Publikacje naukowePobieranie 0,83 Mb.
Strona2/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
s. 11- 22.

 • Anonimowość a pisanie autobiografii, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 2009, nr 1 (54), s. 40-43.

 • Globalizacja a urzeczywistnianie projektu Unii Europejskiej, „Echo Pomorza” 2009, nr 2, s. 7-9.

 • Jednostka a kształtowanie życia społeczno-politycznego społeczności lokalnej, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2009, nr 4, s. 13-26.

 • Metodologia jako szczególna wartość badań politologicznych, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2009, t. VI, s. 90-101.

 • Mosty, „Echo Tczewa” 2009, nr 21, s. 3 (foto).

 • Mosty w cywilizacyjnym generowaniu życia kulturowego, „Echo Tczewa” 2009, nr 20, s. 16-17 (foto 3x).

 • Obcy – swoi”. Mniejszości narodowe i etniczne na Wybrzeżu Gdańskim, „Echo Pomorza” 2009, nr 1, s. 10-12.

 • Polacy w życiu emigracyjnym, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 2009, nr 2, s. 56-65.

 • Process of European integration and values of Globalization, „Polish Political Science” 2009, N° XXXVIII, s. 168-185.

 • Rozwój samorządności a proces unifikacji europejskiej, „Echo Tczewa” 2009, nr 19, s.3.

  1. Mniejszości narodowe i etniczne na Wybrzeżu Gdańskim, „Studia Gdańskie”, t. XXV, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdańsk 2009, s. 159-178.

  2. Wyzwania i tendencje rozwoju politologii w Polsce, „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 17-28.

  „Cywilizacja i Polityka”, Nr 7, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009:

  1. Rec. Ewa Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, s. 307-309.

  2. Rec. Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawla II, s. 310-313.

  3. Rec. red. Marceli Kosman, Na obrzeżach polityki, część siódma, s. 314-316.

  4. Rec. Waldemar Żebrowski, Teoria współczesnych systemów politycznych, s. 317-320.

  5. Rec. red. Stanisław Sulowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, s. 321-324.

  6. Rec. Krzysztof Szewior, Kobiety w szkolnictwie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969-1998, s. 328-331.

  7. Rec. Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski, Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej, s. 332-335.

  8. Rec. Paweł Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejska, s. 336-338.

  9. Rec. red. Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski, Andrzej Wierzbicki, Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej. Studia i rozprawy, s. 339-342.

  10. Rec. Jakub Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, s. 343-345.

  11. Rec. red. Degefe Kebede Gemachu, Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, s. 346-349.

  12. Rec. Grzegorz Piwnicki, Bogdan Zalewski, Polski wrzesień 1939 w Gdyni, s. 350-353.

  13. Rec. Piotr Niwiński, Działania komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK 1945-1980, s. 354-357.

  14. Rec. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Narzekanie i roszczeniowość a postrzeganie świata społecznego, red. s. 358-360.

  15. Bohdan Podoski (1894-1986): polityk II RP i działacz niepodległościowy, [w:] Między zniewoleniem a wyzwoleniem 1939-1989, pod red. Jana Waskana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 153-163.

  16. Idea a urzeczywistnianie strategii budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Między historia a politologią. Wybór problemów, pod red. Tadeusza Wallasa, Wydawnictwo Naukowe WNPiDz, Poznań 2010, s. 293-301.

  17. Idea jedności Europy, [w:] Wektory współczesnych przemian europejskich, pod red. Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego, politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2010, s. 3-21.

  18. Instytucja”: dr Adam Marszałek, [w:] Dwadzieścia lat minęło… Księga jubileuszowa Wydawnictwa Adam Marszałek, pod red. Joanny Orzeł, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 50-57.

  19. Istota i funkcje cywilizacyjne pogranicza, [w:] Na obrzeżach polityki, cz. 8, pod red. Marcelego Kosmana, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 77-89.

  20. Kształtowanie się elit politycznych w niepodległym Azerbejdżanie, [w:] Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, pod red. Tadeusza Bodio, Wojciecha Jakubowskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 463-475.

  21. O marszałku Bohdanie Podoskim, ideowym powierniku Stanisława Swianiewicza, [w:] Stanisław Swianiewicz (1899-1997) ekonomista, sowietolog, historyk, pod red. Benona Gazińskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, s. 93-102.

  22. Ogniwa dziedzictwa przeszłości w funkcjonowaniu instytucji „grupy interesu”, [w:] Wiedza i doświadczenie praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne. Prace dedykowane Panu Profesorowi Henrykowi Machelowi, pod red. Moniki Marczak, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Magdaleny Błażek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 51-61.

  23. Ogniwa kształtowania się stosunków polsko-koreańskich, [w:] Państwo i bezpieczeństwo. Kierunki rozwoju państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 133-153.

  24. Polacy w Baku w XIX i na początku XX wieku, [w:] Studia z dziejów Europy Wschodniej, pod red. Grzegorza Błaszczyka i Piotra Kraszewskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010, s. 205-215.

  25. Politologia, [w:] Uniwersytet Gdański 1970-2010, pod red. Anny Paner i Arnolda Kłoczyńskiego, Uniwersytet Gdański 2010, s. 385, 393, 408-413.

  26. Pro memoria. Profesor Czesław Mojsiewicz: „Trzeba więc uczyć się przewidywać”, [w:] Czesław Mojsiewicz. Mistrz. Wychowawca. Przyjaciel, pod red. Joanny Marszałek- Kawy, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2010, s. 174-196.

  27. Przedmowa.Forsan et haec meminisse juvabit”, [w:] Wojciech Dżeżdżon, Roman Liebrecht, Tczew w zbiorach i fotografiach Stanisława Zaczyńskiego, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2010, s. 5-7.

  28. Re et nomie. Rzecz o Profesor Bogumile Kosmanowej, [w:] Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, pod red. Tadeusza Wallasa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 25-34.

  29. Społeczeństwo obywatelskie a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie, [w:] Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Lecha Kacprzaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2010, s. 15-26.

  30. The System of Values of European Culture, [w:] Europe and the World in the face of integration and disintegration processes, Wydawnictwo MADO, red. Tomasz Kuczur, Arkadiusz Modrzejewski, Toruń 2010, s. 11-35.

  31. Verba praescripta, [w:] Mirosław Gawron, Ryglice nad Szwedką, cz. I, Ryglice 2010, s. 9-12.

  32. Wektory przemian cywilizacyjnych a funkcjonowanie elit politycznych i ich przywódców w Azji Centralnej, [w:] Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, t. I, pod red. Tadeusza Bodio, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 493-505.

  33. Założenia metodologiczne prognostyki międzynarodowej, [w:] Mocarstwowość na przełomie XX i XXI w. Teorie – Analizy – Prognozy, pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Marii Tomczak, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010, s. 9-27.

  34. Białoruś i Polska – pierwsze lata transformacji ustrojowej, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski”, Elbląg 2010, nr 1-2, s. 50-56.

  35. Gdynia 2010 w świadomości studentów, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”, Gdynia 2010, nr 5, s. 13-23.

  36. Methodology as an import ant value of political science research, “Polish Political Science Yearbook”, Toruń 2010, t. XXXIX, s. 30-44.

  37. Wektory przemian cywilizacyjnych a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” , Gdańsk 2010, vol. 8, nr 1-2, s. 9-18.

  38. Polacy a globalne wyzwania imigracyjne, “Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 160-171.

  39. Wartości polityczne kształtującej się cywilizacji informacyjnej. Wykład inauguracyjny, „Cywilizacja i polityka” 2010, nr 8, s. 9-20.

  40. Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, pod red. Jacka Knopka, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 361-365.

  Recenzje :

  1. Antoni Korjat, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dylematy i wyzwania przemian kulturowych, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 406-409.

  2. Jakub Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 334-338.

  3. Marek Dzięcielski, Aktywność społeczno-polityczna szlachty pogranicza lęborskiego, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 400-405.

  4. Marek Żejmo, Polacy w Szwajcarii. Możliwości i bariery osadnictwa, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 376-379.

  5. Marceli Kosman, Kultura polityczna – kultura historyczna, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 339-343.

  6. Mirosław Sułek, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8. Polonijny Nowy Jork, pod red. Danuty Piątkowskiej, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 371-735.

  7. Sprawy Wschodnie” czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s.393-399.

  8. Sylwia Mrozowska, Strategia jako koncepcja działania politycznego, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 325-329.

  9. Tadeusz Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 384-388.

  10. Tadeusz Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 317-320.

  11. Teczki Giedroycia, opr. Iwony Hofman, Leopolda Ungera, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8.

  12. Unia Europejska w Xxi wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, pod red. Rafała Riedla, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 366-370.

  13. Witold Morawski, Konfiguracje globalne, struktury, agencje, instytucje, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8 s. 351-355.

  14. „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, ss. 410 (redakcja)

  15. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji w jednoczącej się Europie, Piła 2010, ss. 420 (współredakcja Lech Kacprzak).

  16. W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 2010 (współredakcja. Adriana Frączek, Helena Głogowska, Andrzej Waśkiewicz).

   1. Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) „Polski Nobel”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2011, ss. 190.

   2. De litteris meritum Profesora Marcelego Kosmana, [w:] Przez Kresy i historię po obrzeza polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej, pod red. Iwony Hofman, Wojciecha Maguś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, t. I, s. 13-27.

   3. Idea i praktyka polskiego samorządu na tle wartości i wyzwań globalnych, [w:] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, pod red. Bogdana Nawrota, Jacka Pokładeckiego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2011, s. 7-15.

   4. Most a rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjna, [w:] Politologiae Miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 387-398.

   5. O marszałku Bohdanie Podoskim, ideowym powierniku Stanisława Swianiewicza, [w:] Stanisław Swianiewicz ekonomista, sowietolog, historyk idei, pod red. Benona Gazińskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2011, s. 109-118.

   6. Michał Piechowicz, Przygotowanie badań reprezentacji interesów przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie Unii Europejskiej, prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pt. Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE, Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 52-55.

   7. Польша в обличии миграции и Полонии после 1989 года, (в:) Республика Польша 1989-2009. Избраныепроблемы, подред. КристиныЛещинской, Калининград 2011, с. 224-242.

   8. Poszukiwania metodologiczne w badaniach politologicznych, [w:] Politologiae Miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 15-28.

   9. Siła polityczna elit współczesnej emigracji polskiej, [w:] Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, pod red. Jacka Knopka, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2011, s. 11-20.

   10. Stygmaty odrębności kulturowej Europy, [w:] Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski, pod red. Marka Malinowskiego, Stanisława Musiała, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 108-127.

   11. The Importance of Universal Values in the Process of Polish Integration with Europe, [w:] Challenges of Integration and Globalization, red. George Gamkrelidze, Arkadiusz Modrzejewski, SfN Press, Tibilisi 2011, s. 48-55.

   12. Zmieniające się położenie mniejszości narodowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim, [w:] W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Heleny Głogowskiej, Andrzeja Waśkiewicza, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2011, s. 9-21.

   13. Europejskie wyzwania regionalne, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 2011, nr 3-4, s. 86-94.

   14. Instytucje polityczne jako ramy życia publicznego, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 19-31. ( „Ojcowie” Gdyni a kształtowanie się jej tożsamości lokalnej, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2011, nr 6, s. 15-28

   15. On formation of methodin political science, „Polish Political Science. Yearbook” 2011, t. XL, s. 66-81.

   16. Polacy a tendencje migracyjne świata, „Przegląd Polsko-Polonijny” (Gorzów Wielkopolski) 2011, nr 1, s. 27-39.

   17. Świat, w którym żyjemy. Wektory przemian cywilizacyjnych (Wykład inauguracyjny wygłoszony 13 października 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim w Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku), „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 10-18.

   18. Z tradycji funkcjonowania „grup interesu” w Polsce, “Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 2011, nr 1-2 (62-63), s. 78-88.

   19. Znaki cywilizacji informacyjnej, „Biuletyn. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gdańsku”, nr 22, s. 1-6.

   20. Integracja a ład kulturalny Europy Środkowo-Wschodniej, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 9, 2011, s. 9-24.

   21. Rec. Marcin Bąkiewicz, System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 426-430.

   22. Rec. Józef Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania – Kultura – Życie codzienne…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 461-465.

   23. Rec. Bogdan Chrzanowski, Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 404-408.

   24. Rec. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 443-448.

   25. Rec. Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Tajna Organizacja…, V 465-469.

   26. Rec. Krystyna Gomółka, Współpraca trans graniczna Polski z Republika Ukrainy…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 435-439.

   27. Rec. Marceli Kosman, O kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 430-435.

   28. Rec. Arkadiusz Modrzejewski, Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 387-391.

   29. Rec. Jerzy Muszyński, Społeczeństwo informacyjne. Przewodnik – leksykon…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 391-395.

   30. Rec. Rafał Ożarowski, Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 457-461.

   31. Rec. Izabela Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 417-421.

   32. Rec. Jakub Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 395-400.

   33. Rec. Przez Kresy i historię po obrzeża polityki…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s.383-387. Rec. Andrzej Sepkowski, Kształty pamięci zbiorowej. Wizje historii…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 400-404. (

   34. Rec. Przemysław Jan Sieradzan, Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 448-453.

   35. Rec. Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 412-417.

   36. Rec. Maciej Szczurowski, Polacy na frontach II wojny światowej…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 408-412.

   37. Rec. Jarosław Ślęzak, Instytucjonalizacja życia imigracyjnego w przestrzeni lokalnej Gdańska…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 469-/ /.

   38. Rec. Andrzej Wierzbicki, Rosja. Etniczność i polityka…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 439-443.

   39. Rec. Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s.453-457.

   40. Rec. Waldemar Żebrowski, Stan i główne kierunki modyfikacji systemu politycznego Polski współczesnej…, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 421-426.

   41. redakcja: „Cywilizacja i Polityka”, nr 9, 2011 r.

   42. współredakcja: Miscellanea. W świecie wielu rzeczywistości, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beata Słobodzian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 479.

   43. współredakcja: W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczna Pomorza Gdańskiego, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Heleny Głogowskiej, Andrzeja Waśkiewicza, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2011, ss. 263.

   44. Katarzyna Czerewacz, Paradygmat neofunkcjonalny w badaniach europejskich ugrupowań integracyjnych na przykładzie EAWG. Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 10-13.

   45. Doctrina multiplex, veritasuna, [w:] ks. Mirosław Gawron, Ryglice nad Szwedką, Gdynia 2011, s. 9-13.

   46. Encyklopedia politologii. Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, t. IV, pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Edwarda Olszewskiego, Wydawnictwo Oficyna a WoltersKluwer Business, Warszawa 2011. Hasła:

  1. Eksterminacja, s. 131-133.

  2. Europocentryzm, s. 150-152.

  3. Geopolityka, s. 175-177.

  4. Hegemonizm, s. 190-192.

  5. Inżynieria społeczna, s. 217-219.

  6. Izolacjonizm, s. 222-224.

  7. Konfucjanizm, s. 251-253.

  8. Kontestacja, s. 259-260.

  9. Kontkultura, s. 260-262.

  10. Niewolnictwo, s. 355-357.

  11. Panarabizm, s. 376-378.

  12. Paneuropeizm, s. 378-380.

  13. Panturkizm, s. 382-384.

  14. Poliarchia, s. 394-396.

  15. Racjonalizm, s. 417-418.

  16. Reformizm, s. 425-426.

  17. Rewolucja naukowo-techniczna, s. 447-449.

  18. Tyrania, s. 521-522.

  19. Uniwersalizm, s. 524-525.

  20. Urbanizacja, s. 526-527.

  21. Wolność, s. 534-536.  1. Magdalena Góra, Badanie polityki zagranicznej UE w kontekście modeli demokracji europejskiej. Wyzwania metodologiczne. Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 89-92.

  2. Adam Kirpsza, Proces podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy bezpieczeństwa programu badawczego. Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 41-44.

  3. Irena Słomczyńska, Narodowe koncepcje bezpieczeństwa w procesie kształtowania się europejskiej kultury strategicznej. Teoretyczne i metodologiczne ujęcie problemu badawczego. Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 35-38.

  4. Anna Sroka, Odpowiedzialność w państwach członkowskich Unii Europejskiej – rzeczywistość czy iluzja?. Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 102-105.

  5. Michał Piechowicz, Przygotowanie badań reprezentacji interesów przedsiębiorstw województwa kujawsko pomorskiego na poziomie Unii Europejskiej, prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pt. Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE, Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 52-55.

  6. Marcin Pronia, Socjologia stosunków międzynarodowych jako perspektywa badań europejskich. Komentarz profesorski, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Tomasza Kownackiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 94-97.

  7. Wektory przemian życia polonijnego w USA, „Studia Gdańskie”, t. 29, 2011, s. 259-274.

  8. Profesorze Andrzeju Piskozubie – twórcy i organizatorze Katedry Nauki i Cywilizacji na Uniwersytecie Gdańskim, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 13-20.

  9. Profesor Urszuli Świętochowskiej i jej działalności naukowo-dydaktycznej, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 21-30.

  10. O standaryzacji i uniformizacji życia kulturowego, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 31-38.

  11. Status metody politologicznej, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 95-106.

  12. The Vectors of Polish Migration in the World, „Polish Political Science Yearbook” 2012, t. XLI, s. 22-37.

  13. Tradycja a wyzwania przyszłości w życiu kulturowym Gdyni, “Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2012, nr 7, s. 17-27.

  14. Kształtowanie się stosunków polsko-białoruskich w rzeczywistości przemian ustrojowych po 1991 roku, „Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 35-46.

  15. Stosunki polsko-ukraińskie: granice współpracy na początku lat 90. XX w., „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 2, s. 131-150.

  16. Europa Środkowo-Wschodnia wobec integracji i dezintegracji cywilizacyjnej świata, [w:] Na gruzach imperium. W stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Alicji Stępień–Kuczyńskiej i Michała Słowikowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 13-34.

  17. Granice demokracji: przeszłość i teraźniejszość, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Stanisława Michałowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 17-28.

  18. Istota współczesnych przemian kulturowych a wyzwania socjaldemokratyczne w Europie, [w:] Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Edwarda Olszewskiego, Wojciecha Ziętary, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 13-25.

  19. Kaukaz: legenda a rzeczywistość społeczno-polityczna regionu, [w:] Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, pod red. Tadeusza Bodio, Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2012, s. 57-77.

  20. Kobieta w obrazie polskiego życia społeczno-politycznego, [w:] Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beaty Słobodzian, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2012, s. 11-22.

  21. Mozaika narodowościowa i etniczna Kaukazu, [w:] Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, pod red. Tadeusza Bodio, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 121-144.

  22. O politologicznym nurcie zainteresowań Profesora Marcelego Kosmana, [w:] Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, pod red. Tadeusza Wallasa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, s. 13-24-31.

  23. O polonijno-skandynawskim nurcie zainteresowań Profesora Edwarda Olszewskiego, [w:] Polska – Europa – Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, pod red. Marii Marczewskie-Rytko i Stefana Stępnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 15-31.

  24. O wektorach kształtowania się Polonii belgijskiej, [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wojciecha Sokoła, Tomasza Blichty, Wyższa Szkoła Ekonomii i innowacji, Lublin 2012, s. 639-652.

  25. O obywatelskich społeczności lokalnych granice rozwoju, [w:] Obywatel. Instytucje. Władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, pod red. Danuty Karnowskiej, Jarosława Noconia, Wydawnictwo MADO, Toruń 2012, s. 39-58.

  26. Pomiędzy kontynuacją a zmiana. O polskiej kulturze politycznej, [w:] Pomiędzy kontynuacją a zmiana. Studia z myśli politycznej w darze Profesorowi Andrzejowi Wojtasowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Jana Waskana, Wydawnictwo uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 87-100.

  27. Regiony a społeczeństwo obywatelskie w europejskiej rzeczywistości kulturowej, [w:] Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, pod red. Lecha Kacprzaka, Bogdana Koszela, Adama Marcinkowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2012, s. 116-130.

  28. Znaki globalizacji a wektory rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce: sukcesy, porażki, perspektywy, pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 193-203.

  29. Ab ante, [w:] Mirosław Gawron, Karty z dziejów Gdyni Cisowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Cisowa, Gdynia 2012, s. 9-11.

  30. Edukacja a współczesne kierunki przemian kulturowych, „Tygiel. Kwartalnik Kulturalny” 2012, nr 2-3 (67-68), s. 105-115.

  31. Tabula gratulatoria. 70-lecie urodzin, 40-lecie pracy naukowej i twórczej oraz zakończenia pracy zawodowej w UAM Profesora doktora habilitowanego Marcelego Kosmana, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2012, s. 24, 31.

  32. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 397-399.

  33. Franciszek Gołembski, Cywilizacja europejska, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 404-406.

  34. Polska-Europa-Świat. Prace politologiczne i historyczne…, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 407-410.

  35. Wojciech Marcin Stankiewicz, Wektory rozwoju współczesnej rzeczywistości międzynarodowej a siła niektórych zagrożeń patologicznych, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 411-414.

  36. Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 411-415.

  37. Marek Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s.419-423.

  38. Amerykomania. Księga ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 423-427.

  39. Jan Walkusz, Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Kanadzie 1962-2012, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 427-431.

  40. Edward Olszewski, Polacy w Norwegii 1940-2010, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 431-435.

  41. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 435-439.

  42. Na gruzach imperium. W stronę nowego ładu…, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 439-442.

  43. Helena Głogowska, Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku. Od imperium rosyjskiego do Unii Europejskiej, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s.442-446.

  44. Wojciech Kotowicz, Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 446-450.

  45. Wiesław Szymczuk, Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 450-454.

  46. Piotr Załęski, Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej (Przypadek Kirgistanu na tle państw regionów), „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 454-458.

  47. Zbigniew Wiktor, Mieczysław Rakowski, Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 458-462.

  48. Eugeniusz Ponczek, Tradycja trzeciomajowa, legenda kościuszkowska, symbolika 11 listopada. Z badań nad dziejami idei niepodległości Polski w latach II wojny światowej, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 462-466.

  49. Maciej Hartliński, Przywództwo partyjne w Polsce, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 466-470.

  50. Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, pod red. Bogdana Nawrota, Jacka Pokładeckiego, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 470-474.

  51. Grażyna Charytoniuk-Michiej, Obrzęd dziadów w dokumentach i w cyklu Mickiewicza, „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10, s. 474-478.

  52. Prace redakcyjne: „Cywilizacja i Polityka” 2012, nr 10.

  53. Prace redakcyjne: Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Adriany Frączek, Beata Słobodzian, Gdańsk 2012, ss. 288.

  54. Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013, ss. 262; ISBN 978-83-7865- 078-2, wydanie drugie uzupełnione

  1. Migracje jako wartość kulturowa, „Zeszyty gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2013, nr 8, s. 17-27; ISNN 1896-34-63.

  2. Globalization – Politics – Education, „Polish Political Science Yearbook” 2013, t. XLII, s. 7-20; ISNN 020873-75.

  3. O migracjach we współczesnej Europie, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 81-93; ISNN 1732-56-41.

  4. O mimetycznym objaśnianiu rzeczywistości politycznej, „Studia Gdańskie” 2013, t. XXXII, s. 207-220; ISSN 0137-4338.

  5. O przywództwie polonijnym w rzeczywistości globalizacji świata, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 1, s. 35-47; ISSN 2083-3121.

  6. Politologia a cywilizacyjne przemiany świata. Wykład wygłoszony na VI Ogólnopolskiej Konferencji Ośrodków Politologicznych 13-14 maja 2013 r. na Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 17-26; ISSN 1732-3641.

  7. Wstęp, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, s. 11-13; ISSN 1732-5641.

  8. Ab ante, (w:) M. Gawron, Karty z dziejów Gdyni Cisowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Cisowej, Gdynia 2013, s. 9-11; ISBN 978-83-933849-1-4

  9. Globalizacja a kultura w przestrzeni europejskiej, (w:) Na obrzeżach polityki, cz. 9, pod red. M. Kosmana, Poznań 2013, s. 105-114; ISBN 978-83-62907-45-8.

  10. Kazanie ks. Izydora Chodubskiego wygłoszone 14 listopada 1751 r. w Poznańskiej bazylice Archikatedralnej, (w:) Na obrzeżach polityki, cz. 9, pod red. M. Kosmana, Poznań 2013, s. 215-222; ISBN 978-83-62907-45-8.

  11. Komentarz profesorski: Ewa Szkop, Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na ład gospodarczy federacji Rosyjskiej, (w:) Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. Anny Skolimowskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 182-186; ISBN 978-63592-09-7.

  12. Komentarz profesorski: Jarosław Filip Czub, Analiza grup biznesu sektora bankowego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, (w:) Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. Anny Skolimowskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 101-105; ISBN 978-63592-09-7.

  13. Komentarz profesorski: Łukasz Kamil Mazurek, rola Unii Europejskiej oraz perspektywy transatlantyckiej w tworzeniu EDEM i EDTB, w:) Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. Anny Skolimowskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 113-117; ISBN 978-63592-09-7.

  14. Komentarz profesorski: Michał Romańczuk, Militarna obecność Federacji Rosyjskiej na obszarze postradzieckim jako element polityki zagranicznej Rosji w latach 1991-2011, w:) Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. Anny Skolimowskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 193-197; ISBN 978-63592-09-7.

  15. Korzenie kultury politycznej w przestrzeni europejskiej, (w:) Na obrzeżach polityki, cz. 9, pod red. M. Kosmana, Poznań 2013, s. 5-14; ISBN 978-83-62907-45-8.

  16. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: przeszłość i teraźniejszość, (w:) Współczesne wyzwania polityki wobec mniejszości etnicznej – edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne, pod red. Elżbiety Subocz. Sylwii Garbart, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2013, s. 108-140; ISBN 978-8363744-49-7.

  17. Możliwości i bariery imigracyjne w Europie, (w:) Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, pod red. Janusza balickiego, Mariusza Chamarczuka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 27-39; ISBN 978-83-7027-529-7.


 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna