPN Gdańsk

  • rec. Jacek Żurawski „Prasa konspiracyjna w Wilnie i okręgu wileńskim w latach 1939-1945”; rok 2013 Wydawnictwo Adam Marszałek

  • Podziemie niepodległościowe w Polsce po 1944 roku [w] Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej, redakcja naukowa: J.Hochleitner i P. Niwiński, Malbork 2013.

  • Ł. Borkowski, P. Niwiński, „Żelazny” – żołnierz „Łupaszki” „Biuletyn Informacyjny”, 12/2013, redakcja naukowa.

  • Zwykły, gimnazjalny patriotyzm, „Biuletyn Informacyjny”, 10/2013, redakcja naukowa.


  • Kim byli?, „Nasz Dziennik”, 11 X 2014.

  • Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej, J.Hochleitner, P.Niwiński (red.), Malbork 2014.

  • Podziemie niepodległościowe w Polsce po 1944 roku [w] Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej, J.Hochleitner, P.Niwiński (red.), Malbork 2014.

  • Operacja Ostra Brama a Powstanie Warszawskie. Walki w Wilnie, Kwarta 3(12)/2014.

  • Dwoje niezłomnych, Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK 2/2014.


    Jarosław Nocoń    1. Między przywództwem a akwizycją. Uwagi na temat przeobrażeń elity politycznej w Polsce, [w:] Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku, red. M. Strzelecki, Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2012, s. 273-282.

    2. Kryteria wyłaniania liderów władzy lokalnej, [w:] Obywatel, instytucje, władza na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Nocoń, D. Karnowska, Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 417-435.

    3. Prace redakcyjne: Obywatel, instytucje, władza na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 458 (wraz z D. Karnowską).

    4. Dylematy postaw wobec przeobrażeń teoretycznej struktury wiedzy o polityce, „Cywilizacja i polityka” nr 11/ 2013, s. 29-40.

    5. Między uczciwością a skutecznością działania politycznego, „Preferencje Polityczne” nr 5/ 2013, Katowice 2013, s. 63-75.

    6. Przedmiot badań politologicznych jako polifonia interpretacji polityki, [w:] Metafory polityki 4, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013, s. 52-60. ISBN 978-83-7151-234-6

    7. Systemowa analizy polityki w świetle rekonstrukcji funkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz- Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013 Wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 349-364. ISBN 978-83-7638-369-9.

    8. Między teorią a praktyką instytucjonalizacji naboru elit politycznych [w:] Demokracja w Polsce po 2007 roku, red. D. Plecka, Katowice 2014, s. 7-15. ISBN 978-83-61975-77-9.

    Jarosław Och    1. O praktyce polskiego życia wyborczego, „Kultura i Edukacja" Toruń 2003, nr 1, s. 88-98.

    2. O frekwencji wyborczej jako elemencie urzeczywistnienia demokracji, [w:] Prawne i społeczne otoczenie menedżera u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, pod red. E.Grzegorzewskiej-Mischka, Gdańsk 2003, s. 123-132.

    3. Wybrane zagadnienia marketingu wyborczego w Polsce, „Studia z Teorii i Praktyki
      Polityki", 2003, nr 1, s. 21-29.

    4. Idea samorządności w Polsce - historia i teraźniejszość, „Studia z Teorii i Praktyki
      Polityki", 2003, nr l, s. 43-49.


    5. Powiązania polityczne, ekonomiczne i kulturalne Polski i Szwecji w XX w., „Studia z Teorii i Praktyki Polityki”, Gdańsk, s. 27-51

    6. Aktywność wyborcza Polaków jako element kształtujący polski system polityczny, (złożony do druku)

    7. Kulisy transformacji ustrojowej w Polsce, Akademickie Centrum Kultury UG i IPN Gdańsk, Gdańsk 27.IV 2006 r. (referat).

    8. Jak poprawić funkcjonowanie samorządności terytorialnej? Pomorski Kongres Obywatelski – Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 13.V 2006 r. (referat).

    9. Problemy polskiej samorządności na tle wyzwań globalnych, Uniwersytet Gdański 5.VI 2006 r. (referat).

    10. Wybory samorządowe – próba sił przed parlamentarnymi? Ateneum – Szkoła Wyższa, Gdańsk 17.X 2006 /referat pt.: Samorząd terytorialny w Polsce jako trwały komponent systemu politycznego RP/.

    11. Kształtowanie się i rozwój samorządności lokalnej w Polsce, [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. E. Polak i M.J. Malinowskiego, Gdańsk 2007, s. 167-173.

    12. Demokracja ma być bardziej przyjazna, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 246 (19141), z dn. 20,21. X 2007, s. 18.

    13. Europa głosuje na wiele sposobów, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 282 (19177), z dn. 3.XII 2007, s. 33.

    14. Migracja jako rzeczywistość społeczno-polityczna, „Cywilizacja i Polityka”, nr 5, 2007, s. 151-165.

    15. Procedury wyborcze w Polsce a wyzwania cywilizacyjne XXI wieku, [w:] Stawiać pytania szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, Sopot 2008, s. 407-414.

    16. Konstytucyjno-polityczne determinanty wejścia Polski do Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia), [w:] Jednostka, społeczeństwo, instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 218-224.

    17. Wyzwania migracyjne wobec zmieniającej się rzeczywistości współczesnej Europy i świata, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, R. XLV - XLVI, zeszyt 48, Gdańsk 2010, s. 143-160.

    1. Encyklopedia politologii. Myśl społeczna i polityczna współczesnego świata, pod red. E. Olszewskiego i M. Marczewskiej-Rytko, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 184-185, 266-267, 294-296, 353-354; hasła: goszyzm, Ku-Klux-Klan, naseryzm, mafia (wznowienie).

    2. Wybrane aspekty polskiej drogi do członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Politologiae Miscellanea w świecie wielu rzeczywistości, pod red. A. Chodubskiego, A. Frączek, B. Słobodzian, Toruń 2011, s. 113-122.

    3. Migracja jako zjawisko polityczno-społeczne współczesnego świata – wybrane aspekty, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, 2011.

    4. Migracja jako zjawisko polityczno-społeczne współczesnego świata – wybrane aspekty, [w:] „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, R. XLVII-XLVII, zeszyt 49, Gdańsk 2012, s. 187-199.

    Rafał Ożarowski    1. Problem granicy iracko-irańskiej w stosunkach międzynarodowych, „Gdańskie Studia
      Międzynarodowe" vol. 2, nr 1, Warszawa 2003.

    2. Syjonizm - synkretyczna forma ideologii, „Gdańskie Studia Międzynarodowe" vol. 2, nr
      1, Warszawa 2003.

    3. Zjednoczona Republika Arabska (ZRA) - próba urzeczywistnienia idei jedności arabskiej,
      „Studia z Teorii i Praktyki Polityki" 2003, nr 1.

    4. Konflikt arabsko-żydowski a konflikt izraelsko-palestyński. Rozważania teoretyczne,
      „Gdańskie Studia Międzynarodowe" vol. 2, nr 1, Warszawa 2003.

    5. Konflikt arabsko-żydowski na tle brytyjskiej polityki w Palestynie (1920-1922), [w:] Stosunki międzynarodowe. Historia-Regiony - Polityka, red. nauk. P. Czachorowski, R. Ożarowski, Warszawa 2004.

    6. Syjonizm i arabski narodowy socjalizm syryjskiej frakcji partii Baas w stosunkach międzynarodowych w latach 1963-1973, [w:] Problemy badawcze politologii w Polsce, red. M. Burdelski, M. Malinowski, R. Ożarowski, Warszawa 2004.

    7. Sytuacja polityczna w regionie Bliskiego Wschodu i perspektywa jej rozwoju, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Vol. 3, nr 1/2004.

    8. Naseryzm i syjonizm w stosunkach międzynarodowych Egiptu i Izraela (w latach 1952-1967) , „Studia z Teorii Praktyki i Polityki”, Vol. 1 nr 2, 2004.

    9. Stosunki międzynarodowe. Historia - Regiony - Polityka, Gdańsk-Warszawa 2004 (redakcja wspólnie z P. Czachorowskim).

    10. Problemy badawcze politologii w Polsce, Gdańsk-Warszawa 2004 (wspólnie z M. J. Malinowskim i M. Burdelskim).

    11. Rec. Beverley Milton-Edwards, Peter Hinchcliffe, Conflicts in the Middle East since 1945, London-New York 2002, “Gdańskie Studia Miedzynarodowe”, vol.3 nr 1/2004 .

    12. Rec. Foreign Policies in the Middle East, ed. R. Hinnebusch, 2002, “Gdańskie Studia Międzynarodowe”,vol.3 nr 2/2004.

    13. Iraq in post- Saddam era, Instytut mizdunarodnych widnosin, wypusk 51, ciastja I, Kijów 2005 , ss.163-166.

    14. Współczesna sytuacja polityczna na Półwyspie Arabskim w kontekście wojny w Iraku, [w:] W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, pod red. A. Barskiej i K. Minknera, Opole 2005, ss.79-87.

    15. Samofinnansoriwanie kak ekonomicieskij element funkcjonirowanija gosudarstwiennych wuzow w Polsze (wspólnie z A. Kosińską i T. Dmochowskim) [w:] Sowriemiennyje informacionnyje technologii w ekonomikie i uprawlienii predprijatijami programmmai i projektami. Tezy dokladow, Charków 2005, ss. 17-19.

    16. Hezbollah wobec Izraela na początku XXI wieku, „Bliski Wschód" nr 2/2005, ss.156-162.

    17. Rec. Kuwejt. Historia i współczesność, pod red. K. Górak-Sosnowskiej i I. Szybilskiej, „Cywilizacja i Polityka”, nr 3, Gdańsk 2005, s. 341-344.

    18. Rec. Beata Fastyn, Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 4 (nr 1-2), 2005.

    19. Rec. Emmanueal Sivan, Radykalny islam, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 4 (nr 1-2), 2005.

    20. Sami G. Hajjar, Hizballach: Terrorism, National Liberation or Menace? „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 4 (nr 1-2), 2005.

    21. Rec. Confronting terrorism financing, American Policy Concil, University Press of America, Lanham – Boulder – New York – Toronto – Oxford 2005, „Cywilizacja i Polityka”, nr 4, 2006, s. 230-232.

    22. Ideologia na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2006, s. 228.

    23. Współczesne problemy świata islamu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, (redakcja naukowa wspólnie z M.J. Malinowskim).

    24. Źródła terroryzmu na Bliskim Wschodzie (Casus konfliktu izraelsko-palestyńskiego, [w:] Współczesne problemy świata islamu, pod red. M. J. Malinowskiego i R. Ożarowskiego, Gdańsk 2007, ss.29-42

    25. Hezbollah w obliczu przemian politycznych na Bliskim Wschodzie, [w:] Arabowie - Islam - Świat, pod red. Marka M. Dziekana i Izabeli Kończak, Łódź 2007, s.335-342

    26. Globalization and The Arab World. Theoretical Framework, [w:] Aktualnyje probliemy naucznych issledowanij - 2007, Dnipropietrowsk 2007, ss.93-98.

    27. Visions of Hizballah's Activity, [w:] Middle East in the Contemporary World 2008. Proceedings of the 3rd International Conference on Middle East, ed. by M. Bouchal, D. Krizek, Z. Schmargl, Plzen 2009, s. 22-31.

    28. Hezbollah po "wojnie lipcowej". Perspektywy działania organizacji, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, pod. red. M. J. Malinowskiego, R. Ożarowskiego i W. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 354-368.

    29. Hezbollah a sprawa palestyńska, [w:] Palestyna. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, pod red. I. Kończak i M. Woźniak, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, s . 63-76.

    30. Sektarianizm w Libanie i jego polityczne konsekwencje, [w:] Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej i G. Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 65-71.

    31. Bliski Wschód w rozważaniach geograficznych i pojęciowych, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, Vol. 7, nr 1-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 115-123.

    32. Aspiracje polityczne Iranu w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Iran - 30 lat po rewolucji, „Biblioteka Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2009, t. 12, Warszawa, s. 42-55.

    33. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, (redakcja naukowa wspólnie z M. J. Malinowskim i W. Grabowskim).

    34. Jednostka - społeczeństwo - instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 247 (redakcja naukowa wspólnie z P. Czachorowskim).

    35. Rec. Katarzyna Górak-Sosnowska, Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, ss. 248, „Gdańskie Studia Międzynarodowe, Vol.7, Nr 1-2, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego s. 245-247.

    36. Internationalization of the Current Political Conflict in Lebanon (2006-2008), [w:] Europe and The World in the Face of Integration and Disintegration Processes, red. T. Kuczur, A. Modrzejewski, Wydawnictwo MADO, Toruń 2010, s. 228-241.

    37. Geostrategic factor of Iran’s political aspirations, [w:] Change and Stability. State, Religion and Politics in the Middle east and North Africa, ed. by K. Kościelniak, Wydawnictwo UNUM, Krakow 2010, s.225-234.

    38. Szyicka rebelia w Jemenie (2004-2010) i jej implikacje dla regionu Bliskiego Wschodu, „Bliski Wschód. Społeczeństwa-polityka-tradycje”, vol.7/2010, s. 56-68.

    39. Rec. Państwo Katar. Gospodarka-polityka-kultura, pod red. K. Górak-Sosnowskiej i R. Czuldy, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009, [w:] „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 8, 2010, nr 1-2, s. 265-267.

    40. Polityczna rywalizacja polsko-duńsko-niemiecka o Południowy Bałtyk w średniowieczu, „Cywilizacja i Polityka”, 2010, nr 8, s. 297-316.

    41. Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ss. 250.

    42. Islam – historia, wiedza, skojarzenia, „Athenaeum” 2011, nr 28, ss. 108-127.

      1. Specyfika transnarodowej aktywności Hezbollahu w Ameryce Południowej, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2011, vol.9 nr 1-2, s. 161-173.

      2. Sahara Zachodnia jako przykład afrykańskiego quasi-państwa,
        "Cywilizacja i polityka" nr 10/2012 s.204-226. 

      3. Specyfika zmilitaryzowanego aktora niepaństwowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przypadek Hezbollahu, „Przegląd Strategiczny”, rok II, nr 1, 2012, s. 201-216

      4. Liban jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, (red.) A. Mania, R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 129-140.

      5. Rec. Tom Najem, Lebanon. The Politics of a Penetrated Society, Routledge, New York 2012, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol.10, nr1-2, 2012, s. 170-171.

      6. Mediacja Państwa Katar w libańskim sporze politycznym w 2008 roku, „Cywilizacja i polityka” nr 11/2013, s.69-80. http://www.marszalek.com.pl/cywilizacja/pdf/2013.pdf

      7. Polityka zagraniczna Libanu, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, pod red. E. Haliżaka i M. Pietrasia, Warszawa 2013, tom II, s.143-170. 1 arkusz wydawniczy http://www.ptsm.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:publikacja2&catid=11:publikacje&Itemid=137

      8. Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Libanu w XXI wieku, [w:] Gdańskie Studia Międzynarodowe 2013, vol.11, nr 1-2, s.43-53.

      9. Wstęp [w:] W: Stabilizacja czy destabilizacja? : społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu / red. nauk. Artur Malantowicz, Łukasz Smalec, Warszawa 2014.

    Grzegorz Piwnicki    1. Udział Polaków wojskowych w przeobrażeniach cywilizacyjnych Kaukazu w XIX w., [w:] Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Toruń 1997, s. 115 – 125.

    2. Poglądy na zadania operacyjne i rolę sił morskich w obronie wybrzeża morskiego w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe akademii Obrony Narodowej” 1999, nr 2 (35)A, s. 55 – 70.

    3. O powrót do korzeni, „Wojsko i Wychowanie” 1999, nr 8, s. 53 – 55.

    4. Podpułkownik Kazimierz Pruszkowski – dowódca 1 Morskiego Pułku Strzelców, „Przegląd Morski” 1999, nr 9, s. 81 – 90.

    5. Losy Polaków wojskowych służących w armii carskiej na terenie Armenii w XIX i na początku XX w., [w:] Polacy w Armenii, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 2000, s. 237 – 257.

    6. Wolność jako podstawowy determinant kultury politycznej Polski XIV do XVII w., „Zeszyt Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2000, nr 4, s. 41 – 53.

    7. Stosunki Polski z państwami powstałymi po rozpadzie ZSRR – szansa dla integracji, czy groźba dezintegracji Europy, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2000, nr 4, s. 69 – 81.

    8. Uzbrojenie piechoty morskiej w Polsce w latach 1951 – 1963, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu”, 2000, wydanie specjalne, s. 293 – 305.

    9. Polacy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2001, ss. 269.

    10. O roli historii w wychowaniu politycznym młodzieży, [w:] Edukacja wobec różnorodności, pod red. Piotra Przybysza, Gdynia 2001, s. 277 – 285.

    11. Polska jako pomost łączący Europę Środkową z Zachodnią, [w:] Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskie, pod red. Marii Marczewskiej – Rytko, Lublin 2001, s. 11 – 27.

    12. Komunikacja interpersonalna jako część procesu edukacyjnego w wojsku, „Vademecum dydaktyczno-wychowawcze”, 2001, nr 7, s. 104 – 112.

    13. Zagrożenia cywilizacyjno–kulturowe przełomu XX i XXI wieku wynikające
      z globalizacji – analiza problemu
      , [w:] Edukacja wobec wyzwań kulturowo–cywilizacyjnych, pod red. Jerzego Kojkoła i Piotra Przybysza, Gdynia 2002, s. 63 – 77.

    14. Wartości społeczno-polityczne i ich miejsce w kulturze społeczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Edukacja wobec wartości, pod red. Jerzego Kojkoła i Piotra Przybysza, Gdynia 2002, s. 169 – 177.

    15. Polacy na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, [w:] Przemiany cywilizacyjne
      i kulturowe
      , praca zbiorowa, Olsztyn – Gdańsk 2002, s. 133 – 143.

    16. Republiki nadbałtyckie w polityce regionalnej w latach 1991–2000, [w:] Polityczne
      i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego
      , pod red. Jerzego Przybylskiego i Bogdana Zalewskiego, Gdynia 2002, s 385 – 398.

    17. Losy Polaków – wojskowych służących w armii carskiej na terenie Gruzji w XIX i na początku XX w., [w:] Polacy w Gruzji, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 2002, s. 89 – 109.

    18. G. Piwnicki, B. Zalewski, Polska wojskowa polityka morska od X do końca XX wieku, (współautor), Gdynia 2002, ss. 253.

    19. Obrona Wybrzeża w 1939 r. Działania wojenne o utrzymanie Gdyni, „Przegląd Morski” 2002, nr 5, s. 61 – 71.

    20. Obrona Wybrzeża w 1939 r. Walki w obronie Kępy Oksywskiej, „Przegląd Morski” 2002, nr 11, s. 70 – 79.

    21. Geneza oraz funkcje mitów i stereotypów w polityce (współautor), „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2002, nr 3, s. 81 – 95.

    22. Miejsce mitu w filozofii, „Zeszyt Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2002,
      nr 3, s. 95 – 111.

    23. Kultura polityczna podchorążych Marynarki Wojennej jako wyraz socjalizacji politycznej i morskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2002, nr 3, s. 177 – 189.

    24. Doktryny polityczne a ideologia, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2003, nr 3, s. 79-97.

    25. Klasyfikacji kultury politycznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2003, nr 3, s. 69-79.

    26. Polacy wojskowi w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX w., [w:] Polacy w Azerbejdżanie, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 2003, s. 201-293.

    27. Problemy przywództwa politycznego w kontekście władzy i autorytetu, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2003, nr 1, s. 89-99.

    28. Swoistości kultury politycznej wojska w dobie transformacji ustrojowej, „Przegląd Politologiczny”, 2003, nr 4, s. 101-115.

    29. Uwagi o kulturze politycznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2003, nr 1, s. 99-115.

    30. Wybrane stereotypy polskiej kultury politycznej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2003, nr 2, s. 87-103.

    31. Antynomie polityczno-kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Dylematy integracji europejskie. Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej, pod red. R.Kmiecika i T.Wallasa, Poznań 2004, s. 217-225.

    32. Czy „ład poczdamski” na początku XXI wieku w Europie może być tym samym co „porządek wersalski” przed II wojną światową? [w:] Edukacja wobec integracji europejskiej, pod red. Jerzego Kojkoła i Piotra Przybysza, Gdynia 2004, s. 57-65.

    33. Kultura polityczna Kadry Zawodowej Marynarki Wojennej w świetle badań z 2001 r., „Przegląd Morski”, 2004, nr 7-8, s. 46-58.

    34. Polska polityka regionalna w obszarze Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku, „Przegląd Morski”, 2004, nr 7-8, s. 3-18.

    35. Postawy polityczne kadry zawodowej Marynarki Wojennej RP w okresie transformacji ustrojowej (1982-2000), [w:] Problemy badawcze politologii w Polsce, pod red. A.Chodubskiego, Gdańsk-Warszawa 2004, s. 77-99.

    36. Wybory a poziom kultury politycznej Polaków, [w:] Współczesna Europa, pod red. Sebastiana Wojciechowskiego, Poznań 2004, s. 299-312.

    37. Wyniki badań kultury politycznej kadry zawodowej Marynarki Wojennej RP w okresie transformacji ustrojowej 1980-2000, Opole 2004, ss. 144.

    38. Klein, G. Piwnicki, Nasze Bieszczady 2 (współautor) Gdynia 2005, ss. 125.

    39. Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej w procesie współczesnych przemian ustrojowych, Gdańsk 2005, ss. 378.

    40. Marynarka Wojenna w dziejach Polski. Studium historyczno-polityczne, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni, Gdynia 2006, ss. 509 (współautor: Bogdan Zalewski).

    41. O powstaniu i rozwoju Marynarki Wojennej RP i Gdyni w okresie międzywojennym, „Zeszyty Gdańskie”, 2006, nr 1, s. 131-154.

    42. Aspekty militarno-polityczne Polskiej Marynarki Wojennej i Morza Bałtyckiego w strategii istnienia Polski w XX wieku, „Zeszyty Gdyńskie”, 2007, nr 2, s. 211-239.

    43. Wyznaczniki kultury politycznej od Gabriela Almonda i Binghama Powella do Johna Rawlse w kontekście współczesnych procesów globalizacyjnych, „Cywilizacja i Polityka”, 2007, nr 5, s. 43-55.

    44. Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców: 1 Wejherowskiego i 2 Gdyńskiego 1920-2000, Gdynia 2008, ss. 449.

    45. Czynniki determinujące światową migrację w dobie zachodzących przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. E. Polak. J. Leskiej-Ślęzak, Pelplin 2007.

    46. Wpływ traumatycznych doświadczeń Polaków i Niemców z okresu II wojny światowej na normalizację stosunków bilateralnych w jednoczącej się Europie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego, pod red. A. Chodubskiego, M. Malinowskiego, E. Polak i P. Trawickiego, Gdańsk 2007, s. 220-237.

    47. Integracja europejska w kontekście geopolityki i globalizacji, Cywilizacja i Polityka nr 6/2008, s. 68-80.

    48. Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej w okresie transformacji ustrojowej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Stawiać pytania szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, Sopot 2008, s. 442-464.

    49. Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców: 1 Wejherowskiego i 2 Gdyńskiego 1920-2000, Wydawnictwo Marynarki Wojennej, Gdynia 2008, ss. 449.

    50. Kultura polityczna środowiska Kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskiego, [w:] „Zeszyty Gdyńskie”, 2008, nr 3, s. 39-55.

    51. G. Piwnicki, B. Zalewski, Polski wrzesień 1939 w Gdyni, (współautor), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni, Gdynia 2009, ss. 331.

    52. Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec mega trendów współczesnego świata, pod red. G. Piwnickiego, S. Mrozowskiej, (współautor redakcji naukowej), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 494.

    53. Państwo – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej, G. Piwnickiego, (współautor redakcji naukowej), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 522.

    54. Kulturalne, religijne, cywilizacyjne i polityczne uwarunkowania fundamentalizmu w świecie arabskim jako źródła terroryzmu muzułmańskiego, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Malinowskiego, R. Ożarowskiego i W. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 94 – 114.

    55. Suwerenność największą wartością państwa. Przykład Polski na progu XXI wieku, [w:] Wartości, a współczesne państwo, pod red. L. Kacprzaka, J. Knopka i D. Mierzejewskiego, Wydawnictwo PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2009, s. 29 – 43.

    56. Unia Europejska na początku XXI wieku. Perspektywy polityczne, ekonomiczne i militarne – wybrane problemy, [w:] Przyszłość Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, ekonomiczne i cywilizacyjne, pod red. M. Malinowskiego i S. Musiała, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 10 – 28.

    57. Nowe tendencje w systemie bezpieczeństwa Europy w zglobalizowanym ładzie międzynarodowym, [w:] Jednostka – społeczeństwo – instytucje. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Markowi J. Malinowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 147 – 161.

    58. Dychotomiczne postrzeganie Europy w kontekście współczesnych problemów integracyjnych po załamaniu się systemu jałtańskiego na przełomie XX i XXI wieku [w:] Unia Europejska we współczesnym świecie, pod red. J. Bryły, Wydawnictwo UAM, Poznań 2009, Poznań 2009, s. 9-20.

    59. Zagrożenia wynikające z procesów globalizacyjnych w kontekście mega trendów na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec mega trendów współczesnego świata, pod red. G. Piwnickiego i S. Mrozowskiej, Gdańsk 2009, s. 98 – 112.

    60. G. Piwnicki, J. Bojko, Zmiany w strategii morskiej USA w warunkach globalizacji, [w:] Państwo – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej i G. Piwnickiego, Gdańsk 2009, s. 93 – 104.

    61. Uwarunkowania integracji Unii Europejskiej oraz jej znaczenie w świecie na przełomie XX i XXI wieku, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. VI, Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2009, s. 102 – 119.

    62. Polski wrzesień 1939 w Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” nr 4, Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Gdynia 2009, s. 171 – 195.

    63. A. Klein, G. Piwnicki, Stosunek ludności Pomorza Gdańskiego do wspólnot mniejszościowych, imigrantów i obcokrajowców, „Zeszyty Gdyńskie” nr 4, Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Gdynia 2009, s. 315 – 345.

    64. Integracja europejska na osi Wschód – Zachód, przez pryzmat geopolityki i globalizacji, „Cywilizacja i polityka” nr 6/2008, Toruń 2009, s. 68 – 80.

    65. Teoretyczne rozważania nad kulturą polityczną, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 47-63.

    66. G. Piwnicki, J. Bojko, Zmiany w strategii morskiej USA w warunkach globalizacji, [w:] Państwo – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, pod red. K. Kamińskiej, S. Mrozowskiej, G. Piwnickiego, Gdańsk 2009, s. 93 – 104.

    67. Socjalizacja jako wartość życia politycznego, [w:] Instytucje Państwa,
      a społeczeństwo obywatelskie
      , pod red. A. Chodubskiego, L. Kacprzaka, K. Pająka, Piła 2009, s. 205 – 217.

    68. Demokracja szlachecka, „Tygiel” Kwartalnik Elbląski nr 2/55 (2009), s. 24 – 32.

    69. Teoretyczne rozważania nad kulturą polityczną, „Nauka i Cywilizacja” nr 7/2009,
      s. 47 – 64.

    70. G. Piwnicki, A. Klein, Bieszczadzkie nostalgie, Wejherowo 2010, ss. 240.

    71. G. Piwnicki, J. Bojko, Mocarstwowa polityka Chin na morzach Azji Południowo-Wschodniej, [w:] Chiny supermocarstwem XXI wieku. Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2010, s. 107-138.

    72. Pro memoria..., [w:] Czesław Mojsiewicz Mistrz Wychowawca Przyjaciel, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2010, s. 199-202.

    73. Kultura polityczna, a poziom udziału społeczeństwa we władzy demokratycznego państwa, [w:] Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie, pod red. A. Chodubskiego, L. Kacprzaka, Piła 2010, s. 179-190.

    74. Z tradycji i przemian Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945-2000, [w:] Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne, pod red. L. Nowaka, M. Szczerbińskiego, G. Wieczorka, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 541-556.

    75. Kultura polityczna kadry zawodowej Marynarki Wojennej w kontekście oceny politycznej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] Edukacja Kultura Dialog Bezpieczeństwo, pod red. Andrzeja Łapy, Gdynia 2010, s.65-86.

    76. Historia 1. Morskiego Pułku Strzelców odznaczonego Orderem Virtuti Militarii za wojnę obronną w 1939 roku, "Komunikaty Instytutu Bałtyckiego" R. XLV-XLVI, z. 48, (2010), s. 17–42.

    77. Bohaterski dowódca obrony Gdyni w 1939 roku płk Stanisław Dąbek, "Zeszyty Gdyńskie" nr 5, Tożsamość Kulturowo-cywilizacyjna, Gdynia 2010, s. 67-77.

    78. Mity i stereotypy w postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych, "Zeszyty Gdyńskie" nr 5, Tożsamość Kulturowo-cywilizacyjna, Gdynia 2010,s. 205-223, (współautor).

    79. Dzieje piechoty morskiej w II RP, "Tygiel" Kwartalnik Elbląski nr 1-2 (2010), s. 57-70, 2010.

    80. Wydawnicza recenzja pracy pt. Polska w strukturach Unii Europejskiej. Doświadczenie. Oczekiwania. Wyzwania, pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Lublin 2010, ss. 262, Wydawnictwo UMCS.

    81. Wydawnicza recenzja pracy pt. Ze spuścizny politycznej emigracji azerbejdżańskiej w Polsce (30. lata XX wieku), pod red. Wułajata Guliewa. Napisane i wydane w języku rosyjskim, ss.546, Toruń 2010.

    82. G. Piwnicki, J. Bojko, Wpływ globalizacji na przeobrażenia gospodarek państw wschodnioazjatyckich na początku XXI wieku, [w:] Gospodarka a polityka na przykładzie państwa azjatyckich, pod red. J. Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 8-25.

    83. Losy polskich zesłańców wojskowych w Azerbejdżanie przez pryzmat ich dokonań cywilizacyjnych w XIX i na początku XX wieku, [w:] Politologiae Miscellanea w świecie wielu rzeczywistości, pod red. A. Chodubskiego, A. Frączek, B. Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 248-267.

    84. G. Piwnicki, J. Bojko, Centra i peryferia współczesnego świata nap oczątku XXI wieku. Spory o obszary morskie w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, [w:] Politologiae Miscallanea w świecie wielu rzeczywistości, pod red. A. Chodubskiego, A. Frączek, B. Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 267-298.

    85. Kultura polityczna elit politycznych w Polsce w kontekście przywództwa politycznego, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyki, pod red. A. Kasińskiej-Metryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 51-66.

    86. Polityczna rywalizacja polsko-duńsko-niemiecka o Południowy Bałtyk w średniowieczu, Zeszyty Naukowe „Cywilizacja i Polityka”, nr 8, Toruń 2010 (opublikowane w 2011), s. 297-317.

    87. The Future of the European Union. The Most Important Issues, [w:] Challenges of Integration and Globalization, Tbilisi 2011, edit by George Gamkrelidze, Arkadiusz Modrzejewski, Copyright SfN Press and Autors, Tbilisi 2011, s. 10-24.

    88. Polacy wojskowi w Armenii, „Tygiel”, nr 1-2 (62-63), 2011, s. 117-128.

    89. Przyłączenie Zakaukazia do Rosji w XIX wieku, „Tygiel”, nr 3-4 (60-61), 2010 (opublikowane w 2011), s. 83-92.

    90. Zmagania o polskie „Dominium Maris Balticy”, [w:] Przez kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 396-416.

    91. Doktryna polityczna Nicollo Machiavellego. Ponadczasowe rozważania, „Cywilizacja i Polityka”, nr 9/2011, s. 46 – 63.

    1. Adam Klein, Grzegorz Piwnicki, Rozwój instytucjonalizacji życia kulturowego a współczesne położenie mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim, „Studia Gdańskie, t. 29, 2011, s. 239-258.

    2. Koнцеnция многостороннего образования б Польше, „Сшанбары и Монишорнз б образобании, Наузно-Методическй Журнал 1’ 2012, ISSN 1998 – 1740, Москва, s. 43 – 45 (współautor).

    3. Edukacja i sztuka a kwestie narodowościowe na Wybrzeżu Gdańskim, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” Rok LII, Nr 187A, Gdynia 2011 (ukazało się w 2012 r.), s. 235 – 253 (współautor).

    4. Dylematy instytucjonalne Unii Europejskiej na progu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Rok LII, Nr 4 (187), Gdynia 2011 (ukazało się w 2012 r.), s. 279 – 293, (współautor).

    5. Przywództwo polityczne w armii, „Zeszyty Gdyńskie” nr 7, Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, pod red. M. Gawrona i H. Głogowskiej, Gdynia 2012, s. 123 – 133, (współautor).

    6. Epizody morskie w Powstaniach Listopadowym i Styczniowym, „Tygiel” Kwartalnik kulturalny nr 1/66/2012, Elbląg 2012, s. 56 – 63.

    7. Filiacje nacjonalizmu, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 10/2012, s. 128-145.

    8. The Great Wall and the Blue Waters. Evolutio of the Chinese Martime Strategy, (współautor), [w:] Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberation on Security, edited by J. Marszałek-Kawa, Toruń 2012, s. 222–250.

    9. Wolność według Johna Stuarta Milla jako antycypacja współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, pod red. L. Kacprzaka, B. Koszela, A. Marcinkowskiego, Piła 2012, s. 13 – 29.

    10. Polska Marynarka Wojenna. Tradycje i rzeczywistość polityczna w XX wieku, [w:] Polska – Europa – Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 49–79.

    11. Wielki Mur na morzu i niebieskie wody. Przemiany w strategii morskiej ChRL, [w:] Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, pod red. J. Marszałek-Kawy i R. Gawłowskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 393 – 426, (współautor).

    12. Meandry polskiej kultury politycznej od średniowiecza do II wojny światowej, Gdańsk 2013, ss. 572 (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego). ISBN 978-83-7865-053-9.

    13. Polacy w Gruzji w XIX i na początku XX wieku, „Przegląd Polsko-Polonijny” nr 3/2012 (półrocznik), Gorzów Wielkopolski 2012, s. 75-91. Wyszło w 2013 r., ISSN: 2083-3121.

    14. Skutki Powstania Styczniowego, „Przegląd Polsko-Polonijny” nr 4/2012 (półrocznik), Gorzów Wielkopolski 2012, s. 231-251. Wyszło w 2013 r., ISSN: 2083-3121.

    15. Polska polityka morska za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów i jej pokłosie, „Studia Gdańskie”, t. XXXI, Gdańsk 2012, s. 225-245. Wyszło w 2013 r. ISSN: 0137-4338.

    16. Polityka a inne nauki społeczne, „Zeszyty Gdyńskie” nr 8, Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Gdynia 2013, s. 153-165. ISSN: 1896-3463.

    17. Recenzja wydawnicza monografii pt. Współczesny wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej – edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne pod red. S. Garbat, Warszawa 2013. ISBN 978-83-633744-49-7.

    18. Wykorzystanie technologii informatycznych do prowadzenia niekonwencjonalnych ataków i inwigilacji w cyberprzestrzeni przez podmioty pozapaństwowe i wywiady państw, [w:] „Zeszyty Gdyńskie nr 9” Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, pod red. M. Gawrona i H. Głogowskiej, s. 245-262, Gdynia 2014, ISNN 1896-3463.

    19. Polityczne koncepcje państwa w cywilizacjo starożytnej Grecji według Demokryta, Platona i Arystotelesa, [w:] Przegląd Polsko – Polonijny
      nr 5/6 2013, Półrocznik (wydany drukiem w 2014), s. 461-475, Gorzów Wielkopolski 2014, ISNN: 2083-3121.

    20. Kultura polityczna kadry zawodowej Marynarki Wojennej
      w transformacji ustrojowej 1989-2004 przez pryzmat dychotomii wartości społeczno-politycznych i etosu wojska, [w:], „Colloqwium” WNHiS AMW,
      nr 3/2014, s. 122-142, Gdynia 2014, ISNN: 2081-3813.

    21. Wstęp do książki pt. Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie
      i niewoli u Szamila od roku 1844 do 1854. Przez Karola Kalinowskiego, Warszawa, Nakład W. Dawida, Ś. Krzyska nr 17, 1883.

    22. Publikacja sfinansowana w ramach projektu „Biblioteka Kaukaska” pod kierownictwem ks. Dr hab. Józefa Wołczańskiego, prof. UPJPII w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki upjp2.edu.pl/, s.4-16.


  • 1   2   3   4   5   6   7   8


    ©operacji.org 2017
    wyślij wiadomość

        Strona główna