Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona24/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

WYCHOWANIE FIZYCZNE:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Elżbieta Lewicka, Małgorzata Jankowska, Tomasz Kułak, Małgorzata Molak,

Sebastian Raciniewski, Barbara Wojnowska
Przedmiotowy system oceniania ucznia z wychowania fizycznego polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przyjętych jako priorytetowe.
Za wymagania priorytetowe przyjmuje się:

 1. Umiejętność stosowania terminologii i znajomość poleceń na lekcjach wychowania fizycznego.

 2. Umiejętność podnoszenia swojej sprawności motorycznej i duże postępy w osobistym usprawnieniu.

 3. Umiejętność samodzielnego rozwijania swoich sportowych zainteresowań.


Kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego:

 1. Stopień opanowania materiału programowego.

 2. Ocena sprawności fizycznej.

 3. Stopień opanowania umiejętności ruchowych.

 4. Wiedza ucznia i umiejętność jej wykorzystania w praktycznym działaniu.

 5. Postępy w usprawnieniu.

 6. Postawa ucznia i stosunek do wychowania fizycznego.

 7. Uczestnictwo w zajęciach nadobowiązkowych.


Kontrakt z uczniami:


 • Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, oraz systemie oceniania

 • Podczas oceniania nauczyciel szczególną uwagę zwraca na uczniów mających deficyty rozwojowe i trudności w uczeniu uwarunkowane zaburzeniami:
 1. Procesu lakteralizacji – uczniowie mają trudności w rozróżnianiu stron ciała (rozumienie instrukcji ćwiczeń), zaburzenia koordynacji ruchowej.

 2. Rozwoju ruchowego w zakresie sprawności manualnej – uczniowie ci przy ogólnie niskiej sprawności ruchowej mają trudności w wykonywaniu wszelkich ćwiczeń, trudności w grach i zabawach.

 3. Percepcji wzrokowej – uczniowie mają problemy w rozróżnianiu pojęć: góra – dół, wyżej – niżej, prawa – lewa.


Należy dostosować wymogi do indywidualnych możliwości ucznia. Należy zapewnić poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.


 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 • W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

 • W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 • Nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi własny zeszyt, tam gromadzi informacje o uczniu, notuje przygotowanie do lekcji, wpisuje własne notatki, spostrzeżenia..

 • Do dziennika wpisuje oceny cząstkowe, śródroczne i końcowe.

 • Klasyfikacja śródroczna (semestralna) końcowa:
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z założeniami szkolnego systemu oceniania.


OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Ocena celująca:

 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły i poza szkołą.

 3. Zdobywa dla szkoły punktowane miejsca w zawodach sportowych, posiada klasę sportową.


Ocena bardzo dobra:

 1. Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.

 2. Jest bardzo sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.

 3. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.

 4. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu.

 5. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

 6. Bierze aktywny udział w zajęciach i zawodach sportowych.


Ocena dobra:

 1. Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy.

 2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje prawidłowo, z małymi błędami technicznymi.

 3. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

 4. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje dość dobre postępy w tym zakresie.

 5. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.

 6. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.


Ocena dostateczna:

 1. Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.

 2. Dysponuje przeciętna sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi.

 3. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.

 4. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.


Ocena dopuszczająca:

 1. Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma pewne luki.

 2. Jest mało sprawny fizycznie, ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.

 3. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

 4. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu.

 5. Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.


Ocena niedostateczna:

 1. Uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych przez program.

 2. Posiada bardzo niską sprawność motoryczną, wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.

 3. Charakteryzuje się praktyczna niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.

 4. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.

 5. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.

UCZEŃ W CIĄGU SEMESTRU OTRZYMUJE OCENY CZĄSTKOWE ZA:I. Frekwencję: która sprawdzana jest na każdej lekcji wychowania fizycznego:
- od 0% - 30% - ocena niedostateczna

- od 31% - 49% - ocena dopuszczająca

- od 50% – 65% - ocena dostateczna

- od 66% - 80% - ocena dobra

- od 81% - 90% - ocena bardzo dobra

- powyżej 91% - ocena celująca.

Nauczyciel brak stroju odnotowuje znakiem „ – „ (minus), w zeszycie nauczyciela, przygotowanie do lekcji odnotowuje się znakiem „+” (plus). Raz w miesiącu nauczyciel wpisuje do dziennika oceny niedostateczne – za brak stroju na lekcji, oceny bardzo dobre za 100% frekwencję na lekcjach wychowania fizycznego. Aktywność na lekcji odnotowuje się znakiem „+” (plus), brak zaangażowania znakiem „-„ (minus), w zeszycie nauczyciela.
II. Test sprawności fizycznej: przeprowadzany jest raz w każdym semestrze.
- 0 - 10 pkt - ocena niedostateczna

- 11 – 25 pkt. – ocena dopuszczająca

- 26 – 50 pkt. – ocena dostateczna

- 51 – 75 pkt - ocena dobra

- 76 – 100 pkt - ocena bardzo dobra

- powyżej 100 pkt - ocena celująca


III. Oraz za umiejętności:
GIMNASTYKA
Nauczyciel sam wybiera, które umiejętności z gimnastyki będzie w tym semestrze oceniać. Uczeń otrzymuje za umiejętności oceny w skali od oceny dopuszczającej (2), do oceny bardzo dobrej (5). Jeżeli uczeń przystępuje do sprawdzianu z umiejętności to otrzymuje najniższą ocenę dopuszczającą, nie stawiamy ocen niedostatecznych.
Umiejętności w gimnastyce, które może oceniać nauczyciel:

 1. Przewrót w przód i w tył

 2. Stanie na rękach

 3. Przerzut bokiem

 4. Mostek z leżenia tyłem

 5. Skok rozkroczny przez kozioł

 6. Skok kuczny przez skrzynię

 7. Zwisy: wymyk i odmyk

 8. Ćwiczenia równoważne


OCENA BARDZO DOBRA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje prawidłowo technicznie elementy gimnastyki podstawowej

 2. Przyjmuje prawidłową postawę w czasie wykonywania ćwiczeń

 3. Prawidłowo i estetycznie wykonuje ruch

 4. Stosuje zasady asekuracji i samoasekuracji, pomaga słabszym.

 5. Opisuje i ocenia technikę wykonania elementów gimnastyki podstawowej.


Wiadomości:

 1. Zna terminologię poleceń na zajęciach z gimnastyki.

 2. Wskazuje walory zdrowotne gimnastyki.

 3. Zna ćwiczenia przygotowujące organizm do wysiłku fizycznego –0 rozgrzewka.

 4. Zna zasady wpływu higieny osobistej na organizm.


OCENA DOBRA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje prawidłowo technicznie ćwiczenia gimnastyki podstawowej z małymi błędami technicznymi.

 2. Przyjmuje dobrą postawę w czasie wykonywania ćwiczeń.

 3. Prawidłowo wykonuje ruch.

 4. Stosuje zasady asekuracji i samoasekuracji przy pomocy nauczyciela.

 5. Potrafi opisać błędy w technice wykonania ćwiczeń gimnastycznych.


Wiadomości:

 1. Potrafi zorganizować aktywny wypoczynek w czasie wolnym,

 2. Omawia znaczenie wpływu aktywności ruchowej na zachowanie prawidłowej postawy ciała.

 3. Stosuje proste ćwiczenia relaksacyjne, przeciwdziałające zmęczeniu.


OCENA DOSTATECZNA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje niepewnie techniczne elementy gimnastyki podstawowej z większymi błędami technicznymi.

 2. Ma braki w nawyku przyjmowania prawidłowej postawy.

 3. Wykonuje ruch mało estetycznie

 4. Nie zna zasad prawidłowej asekuracji i samoasekuracji

 5. Nie widzi błędów w technice wykonania ćwiczeń gimnastycznych.


Wiadomości:

 1. Wie co to jest wypoczynek czynny, a bierny.

 2. Nie potrafi wykorzystać swoich wiadomości z zakresu gimnastyki w praktyce.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje niechętnie techniczne ćwiczenia gimnastyki podstawowej z dużymi błędami.

 2. Nie umie przyjąć prawidłowej postawy w czasie wykonywania ćwiczeń.

 3. Ruch wykonuje niedbale

 4. Nie potrafi zastosować zasad asekuracji i samoasekuracji.

 5. Nie potrafi opisać błędy w technice wykonania ćwiczeń gimnastycznych.


Wiadomości:

 1. Charakteryzuje się małymi wiadomościami z zakresu gimnastyki.

 2. Wykazuje brak nawyków higienicznych.

 3. Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.


LEKKOATLETYKA

Nauczyciel sam wybiera, które umiejętności z lekkiej atletyki będzie w tym semestrze oceniał. Informuje o tym uczniów na początku semestru. Uczeń za umiejętności z lekkiej atletyki oceniany jest w skali od oceny dopuszczającej do oceny bardzo dobrej. Nie stawiamy ocen niedostatecznych. Przy wystawianiu ocen posługujemy się tabelami lekkoatletycznymi.


Umiejętności w lekkiej atletyce, które może oceniać nauczyciel:

 1. Rzut piłeczką palantową.

 2. Rzut piłką lekarską za głowy (3kg)

 3. Skok w dal (z miejsca i rozbiegu)

 4. Bieg na 60 m.

 5. Bieg na 600 m – dziewczynki i 1000 m – chłopcy.

Do ocen z tabel dopisać zakres wiadomości.


OCENA BARDZO DOBRA:
Wiadomości:

 1. Zna terminologię poleceń lekkoatletycznych.

 2. Nazywa prawidłowo komendy startu niskiego.

 3. Zna technikę przekazywania pałeczki sztafetowej

 4. Rozróżnia rodzaje wieloskoków sprinterskich „A”, „B”, „C”.

 5. Wskazuje walory zdrowotne zajęć na świeżym powietrzu.

 6. Potrafi przeprowadzić rozgrzewkę przygotowującą do wysiłku fizycznego z lekkiej atletyki.


OCENA DOBRA:
Wiadomości:

 1. Dokonuje pomiaru tętna po wysiłku fizycznym.

 2. Analizuje uzyskane wyniki w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych.

 3. Dostrzega walory zdrowotne lekkoatletyki.


OCENA DOSTATECZNA:
Wiadomości:

 1. Dobiera teren i miejsce do uprawiania lekkiej atletyki.

 2. Mierzy długość różnych rzutów

 3. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Wiadomości:

 1. Wykazuje małe wiadomości z zakresu lekkiej atletyki

 2. Nie zna zasad kulturalnego kibicowania.

PIŁKA KOSZYKOWANauczyciel sam wybiera, które umiejętności z piłki koszykowej będzie w danym semestrze oceniał. Informuje uczniów na początku semestru. Uczeń za umiejętności z piłki koszykowej oceniany jest w skali od oceny dopuszczającej (2), do oceny bardzo dobrej (5). Nie stawiamy ocen niedostatecznych.
Umiejętności w piłce koszykowej, które może oceniać nauczyciel:

 1. Podania i chwyty piłki

 2. Kozłowanie piłki

 3. Rzuty do kosza z miejsca, ruchu

 4. Rzut z dwutaktu

 5. Gra w obronie i ataku.


OCENA BARDZO DOBRA:
Umiejętności:

 1. Zna i właściwie wykonuje techniczne elementy piłki koszykowej.

 2. Opisuje i ocenia wykonanie technicznych elementów piłki koszykowej.

 3. Rozwija umiejętność współdziałania w zespole, ocenianej podczas gry w piłkę koszykową.

 4. Stosuje poznane zasady taktyki gry w piłkę koszykową.

 5. Odznacza się dużą koordynacją ruchową.


Wiadomości:

 1. Zna terminologię podstawowych elementów technicznych, ustawień i pozycji występujących w piłce koszykowej.

 2. Zna przepisy gry w piłkę koszykową.

 3. Definiuje pojęcie sprawności fizycznej i jej znaczenie w życiu człowieka.

 4. Zna i stosuje ćwiczenia przygotowujące organizm do gry w piłkę koszykową – rozgrzewka.

 5. Sędziuje rozgrywki w piłkę koszykową.


OCENA DOBRA:
Umiejętności:

 1. Właściwie wykonuje techniczne elementy piłki koszykowej z małymi błędami.

 2. Wykonuje ćwiczenia w odpowiednim tempie, z koordynacją ruchową z małymi błędami.

 3. Stosuje poznane zasady taktyki gry w piłkę koszykową przy pomocy nauczyciela.


Wiadomości:

 1. Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

 2. Dobiera teren do uprawiania piłki koszykowej

 3. Wskazuje walory zdrowotne gry w piłkę koszykową.

 4. Zna przepisy gry w piłkę koszykową z małymi błędami.


OCENA DOSTATECZNA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje niepewnie techniczne elementy piłki koszykowej, z większymi błędami technicznymi

 2. Nie dysponuje odpowiednią koordynacją ruchową

 3. Ćwiczenia wykonuje w nieodpowiednim tempie


Wiadomości:

 1. Nie potrafi wykorzystać swojej wiedzy w zakresie piłki koszykowej w praktyce

 2. Nie potrafi stosować samodzielnie przepisów gry w piłkę koszykową


OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje ćwiczenia niechętnie z dużymi błędami technicznymi.

 2. Wykonuje najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami


Wiadomości:

 1. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie gry w piłkę koszykową

 2. Nie zna przepisów gry w piłkę koszykową.

PIŁKA SIATKOWA
Nauczyciel sam wybiera, które umiejętności z piłki siatkowej będzie w danym semestrze oceniał. Informuje uczniów na początku semestru. Uczeń za umiejętności z piłki siatkowej oceniany jest w skali od oceny dopuszczającej (2) do oceny bardzo dobrej (5). Nie stawiamy ocen cząstkowych niedostatecznych.
Umiejętności w piłce siatkowej, które może oceniać nauczyciel:

 1. Odbicia sposobem górnym i dolnym

 2. Przyjęcia sposobem górnym i dolnym

 3. Zagrywka sposobem dolnym i tenisowym

 4. Zbicie piłki

 5. Obrona przez grę w polu

 6. Obrona przez zastawienie

 7. Atak


OCENA BARDZO DOBRA:
Umiejętności:

 1. Zna i prawidłowo wykonuje elementy techniczne piłki siatkowej

 2. Zna założenia taktyczne gry w piłkę siatkową i stosuje te zasady w czasie gry.

 3. Odznacza się dużą koordynacją ruchową i wykonuje je w odpowiednim tempie.


Wiadomości:

 1. Zna terminologię podstawowych elementów technicznych, ustawień i pozycji występujących w piłce siatkowej.

 2. Zna przepisy gry w piłkę siatkową

 3. Tłumaczy rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

 4. Przestrzega zasad „fair play” w sporcie i życiu, jest współodpowiedzialny za sukcesy i niepowodzenia zespołu.


OCENA DOBRA:
Umiejętności:

 1. Prawidłowo wykonuje elementy techniczne piłki siatkowej z małymi błędami

 2. Wykonuje ćwiczenia w odpowiednim tempie i koordynacją ruchową z małymi błędami.

 3. Stosuje poznane zasady taktyki gry w piłkę siatkową przy pomocy nauczyciela


Wiadomości:

 1. Posiadane wiadomości w zakresie piłki siatkowej potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.

 2. Zna i stosuje ćwiczenia przygotowujące organizm do gry w piłkę siatkową

 3. Zna przepisy gry w piłkę siatkową, ale nie zawsze je stosuje w czasie gry.


OCENA DOSTATECZNA:

Umiejętności:


 1. Wykonuje niepewnie techniczne elementy piłki siatkowej, z rażącymi błędami

 2. Nie dysponuje odpowiednią koordynacją ruchową

 3. Ćwiczenia wykonuje w nieodpowiednim tempie


Wiadomości:

 1. Nie potrafi wykorzystać swojej wiedzy w zakresie piłki siatkowej w praktyce

 2. Nie potrafi stosować samodzielnie przepisów gry w piłkę siatkową


OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje ćwiczenia niechętnie z dużymi błędami technicznymi

 2. Wykonuje najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami


Wiadomości:

 1. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie gry w piłkę siatkową

 2. Nie zna przepisów gry w piłkę siatkową


PIŁKA RĘCZNA
Nauczyciel sam wybiera, które umiejętności z piłki ręcznej będzie w danym semestrze oceniał. Informuje uczniów o zaplanowanych sprawdzianach na początku semestru. Uczeń za umiejętności z piłki ręcznej oceniany jest od oceny dopuszczającej (2) do oceny bardzo dobrej (5). Nie stawiamy ocen cząstkowych niedostatecznych.
Umiejętności w piłce ręcznej, które może oceniać nauczyciel:

 1. Podania i chwyty piłki

 2. Kozłowanie w ruchu

 3. Rzuty: karny, z biegu i wyskoku

 4. Gra w obronie , gra w ataku.


OCENA BARDZO DOBRA:
Umiejętności:

 1. Zna i prawidłowo wykonuje elementy techniczne gry w piłkę ręczną

 2. Zna założenia taktyczne gry w piłkę ręczną i stosuje te zasady w czasie gry

 3. Odznacza się duża koordynacją ruchową i wykonuje je w odpowiednim tempie


Wiadomości:

 1. Zna terminologię podstawowych elementów technicznych w piłce ręcznej

 2. Zna przepisy gry w piłkę ręczną

 3. Zna i stosuje ćwiczenia przygotowujące organizm do gry w piłkę ręczną – rozgrzewka


OCENA DOBRA:
Umiejętności:

 1. Prawidłowo wykonuje elementy techniczne piłki ręcznej z małymi błędami technicznymi

 2. Wykonuje ćwiczenia w odpowiednim tempie i koordynacją ruchową z małymi błędami

 3. Stosuje poznane zasady taktyki gry w piłkę ręczną przy pomocy nauczyciela


Wiadomości:

 1. Posiadane wiadomości w zakresie piłki ręcznej potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela

 2. Zna przepisy gry w piłkę ręczną, ale nie zawsze je stosuje w czasie gry.

 3. Opisuje walory zdrowotne gry w piłkę ręczną.


OCENA DOSTATECZNA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje niepewnie techniczne elementy piłki ręcznej, z rażącymi błędami.

 2. Nie dysponuje odpowiednią koordynacją ruchową

 3. Ćwiczenia wykonuje w nieodpowiednim tempie


Wiadomości:

 1. Nie potrafi wykorzystać swojej wiedzy w zakresie piłki ręcznej w praktyce

 2. Nie potrafi stosować samodzielnie przepisów gry w piłkę siatkową


OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Umiejętności:

 1. Wykonuje ćwiczenia niechętnie z dużymi błędami technicznymi.

 2. Wykonuje najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami


Wiadomości:

 1. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie gry w piłkę ręczną

 2. Nie zna przepisów gry w piłkę ręczną

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna