Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1,63 Mb.
Strona6/35
Data24.10.2017
Rozmiar1,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

dla klasy 3 gimnazjum


OCENĘ : CELUJĄCY
Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom sprawności językowej wykraczający poza obowiązujący program, brał udział w konkursach, umie podzielić się swoją wiedzą, jest samodzielny w docieraniu do źródeł informacji.

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinie:W zakresie mówienia uczeń powinien:

Uczeń w zasadzie nie popełnia podstawowych błędów.W zakresie rozumienia tekstu pisanego – czytanie uczeń powinien :

 • rozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu,

 • rozumieć dłuższe fragmenty tekstu dotyczącego problematyki życia codziennego

 • korzystając ze słownictwa i struktur rekonstruować zdania i odpowiedzieć na pytania dotyczące treści artykułów z czasopism młodzieżowych krótkich utworów literackich

 • rozwiązywać różnego rodzaju zadania ,jak prawda- fałsz, pytania otwarte, teksty lukowe

W zakresie pisania uczeń powinien:

 • napisać list zawierający opis zdarzeń i przeżyć, życzenia

 • prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji.

 • umieć sporządzić notatkę, napisać opowiadanie na dowolny temat i streszczenie przeczytanego tekstu

OCENĘ: BARDZO DOBRY


Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom sprawności językowej zgodny z programem obowiązującym w gimnazjum i swobodnie korzysta z języka obcego .

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien: • rozumieć dłuższe wypowiedzi dotyczące przede wszystkim sytuacji życia codziennego,

 • rozumieć niektóre wybrane fragmenty z programów radiowo-telewizyjnych

 • rozwiązywać różnego rodzaju zadania, jak prawda- fałsz, pytania otwarte,

W zakresie mówienia uczeń powinien:

 • formułować spójne wypowiedzi na określony temat,

 • znać zasady fonetyki,

 • umieć wziąć udział w prostej rozmowie,

 • wyrażać własne opinie

 • przekazać informacje realioznawcze

 • stosować właściwie formy czasu przeszłego, odmianę przymiotnika , zaimki dzierżawcze

 • uczeń rzadko popełnia błędy

W zakresie rozumienia tekstu pisanego – czytanie uczeń powinien :

 • rozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu,

 • rozumieć dłuższe fragmenty tekstu dotyczącego problematyki życia codziennego

 • korzystając ze słownictwa i struktur rekonstruować zdania i odpowiedzieć na pytania dotyczące treści krótkich tekstów z czasopism młodzieżowych

 • rozwiązywać różnego rodzaju zadania ,jak prawda- fałsz, pytania otwarte, teksty lukowe


W zakresie pisania uczeń powinien:

 • napisać list zawierający opis zdarzeń i przeżyć, życzenia

 • prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji.

 • umieć sporządzić notatkę, napisać streszczenie przeczytanego tekstu

OCENĘ: DOBRY

Otrzymuje uczeń, który w dużym stopniu opanował zagadnienia programowe, poprawnie stosuje zasady gramatyki, próbuje samodzielnie rozwiązywać problemy,
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:


 • rozumieć wypowiedzi dotyczące sytuacji życia codziennego,

 • rozumieć polecenia nauczyciela i poprawnie reagować na nie

 • rozwiązywać zadania typu prawda- fałsz i zadania wielokrotnego wyboru


W zakresie mówienia uczeń powinien:

 • formułować dość spójne wypowiedzi na określony temat,

 • znać zasady fonetyki,

 • umieć wziąć udział w prostej rozmowie,

 • stosować właściwie formy czasu przeszłego, odmianę przymiotnika , zaimki dzierżawcze

W zakresie rozumienia tekstu pisanego – czytanie uczeń powinien :

 • rozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu,

 • rozumieć podręcznikowe teksty dotyczącego problematyki życia codziennego ,

 • rozwiązywać różnego rodzaju zadania ,jak prawda- fałsz, pytania otwarte,


W zakresie pisania uczeń powinien:

 • napisać list zawierający opis zdarzeń , życzenia

 • sporządzić jadłospis

 • prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji.

OCENĘ: DOSTATECZNY

Otrzymuje uczeń , który opanował program na poziomie podstawowym, są to wiadomości
i umiejętności uważane za łatwe do opanowania, a również niezbędne do kontynuowania nauki, ma jednak problemy z wypowiedzią w języku niemieckim .

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien: • rozumieć wypowiedzi dotyczące sytuacji życia codziennego , przedstawiane w tekstach podręcznikowych

 • rozumieć podstawowe polecenia nauczyciela i reagować na nie

 • rozwiązywać zadania typu prawda- fałsz


W zakresie mówienia uczeń powinien:

 • wypowiedzieć się na określony temat, stosując proste zdania

 • umieć wziąć udział w prostej rozmowie z nauczycielem,

 • przedstawić wcześniej przygotowaną rozmówke

W zakresie rozumienia tekstu pisanego – czytanie uczeń powinien :

 • rozumieć podręcznikowe teksty dotyczącego problematyki życia codziennego ,

 • rozwiązywać zadania typu prawda- fałsz, wielokrotnego wyboru


W zakresie pisania uczeń powinien:

 • sporządzić jadłospis

 • odpowiedzieć na pytania do tekstu

OCENĘ: DOPUSZCZAJĄCY

Otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości, nie przekreślające jednak dalszej edukacji. Uczeń ma duże trudności z formułowaniem samodzielnych wypowiedzi , rozwiązuje jednak zadania i ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności , z pomocą nauczyciela.

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:

OCENĘ: NIEDOSTATECZNY

Otrzymuje uczeń , który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu programu, nie brał udziału w lekcji, nie reagował na polecenia nauczyciela , nie odrabiał zadań domowych, nie otrzymal pozytywnych ocen z zadań pisemnych .


ZAGADNIENIA DO WYPOWIEDZI USTNEJ

Uczeń potrafi :

 • formułować prośby o pomoc i opowiedzieć o swoich obowiązkach domowych

 • opisać mieszkanie ,pokój i otoczenie , umie opowiedzieć o ulubionych czynnościach i wyrazić zniecierpliwienie.

 • ułożyć jadłospis na jeden dzień , wybrać danie z menu i zamówić je , odegrać rolę kelnera w restauracji

 • powiedzieć , co chciałby zjeść , wydać dyspozycję i I wyrazić opinię o potrawach.

 • opisać nakryty stół, wymienić zastawę stołową i określić położenie rzeczy na stole

 • wymienić nazwy owoców i warzyw;

 • potrafi sporządzić listy zakupów

 • odegrać rolę klienta/sprzedawcy w sklepie spożywczym , w piekarni i w domu towarowym.

 • wypowiedzieć się na temat rodzajów sklepów w Polsce i Niemczech.

 • opisać swój dzień powszedni

 • wyrazić swoją opinię o modzie

 • nazywać przeciwieństwa.

 • opowiedzieć o swoim weekendzie

 • nazwać na podstawie materiału graficznego dni świąteczne i wolne od pracy;

 • złożyć życzenia na różne okazje

 • zdać relację z wycieczki szkolnej ,odegrać rolę turysty/ przewodnika

 • opowiedzieć o świętach, tradycjach i zwyczajach w Niemczech i Polsce

 • opisać swój nastrój.

 • zaadresować koperty i podać dokładnie swój adres.

 • przeprowadzić dialog na poczcie , nadać paczkę i list , uzyskać informację o usługach pocztowych

 • uzyskać podstawowe informacje o niemieckim rynku prasy i mediach i powiedzieć, czy korzysta z Internetu

 • wymienić części ciała i opowiedzieć o swoich dolegliwościach, wyrazić życzenie powrotu do zdrowia.

 • przeprowadzić z kolegą rozmowę na temat przyszłego zawodu i opowiedzieć o wymarzonym zawodzie i planach na przyszłość.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna