Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu


KRYTERIA OCEN – BIOLOGIA KLASA 1Pobieranie 1.63 Mb.
Strona28/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

KRYTERIA OCEN – BIOLOGIA KLASA 1Dział programowy: STRUKTURA l FUNKCJE ORGANIZMU

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wiedzieć, jaka jest podstawowa jednostka budująca organizm,

- przedstawić ogólną budowę organizmu roślinnego i zwierzęcego.

Ocena dostateczna

- wymienić podstawowe składniki komórki roślinnej i zwierzęcej,

- wymienić tkanki roślinne i zwierzęce,

- poprawnie prowadzić obserwacje mikroskopowe,

- sporządzić prosty preparat mikroskopowy.

Ocena dobra

- znać budowę komórki roślinnej i zwierzęcej,

- wykonać schematyczne rysunki z obserwacji mikroskopowych tkanek roślinnych

i zwierzęcych,

- dokonać analizy budowy rośliny na podstawie okazów .

Ocena bardzo dobra

- porównać budowę komórki roślinnej i zwierzęcej,

- wykazać związek zachodzący między budową tkanek, ich rozmieszczeniem oraz

funkcją,

- rozpoznawać wybrane preparaty mikroskopowe tkanek roślinnych i

zwierzęcych,

- samodzielnie wyciągać i formułować wnioski

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Dział programowy: WYBRANE CZYNNOŚCI ŻYCIOWE ORGANIZMÓW
Wykonywanie ruchów

Uczeń powinien :
Ocena dopuszczająca

- wymienić podstawowe funkcje życiowe organizmów,

- być przekonanym o współdziałaniu układu mięśniowego i szkieletowego w

wykonywaniu ruchów,

- wykazać podstawowe funkcje skóry u kręgowców,

- wymienić wytwory naskórka u kręgowców,

- wymienić rodzaje układów szkieletowych .

Ocena dostateczna

- wyjaśnić pojęcia: cudzożywność i samożywność,

- przedstawić budowę tkanki nabłonkowej i jej funkcje,

- omówić pokrycie ciała i sposób poruszania się dżdżownicy, raka, biedronki i

ślimaka winniczka,

- wymienić, posługując się schematem, warstwy skóry u ssaków,

- określić funkcję tkanki okrywającej i wzmacniającej u roślin.

Ocena dobra

- wyjaśnić, czym się różni organizm roślinny od zwierzęcego,

- omówić budowę zewnętrzną dżdżownicy, raka, biedronki i ślimaka winniczka,

- porównać budowę skóry i jej wytworów u różnych grup kręgowców,

- omówić budowę i funkcje szkieletu zewnętrznego,

- przedstawić budowę układu szkieletowego u poszczególnych grup kręgowców,

- omówić budowę tkanki okrywającej i wzmacniającej u roślin .

Ocena bardzo dobra

- określić przystosowania w budowie morfologicznej dżdżownicy do jej trybu

życia,

- wykonać schematyczny rysunek obrazujący budowę zewnętrzną ciaładżdżownicy,

- scharakteryzować przystosowania w budowie morfologicznej przedstawicieli

stawonogów do różnorodnych środowisk życia,

- porównać budowę skóry kręgowców z zewnętrznym nabłonkiem

bezkręgowców,

- dokonać analizy porównawczej budowy i funkcji układu szkieletowego,

hydrostatycznego, zewnętrznego i wewnętrznego.

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Odżywianie się organizmów

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wyjaśnić pojęcia: fotosynteza, producenci, konsumenci,

- wymienić czynniki warunkujące przebieg procesu fotosyntezy,

- wymienić substraty i produkty fotosyntezy,

- określić rolę roślin,

- podać przykłady organizmów autotroficznych i heterotroficznych,

- wymienić sposoby zdobywania pokarmu przez zwierzęta.

Ocena dostateczna

- zapisać słownie proste równanie chemiczne procesu fotosyntezy,

- znać sposoby odżywiania się organizmów,

- wyjaśnić pojęcie „reducenci" i podać ich przykłady.Ocena dobra

- omówić, jakie typy reakcji składają się na przemianę materii,

- wykazać przystosowania w budowie liścia do przebiegu procesu fotosyntezy,

- wyjaśnić istotę procesu fotosyntezy,

- wykonać proste ćwiczenia dotyczące wykrywania produktów fotosyntezy,

- wykazać związek między budową narządów gębowych u owadów a

sposobem ich odżywiania,

- wyjaśnić, na jakich terenach można stosować rolnictwo ekologiczne.Ocena bardzo dobra

- omówić znaczenie fotosyntezy,

- wykazać na podstawie doświadczenia wpływ niektórych czynników na

proces fotosyntezy,

- omówić znaczenie reducentów w obiegu materii,

- wykazać przystosowania organizmów żyjących w różnych środowiskach

- do zdobywania pokarmu i jego trawienia,

- porównać sposób odżywiania się roślin i zwierząt,

- wyjaśnić różne wykorzystywanie pokarmu przez organizm,

- omówić wpływ uprawy roślin na środowisko.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Oddychanie organizmów

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wskazać miejsce wymiany gazowej u roślin,

- wymienić narządy oddechowe zwierząt żyjących w środowisku wodnym i

lądowym,


- podać przykłady zwierząt oddychających całą powierzchnią ciała, tchawkami,

skrzelami i płucami,

- wymienić wybrane organizmy oddychające tlenowo i beztlenowo,

- znać rolę roślin jako producentów tlenu.Ocena dostateczna

- wykazać na podstawie doświadczenia obecność dwutlenku węgla w

wydychanym powietrzu,

- omówić wykorzystanie energii przez organizmy żywe,

- omówić za pomocą schematu budowę płuc kręgowców,

- zapisać słownie proste równanie chemiczne procesu oddychania,

- znać źródła zanieczyszczeń powietrza i wody.

Ocena dobra

- wyjaśnić istotę procesu oddychania,

- omówić budowę narządów wymiany gazowej stawonogów, mięczaków i

po­szczególnych grup kręgowców w związku z trybem życia wymienionych grup

zwierząt,

- dokonać porównania budowy płuc płazów, gadów, ptaków i ssaków -omówić

budowę skóry u ssaków,

- wykazać rolę skóry w oddychaniu,

- określić wpływ zanieczyszczeń środowiska na niszczenie lasów, a w

konsekwencji m.in. na produkcję tlenu,

- wykazać wpływ zanieczyszczeń środowiska na organizmy roślinne i zwierzęce,

- wskazać propozycje rozwiązań zapobiegania tym zanieczyszczeniom.Ocena bardzo dobra

- wykonać rysunek aparatu szparkowego na podstawie preparatu dolnej skórki

liścia,

- wyjaśnić mechanizm działania aparatu szparkowego- wykonać schematyczne rysunki skrzeli ryb, płuc płazów, gadów, ptaków i

ssaków,


- porównać oddychanie ryb i płazów,

- wyjaśnić mechanizm wymiany gazowej u płazów i tzw. podwójnego

oddychania u ptaków,

- wykazać zależność między budową płuc a pełnioną przez nie funkcją,

- omówić sposoby wykorzystania energii przez organizmy,

- określić czynniki regulujące szybkość przemiany materii,

- wyjaśnić istotę oddychania komórkowego tlenowego i beztlenowego.

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Transport substancji u roślin i zwierząt

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- omówić funkcje tkanki przewodzącej u roślin,

- wyjaśnić pojęcia: otwarty i zamknięty układ krwionośny,

- wymienić narządy wchodzące w skład układu krążenia u kręgowców,

- omówić funkcje układu krwionośnego u kręgowców.

Ocena dostateczna

- rozpoznać tkanki przewodzące,

- określić miejsce położenia układu krwionośnego u bezkręgowców,

- nazwać elementy morfotyczne krwi i omówić ich funkcję,

- rozpoznać preparaty przedstawiające krew płaza i ssaka,

- przeanalizować schematy obiegu krwi u kręgowców.Ocena dobra

- omówić budowę wewnętrzną łodygi i korzenia, korzystając z preparatów

mikroskopowych,

- znać budowę naczyń krwionośnych,

- opisać budowę serca u poszczególnych grup kręgowców,

- znać rolę małego i dużego obiegu krwi.Ocena bardzo dobra

- wykazać zależność między budową, rozmieszczeniem a funkcją tkanek

przewodzących

- porównać budowę wewnętrzną korzenia i łodygi,

- narysować schematycznie obiegi krwi i objaśnić przepływ krwi,

- wyjaśnić rolę częściowej przegrody w komorze serca gadów i całkowitej u

ptaków.

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Rozmnażanie się i rozwój organizmów

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wymienić sposoby rozmnażania bezpłciowego roślin i zwierząt i podać

przykłady,

- odróżnić na rysunku komórki rozrodcze męskie i żeńskie i nazwać je

- omówić rolę kwiatu u roślin okrytozalążkowych,

- wyjaśnić pojęcia: jajorodność i żyworodność, rozdzielnopłciowość, zapłodnienie

zewnętrzne i wewnętrzne,

- omówić rozmnażanie ryb.Ocena dostateczna

- omówić budowę i rolę komórek rozrodczych,

- wyjaśnić pojęcia: zapylenie i zapłodnienie,

- nazwać na schematycznym rysunku poszczególne elementy budowy kwiatu

- wymienić rodzaje owoców,

- przedstawić rozmnażanie i rozwój płazów na przykładzie żaby,

- podać przykłady ptaków gniazdowników i zagniazdowników .

Ocena dobra

- podać różnicę miedzy rozmnażaniem płciowym a bezpłciowym,

- omówić budowę kwiatostanów żeńskich i męskich u sosny,

- omówić sposoby zapylenia,

- uzasadnić, dlaczego sosna należy do roślin nagonasiennych,

- wyjaśnić, czym się różnią rośliny nagonasienne od okrytonasiennych,

- omówić różne sposoby rozmnażania się owadów,

- wyjaśnić, czym się różni postać larwalna płazów od dorosłej,

- podać różnice w rozmnażaniu się płazów i gadów,

- omówić budowę jaja ptaka,

- określić, co to jest łożysko i jaką pełni rolę - omówić rozmnażanie się i rozwój

ssaków,


- wykazać, na czym polega opieka nad potomstwem u ptaków i ssaków.

Ocena bardzo dobra

- uzasadnić, że rozmnażanie się organizmów jest warunkiem ciągłości istnienia i

różnorodności gatunków,

- wykonać schematyczny rysunek nasienia sosny i opisać go,

- wykazać przystosowania roślin do rozsiewania nasion i owoców,

- wyjaśnić, na czym polega przeobrażenie zupełne i niezupełne, podać

odpowiednie przykłady,

- omówić różne rodzaje ptasich gniazd,

- scharakteryzować zachowania godowe ptaków i inne strategie rozrodcze

zwierząt.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Dział programowy: BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA

Układ narządu ruchu

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wymienić podstawowe kości wchodzące w skład szkieletu,

- znać rolę układu ruchu,

- wiedzieć, jak należy dbać o utrzymanie prawidłowej postawy ciała,

- dostrzegać znaczenie wypoczynku czynnego,

- umieć udzielić pierwszej pomocy przy zwichnięciu i złamaniu,

- mieć świadomość znaczenia prawidłowo udzielonej pierwszej pomocy.

Ocena dostateczna

- wskazać na szkielecie człowieka i nazwać podstawowe kości,

- znać rodzaje połączeń kości,

- wiedzieć o udziale mięśni w wykonywaniu ruchu,

- wymienić ważniejsze mięśnie.

Ocena dobra

- wskazać na szkielecie człowieka kości: czaszki, kończyn, klatki piersiowej i

kręgosłupa,

- posegregować kości ze względu na kształt,

- wykonać rysunek schematyczny kości długiej i opisać go,

- przeprowadzić doświadczenie wykazujące budowę chemiczną kości,

- uzasadnić związek budowy szkieletu z pełnioną funkcją,

- omówić budowę stawu, np. biodrowego,

- wymienić ważniejsze mięśnie, dokonując ich podziału według kryteriów,

kształtu, rodzaju przyczepu, położenia, zakresu wykonywanych ruchów.Ocena bardzo dobra

- rozpoznać na preparatach mikroskopowych tkanki budujące szkielet i mięśnie,

- wykonać rysunki schematyczne z obserwacji mikroskopowych tych tkanek,

- uzasadnić, co nadaje wytrzymałość kości,

- omówić, na czym polega proces kostnienia,

- wyjaśnić funkcję elementów wchodzących w skład stawu,

- omówić, na czym polega praca mięśni.

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Układ oddechowy

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- omówić budowę i rolę narządu wymiany gazowej,

- być przekonanym o szkodliwości palenia tytoniu,

- znać drogi oddziaływania zanieczyszczenia środowiska na organizm ludzki,

- wiedzieć i być przekonanym o szkodliwym wpływie pyłów, gazów, sadzy,

azbestu i drobnoustrojów na zdrowie człowiekaOcena dostateczna

- omówić budowę układu oddechowego za pomocą schematycznego rysunku,

- wiedzieć, gdzie zachodzi wymiana gazowa,

- znać przyczyny powstawania chorób układu oddechowego.Ocena dobra

- omówić budowę i funkcję górnych i dolnych dróg oddechowych,

- znać skład powietrza wdychanego i wydychanego,

- uzasadnić, na czym polega istota procesu oddychania,

- zanalizować schemat przemian energii w organizmie.

Ocena bardzo dobra

- wyjaśnić działanie krtani jako narządu głosotwórczego,

- znać pojęcie pojemności życiowej płuc i sposoby jej mierzenia,

- dostrzegać powiązania między budową a funkcją płuc podczas procesu

oddy­chania,

- wykazać potrzebę procesu wytwarzania energii,

- wyjaśnić mechanizm działania dwutlenku węgla na organizm.

Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Układ krążenia

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- określić skład i rolę krwi,

- znać położenie serca i jego funkcję,

- wymienić podstawowe grupy krwi,

- udzielić pierwszej pomocy w wypadku zranienia, krwotoku i omdlenia,

- dostrzegać wpływ alkoholu i nikotyny na układ krążenia,

- być przekonanym o wartości honorowego krwiodawstwa .

Ocena dostateczna

- znać budowę układu krwionośnego,

- znać miejsce występowania węzłów chłonnych i ich funkcję.
Ocena dobra

- dostrzegać różnice w budowie i funkcji tętnic, żył i naczyń włosowatych,

- znać możliwości przetaczania krwi,

- analizować schematyczne rysunki obiegów krwi,

- umieć dokonać pomiaru tętna i ciśnienia krwi,

- wyjaśnić, na czym polega praca serca,

- porównać budowę i funkcję układów krwionośnego i limfatycznego,

- znać najczęściej występujące choroby układu krążenia oraz czynniki je

wywołujące.

Ocena bardzo dobra

- rozpoznawać składniki morfotyczne krwi,

- porównać zadania małego i dużego obiegu krwi,

- wyjaśnić, na czym polega krążenie wrotne,

- wykazać, na czym polega istota procesu krzepnięcia krwi,

- wyjaśnić, po co stosujemy szczepienia ochronne.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Układ pokarmowy

Uczeń powinien:

Ocena dopuszczająca

- wyjaśnić pojęcie odżywianie,

- wymienić podstawowe składniki pokarmowe,

- wymienić odcinki przewodu pokarmowego, znać ich położenie,

- być przekonanym o konieczności utrzymywania higieny jamy ustnej - znać

sposoby zapobiegania zakażeniom pasożytami,

- wiedzieć, jakie zagrożenia pociąga za sobą nieumiejętne odchudzanie się,

- dostrzegać związek pomiędzy odżywianiem się, trybem życia a zdrowiem,

- znać źródła związków toksycznych w żywności,

- wiedzieć, że nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów

sztucznych jest przyczyną skażenia żywności,

- dostrzegać dodatnie i ujemne znaczenie wprowadzania substancji chemicznych

- być przekonanym o skażeniu płodów rolnych zebranych z działek

znajdujących się w pobliżu zakładów przemysłowych i tras

komunikacyjnych.

Ocena dostateczna

- określić rolę, jaką pełnią składniki pokarmowe dostarczane organizmowi

- opisać budowę przewodu pokarmowego,

- wyjaśnić pojęcie „zdrowa żywność",

- znać zasady racjonalnego odżywiania się.

Ocena dobra

- wyjaśnić znaczenie określeń: składniki budulcowe, energetyczne i regulujące,

- omówić rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego,

- znać gruczoły związane z przewodem pokarmowym (ich położenie i funkcję),

- ułożyć jadłospis z uwzględnieniem zapotrzebowania dobowego na

poszczególne składniki pokarmowe,

- znać najczęściej występujące choroby układu pokarmowego,

- wiedzieć, że negatywny wpływ na zdrowie mają pokarmy skażone metalami

ciężkimi, konserwantami, azotynami i azotanami.

Ocena bardzo dobra

- znać mechanizm trawienia pokarmów,

- omówić sposób wchłaniania miazgi pokarmowej do krwi i limfy,

- wyjaśnić, dlaczego wątrobę uważa się za główne laboratorium chemiczne

organizmu,

- wyjaśnić, dlaczego alkoholizm to choroba społeczna,

- rozumieć oznakowania na opakowaniach żywności,

- wykonać schematyczny rysunek z obserwacji mikroskopowej budowy ściany

jelita cienkiego

- dostrzegać, że negatywny wpływ na nasze zdrowie ma złe przechowywanie

żywności i złe jej opakowanie

- wiedzieć, jak chronić żywność przed skażeniami

- korzystać z czasopism przyrodniczych i prasy lokalnej, wyszukując dane o

wpływie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.Ocena celująca

- uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania z danego działu oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,

- potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

teoretycznych lub praktycznych z danego działu, rozwiązuje także zadania

wykraczające poza przerabiany dział nauczania,

- posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu

dodatkowych źródeł informacji,Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna