Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona27/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

BIOLOGIA:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Anna Swoboda, Anna Gwiazda
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA Z BIOLOGII

w klasach I - III Gimnazjum

 

Podstawa prawna:


1.      Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999r

2.      Szkolny System Oceniania.

3.      Podstawa programowa dla gimnazjum..

 1. Program nauczania biologii w gimnazjum autorstwa Małgorzaty Kłyś, Wydawnictwo Nowa Era, nr DKW-4014-96/99.

 

Podręczniki:


 1. Małgorzata Kłyś „Biologia dla gimnazjum, część pierwsza”,

Wyd. Nowa Era

2. Wiesława Gołda, Małgorzata Kłyś, Jadwiga Wardas

„Biologia dla gimnazjum,  część druga”, Wyd. Nowa Era3. Małgorzata Kłyś, Krystyna Żbikowska – Zdun

„Biologia dla gimnazjum, część trzecia”, Wyd. Nowa Era

 

Realizacja programu:

Program jest  realizowany w ciągu 4 godzin w trzyletnim cyklu nauczania: • klasa I      -  2 godz. tygodniowo,

 • klasa II    -   1 godz. tygodniowo,

 • klasa III   -   1 godz. tygodniowo.

 

Kontrakt z uczniami:


 1. Ocenianiem obejmuje się wiadomości, umiejętności i postawy uczniów.

 2. Ocenianie jest dokonywane systematycznie w różnych formach i w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

 3. Uczeń jest oceniany na bieżąco oraz w trybie klasyfikacyjnym na koniec semestru  i koniec roku szkolnego.

 4. Każdy stopień jest krótko uzasadniany.

 5. Ocenianiu podlegają następujące obszary i formy aktywności ucznia:

  • odpowiedzi ustne – z  3 ostatnich lekcji,

  • krótkie kartkówki – z  3 ostatnich lekcji 10–15 min /nie muszą być zapowiadane

  • sprawdziany pisemne – 45.minutowe zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; nauczyciel omawia ich zakres i kryteria wymagań,

  • zadania domowe,

  • praca na lekcji, aktywność,

  • praca w grupie,

  • zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,

  • prace długoterminowe – obowiązkowe lub nadobowiązkowe, np. zielniki, proste pomoce dydaktyczne, prowadzone hodowle, projekty, referaty, udział w konkursach.

 1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie - w ciągu półrocza:  1 raz. Obejmuje ono:  brak zadania domowego, odpowiedź ustną, kartkówkę. Powinno być zgłoszone przez ucznia na początku lekcji po sprawdzeniu obecności.

 2. Nie odrobienie zadania domowego, brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń odnotowuje się znakiem „-” (minus) w dzienniku. Prace nadobowiązkowe i aktywność na lekcji odnotowuje się znakiem „+” (plus), bądź stopniem. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, powinien uczynić to w najbliższym możliwym terminie.

 3. Uczeń może poprawić pracę klasową: poza lekcjami, w terminie do 2 tygodni od rozdania prac, przy takich samych kryteriach oceny jak pracę pierwotną.

 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców otrzymywane przez niego oceny będą wpisywane przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego (tabela osiągnięć ucznia).

 5. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych, tabela osiągnięć ucznia, miejsce na korespondencję z rodzicami. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie; w przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien zeszyt uzupełnić.

 6. W razie kłopotów z opanowaniem wiadomości i umiejętności uczeń może zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Jeżeli będzie to konieczne, wspólnie ustalą program wspomagający.

 7. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego oraz zdawania na stopień wyższy. Oceniana jest całościowa praca ucznia w ciągu semestru i roku szkolnego.  

Sposoby gromadzenia informacji o uczniu

-      notatki w dzienniku, oceny cząstkowe, śródroczne i końcoworoczne,

-      prace pisemne – kartkówki, sprawdziany, referaty /przechowywane do końca roku 

szkolnego,  

-       karty obserwacji ucznia - w zależności od możliwości i potrzeb,

-       kontrola zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

 

Ocena  bieżąca  i  jej  kryteria


1.    Wypowiedzi ustne – oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii biologicznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (modele, tablice graficzne) lub wykonanie wykresu, rysunku, itp.

Kryteria ocen:

 • celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem; spełniając  kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści ponadprogramowe oraz własne przemyślenia  i oceny, wskazuje na korzystanie z literatury popularno-naukowej,

 • bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi, wyciąganie wniosków, treści nie wykraczają poza program,

 • dobry – odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, uczeń nie wyczerpuje zagadnienia,

 • dostateczny – uczeń zna najważniejsze pojęcia, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe,

 • dopuszczający - niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy pomocy nauczyciela,

 • niedostateczny – uczeń nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na większość zadanych pytań, ma braki w wiadomościach z poziomu koniecznego.

 2. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej (sprawdziany, kartkówki, zadania domowe):

 • zrozumienie tematu, wybór źródeł informacji – 20%,

 • zakres wiedzy, dobór materiału rzeczowego i stopień jego wyczerpania – 30%,

 • sposób prezentacji jako umiejętność posługiwania się wiedzą i pojęciami (selekcja materiału rzeczowego, logiczne wiązanie faktów, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, analiza, porównywanie, wyjaśnianie, uogólnianie, własna ocena) – 35%,

 • konstrukcja pracy i jej szata graficzna – wstęp, rozwinięcie, zakończenie, z uwzględnieniem odpowiednich proporcji; prawidłowo podpisane i opisane rysunki i schematy – 10%,

 • poprawna polszczyzna – ortografia, styl, język jasny, zwięzły, precyzyjny – 5%.

 3. Kryteria oceny - sprawdzian testowy:

Sprawdziany testowe zawierają zadania otwarte lub zamknięte, którym jest

przyporządkowana określona liczba punktów. Zawierają one 60% - 75% zadań z

poziomu podstawowego i 40% - 25% zadań z poziomu ponadpodstawowego.

 

Sposób wystawiana oceny:
 

BEZ PODZIAŁU  NA POZIOMY
W  PRZYPADKU  PODZIAŁU NA POZIOMY

91 – 100%  -  bardzo dobry 

75%  p. podstawowy + 75%  p. ponadpodstawowy - bardzo dobry

76 – 90%    -  dobry

75%  p. podstawowy + 50%  p. ponadpodstawowy - dobry

51 – 75%    -  dostateczny

75%  p. podstawowy   - dostateczny

31 – 50%    -  dopuszczający

50%  p. podstawowy   - dopuszczający

  0 – 30%    -  niedostateczny

poniżej   -   niedostateczny

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje za poprawne wykonanie dodatkowego zadania i

minimum 95% ogólnej ilości punktów.

 

Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności ucznia 

Ocena: niedostateczny

 • uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy na wyższym poziomie kształcenia,

 • nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności

Ocena: dopuszczający

 • uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,

 • rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

 • wyjaśnia znaczenie niektórych, ważniejszych pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach.

Ocena: dostateczny:

 • uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcjach,

 • orientuje się w najważniejszych problemach związanych z omawianą tematyką,

 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności /pod kierunkiem nauczyciela/, uzasadnia odpowiedzi i rozwiązania zadań,

 • stosuje zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego.


Ocena: dobry

 • uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wiedzy biologicznej,

 • wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości,

 • samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi, w sposób jasny i precyzyjny formułuje myśli oraz prawidłowo wnioskuje,

 • stosuje zdobytą wiedzę w praktyce.


Ocena: bardzo dobry

 • uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,

 • sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i bez problemów rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

 • posługuje się poprawnym językiem naukowym,

 • bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązania  zadań i problemów w praktyce,

 • ma wiele ciekawych pomysłów i chętnie dzieli się nimi z grupą.


Ocena: celujący

 • uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 • potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych,

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

 • posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji,

 • osiąga sukcesy w konkursach,

 • śledzi na bieżąco i zna najnowsze osiągnięcia z dziedziny biologii,

 • współorganizuje akcje związane z ochroną przyrody i zdrowia.


Uwaga: Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie nauczyciel podaje uczniom przed rozpoczęciem nowego działu lub na początku półrocza.

OCENIANIE UCZNIA Z ORZECZENIEM

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:


 • W ocenie ucznia należy uwzględnić opinię z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i respektować znajdujące się w niej zalecenia.

 • Dostosować wymogi edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 • Zwiększyć czas na odpowiedzi pisemne, ustne, powtarzanie pytań.

 • Zapewnić poczucie bezpieczeństwa i akceptacjiDirectory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna