Publikacje naukowePobieranie 0,83 Mb.
Strona1/8
Data15.02.2018
Rozmiar0,83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

PUBLIKACJE NAUKOWE


Andrzej Chodubski
 1. Azerbejdżan w recepcji Polaków w XIX i na początku XX wieku, [w:] Polacy w
  Azerbejdżanie, pod red. E.Walewandera, Lublin 2003, s. 113-141.

 2. Bezimienne kaukaskie strofy, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski" 2003, nr 3, s. 67-70.

 3. Czynniki kształtujące tożsamość zbiorowości polonijnych, [w:] Z dziejów Polski i
  emigracji 1939-1989. Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej
  Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. M.Szczerbińskiego i T.Wolszy, Gorzów
  Wielkopolski 2003, s. 217-228.

 4. Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne. Przykład Polonii, [w:] Emigracja. Europa. Polska,
  pod red. W.Burszty, J.Serwańskiego, Poznań 2003, s. 55-67.

 5. Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K.Dopierały, Toruń 2003, t. 1.
  a) Armenia, s. 99-101, b) Azerbejdżan, s. 122-125, c) Dagestan, s. 383-384.

 6. Główne ogniwa kontaktów polsko-azerbejdżańskich w drugiej połowie XX wieku, [w:]
  Polacy w Azerbejdżanie, pod red. E.Walewandera, Lublin 2003, s. 143-169.

 7. Grupy interesu w ujęciu historycznym, [w:] Grupy interesu i działania, pod red.
  Z.Machelskiego i L.Rublisza, Toruń 2003, s. 110-128.

 8. Mniejszości narodowe w pomorskiej przestrzeni regionalnej, [w:] Historia i literatura
  mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu, Lębork 2003, s. 5-21.

 9. O inteligencji ormiańskiej na Wybrzeżu Gdańskim, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o
  mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A.Chodubskiego i
  A.K.Waśkiewicza, Gdańsk 2003, seria 3, s. 37-51.

 10. O kaukaskiej długowieczności, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku" 2003, nr 6, s.
  15-18.

 11. O kształceniu politologicznym w niepublicznych szkołach wyższych, [w:] Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu, pod red. B.Garbacika, Gdańsk 2003, s. 26-40.

 12. Oczekiwania, obawy, prognozy i wizje przyszłości, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego
  Wieku" 2003, nr 5, s. 4.

 13. Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2003, ss. 325.

 14. Politologia jako futurologia, [w:] Metafory polityki, t. 2, pod red. B.Kaczmarka,
  Warszawa 2003, s. 343-367 (współautor T.Bodio).

 15. Polonia w warunkach integracji i unifikacji świata, „Gdańskie Studia Międzynarodowe"
  2003, vol. 2(nrl), s. 7-19.

 16. Rec. Adam Koseski, Procesy migracji i społeczności polonijnej, „Cywilizacja i Polityka"
  2003, nr 1.

 17. Rec. Helena Głogowska, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim..., „Białoruskie Zeszyty
  Historyczne" 2003, nr 19, s. 291-299.

 18. Rec. Integracyjna i dezintegracyjna rola...,, „Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1.

 19. Rec. Joanna Leska-Ślęzak, Polacy w Holandii...,, „Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1.

 20. Rec. Joanna Marszałek-Kawa, Procesy integracyjne w Europie..., „Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1.

 21. Rec. Kazimierz Łastawski, Od idei do integracji europejskiej..., „Cywilizacja i Polityka"2003, nr 1.

 22. Rec. Marceli Kosman, Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań..., , „Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1.

 23. Rec. Marek Dzięcielski, Pomorskie sylwetki...,, „Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1.

 24. Rec. Polacy-Polska-Europa. Interpretacja idei politycznych..., „Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1.

 25. Rec. Unia Europejska nowy typ wspólnoty międzynarodowej...,, „Cywilizacja i Polityka"
  2003, nr 1.

 26. Rec. Wojciech A.Wierzewski, Polskie Chicago w latach osiemdziesiątych..., „Kultura i Edukacja" 2003, nr 1, s. 130-135.

 27. Uniwersytet na progu XXI wieku, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku" 2003, nr 6,
  s. 3-5.

 28. Wartości cywilizacyjne a globalizacja, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski" 2003, nr 4, s. 57-68.

 29. Wartości globalne kultury europejskiej, [w:] Kultura polska w zintegrowanej Europie - szansę czy zagrożenia? Pod red. R.Rybińskiego, Toruń 2003, s. 10-38.

 30. Wartości globalne w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw lokalnych, [w:]
  Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, pod red. M.Barańskiego i
  M.Stolarczyka, Katowice 2003, s. 43-59.

 31. Wartości kształtujące się globalnego społeczeństwa obywatelskiego, „Cywilizacja i
  Polityka" 2003, nr 1.

 32. Wspomnienia sprzed 25 lat o Polakach o polonofilach w Azerbejdżanie, [w:] Polacy Azerbejdżanie, pod red. E.Walewandera, Lublin 2003, s. 267-290.

 33. Założenia metodologiczne w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, „Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1.

 34. Polacy w Azerbejdżanie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 354.

 35. Wstęp do badań politologicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, ss. 221.

 36. Ekstremizm polityczny w polskim życiu emigracyjnym, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, pod red. E. Olszewskiego, Lublin 2004, s. 367-380.

 37. Elity polonijne wobec kształtującego się systemu globalnego, [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. S. Ciesielskiego, T. Kułak, K. Rucniewicza i J. Tyszkiewicza, Toruń 2004, s. 99-113.

 38. Ewolucja tożsamości polonijnej w unifikującym się świecie, [w:] Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65 rocznicę urodzin, Pułtusk 2004, s. 273-287.

 39. Kulturowo-cywilizacyjne stymulatory położenia mniejszości narodowych w Polsce, [w:] Nadzieja, złudzenia, rzeczywistość. Studia z historii Polski XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie, pod red. W. Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski 2004, s. 181-196.

 40. Polacy na Krymie w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Polacy na Krymie, pod red. E. Walewandra, Lublin 2004, s. 117-140.

 41. Polacy w historii Kirgistanu, [w:] Kirgistan. Historia - Społeczeństwo - Polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2004, s. 171-191.

 42. Przywódcy ładu mniejszościowego i grup etnicznych, [w:] Stosunki międzynarodowe. Historia - Regiony - Polityka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi J. Malinowskiemu, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Gdańsk-Warszawa 2004, s. 369-380.

 43. Świat wartości europejskich, [w:] Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska, pod red. T. Linknera i A. Modrzejewskiego, Pelplin 2004, s. 9-33.

 44. Tożsamość lokalna a rozwój samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd ponadgminny w Polsce. Tradycja. Odrodzenie. Doświadczenie, pod red. B. Nawrota i J. Pokładeckiego, Poznań 2004, s. 53-56.

 45. Zadowolić się tym. co uzyskało się swoją pracą. Rzecz o Prof. Czesławie Mojsiewiczu, [w:] Czesław Mojsiewicz. Od polityki do politologii, Toruń 2004, s. 13-27.

 46. Zbliżenia i powinowactwa w ładzie narodowościowym i etnicznym w Polsce, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A. Chodubskiego, A. Waśkiewicza, Gdańsk 2004, s. 6-23.

 47. Cywilizacyjne formy przywództwa, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, pod red. L. Rubisza i K. Zuby, Toruń 2004, s. 81-97.

 48. Czynnik polityczny we współczesnej rzeczywistości kulturowej Wybrzeża Gdańskiego, „Cywilizacja i Polityka”, 2004. z. 2, s. 253-270.

 49. Geneza oraz historyczne uwarunkowania repatriacji, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, 2004, vol. 3, nr 1, s. 7-22.

 50. Świadomość edukacyjna jako wartość kształtującej się rzeczywistości globalnej, [w:] Edukacja menadżerska a świadomość przemian cywilizacyjnych, pod red. B. Garbacika, Gdańsk 2004, s. 5-26.

 51. W stulecie testamentu Witolda Zglenickiego, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 191-206.

 52. Wstęp, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 5-8

 53. Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach kulturowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. A. Chodubskiego, A. Waśkiewicza, Gdańsk 2004.

 54. Rec. Andrzej Mania, Dente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej. Styczeń 1969 - styczeń 1981, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 342-346.

 55. Rec. Czesław Mojsiewicz, Świat, w którym żyjemy, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 303-308.

 56. Rec. Danuta Piątkowska, Polskie Kościoły w Nowym Jorku, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 347-351.

 57. Rec. Henryk Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, „Cywilizacja i Polityka” 2004, z. 2, s. 356-361.

 58. Rec. Lech W. Zacher, Spór o globalizację, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 308-313.

 59. Rec. Mała Ojczyzna. Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, pod red. W. Theissa, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 323-327.

 60. Rec. Miron Kłusak, Między historia a polityką., „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 332-337.

 61. Rec. Miron Kłusak, Strategia w polityce. Przestrzeń publiczna, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 337-342.

 62. Rec. Polska w dobie przemian, pod red. A. Kasińskiej-Metryki, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 318-322.

 63. Rec. Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, pod red. B. Nawrota i J. Pokładeckiego, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2,s. 327-332.

 1. Rec. Świat po 11 września 2001 roku, pod red. K. Gładkowskiego, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 313-318.

 2. Rec. Tadeusz Białas, Liga Morska 1944-1953, „Cywilizacja i Polityka”, 2004, z. 2, s. 351-356.

 3. Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2005 (Wyd. II rozszerzone).

 4. Idea samorządu gospodarczego jako wyzwanie globalne, [w:] Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, pod red. Stanisława Wykrętowicza, Poznań 2005, s. 31-45.

 5. Instytucjonalizacja narodowościowa i etniczna na Pomorzu Gdańskim, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim. Seria piąta, pod red. Andrzeja Chodubskiego i Andrzeja K. Waśkiewicza, Gdańsk 2005, s. 23-39.

 6. Kresy jako specyficzna wartość cywilizacyjna, [w:] Kultura pogranicza. Pogranicze kultur, pod red. Adama Bobryka, Siedlce-Pułtusk 2005, s. 55-70.

 7. Megatrendy przemian globalnych wobec mechanizmów dziedziczenia polskiej kultury politycznej, [w:] Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, pod red. Łukasza Tomczaka, Szczecin 2005, s. 33-58.

 8. O przeszłości i teraźniejszości Polaków na Kaukazie, [w:] Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2001), pod red. Janusza Farysia i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 107-121.

 9. O wyzwaniach unifikujących i dezintegrujących Europę, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, pod red. Bolesława Garbacika, Gdańsk 2005, s. 5-25.

 10. Odrębność dziedzictwa kulturowo-cywilizacyjnego Rosji, [w:] Drogi i bezdroża ku demokracji, pod red. Romana Backera, Joanny Marszałek-Kawy, Toruń 2005, s. 182-195.

 11. Ogniwa rozwoju kontaktów Polaków z Kaukazem, [w:] Skomplikowane stosunki Polaków z Rosjanami, pod red. Michała Dobroczyńskiego, Joanny Marszałek-Kawy, s. 177-198.

 12. Polacy w historii Turkmenów, [w:] Turkmenistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka, pod red. Tadeusza Bodio, Warszawa 2005, s. 118-138.

 13. Polacy w nurcie przeobrażenia kulturowego Kaukazu w XIX i na początku XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Historia. Sectio F (Losy Polaków pośród swoich i obcych)”, 2005, vol. LX, s. 63-75.

 14. Prognostyka naukowa jako teoria i wyzwanie polityki publicznej, [w:] Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Mirosławy Skawińskiej, Kielce 2005, s. 11-26.

 15. Przemiany cywilizacyjne a instytucjonalizacja życia kulturowego, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim. Seria piąta, pod red. Andrzeja Chodubskiego i Andrzeja K. Waśkiewicza, Gdańsk 2005, s. 6-12.

 16. Rezonans tradycji w rozwoju kultury europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Toruń 2005, s. 7-25.

 17. Sapiensis nihil facti invitus. Rzecz o Profesorze Longinie Pastusiaku, [w.] Longin Pastusiak. Człowiek i dzieło, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Toruń 2005, s. 14-30.

 18. Swoi" i „obcy" w rzeczywistości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, [w:] Kultura polityczna w Polsce. Swoi i obcy, pod red. Marcelego Kosmana, Poznań 2005, s. 21-36.

 19. Kultura polityczna w Polsce a globalne społeczeństwo obywatelskie, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 98-116.

 20. Legat na miarę Nobla, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku" 2005, nr 11, s. 3-10.

 21. Mniejszości narodowe a kształtowanie się globalnej społeczności obywatelskiej, [w:] Język i kultura mniejszości narodowych w dobie globalizacji. Studia slawistyczne, Białystok 2005, s. 51-67.

 22. O mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku" 2005, nr 10, s. 2-12.

 23. O ogniwach działalności politycznej „Marszałka" II Rzeczypospolitej Bohdana Piaseckiego (1894-1986), „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 23-31.

 24. O siłach generujących nowa cywilizację, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku" 2005.nr 11,s. 11-18.

 25. O udziale w XVIII w. życiu publicznym wojewodów płockich Mikołaja i Józefa Antoniego Podoskich, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 32-44.

 26. O współczesnym synkretyzmie kulturowym, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku" 2005, nr 12, s. 4-9.

 27. W 10 rocznicę śmierci. O Profesorze Kazimierzu Podoskim (1923-1995) i jego działalności politologicznej, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 9-22.

 28. Rec. Janusz Golinowski, Dylematy wizerunku instytucji publicznej, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 359-363.

 29. Rec. Helena Głogowska, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim..., „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 354-359.

 30. Rec. Iwona Hofman, Szkice o paryskiej „Kulturze"..., „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 396-399.

 31. Rec. Grzegorz Ignaczewski, Specyfika marketingu politycznego w Polsce, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 374-378.

 32. Rec. Jacek Jakubowski, Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 346-350.

 33. Rec. Krystyna Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001. Skład. Organizacja i tryb funkcjonowania, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 370-374.

 34. Rec. Czesław Mojsiewicz, Rozmowy o polskiej politologii..., „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 403-407.

 35. Rec. Na obrzeżach polityki, pod red. Marcelego Kosmana..., „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 399-403.

 36. Rec. Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego federacji Rosyjskiej..., „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 384-388.

 37. Rec. Jakub Potulski, Idea i praktyka federalizmu w Rosji, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 378-381.

 38. Rec. Radio gra i ... mówi 60 lat. Radio Gdańsk 2005, pod red. Anny Sobeckiej, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 350-354.

 39. Rec. Jacek Sobczak, Zmierzch cywilizacji..., „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 346-350.

 40. Rec. Współczesna Europa..., pod red. Sebastiana Wojciechowskiego..., „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 378-381.

 41. Rec. Życie polityczne w Polsce. Wybrane problemy..., pod red. Tadeusza Wallasa, „Cywilizacja i Polityka" 2005, nr 3, s. 366-370.

 42. Civilization Specifity of Europe, its unification and sis integration, [in:] Taiwan, Poland, Europe in the Age of Globalization, edited by Marek J. Malinowski, Marceli Burdelski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 13-36

 43. Globalna społeczność obywatelska a mniejszości narodowe, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim. Seria szósta, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Heleny Głogowskiej, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2006, s. 6-20.

 44. Idea wybieralności władz w warunkach unifikacji świata, [w:] Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989. Próba oglądu i analiza zjawiska, pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 9-23.

 45. Instytucjonalizacja jako proces historyczny i kulturowy, [w:] Idee. Instytucje. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, pod red. Lecha Rubisza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 11-28.

 46. Mniejszości narodowe a globalna społeczność obywatelska, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. Elżbiety Michalik i Henryka Chałupczaka, Lublin 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 65-79.

 47. O aktualnych tendencjach w badaniach politologicznych, [w:] Procesy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, pod red. Andrzeja Chodubskiego i Marka J. Malinowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 10-25.

 48. O dziedzictwie kulturowym Europy, „Atheneum. Political Science” 2006, vol. 14-15, s. 11-29.

 49. O modelu przywództwa mniejszości narodowych i etnicznych, [w:)] Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, Wydawnictwo „Profesja”, pod red. Andrzeja K. Piaseckiego, Kraków 2006, s. 466-481.

 50. O Polakach na Kaukazie, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 2006, nr 2, s. 9-21.

 51. O polskim Noblu” Witoldzie Zglenickim (1850-1904), [w:] Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, Polskie Towarzystwo Historyczne, pod red. Janusza Farysia, Henryka Kocója, Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 417-430.

 52. O Polakach w Nowej Zelandii, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku” 2006, nr 13, s. 19-27.

 53. O wieczerzy wigilijnej, „Florianowe Nowiny” Katolickie Pismo Parafialne, Kolbudy 2006, nr 4/29, s. 3.

 54. O sile oddziaływania mediów na człowieka, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku” 2006, nr 13, s. 1-11.

 55. Ormianie jako diasporalna wspólnota narodowa i etniczna, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim. Seria szósta, pod red. Andrzeja Chodubskiego i Heleny Głogowskiej, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2006, s. 63-78

 56. Samorząd jako wartość współczesnych przemian kulturowych i cywilizacyjnych, [w:] Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, pod red. Grzegorza Radomskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 343-259.

 57. Siły generujące odrębność kulturową Rosji, [w:] Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Sczerbińskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 433-446.

 58. Stan i perspektywy badań nad Polonią w Azji Centralnej, [w:] Diaspora polska w procesach globalizacji, Stan i perspektywy badań, pod red. Grzegorza Babińskiego i Henryka Chałupczaka, Komitet Badania Polonii PAN, Kraków 2006, s. 256-277.

 59. Troska o tożsamość Polaków na obczyźnie w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Towarzystwa Chrystusowego” 2006, z. 7, s. 33-53.

 60. Wartości cywilizacyjne a przeobrażenia kulturowe Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2006, nr 1, s. 13-32.

 61. Wartości kształtujące obywatelskie społeczności obywatelskie, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” 2006, z. XXXXII, z. 46, s. 140-152.

 62. Wartości społeczno-polityczne Polaków litewskich w rzeczywistości życia zesłańczego na Kaukazie, [w:] Kultura polityczna w Polsce. Litwa w polskiej tradycji i kulturze politycznej, pod red. Marcelego Kosmana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2006, t. VI, cz. I, s. 107-120.

 63. Wizerunek sukcesu czy sukces wizerunku. Janusz Golinowski, Dylematy wizerunku instytucji publicznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA – IR, Warszawa 2005, „III Trzeci Sektor” 2006, nr 5, s. 139-143.

 64. Wpływ procesu globalizacji na kształtowanie się społeczności lokalnych, [w:] Społeczne i polityczne aspekty globalizacji, pod red. Bolesława Garbacika, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2006, s. 49-68.

 65. Wyzwania globalne dla Polski w procesie integracji europejskiej, [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, Gdańsk 2006, t. III, s. 7-22.

 66. Idea liberalizmu w warunkach unifikacji i dywersyfikacji świata, [w:] Polskie zbliżenia z liberalizmem, pod red. Tadeusza Godlewskiego i Danuty Karnowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 329-344.

 67. Rec. Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 68. Rec. Beata Słobodzian, Współczesny system samorządu terytorialnego..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 69. Rec. Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski, Wydział Marynarki Wojennej „Alfa”..., „Cywilizacja i polityka” 2006, nr 4.

 70. Rec. Grzegorz Piwnicki, Kultura polityczna kadry Marynarki Wojennej..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 71. Rec. Jakub Potulski, Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 72. Rec. Jarosław Gebig, Rola Francji we współczesnych przemianach politycznych Europy..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 73. Rec. Marek Dzięcielski, Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa szlacheckiego..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 74. Rec. Marzena Giedrojć, Kształtowanie tożsamości kulturowej..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 75. Rec. Paulina Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 76. Rec. Paweł Frankowski, Grupy wyznaniowe w Gdańsku..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 77. Rec. Podstawowe kategorie polityki..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 78. Rec. Teresa Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 79. Rec. Współczesne oblicza mediów..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 80. W 10 rocznicę śmierci. O Profesorze Andrzeju Władysławie Sobocińskim i jego działalności politologicznej, „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 81. Wyzwania globalne współczesnego świata. Wykład inauguracyjny..., „Cywilizacja i Polityka” 2006, nr 4.

 82. Media jako specyficzna instytucja generowania zachowań wyborczych, [w:] Media i polityka, pod red. Magdaleny Szpunar, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007, s. 33-54.

 83. O potrzebie pisania autobiografii, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 2007, nr 14, s. 4-9.

 84. O słowiańskim dziedzictwie przeszłości w warunkach unifikacji wartości kulturowych, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski” 2007, nr 1 (46), s. 17-24.

 85. Polskie idee samorządowe a europejskie procesy unifikacyjne, „Ateneum. Political Science” 2007, nr 17, s. 75-86.

 86. Specyfika kształtowania się zbiorowości polonijnej w Nowej Zelandii, [w:] Z Sybiru na drugą półkulę. Wojenne losy Polskich Dzieci z Pahiatua, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 77-111.

 87. Quad erat faciendum. Rzecz o Profesorze Andrzeju Piskozubie – twórcy, organizatorze i kierowniku Katedry Nauki o Cywilizacji na Uniwersytecie Gdańskim, „Kultura i edukacja” 2007, nr 1, s. 128-135.

 88. O potrzebie przewidywania „przyszłości możliwej”, „Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku” 2007, nr 15, s. 3-11.

 89. Odrębność narodowościowa i etniczna Kaukazu w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji świata, [w:] Narody XXI wieku. Forum Politologiczne, t. 5, pod red. Adama Hołuba, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, s. 83-104.

 90. Wstęp do badań politologicznych, wyd. UG, Gdańsk 2007.

 91. Zagrożenia cywilizacyjne i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, [w:] Bezpieczeństwo Polski. Aspekty zewnętrzne i wewnętrzne, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2007, s. 23-43.

 92. Czynniki kształtujące tożsamość kulturową społeczności lokalnych na przykładzie Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” nr 2. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej, Gdynia 2007, s. 13-28.

 93. Media a współczesna walka wyborcza, [w:] Wojna w mediach, pod red. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, Bogusława Nierenberga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 65-78.

 94. Media a kształtowanie postaw wyborczych, [w:] Media a polityka, pod red. Anny M. Zarychty i Łukasza Donaja, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2007, s. 19-33

 95. Legenda „Kultury” w życiu polonijnym, [w:] Kultura paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, pod red. Iwony Hofman, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 83-95.

 96. Wartości unifikujące i dywersyfikujące współczesne życie polityczne świata, [w:] Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. Ewy Polak i Marka J. Malinowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 13-27.

 97. Media a kształtowanie świadomości wyborczej, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Toruń 2007, s. 122-138.

 98. Przeobrażenie się społeczności lokalnych w Polsce w warunkach współczesnych przekształceń globalnych, [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności. Księga Jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeuszka Janowskiego, pod red. Agnieszki Kasińskiej-metryki i Romana Beckera, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 383-405.

 99. Die Armenische Kirche in Polen, [w:] Religion and the European Project. Theological Perspectives. 6th Conference 13-16 September 2007, Leuven 2007 (www.eurotheo.eu)

 100. Verba praescripta, [w:] Mirosław Gawron, Genealogie rodziny Gawronów, Gdańsk 2007, s. 7-9.

 101. Współczesna Polonia i Polacy za granicą, „Msza Święta” 2007, nr 9, s. 8-10.

 102. Dziedzictwo przeszłości słowiańskiej a cywilizacja zachodnia, [w:] Dialog europejski Zachód-Wschód. Kultura – Polityka – Społeczeństwo, pod red. Jerzego Kmiecińskiego, Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Łodzi, Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, Toruń 2007, s. 7-25.

 103. Polska rzeczywistość wyborcza 2005 roku a światowe tendencje wybieralności władz, [w:] Polacy wobec wyborów 2005 roku, pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 9-23.

 104. Orient kaukaski” w życiu rodzinnym Wybrzeża Gdańskiego, [w:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Andrzeja K. Waśkiewicza, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2007, s. 6-17.

 105. Wybory jako instytucja ładu demokratycznego, [w:] Czy upadek demokracji? Idee i wartości, pod red. Andrzeja Stelniaka, Wydawnictwo Naukowe INPiD Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2007, s. 7-20.

 106. Wybory a wyzwania demokratyzacyjne życia publicznego, [w:] Między historia a prawem. Tom studiów dydaktyczny pamięci profesora Bronisława Pełczyńskiego (1890-1978), po red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 427-439.

 107. Wybory jako instytucja ładu demokratycznego, [w:] Czy upadek demokracji? Idee i wartości, pod red. Andrzeja Stelmacha, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007 s. 7-20.

 108. Migracje i imigranci a współczesne przemiany europejskie, [w:] Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, pod red. Janusza Balickiego, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 103-121.

 109. Wartości obywatelskie w warunkach unifikacji i dywersyfikacji współczesnego ładu kulturowo-cywilizacyjnego, [w:] Europejskie wartości narodowe i regionalne, pod red. Jacka Knopka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła 2007, s. 23-38.

 110. Pro memòria. O docencie Bohdanie Piaseckim (1924-2000) i jego działalności politologicznej, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 10-18.

 111. Dylematy etyczne badań naukowych, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 19-27.

 112. Wartości kształtującego się nowego ładu cywilizacyjnego, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 28-38

 113. Czynniki kształtujące instytucję repatriacji, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 209-223

 114. Rec. Lech Wojciech Zachar, Gry o przyszłe światy, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s.. 340-343.

 115. Rec. Wojciech A. Wierzewski, Pegaz za oceanem. Ludzie pióra i kultury poznani w Ameryce, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 345-349.

 116. Rec. Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 350-354.

 117. Rec. Jan Waskan, Problem przynależności państwowej ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej obozu narodowego 1893-1921, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 355-359.

 118. Rec. Tadeusz Bodio, Tadeusz Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 360-364.

 119. Rec. Piotr Załęski, Elity władzy politycznej Kazachstanu, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 365-369.

 120. Rec. Rafał Ożarowski, Ideologia na Bliskim Wschodzie. Studia porównawcze, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 370-374.

 121. Rec. Joanna Marszałek-Kawa, Daniel Kawa, Polska droga do Unii Europejskiej i jej odzwierciedlenie w prasie niemieckiej, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 375-378.

 122. Rec. Alicja Stępień-Kuczyńska, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 379-384.

 123. Rec. Janusz Mieczkowski, Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 385-388.

 124. Rec. Arkadiusz Modrzejewski, Kościerzyna w procesie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 389-393.

 125. Rec. Karol Estreicher jr, Dziennik wypadków 1973-1987, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 394-398.

 126. Rec. Andrzej Piskozub, Dzieła zebrane, t. XVIII. Już tylko cywilizacja. Wspomnienia (III), „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 399-403.

 127. Rec. Adam Romejko, Transformationskraft des Opfers. Ein Beitrag zum Opferdiskurs im Kreis des mimetischen Theorie, „Cywilizacja i Polityka” 2007, nr 5, s. 404-408.

 128. Vitam impendere vero”. O działalności naukowo-dydaktycznej Profesor Urszuli Świętochowskiej, [w:] Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, pod redakcją Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak, Sopot 2008, s. 9-24.

 1. Wyzwania informacyjne w kształtowaniu nowej społeczności obywatelskiej, tamże, s. 73-87.

 2. Idea i wartości w rozpoznawaniu współczesnych stosunków międzynarodowych, [w:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów, pod red. Marka Barańskiego, Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008, s. 100-119.

 3. Kierunki przemian więzienniczych w rzeczywistości ponowoczesnej, [w:] Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, pod red. Magdaleny Rzadkowolskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 499-517.

 4. Kultura polityczna a kształtowanie się współczesnej tożsamości polonijnej, [w:] Wychowanie a polityka. Kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego, pod red. Katarzyny Kalinowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 185-199.

 5. O metodologicznym podejściu do przewidywania w polityce, [w:] Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci, pod red. Eugeniusza Ponczka, Andrzeja Sepkowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 9-32.

 6. O miejscu Polski w rzeczywistości jednoczącej się Europy, [w:] Polska – Niemcy – Europa – Pamięci Profesora Piotra Dobrowolskiego, pod red. Jana Iwanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 159-173.

 7. Ojcowie założyciele” a Jana Pawła II wizja politycznej integracji Europy, [w:] Moje spotkania z papieżem Janem Pawłem II, pod red. Jana Kulasa, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2008, s. 227-239.

 8. Państwo w kształtującym się ładzie informacyjnym, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2008, t. 5, s. 170-184.

 9. Pogranicza w stosunkach międzynarodowych, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2008, nr 1-2 (vol. 6), s. 9-23.

 10. Polityczne znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2008, t. 5, s. 300-309.

 11. Polska wobec rzeczywistości migracyjnej jako wartości kulturowo—cywilizacyjnej, [w:] Studia z nauk społecznych i humanistycznych, pod red. Jerzego Juchnowskiego i Mariana S. Wolańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 186-199.

 12. Repatriacja jako szczególna wartość kulturowa, [w:] Polonijna panorama, pod red. Wiesławy Piatkowskiej-Stepaniak i Marka Masnyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 109-124.

 13. Udział Polaków w przeobrażeniach cywilizacyjnych Azji Centralnej. Odbicie w zainteresowaniu poznawczym, [w:] Problemy rozwoju państw azjatyckich, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 264-291.

 14. Wyzwania informacyjne w kształtowaniu nowej społeczności obywatelskiej, [w:] Stawiać pytania szukać odpowiedzi, pod red. Andrzeja Chodubskiego, Ewy Polak, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2008, s. 73-86.

 15. Wyzwania metodologiczne w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, „Athenaeum. Political Science” 2008, vol. 19, s. 165-177.

 16. Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata, „Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni” 2008, nr 3, s. 13-20.

 17. Rec. U. Świętochowska, Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie ..., [w:] Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, pod redakcją Andrzeja Chodubskiego i Ewy Polak, Sopot 2008, s. 654-658.

 18. Rec. U. Świętochowska, Systemowe rozwiązania w zakresie zapobiegania i ograniczania patologii społecznej ..., tamże, s. 659-662.

 19. Rec. U. Świętochowska, J.Leska-Ślęzak, Przemiany cywilizacji współczesnej ..., tamże, s. 663-668.

 20. Rec. U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej..., tamże, s. 669-674.

 21. Rec. U. Świętochowska, Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku..., tamże, s. 675-681.

 22. Rec. U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej ..., tamże, s. 682-687.

 23. Asymetryczne zagrożenia cywilizacyjne a istota bezpieczeństwa państwa polskiego, [w:] Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, pod red. S. Wojciechowskiego i R. Fiedlera, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2009, s. 35-48.

 24. Globalizacja – idea rzeczywistości przemian cywilizacyjnych, [w:] Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, pod red. M. Giedz, A. R. Kozłowskiego i R. Majewskiego, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 205-216.

 25. Idea dobrego państwa w kształtującym się ładzie informacyjnym, [w:] Wartości a współczesne państwa, pod red. L. Kacprzaka i J. Knopka, D. Mierzejewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Staszica w Pile, Piła 2009, s. 43-56.

 26. Integracja Europy jako niespełniona idea „Ojców założycieli” i Jana Pawła II, [w:] Jednostka. Społeczeństwo. Instytucje. Wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Markowi J. Malinowskiemu, pod red. P. Czachorowskiego i R. Ożarowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 11-23.

 27. Jednostka a kształtujący się ład globalny świata, [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, pod red. G. Piwnickiego i S. Mrozowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 15-29.

 28. Narody Kaukazu – tradycja a współczesne przemiany, [w:] Informator tematyczny i osobowy. I. Ogólnopolski Kongres Politologii, pod red. A. Mirskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 27 (ss. 1 abstrakt).

 29. O tożsamości Polaków na obczyźnie w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II. W kręgu myśli politycznej i dyplomatycznej, pod red. M. Wilka i Ł. Donaja, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2009, s. 230-243

 30. Polityczny wymiar etniczności. Etniczność w warunkach współczesnej dywersyfikacji świata, [w:] Polityczny wymiar etniczności, pod red. M. Mieczkowskiej i D. Scholze, Wydawnictwo DANTE, Kraków 2009, s. 19-33.

 31. Powołanie naukowe a potoczność uprawiania politologii, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, pod red. A. Antoszewskiego, A. Dumały, B. Krauz-Mozer i K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 35-49.

 32. Regionalizm jako wartość kształtującego się ładu globalnego, [w:] Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej, K. Dośpiał-Borysiak i R. Łosia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 11-28.

 33. Regiony w kształtowaniu się ładu Unii Europejskiej, [w:] Edukacja i wychowanie a żeglarstwo w warunkach regionalnych, pod red. J. Knopka, Ł. Popławskiego i E. Rudnika, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 11-31.

 34. Wartości współczesnego życia kulturowego. Tożsamość Polaków w rzeczywistości diasporalnej, [w:] Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-2008). Studia historyczne i politologiczne, pod red. L. Kacprzaka i M. Szczerbińskiego, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, Piła 2009, s. 375-389.

 35. Wektory rozwoju współczesnej politologii w Polsce, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, pod red. K. A. Wojtaszczyka i A. Mirskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 165-174.

 36. Wspomnienie o dokonaniach Aleksandra Makowielskiego, [w:] Kultura, nauka, obrazowanie w sowriemiennom mire. Materiały IV Mieżdunarodnej Naucznoj Konferencji, Grodnienskij Gosudarstwiennyj Agrarnyj Uniwersitiet, Grodno (Białoruś) 2009, s. 86-90.

 37. Terroryzm jako instytucja rzeczywistości ponowoczesnej, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. J. Malinowskiego, R. Ożarowskiego i W. Grabowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 114-129.

 38. Tradycja a siła współczesnej socjotechniki w kształtowaniu kultury politycznej w Polsce, [w:] Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś, pod red. A. Kasińskiej-Metryki i K. Kosowskiej-Pedrycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009,

  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna