Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1,63 Mb.
Strona9/35
Data24.10.2017
Rozmiar1,63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   354. MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Obsługuje według wskazówek programy multimedialne poznawane na lekcji.

 • Uruchamia wybraną przeglądarkę internetową.

 • Wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany adres internetowy.

 • Otwiera w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie.

 • Przegląda otwartą stronę WWW.

 • Określa źródło informacji: program edukacyjny, encyklopedia, słownik, strona WWW.

 • Wyjaśnia pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne, Internet.

 • Wymienia rodzaje programów multimedialnych.

 • Nazywa przeglądarkę internetową wykorzystywaną na lekcji.

 • Nazywa program pocztowy wykorzystywany na lekcji.

 • Wskazuje poznane elementy okna redagowania wiadomości.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Obsługuje programy multimedialne.

 • Wykorzystuje właściwości dokumentów hipertekstowych.

 • Rozpoznaje stronę główną (domową).

 • Korzystając z odsyłaczy, odczytuje informacje zgromadzone na stronach WWW.

 • Otwiera strony WWW z dysku i przegląda je w trybie offline.

 • Odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji.

 • Odbiera i odczytuje pocztę elektroniczną.

 • Wyjaśnia pojęcia: interaktywność programu, hipertekst, odsyłacz (hiperłącze), sieć WWW, strona WWW, adres strony WWW, przeglądarka, wyszukiwarka, poczta elektroniczna, e-mail, program pocztowy, adres e-mail.

 • Omawia budowę dokumentów hipertekstowych.

 • Opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych.

 • Omawia ogólne zasady pracy z programami multimedialnymi.

 • Wymienia nazwy najczęściej używanych przeglądarek.

 • Omawia przeznaczenie paska adresowego w oknie przeglądarki.

 • Rozróżnia charakterystyczne elementy strony WWW.

 • Wyjaśnia znaczenie słowa kluczowego.

 • Rozróżnia tryby pracy przeglądarki internetowej.

 • Wymienia charakterystyczne elementy okna programu pocztowego.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Wybiera i wykorzystuje dostępne opcje w programach multimedialnych.

 • Charakteryzuje elementy strony WWW.

 • Wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW.

 • Otwiera i obsługuje wskazane wyszukiwarki internetowe.

 • Wykorzystuje programy multimedialne i dostępne strony internetowe do znalezienia informacji na zadany temat.

 • Wstawia do dokumentu tekstowego obiekty graficzne, dźwiękowe i filmowe, tworząc dokument multimedialny.

 • Tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji.

 • Porównuje pocztę tradycyjną i elektroniczną.

 • Redaguje i wysyła list elektroniczny.

 • Wyjaśnia pojęcia: serwer, serwer pocztowy, skrzynka pocztowa.

 • Omawia rolę elementów multimedialnych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników multimedialnych w przekazywaniu informacji.

 • Omawia charakterystyczne elementy okna przeglądarki.

 • Objaśnia rolę strony głównej.

 • Wymienia poznane wyszukiwarki.

 • Omawia zasady korzystania z wyszukiwarki internetowej.

 • Omawia elementy okna redagowania wiadomości.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Obsługuje dowolne programy multimedialne.

 • Wyszukuje w Internecie informacje z różnych dziedzin według zainteresowań.

 • Optymalnie dobiera sposób pozyskiwania informacji z programów multimedialnych i Internetu na dowolny temat.

 • Korzysta z różnych wyszukiwarek internetowych.

 • Wykorzystuje programy multimedialne i strony WWW do uzupełniania, utrwalania i weryfikowania swoich wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin.

 • Pozyskuje i gromadzi elementy multimedialne z różnych źródeł.

 • Korzysta ze zgromadzonych informacji w celu opracowania własnych różnych form wypowiedzi.

 • Tworzy dokumenty multimedialne na zadany temat.

 • Przesyła różnego rodzaju dokumenty w formie załączników do listów e-mail.

 • Omawia korzyści wynikające z zastosowania programów edukacyjnych do zgłębiania, rozszerzania i sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności.

 • Wyjaśnia pojęcie: skrót HTTP.

 • Omawia zalety i wady poczty elektronicznej.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Dobiera programy multimedialne do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.

 • Wybiera sposób wyszukiwania informacji w Internecie i ocenia skuteczność tego sposobu.

 • Charakteryzuje inne niż strony WWW sposoby sięgania do zasobów i usług Internetu oraz wykorzystuje je do pozyskiwania informacji i komunikacji internetowej.

 • Wykorzystuje do tworzenia własnych prezentacji informacje wyszukane w zbiorach multimedialnych oraz Internecie.

 • Tworzy własną stronę WWW.

Wykraczające poza program, np.:

 • Omawia historię Internetu oraz sieci stron WWW.

 • Omawia typy plików (np.: MP3, AVI, WAV) stosowanych w dokumentach multimedialnych.

5. ALGORYTMY

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Przedstawia proste problemy z życia codziennego w postaci algorytmu sekwencyjnego.

 • Zapisuje przedstawiony algorytm sekwencyjny w postaci słownego opisu ciągu czynności.

 • Podaje przykłady prostych problemów z życia codziennego, dla których można opracować algorytm rozwiązania.

 • Nazywa poznawany na lekcji program ELI do budowania schematów blokowych algorytmów.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Formułuje zadania w postaci problemów do rozwiązania.

 • Określa w zadaniu dane i cel do osiągnięcia.

 • Przedstawia algorytm z zastosowaniem instrukcji warunkowej oraz iteracyjnej.

 • Zapisuje instrukcję warunkową oraz iteracyjną w postaci słownego opisu ciągu czynności.

 • Opracowuje algorytmy sekwencyjne w postaci schematów blokowych.

 • Analizuje konstrukcję i śledzi przebieg działania klasycznych algorytmów rozwiązywania problemów liczbowych.

 • Wyjaśnia pojęcia: algorytm, instrukcja, schemat blokowy.

 • Omawia przykłady zadań niealgorytmicznych.

 • Opisuje budowę schematu blokowego i jego elementów.

 • Wskazuje na zastosowanie poznanych algorytmów.

 • Rozróżnia schematy podstawowych konstrukcji algorytmicznych.

 • Wskazuje elementy okna programu ELI.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Opracowuje algorytmy rozwiązujące problemy z zastosowaniem instrukcji warunkowej oraz iteracyjnej i przedstawia je w postaci schematów blokowych.

 • Wykonuje przykładowe algorytmy w programie ELI i sprawdza poprawność ich działania.

 • Modyfikuje gotowe algorytmy.

 • Omawia rolę schematu blokowego w przedstawianiu algorytmów.

 • Objaśnia zastosowanie elementów okna programu ELI.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Dobiera metodę przedstawiania algorytmu do opracowanego problemu.

 • Porównuje różne sposoby przedstawiania algorytmów.

 • Konstruuje w programie ELI schematy blokowe algorytmów rozwiązujących problemy liczbowe.

 • Zapisuje, testuje i wykonuje za pomocą komputera samodzielnie skonstruowane algorytmy.

 • Omawia przykłady klasycznych algorytmów rozwiązujących problemy liczbowe.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Uzasadnia, że rozwiązania danego zadania nie można przedstawić w postaci algorytmu.

 • Charakteryzuje cechy algorytmu: poprawność, jednoznaczność, szczegółowość i uniwersalność.

Wykraczające poza program, np.:

 • Omawia cechy programowania strukturalnego.

 • Wyjaśnia pojęcia: procedura, zmienna.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna