Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu


KRYTERIA OCEN – BIOLOGIA Klasa IIIPobieranie 1.63 Mb.
Strona30/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

KRYTERIA OCEN – BIOLOGIA Klasa III


Dział programowy: EKOLOGIA

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- znać części składowe biosfery,

- znać kilka wybranych, pospolitych gatunków roślin, grzybów i zwierząt

występujących w najbliższym otoczeniu,

- podać definicję ekologii, populacji, biocenozy, biotopu, ekosystemu,

- wymienić charakterystyczne cechy populacji,

- odróżnić rodzaje struktury przestrzennej populacji na prostych schematach,

- ułożyć prosty łańcuch pokarmowy,

- wskazać producentów, konsumentów i reducentów, znać ich rolę w przyrodzie

- znać składniki ekosystemu.Ocena dostateczna

- rozpoznać wybrane pospolite gatunki roślin, grzybów i zwierząt w najbliższym

środowisku,

- podać przykładowe czynniki ograniczające rozmieszczenie gatunków,

- podać definicję liczebności, śmiertelności i rozrodczości populacji,

- wymienić przyczyny śmiertelności,

- przyporządkować sposoby rozmieszczenia osobników w populacji

odpowiednim rysunkom schematycznym,

- wymienić oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne,

- podać przykłady wybranych interakcji międzygatunkowych: konkurencji,

drapieżnictwa, pasożytnictwa i symbiozy,

- zinterpretować pojęcia: populacja, biocenoza, biotop, ekosystem,

- opisać na schemacie elementy składowe ekosystemu.

Ocena dobra

- określić i zinterpretować cechy przystosowawcze organizmów do środowiska,

- umieć korzystać z atlasów i prostych kluczy do oznaczania roślin i zwierząt,

- scharakteryzować cechy grupowe populacji,

- graficznie przedstawić i zinterpretować strukturę przestrzenną i wiekową

populacji,

- podać przykłady populacji w naturalnym środowisku rozmieszczonych

równomiernie, skupiskowo i przypadkowo,

- omówić przyczyny śmiertelności populacji,

- znać cel określania zagęszczenia populacji,

- dostrzegać różnicę między populacją a gatunkiem,

- wiedzieć, kiedy możemy mówić o masowym pojawieniu się szkodników,

- znać wybrane sposoby zwalczania szkodników,

- wykazać różnice między mutualizmem a protokooperacją,

- wykazać różnice między drapieżnictwem a konkurencją,

- wyjaśnić rolę producentów konsumentów lin rzędu, reducentów w łańcuchu

pokarmowym,

- zanalizować schemat przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie,

- podać przykłady populacji, gatunków i ekosystemów,

- formułować wnioski z przeprowadzonych obserwacji,Ocena bardzo dobra

- wykazać wpływ organizmów na środowisko życia oraz wpływ środowiska na

organizmy,

- zinterpretować krzywe przeżywania i krzywe przedstawiające dynamikę

liczebności populacji,

- przedstawić graficznie prostą sieć pokarmową,

- wyjaśnić, kiedy biocenoza jest w równowadze,

- wyjaśnić, dlaczego mówimy o zależności między przepływem energii a

obiegiem materii,

- wymienić systemy ekologiczne o wzrastającym stopniu złożoności,

- właściwie prowadzić obserwacje i ćwiczenia w terenie,

- dobierać odpowiednie przykłady organizmów przy wyjaśnianiu pojęć i procesów

zachodzących w ekosystemach,

- notować samodzielnie wyniki obserwacji,Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Dział programowy: OCHRONA ŚRODOWISKA

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- dostrzegać źródła i przyczyny zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody,

- przestrzegać zasad ochrony środowiska,

- dostrzegać pozytywne działania w zakresie ochrony środowiska,

- aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz ochrony najbliższego

środowiska.Ocena dostateczna

- wykazać niekorzystny wpływ zanieczyszczeń środowiska na rośliny, zwierzęta i

człowieka,

- znać zagrożenia środowiska we własnym regionie,

- ocenić na podstawie skali porostowej stopień zanieczyszczenia dwutlenkiem

siarki powietrza w najbliższej okolicy,

- wymienić odnawianie i nieodnawialne zasoby przyrody,

- podać przyczyny i skutki powstawania efektu cieplarnianego, kwaśnych

deszczów i dziury ozonowej.

Ocena dobra

- być przekonanym o konieczności zachowania i ochrony różnorodności

biolo­gicznej gatunków i ekosystemów,

- znać zagrożenia dla środowiska ze strony energetyki jądrowej, składowania

odpadów,

- określić stopień zanieczyszczenia wody poprzez liczbę i różnorodność

występujących w niej organizmów,

- wyjaśnić, na czym polegają zjawiska: kwaśnego deszczu, dziury ozonowej i

efektu cieplarnianego,

- wyjaśnić ideę zrównoważonego rozwoju.Ocena bardzo dobra

- wykazać zagrożenia ekosystemów i konieczność ich ochrony,

- oceniać zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności człowieka

- dostrzegać wpływ zmian (negatywnych i pozytywnych) zachodzących w

środowisku na jakość życia człowieka,

- wykazać wpływ zanieczyszczeń na funkcjonowanie ekosystemów,

- wyjaśnić, z czym związane są dysproporcje w poziomie życia ludzi w różnych

regionach świata.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Dział programowy: OCHRONA PRZYRODY

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wymienić podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce,

- znać obiekty chronione w najbliższej okolicy,

- przestrzegać zasad ochrony przyrody.Ocena dostateczna

- podać definicję parku narodowego, rezerwatu przyrody i pomnika przyrody,

- znać kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych .

Ocena dobra

- wskazać na mapie Polski parki narodowe,

- umieć korzystać z różnych źródeł informacji,

- być przekonanym o celowości tworzenia parków narodowych, rezerwatów

przyrody.

Ocena bardzo dobra

- uzasadnić konieczność istnienia obszarów chronionych,

- rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych,

- wiedzieć, że gatunek zagrożony wyginięciem trzeba nie tylko objąć ochroną,

ale także chronić miejsce jego występowania.

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,
Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna