Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu


KRYTERIA OCEN – BIOLOGIA Klasa IIPobieranie 1.63 Mb.
Strona29/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

KRYTERIA OCEN – BIOLOGIA Klasa IIDział programowy: BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA

Układ wydalniczy

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wyjaśnić pojęcie „wydalanie",

- znać miejsce położenia nerek, ich budowę i funkcję.

Ocena dostateczna

- wymienić i wskazać na schemacie struktury tworzące układ moczowy człowieka

(nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa),

- umieć zinterpretować wyniki podstawowej analizy moczu.Ocena dobra

- zdefiniować pojęcie „przemiana materii"

- znać funkcję poszczególnych elementów układu moczowego

- omówić czynniki wpływające na ilość wydalanego moczu

- wyjaśnić mechanizm wydalania moczu

Ocena bardzo dobra

- omówić etapy powstawania moczu opisać, posługując się schematycznym

rysunkiem, budowę wewnętrzną nerki,

- wyjaśnić rolę nerki,

- wymienić najczęściej spotykane choroby układu moczowego, ich przyczyny,

typowe objawy i skutki.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Skóra

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- znać podstawowe funkcje skóry,

- wyjaśnić, na czym polega higiena skóry,

- właściwie udzielić pierwszej pomocy w wypadku oparzenia i odmrożenia,

- dostrzegać związek opalania z oparzeniami i chorobami skóry .

Ocena dostateczna

- wskazać na schemacie warstwy skóry,

- wymienić wytwory naskórka.

Ocena dobra

- opisać budowę i rolę poszczególnych warstw skóry,

- wymienić najczęściej spotykane choroby skóry.
Ocena bardzo dobra

- porównać funkcję gruczołów potowych i łojowychOcena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Układ hormonalny i nerwowy

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wskazać na schematycznym rysunku położenie gruczołów dokrewnych w

organizmie człowieka,

- wskazać na planszy elementy budowy ośrodkowego układu nerwowego,

- wyjaśnić rolę układu nerwowego,

- wymienić narządy zmysłów,

- znać budowę ucha i potrafić wskazać na modelu jego podstawowe elementy,

- wiedzieć o ujemnym wpływie hałasu, zbyt głośnej muzyki na narząd słuchu,

- określić znaczenie skóry w odbieraniu bodźców ze środowiska zewnętrznego.

Ocena dostateczna

- wyjaśnić pojęcia: gruczoły do krewne i hormony,

- wskazać na modelu części mózgowia,

- wskazać na planszy elementy tworzące gałkę oczną i jej aparat ochronny,

- znać wady wzroku i sposoby ich korekty,

- znać ogólną funkcję ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego,

- wymienić podstawowe rodzaje smaku .
Ocena dobra

- podać różnicę między gruczołami wydzielania zewnętrznego, wewnętrznego i

mieszanymi,

- określić ogólne funkcje hormonów,

- wykonać i opisać schematyczny rysunek komórki nerwowej widzianej pod

mikroskopem znać charakterystyczne cechy budowy mózgu,

- opisać prosty łuk odruchowy za pomocą schematycznego rysunku,

- podać przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych,

- wyjaśnić działanie układu autonomicznego,

- wyjaśnić funkcjonowanie źrenicy, soczewki i siatkówki,

- przedstawić budowę i funkcjonowanie narządu równowagi narysować

rozmieszczenie kubków smakowych na języku,

- wskazać położenie narządu powonienia.

Ocena bardzo dobra

- wyjaśnić rolę przysadki mózgowej,

- znać ogólną budowę i działalność wydzielniczą ważniejszych gruczołów,

- określić wpływ wybranych hormonów na prawidłowe funkcjonowanie

organizmu,

- zanalizować przeciwstawne działanie hormonów, np. insuliny i glukagonu,

- znać rolę neurytu i dendrytów,

- dostrzegać zależność między budową a funkcjami mózgu i rdzenia kręgowego,

- wykonać schematyczny rysunek łuku odruchowego i wyjaśnić, na jakiej

zasadzie zachodzi przewodzenie impulsu

- porównać czynności układu współczulnego i przywspółczulnego,

- wyjaśnić mechanizm widzenia,

- wyjaśnić, na czym polega odbieranie dźwięków,

- wyjaśnić, jaką rolę w naszym życiu odgrywają narządy zmysłów.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Układ rozrodczy i zachowania rozrodcze człowieka

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- znać budowę komórek rozrodczych męskich i żeńskich,

- wymienić elementy budowy męskiego i żeńskiego układu rozrodczego,

- wymienić choroby szerzące się drogą płciową,

- znać zasady higieny osobistej w okresie dojrzewania,

- dostrzegać ujemne skutki zbyt wczesnej inicjacji seksualnej,

- być przekonanym o konieczności osiągnięcia pełnej dojrzałości jako warunku

założenia własnej rodziny,

- wiedzieć, jak można zapobiegać zarażeniu się chorobami przenoszonymi drogą

płciową (szczególnie wirusem HIV).Ocena dostateczna

- znać funkcję żeńskich i męskich narządów rozrodczych,

- opisać zmiany zachodzące w organizmie dziecka wkraczającego w okres

dojrzewania płciowego.Ocena dobra

- opisać drogę komórki jajowej od momentu uwolnienia jej z jajnika aż do

zagnieżdżenia się w błonie śluzowej macicy,

- wskazać rolę łożyska, pępowiny i błon płodowych,

- scharakteryzować choroby szerzące się drogą płciową .

Ocena bardzo dobra

- znać miejsce, przebieg i znaczenie procesu zapłodnienia,

- opisać, w jaki sposób przebiega rozwój płodowy człowieka,

- wykazać różnice między zarodkiem a płodem.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Dział programowy: STAN ZDROWIA I CHOROBY

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wymienić zagrożenia zdrowia,

- podać negatywne skutki nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii .

Ocena dostateczna

- określić pojęcie zdrowia i choroby,

- być przekonanym o znaczeniu profilaktyki (lepiej zapobiegać niż leczyć).

Ocena dobra

- wykazać wpływ hałasu, w tym zbyt głośnej muzyki, na zdrowie człowieka

- omówić przyczyny i objawy uzależnień

Ocena bardzo dobra

- wykazać wpływ zanieczyszczeń środowiska na fizyczne i psychiczne zdrowie

- uzasadnić znaczenie zdrowia psychicznego

- zaplanować promocję ochrony zdrowia i środowiska przyrodniczego (wystawą,

plakat, ścieżka zdrowia itp.)

Dział programowy: CECHY ORGANIZMU JAKO WYNIIK INFORMACJI

DZIEDZICZNEJ I ODDZIAŁYWAŃ ŚRODOWISKA

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- zdefiniować pojęcia: genetyka, gen,

- wiedzieć, co to jest dziedziczność .

Ocena dostateczna

- podać przykłady dziedziczności,

- wiedzieć, gdzie zawarta jest informacja genetyczna.

Ocena dobra

- znać ogólną budowę DNA,

- wskazać, gdzie wykorzystuje się podstawowe zasady dziedziczenia -

wymienić ważniejsze choroby dziedziczne.Ocena bardzo dobra

- dostrzegać różnice między rozmnażaniem płciowym a bezpłciowym

- wykazać związek między DNA a dziedzicznością

- zanalizować mechanizm dziedziczenia płci

- wyjaśnić praktyczne wykorzystanie inżynierii genetycznej

- określić proste zależności między przekazywaniem informacji genetycznej

rodziców, wpływem środowiska a cechami potomstwa.

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna