Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1,63 Mb.
Strona3/35
Data24.10.2017
Rozmiar1,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

dla klasy 1-3 gimnazjum


Przedmiot oceny z religii zawiera we własnym zakresie kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

 2. Zainteresowanie przedmiotem.

 3. Stosunek do przedmiotu.

 4. Pilność i systematyczność.

 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

 6. Postawa.

Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą


Zasady oceniania z religii:

 1. Obiektywność- zastosowanie jednakowych norm i kryteriów.

 2. Jawność- podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia.

 3. Instruktywność- wskazywanie na występujące braki.

 4. Mobilizacja do dalszej pracy.


Formy i rodzaje kontroli:

 1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).

 2. Kontrola bieżąca (sprawdzenie w trakcie trwania procesu kształcenia).

 3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).

 4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).

Metody kontroli i oceny:

 1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).

 2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).


Przedmiotowy system oceniania z religii sporządzono na podstawie poniższych dokumentów:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.04.1999r.

 2. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dn. 07.09.1991. O systemie oświaty.

 3. Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce (Konferencja Episkopatu Polski, 20 czerwca 2001)

 4. Programu Nauczania Religii: AZ-3-01/1.

 5. Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego Polsce

 6. Podręczników metodycznych.

 7. Podręczników ucznia.


Wymagania programowe w obrębie poszczególnych poziomów oraz zastosowania ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów

1. Wymagania ponadprogramowe


Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ

(semestralnej i końcowej) • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,

 • wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji,

 • angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.,

 • uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej i zajmuje wysokie lokaty,

 • twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy w pielgrzymkach itp., (po przedstawieniu pisemnego poświadczenia wystawionego przez opiekuna),

 • orientuje się w najważniejszych, bieżących sprawach Kościoła Powszechnego i lokalnego, korzysta z prasy i programów katolickich,

 • jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń,

 • poznane prawdy wiary stosuje w życiu,

 • posiada inne indywidualne osiągnięcia promujące ocenę celującą.


2. Wymagania dopełniające

Obejmują one wiadomości, umiejętności, postawy, które są: 1. trudne do opanowania,

 2. twórcze,

 3. wyspecjalizowane,

 4. stanowią rozwinięcie wymagań rozszerzających i mogą wykraczać poza program nauczania,

 5. określają cele i materiał dopełniający,

 6. wymagania rozszerzone i dopełniające łącznie stanowią wymagania pełne. Ich spełnienie uprawnia do oceny bardzo dobrej (5).
Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ

(semestralnej i końcowej) • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej,

 • opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii,

 • posiada pełną znajomość pacierza,

 • wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,

 • aktywnie uczestniczy w religii,

 • jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń,

 • jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem,

 • chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii,

 • odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego,

 • stara się być świadkiem wyznawanej wiary,

 • posiada inne indywidualne osiągnięcia promujące ocenę bardzo dobrą.

3. Wymagania rozszerzające

Obejmują one wiadomości, postawy i umiejętności, które są: 1. umiarkowanie trudne do opanowania,

 2. przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce,

 3. stosowane w sytuacjach trudnych,

 4. określają cele i materiał rozszerzający,

 5. stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, a ich opanowanie jest uzależnione od opanowania wymagań podstawowych,

 6. wymagania podstawowe i rozszerzające stanowią łącznie wymagania rozszerzone. Ich spełnienie uprawnia ucznia do oceny dobrej (4).

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ

(semestralnej i końcowej) • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej,

 • opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym,

 • posiada dobrą znajomość pacierza,

 • prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,

 • podczas lekcji posiada wszystkie określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne),

 • systematycznie uczestniczy w zajęciach religii,

 • jest zainteresowany przedmiotem,

 • włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego,

 • wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,

 • postawa ucznia nie budzi wątpliwości,

 • stara się być aktywnym podczas lekcji,

 • posiada inne indywidualne osiągnięcia promujące ocenę dobrą.


4. Wymagania podstawowe

Obejmują wiadomości, umiejętności, postawy, które są: 1. stosunkowo łatwe do opanowania,

 2. całkowicie niezbędne w dalszej nauce,

 3. bezpośrednio użyteczne w życiu szkolnym i pozaszkolnym,

 4. stosowane w sytuacjach typowych,

 5. określone cele i materiał podstawowy,

 6. spełnienie wymagań podstawowych uprawnia ucznia do oceny dostatecznej (3).
Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ

(semestralnej i końcowej) • uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej,

 • opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności,

 • wykazuje się dostateczną znajomość pacierza,

 • w zaszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych,

 • prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem,

 • stara się uczestniczyć w życiu parafii,

 • inne indywidualne możliwości ucznia wskazujące ocenę dostateczną.

5. Wymagania konieczne

Obejmują wiadomości, umiejętności, postawy, które: 1. określają dopuszczający zakres wiedzy, postaw i umiejętności,

 2. bardzo łatwe do opanowania,

 3. określają cele i materiał konieczny,

 4. spełnienie wymagań koniecznych uprawnia do oceny dopuszczającej (2).
Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ

(semestralnej i końcowej) • uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne,

 • prezentuje mało zadawalający poziom wiadomości, postawy i umiejętności,

 • posiada problem ze znajomością pacierza,

 • prowadzi zeszyt,

 • prezentuje poprawny stosunek do przedmiotu,

 • uczestnictwo w celebracji roku liturgicznego budzi zastrzeżenia,

 • inne indywidualne uwarunkowania wskazujące na ocenę dopuszczającą.


6. Nie spełnienie wymagań

Nie spełnienie ze strony ucznia wymagań koniecznych uprawnia nauczyciela do wystawienia oceny niedostatecznej (1).
Ocena NIEDOSTATECZNA

(semestralna i końcowa) • uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych,

 • nie opanował wiadomości, postaw i umiejętności,

 • nie zna pacierza,

 • nie prowadzi zeszytu lub często nie przynosi go na lekcje,

 • lekceważy przedmiot,

 • nieodpowiednia zachowuje się na lekcji,

 • wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych,

 • opuszcza lekcje religii,

 • nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia,

 • inne indywidualne uwarunkowania wskazujące na ocenę niedostateczną.


7. Uwaga

Uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 40% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacyjnym.


Sposoby i zakres oceniania w klasach gimnazjalnych

 1. Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

 2. Odpowiedź ustna (materiał z zakresu trzech ostatnich lekcji).

 3. Prace kontrolne: jeden raz w ciągu trymestru.

 4. Rozliczenie w formie testowej ze znajomości lektury obowiązkowej, którą jest wyznaczana każdego roku przez Referat Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, jedna z ksiąg Nowego Testamentu.

 5. Praca domowa: kontrolowana na bieżąco.

 6. Prowadzenie zeszytu: jeden raz w ciągu trymestru kompleksowa ocena zeszytu.

 7. Pacierz: bieżąca ocena znajomości pacierza uzyskiwana od uczniów w formie ustnych odpowiedzi.

 8. Ocena aktywności uczniów i ich zaangażowania w przebieg lekcji oraz w szkolne i pozaszkolne działania związane z życiem religijnym.

Uwaga:

 • ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniem,

 • w ciągu semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe,

 • promuje się systematyczne poprawianie ocen w ciągu semestrów; w wyjątkowych sytuacjach poprawianie podczas wystawiania oceny semestralnej lub końcoworocznej. Poprawianie może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej.

 • oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne stawia się według skali:

-celujący(6)- nie przewiduje się takiej oceny z prac kontrolnych i zeszytu,

-bardzo dobry (5),

-dobry (4),

-dostateczny (3),

-dopuszczający (2),

-niedostateczny (1). • uczniowie powinni być informowani na bieżąco o wynikach nauczania, rodzice – na każde życzenie lub w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność ich poinformowania w indywidualnych sytuacjach.

 • oceny z prac kontrolnych wg procentowego zaprezentowania wiedzy:

- 100%-91% bardzo dobry,

- 90%-75% dobry,

- 74%- 51% dostateczny,

- 50%- 40% dopuszczający,

- 39%- 0% niedostateczny.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna