Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona23/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

dla klasy 3 gimnazjum


L.P.

Nazwa umiejętności

UCZEŃ POTRAFI

Poziom wymagań

Kategoria

celu

NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ :

1

Wyznaczyć obraz figury w symetrii osiowej na płaszczyźnie

K

C

2

Podzielić geometrycznie odcinek na dowolną liczbę równych części

K

C

3

Podzielić odcinek w danym stosunku

K

C

4

Narysować na płaszczyźnie figury jednokładne w jednokładności prostej

K

C

5

Wyznaczyć obraz figury w symetrii środkowej

K

C

6

Rozpoznać figury podobne i przystające

K

A

7

Rozpoznać graniastosłupy i ostrosłupy

K

A

8

Naszkicować graniastosłup zgodnie z zasadami rysowania brył na płaszczyźnie

K

C

9

Naszkicować ostrosłup zgodnie z zasadami rysowania brył na płaszcz.

K

C

10

Wyznaczyć osie symetrii figury

K

C

11

Rozpoznać bryły podobne

K

B

12

Rozpoznać figury osiowosymetryczne

K

A

13

Rozpoznać figury środkowosymetryczne

K

A

14

Przedstawić dane na diagramie słupkowym lub kołowym

K

C

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ :

1

Narysować na płaszczyźnie figury jednokładne w jednokładności odwrotnej

P

C

2

Narysować siatkę graniastosłupa lub ostrosłupa

P

B

3

Obliczyć pole powierzchni całkowitej graniastosłupa

P

C

4

Obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa

P

C

5

Obliczyć objętość graniastosłupa

P

C

6

Obliczyć objętość ostrosłupa

P

C

7

Zastosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupa i ostrosłupa

P

C

8

Opisać, jak powstają : walec, stożek lub inna bryła obrotowa

P

B

9

Narysować siatkę walca lub stożka

P

C

10

Naszkicować : walec, stożek lub bryłę obrotową , opisaną w zadaniu

P

C

11

Zaznaczyć przekrój osiowy bryły obrotowej

P

C

12

Wyznaczyć promień podstawy walca lub stożka, jego tworzącą i wysokość mając dane pole podstawy i objętość

P

C

13

Obliczyć pole powierzchni i objętość walca

P

C

14

Obliczyć objętość i pole powierzchni stożka

P

C

15

Obliczyć współrzędne punktu na płaszczyźnie , będącego obrazem danego punktu w symetrii osiowej w prostokątnym układzie współrzędnych względem osi x lub osi y

P

C

16

Przekształcić wyrażenia algebraiczne, stosując wzory skróconego mnożenia

P

C

17

Wyznaczyć średnią arytmetyczną zbioru wyników

P

C

18

Wyznaczyć obraz figury w symetrii osiowej na płaszczyźnie w prostokątnym układzie współrzędnych

P

C

19

Obliczyć współrzędne obrazu punktu w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych

P

C

NA OCENĘ DOBRĄ :

1

Obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zgodnie z kolejnością wykonywania działań , zawierającego potęgi i pierwiastki

R

C

2

Obliczyć współrzędne punktu na płaszczyźnie w jednokładności prostej w prostokątnym układzie współrzędnych względem początku układu współrzędnych, gdy dane są współrzędne obrazu i skala jednokładności

R

B

3

Obliczyć współrzędne punktu na płaszczyźnie w prostokątnym układzie współrzędnych w jednokładności odwrotnej względem początku układu współrzędnych , gdy dana jest skala jednokładności

R

B

4

Obliczyć współrzędne punktu na płaszczyźnie w jednokładności odwrotnej w prostokątnym układzie współrzędnych względem początku układu współrzędnych, gdy dane są współrzędne obrazu i skala jednokładności

R

B

5

Obliczyć skalę jednokładności, gdy dane są współrzędne punktu i jego obrazu względem początku układu współrzędnych

R

B

6

Obliczyć pola figur jednokładnych

R

C

7

Zaznaczyć na rysunku ostrosłupa lub graniastosłupa wskazany przekrój, kąt lub odcinek

R

C

8

Rozpoznać trójkąty podobne na podstawie cech podobieństwa

R

B

9

Rozpoznać trójkąty przystające na podstawie cech przystawania trójkątów

R

B

10

Wyznaczyć kąt między prostą a płaszczyzną

R

C

11

Wyznaczyć wartość bezwzględną liczby

R

C

12

Obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego , zawierającego wartości bezwzględne liczb

R

C

13

Opisać za pomocą wyrażenia algebraicznego sytuację podaną w zadaniach z treścią

R

C

14

Sporządzić wykresy niektórych funkcji nieliniowych podanych za pomocą wzoru

R

C

15

Wykorzystać proporcje trygonometryczne do wyznaczania wymiarów figur płaskich

R

C

16

Skracać ułamki algebraiczne

R

B

17

Podać założenia , pozwalające określić sens wyrażenia algebraicznego

R

C

18

Rozwiązywać układy równań stosując wzory skróconego mnożenia

R

C

19

Rozwiązywać nierówności stosując wzory skróconego mnożenia

R

C

20

Sporządzać wykresy na podstawie zebranych danych

R

C

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ :

1

Określić liczbę ścian, krawędzi i wierzchołków graniastosłupa, wiedząc , jaki wielokąt jest jego podstawą

D

B

2

Określić liczbę ścian, krawędzi i wierzchołków ostrosłupa , wiedząc jaki wielokąt jest jego podstawą

D

B

3

Wykorzystywać proporcje trygonometryczne do wyznaczania wymiarów brył

D

C

4

Obliczyć pole powierzchni i objętość kuli

D

C

5

Wyznaczyć modę, medianę, kwartyl dolny i górny zbioru wyników

D

B

6

Przedstawić dane na diagramie pudełkowym

D

C

7

Przedstawić dane na diagramie łodygowo-listkowym

D

C

NA OCENĘ CELUJĄCĄ :

1

Zastosować proporcje trygonometryczne do obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów

W

C

2

Rozwiązać proste równania z wartością bezwzględną

W

C

3

Wyznaczyć na osi liczbowej przedziały opisane za pomocą nierówności z wartością bezwzględną

W

C

4

Sporządzać wykresy funkcji z wartością bezwzględną

W

D

5

Podać wzór , opisujący wykresy funkcji z wartością bezwzględną

W

D

6

Wyznaczyć miejsca zerowe funkcji z wartością bezwzględną

W

C

7

Podać najmniejszą i największą wartość funkcji z wartością bezwzględną

W

C

8

Napisać wzór funkcji nieliniowej podanej za pomocą wykresu

W

B

9

Odczytać z wykresu własności funkcji nieliniowej

W

B

10

Rozwiązać proste równania kwadratowe niezupełne

W

C

11

Rozwiązać proste nierówności kwadratowe niezupełne

W

C

12

Wykorzystać związki między proporcjami trygonometrycznymi do przekształcania wyrażeń trygonometrycznych

W

B

13

Ocenić, który wynik doświadczenia losowego jest mniej lub bardziej prawdopodobny

W

D

14

Ocenić szansę uzyskania wyniku w doświadczeniu losowym

W

D

15

Przedstawić doświadczenia losowe za pomocą drzewek

W

D

16

Korzystać z Obudowy internetowej podręcznika Matematyka 2001 dla klasy 3

W

D

17

Korzystać z literatury matematycznej popularnonaukowej

W

D

18

Zaplanować i przygotować realizację pracy długoterminowej na wybrany temat

W

D
Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna