Publikacja dostępna w Bibliotece inprisPobieranie 1,19 Mb.
Strona1/5
Data09.04.2018
Rozmiar1,19 Mb.
  1   2   3   4   5


Publikacja dostępna
w Bibliotece INPRIS
na stronie internetowej www.inpris.pl

Instytut Interdyscyplinarnych Studiów Prawa Cywilnego

i Systemów Rozwiązywania Sporów w Tilburgu / TISCO

Martin Gramatikov

Maurits Barendrecht

Malini Laxminarayan

Jin Ho Verdonschot

Laura KlamingCorry van Zeeland

Szacowanie kosztów i jakości dostępu do wymiaru sprawiedliwości – Podręczny przewodnik


Warszawa 2012


Tytuł oryginału
A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice

Copyright © 2009 Maklu & Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems


All rights reserved

Tłumaczenie


Bartłomiej Świetlik

Publikacja została przetłumaczona w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”  (www.ppio.eu) współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejSpis treści:

1. Uwagi wstępne……………………………………………………………………………..4

2. Cele Podręcznego przewodnika……………………………………………………………6

3. Zakres Podręcznego przewodnika………………………………………………………...12

4. Praktyczne stosowanie metodologii……………………………………………………….16

5. Do kogo jest zaadresowany Podręczny przewodnik?.........................................................19

6. Podstawowe pojęcia……………………………………………………………………….22

7. Wskaźniki………………………………………………………………………………….27

8. Metodologia oceny ścieżek dostępu do wymiaru sprawiedliwości……………………….40

9. Metody zbierania danych………………………………………………………………….58

10. Analiza danych…………………………………………………………………………....66

11. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości ujęty jako wskaźnik………………………………72

12. Podsumowanie – Ocena ścieżki dostępu do wymiaru sprawiedliwości…………………76

13. Projekt oceny ścieżki dostępu do wymiaru sprawiedliwości…………………………….77


Załączniki:

Załącznik 1: TISCOnariusz InstantScan……………………………………………………...80

Załącznik 2: TISCOnariusz QuickScan……………………………………………………....82

Załącznik 3: TISCOnariusz ThoroughScan………………………………………………......86
  1. Uwagi wstępne

Szanowni Czytelnicy,


Zgodnie z tytułem, niniejsza publikacja została opracowana jako źródło przystępnie opracowanych informacji, dotyczących metodologii szacowania kosztów i efektywności różnych ścieżek dostępu do systemu wymiaru sprawiedliwości z perspektywy osób, z nich korzystających oraz stosowania tej metodologii w praktyce. Nasze opracowanie ma pomóc w ustaleniu, co interesanci systemu wymiaru sprawiedliwości myślą o tym systemie i jego działaniu. Czy, w swoim odczuciu, mieli możliwość wyrażania swoich potrzeb i problemów ? Czy czują się dobrze poinformowani na temat zawiłości tego systemu ? Czy postrzegają wyniki działania systemu jako sprawiedliwe rozwiązanie swoich problemów ? Czy uważają, że system oferuje dobrą wartość w zestawieniu z kosztami, jakie musieli ponieść i czasem oczekiwania na wynik ? Mamy nadzieję, że opisana tutaj metodologia ułatwi uzyskiwanie odpowiedzi na te i podobne pytania, tak by obywatele, mający styczność z systemem wymiaru sprawiedliwości mogli wyrażać swoje opinie na jego temat, zaś organy, odpowiadające za działanie systemu mogły go usprawniać.
Tytułem wstępu, pragniemy podkreślić, że zastosowanie opisanej tutaj metodologii nie jest bynajmniej ograniczone do oficjalnych, sformalizowanych procedur sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. Możną ją również z powodzeniem stosować do pozasądowych metod rozwiązywania sporów i rozpatrywania skarg, takich jak negocjacje, mediacja czy inne tryby polubowne. Ich lista, nawiasem mówiąc, pozostaje otwarta – tak długo, jak ciąg określonych czynności jest uznawany za sprawiedliwy sposób rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami, zwracającymi się o pomoc w tym zakresie, kwalifikuje się on jako ścieżka dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W tym sensie, znamiona te są wyczerpane również w przypadku, gdy skłócone dzieci przybiegają do rodziców z prośbą o interwencję w sporze o zabawkę, choć nasza metoda została opracowana przede wszystkim z myślą o mechanizmach, angażujących profesjonalnych doradców i sędziów / arbitrów, jak na przykład „klasyczne” postępowanie sądowe, arbitraż, obrady, zwoływane w celu rozpatrzenia konkretnego sporu, tryby rozpatrywania skarg w obrębie konkretnych organizacji, uproszczone procedury, wykorzystujące środki łączności elektronicznej czy ich hybrydy.
Pierwsze części Podręcznego przewodnika omawiają bliżej jego cele i definiują krąg osób które, mamy nadzieję, będą z niego korzystały. Następnie przechodzimy do wyjaśnienia najważniejszych pojęć i definicji, by potem skupić się na kolejnych etapach metodologii we wszystkich jej szczegółach.
Pragniemy z góry podziękować Państwu za wszelkie uwagi i spostrzeżenia, dotyczące Podręcznego przewodnika oraz metodologii, w nim opisanej. Najaktualniejsza wersja Podręcznego przewodnika jest dostępna na stronach internetowych naszego projektu, www.measuringaccesstojustice.com, które umożliwiają również zgłaszanie komentarzy oraz dzielenie się dobrymi praktykami i studiami przypadków.


  1. Cele Podręcznego przewodnika    1. Ocena wymiaru sprawiedliwości
Komba ma 43 lata i jest obywatelem Sierra Leone, jednego z najbiedniejszych państw na świecie. Mieszka w wiejskim regionie w centralnej części kraju i utrzymuje siebie i swoją rodzinę, prowadząc uprawę rolną, ledwo starczącą na ich własne potrzeby. Wprawdzie w Sierra Leone formalnie obowiązuje obowiązek szkolny na poziomie podstawowym, ale Komba – pomimo swojej świadomości, że wykształcenie jest jedyną nadzieją na lepsze życie kolejnego pokolenia – nie może posyłać swoich dzieci do szkoły ze względu na brak jakichkolwiek dokumentów tożsamości albo metryk, które umożliwiłyby ich zapisanie. Komba obawia się, że proces zlikwidowania tych zaległości w wyrabianiu dokumentów będzie długi i zawiły i będzie się wiązał z długim oczekiwaniem, mogącym trwać wiecznie, jeśli nie zdecyduje się na wręczenie kilku łapówek.
Przenosimy się teraz na inny kontynent. Ashlee samotnie wychowuje dwójkę małych dzieci w Seattle, w stanie Oregon. Do niedawna pracowała w sklepie spożywczym za dobrą stawkę godzinową, która umożliwiała jej bieżące spłacanie kredytu hipotecznego oraz organizowanie opieki nad dziećmi, gdy była w pracy. Coś tam słyszała o kryzysie gospodarczym i o zawirowaniach na rynkach kredytowych, ale te odległe, zdawałoby się, zdarzenia nabrały dla niej boleśnie konkretnego wymiaru, kiedy comiesięczne raty jej kredytu mieszkaniowego drastycznie wzrosły. Przeterminowane zadłużenie Ashlee błyskawicznie narastało i, zanim zdołała ustalić, jakie mogą jej przysługiwać możliwości w zakresie ochrony przed eksmisją czy pomocy społecznej, znalazła się wraz z dziećmi w mieszkaniu socjalnym, daleko od swojego miejsca pracy. Ashlee straciła posadę w sklepie i aktualnie siedzi w nie swoim mieszkaniu w poczuciu narastającej paniki. Jest przekonana, że jej obecny los byłby choć odrobinkę łatwiejszy, gdyby znała sposoby ochrony swoich praw.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna