Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona22/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

dla klasy 2 gimnazjum


Opis wymagań do programu Matematyka 2001

dla klasy 2 gimnazjum
NA OCENE DOPUSZCZAJACĄ

 • odczytać informacje z tabeli

 • odczytać informacje z diagramu

 • przedstawić iloczyn potęg o tych samych podstawach w postaci potęgi jednej liczby

 • przedstawić iloraz potęg o tych samych podstawach w postaci potęgi jednej liczby

 • przedstawić potęgę potęgi w postaci potęgi jednej liczby

 • wyznaczyć iloczyn potęg o takim samym wykładniku

 • wyznaczyć iloraz potęg o takim samym wykładniku

 • rozpoznać kąty środkowe i kąty wpisane

 • wskazać kąty wpisane i kąty środkowe oparte na tym samym łuku

 • rozpoznać wielokąty wpisane w okrąg

 • rozpoznać na rysunku styczne i sieczne

 • rozpoznać wielokąty opisane na okręgu

 • określić zależność pomiędzy obwodem koła a jego promieniem

 • zredukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej

 • obliczyć pole kwadratu zbudowanego na jednym z boków trójkąta prostokątnego

 • wskazać liczbę taką, że po podniesieniu jej do kwadratu, otrzymamy daną liczbę

 • wskazać liczbę taką, że po podniesieniu jej do sześcianu otrzymamy daną liczbę

 • podnosić pierwiastek do potęgi równej stopniowi pierwiastka

 • obliczać wartości kwadratów i pierwiastków kwadratowych

 • zaznaczać punkty o podanych współrzędnych w układzie współrzędnych

 • wyznaczać punkty symetryczne względem osi w układzie współrzędnych

 • wyznaczać punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych

 • wskazywać wartości przyporządkowania dla konkretnego argumentu

 • określać dziedzinę, przeciwdziedzinę i zbiór wartości funkcji

 • obliczać wartości funkcji dla danego argumentu

 • sprawdzać, czy punkty o danych współrzędnych należą do wykresu funkcji

 • odczytywać z wykresów funkcji miejsca zerowe funkcji

 • rozpoznawać i rysować wykresy proporcjonalności prostych

 • rysować wykresy funkcji liniowych

 • sprawdzać, czy punkt należy do wykresu

 • sprawdzać, czy dana para liczb spełnia układ równań

 • graficznie rozwiązywać układy równań

 • sprawdzać, czy podana para liczb jest rozwiązaniem układu równań

 • rozpoznawać wśród danych brył graniastosłupy i ostrosłupy

 • rysować ostrosłupy

 • obliczać objętości ostrosłupów

 • stosować twierdzenie Pitagorasa

 • przewidywać wyniki doświadczenia losowego

 • poszukiwać i porządkować informacje

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

Spełnia wymagania na ocenę dopuszczajacą oraz potrafi:

 • obliczyć średnią arytmetyczną

 • wyznaczyć modę danych wyników

 • sporządzić diagram słupkowy na podstawie tabeli

 • uprościć wyrażenie korzystając ze wzorów na iloczyn i iloraz potęg o tych samych podstawach oraz potęgę potęgi

 • obliczyć wartość wyrażenia stosując wzory dotyczące działań na potęgach

 • obliczyć potęgę danej liczby także o wykładniku ujemnym

 • obliczyć miary kątów środkowych i wpisanych korzystając z twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym

 • wskazać środek okręgu opisanego na trójkącie

 • opisać okrąg na trójkącie

 • wskazać środek okręgu opisanego na czworokącie

 • opisać okrąg na czworokącie

 • wskazać środek okręgu wpisanego w trójkąt

 • wyznaczyć środek okręgu wpisanego w trójkąt

 • wyznaczyć środek okręgu wpisanego w czworokąt

 • pomnożyć dwie sumy algebraiczne

 • zapisać kwadrat sumy dwóch wyrażeń w postaci sumy algebraicznej

 • zapisać kwadrat różnicy dwóch wyrażeń w postaci sumy algebraicznej

 • skorzystać ze wzoru na różnicę kwadratów dwóch wyrażeń

 • sprawdzić, czy trójkąt jest prostokątny

 • rozpoznać liczbę niewymierną

 • zamieniać iloczyn pierwiastków na pierwiastek iloczynu

 • zamieniać iloraz pierwiastków na pierwiastek ilorazu

 • stosować reguły kolejności wykonywania działań

 • zastosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości boków trójkąta prostokątnego

 • rozstrzygać na podstawie twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, czy trójkąt o podanych długościach boków jest trójkątem prostokątnym

 • stosować twierdzenie Pitagorasa do rozwiązywania zadań

 • obliczać długości przekątnej prostokąta

 • obliczać odległość punktu o podanych współrzędnych od początku układu

 • rozstrzygać na podstawie podanych współrzędnych punktów, czy punkty są symetryczne względem osi OX, OY, początku układu współrzędnych

 • rysować figury symetryczne względem osi układu współrzędnych lub względem początku układu współrzędnych

 • przedstawiać przyporządkowania na różne sposoby

 • określać dziedzinę i przeciwdziedzinę przyporządkowania

 • rozpoznawać, które przyporządkować jest, a które nie jest funkcją

 • odczytywać z wykresu funkcji wartości funkcji dla danego argumentu i odwrotnie, znajdywać argumenty dla danej wartości funkcji

 • opisywać funkcję na różne sposoby: słownie (algorytmicznie), za pomocą grafu, tabeli, wykresu

 • rozpoznawać na podstawie wykresu funkcje rosnące, malejące, stałe

 • Sprawdzać, czy para liczb spełnia równanie stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi

 • rozwiązywać graficzne równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi

 • przedstawiać wykresy równań w układzie współrzędnych

 • rozwiązywać układy równań metodą podstawiania

 • rysować siatki ostrosłupów

 • obliczać pola powierzchni ostrosłupów

 • wskazywać trójkąty prostokątne w przekrojach graniastosłupów i ostrosłupów

 • stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

 • przedstawiać na schematach przebieg doświadczenia losowego

 • określać szanse w typowych grach i doświadczeniach losowych

 • obliczać należne odsetki po roku oszczędzania

NA OCENĘ DOBRĄ

Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz potrafi:

 • wyznaczyć medianę danych wyników

 • zapisać związki pomiędzy jednostkami metrycznymi wykorzystując potęgi

 • stosować działania na potęgach o wykładniku dodatnim do przekształcania wyrażeń arytmetycznych

 • przedstawić liczbę w postaci potęgi.

 • skorzystać z poznanych wzorów dotyczących potęg

 • skorzystać z własności wielokątów wpisanych w okrąg

 • skorzystać z własności stycznych i siecznych w różnych sytuacjach

 • skorzystać z własności wielokątów opisanych na okręgu.

 • obliczyć i oszacować z zadaną dokładnością długość okręgu, gdy dany jest jego promień.

 • obliczyć z zadaną dokładnością długość promienia, gdy dana jest długość okręgu

 • obliczyć z zadaną dokładnością pole koła, gdy dany jest jego promień

 • uprościć wyrażenia, w których występuje kwadrat sumy dwóch wyrażeń

 • uprościć wyrażenia, w których występuje kwadrat różnicy dwóch wyrażeń

 • wyznaczyć określoną wielkość z podanego wzoru

 • obliczać wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia

 • wyłączać czynnik przed znak pierwiastka

 • stosować wzór na długość przekątnej kwadratu

 • stosować wzór na długość wysokości trójkąta równobocznego

 • obliczać pola danych trójkątów i czworokątów – korzystać z twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego

 • korzystać z poznanych wzorów przy wyliczaniu długości odcinka

 • wyznaczać długość odcinka o podanych współrzędnych jego końców

 • określać zależności między współrzędnymi punktów symetrycznych względem osi układu współrzędnych i względem początku układu współrzędnych

 • opisywać przyporządkowania na podstawie rysunków, grafów tabelek, wykresów

 • rysować wykresy funkcji na podstawie informacji o jej monotoniczności i miejscach zerowych

 • wyznaczać wzory proporcjonalności prostych

 • wyznaczać miejsce zerowe funkcji liniowej

 • wyznaczać ilości ścian, krawędzi, wierzchołków, wielokąta będącego podstawą ostrosłupa na podstawie podanej własności ostrosłupa

 • wykorzystywać wzory na pole i objętości ostrosłupów

 • wskazywać opisany przekrój na rysunku bryły

 • obliczać długości przekątnej sześcianu, prostopadłościanu

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ

Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz potrafi:

 • odczytać z diagramu słupkowego modę wyników

 • stosować działania na potęgach o wykładniku dodatnim do przekształcania wyrażeń algebraicznych

 • zapisać związki pomiędzy jednostkami metrycznymi wykorzystując potęgi o wykładnikach ujemnych

 • zapisać liczby dziesiętne wykorzystując potęgi o wykładnikach ujemnych

 • skonstruować sześciokąt foremny wpisany w okrąg

 • skonstruować styczna do okręgu przechodząca przez dany punkt

 • obliczyć pole wycinka kołowego

 • obliczyć pole pierścienia kołowego

 • pomnożyć przez siebie więcej niż dwie sumy algebraiczne

 • skorzystać z wzorów skróconego mnożenia

 • udowodnić twierdzenie Pitagorasa

 • włączać czynnik pod znak pierwiastka

 • rysować odcinki o długościach wyrażonych pierwiastkiem kwadratowym z liczby naturalnej

 • sprawdzać zależności analogiczne do twierdzenia Pitagorasa

 • sprawdzać, czy trójkąty o podanych współrzędnych wierzchołków są prostokątne

 • wyznaczać obraz punktu o podanych współrzędnych w obrocie o kąt prosty wokół początku układu współrzędnych

 • odczytywać z wykresów funkcji przedziały dziedziny, w których funkcja jest rosnąca, malejąca, stała

 • określać położenie wykresu proporcjonalności prostych w zależności od współczynnika proporcjonalności

 • wyznaczać równanie funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dane punkty

 • określać własności funkcji liniowej

 • rozpoznawać i nazywać typy układów równań

 • szkicować bryły z zaznaczeniem na rysunkach odpowiednich odcinków i przekrojów

 • porównywać i analizować dane przedstawione w różny sposób

 • planować i stosować obliczenia na kalkulatorze

NA OCENĘ CELUJACĄ

Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz potrafi: • odczytać z diagramu słupkowego medianę wyników

 • uzasadniać prawa działań na potęgach

 • uzasadnić poprawność konstrukcji stycznej do okręgu

 • wyprowadzić wzór na pole trójkąta o danym obwodzie opisanego na okręgu o danym promieniu

 • rozpoznać odcinki kołowe

 • obliczyć pole odcinka kołowego, na przykład gdy dany jest promień i kąt 30, 45, 60, 90 stopni.

 • uprościć wyrażenia, w których występuje sześcian sumy dwóch wyrażeń

 • uprościć wyrażenia, w których występuje sześcian różnicy dwóch wyrażeń

 • przekształcić wyrażenie algebraiczne wykorzystując wzór na różnicę sześcianów dwóch wyrażeń algebraicznych

 • zbudować twierdzenie odwrotne do danego

 • sformułować i udowodnić twierdzenia analogiczne do twierdzenia Pitagorasa dla innych figur niż kwadraty zbudowanych na jego bokach.

 • usuwać niewymierność z mianownika ułamka

 • wyznaczyć wzór na pole trójkąta równobocznego o dowolnej długości boku

 • opisywać sytuację za pomocą równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi

 • zapisywać układy równań na podstawie ilustracji w układzie współrzędnych

 • korzystać z wzoru Eulera dla ostrosłupów

 • tworzyć modele probabilistyczne dla typowych doświadczeń losowych
Opis wymagań do programu Matematyka 2001 dla klasy 2 gimnazjum

dla uczniów z orzeczeniem o obniżeniu wymagań ze wszystkich przedmiotów

NA OCENE DOPUSZCZAJACĄ

 • odczytać informacje z tabeli

 • odczytać informacje z diagramu

 • Obliczyć wartość potęgi o wykładniku naturalnym

 • przedstawić prosty iloczyn potęg o tych samych podstawach w postaci potęgi jednej liczby

 • przedstawić prosty iloraz potęg o tych samych podstawach w postaci potęgi jednej liczby

 • rozpoznać kąty środkowe i kąty wpisane

 • wskazać kąty wpisane i kąty środkowe oparte na tym samym łuku

 • rozpoznać wielokąty wpisane w okrąg

 • rozpoznać na rysunku styczne i sieczne

 • rozpoznać wielokąty opisane na okręgu

 • określić zależność pomiędzy obwodem koła a jego promieniem

 • zredukować wyrazy podobne w prostej sumie algebraicznej

 • Obliczyć wartość pierwiastka drugiego i trzeciego stopnia

 • zaznaczać punkty o podanych współrzędnych w układzie współrzędnych

 • wyznaczać punkty symetryczne względem osi w układzie współrzędnych

 • wyznaczać punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych

 • wskazywać wartości przyporządkowania dla konkretnego argumentu

 • sprawdzać, czy punkty o danych współrzędnych należą do wykresu funkcji

 • odczytywać z wykresów funkcji miejsca zerowe funkcji

 • rysować wykresy funkcji liniowych

 • sprawdzać, czy punkt należy do wykresu

 • sprawdzać, czy dana para liczb spełnia układ równań

 • sprawdzać, czy podana para liczb jest rozwiązaniem układu równań

 • rozpoznawać wśród danych brył graniastosłupy i ostrosłupy

 • stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości przeciwprostokatnej

 • poszukiwać i porządkować informacje

NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

Spełnia wymagania na ocenę dopuszczajacą oraz potrafi:

 • obliczyć średnią arytmetyczną

 • wyznaczyć modę danych wyników

 • sporządzić diagram słupkowy na podstawie tabeli

 • wyznaczyć iloczyn potęg o takim samym wykładniku

 • wyznaczyć iloraz potęg o takim samym wykładniku

 • obliczać wartości kwadratów i pierwiastków kwadratowych

 • wskazać środek okręgu opisanego na trójkącie

 • wskazać środek okręgu opisanego na czworokącie

 • wskazać środek okręgu wpisanego w trójkąt

 • wyznaczyć środek okręgu wpisanego w trójkąt

 • obliczyć pole koła o danym promieniu

 • obliczyć długość okręgu o danym promieniu

 • pomnożyć dwie proste sumy algebraiczne

 • sprawdzić, czy trójkąt jest prostokątny

 • rozpoznać liczbę niewymierną

 • zamieniać iloczyn pierwiastków na pierwiastek iloczynu

 • zamieniać iloraz pierwiastków na pierwiastek ilorazu

 • obliczać odległość punktu o podanych współrzędnych od początku układu

 • rozstrzygać na podstawie podanych współrzędnych punktów, czy punkty są symetryczne względem osi OX, OY, początku układu współrzędnych

 • rysować figury symetryczne względem osi układu współrzędnych lub względem początku układu współrzędnych

 • określać dziedzinę, przeciwdziedzinę i zbiór wartości funkcji

 • obliczać wartości funkcji dla danego argumentu

 • rozpoznawać, które przyporządkować jest, a które nie jest funkcją

 • odczytywać z wykresu funkcji wartości funkcji dla danego argumentu i odwrotnie, znajdywać argumenty dla danej wartości funkcji

 • rozpoznawać na podstawie wykresu funkcje rosnące, malejące, stałe

 • Sprawdzać, czy para liczb spełnia równanie stopnia pierwszego z dwiema niewiadomym

 • przedstawiać wykresy prostych równań w układzie współrzędnych

 • rozwiązywać proste układy równań metodą podstawiania

 • rysować siatki ostrosłupów prawidłowych

 • obliczać objetości ostrosłupów

 • stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

 • obliczać należne odsetki po roku oszczędzania

NA OCENĘ DOBRĄ

Spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz potrafi:

 • wyznaczyć medianę danych wyników

 • stosować działania na potęgach o wykładniku dodatnim do przekształcania wyrażeń arytmetycznych

 • przedstawić liczbę w postaci potęgi. ,; skorzystać z poznanych wzorów dotyczących potęg

 • obliczyć potęgę danej liczby także o wykładniku ujemnym

 • uprościć wyrażenia, w których występuje kwadrat sumy dwóch wyrażeń

 • uprościć wyrażenia, w których występuje kwadrat różnicy dwóch wyrażeń

 • wyznaczyć określoną wielkość z podanego wzoru

 • obliczać wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia

 • wyłączać czynnik przed znak pierwiastka

 • stosować wzór na długość przekątnej kwadratu

 • obliczać pola danych trójkątów i czworokątów – korzystać z twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego

 • określać zależności między współrzędnymi punktów symetrycznych względem osi układu współrzędnych i względem początku układu współrzędnych

 • opisywać przyporządkowania na podstawie rysunków, grafów tabelek, wykresów

 • rozpoznawać, czy dany wykres jest wykresem funkcji

 • rysować wykresy prostych funkcji na podstawie informacji o jej monotoniczności i miejscach zerowych

 • wyznaczać miejsce zerowe funkcji liniowej z wykresu

 • wyznaczać ilości ścian, krawędzi, wierzchołków ostrosłupa o danej podstawie

 • stosowac wzory na pole i objętości ostrosłupów

 • wskazywać opisany przekrój na rysunku bryły

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ

Spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz potrafi:

 • odczytać z diagramu słupkowego modę wyników

 • stosować działania na potęgach o wykładniku dodatnim do przekształcania prostych wyrażeń algebraicznych

 • zapisać liczby dziesiętne wykorzystując potęgi o wykładnikach ujemnych

 • skonstruować styczna do okręgu w dany punkcie

 • pomnożyć przez siebie więcej niż dwie sumy algebraiczne

 • oszacować pierwiastek danej liczby z zadaną dokładnością

 • włączać czynnik pod znak pierwiastka

 • rysować odcinki o długościach wyrażonych pierwiastkiem kwadratowym z liczby naturalnej

 • sprawdzać, czy trójkąty o podanych bokach są prostokątne

 • odczytywać z wykresów funkcji przedziały dziedziny, w których funkcja jest rosnąca, malejąca, stała

 • określać położenie wykresu proporcjonalności prostych w zależności od współczynnika proporcjonalności

 • wyznaczać równanie prostej funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dane punkty

 • określać własności funkcji liniowej

 • rozpoznawać i nazywać typy układów równań

 • szkicować bryły

 • porównywać i analizować dane przedstawione w różny sposób

 • planować i stosować obliczenia na kalkulatorze


Opis wymagań do programu Matematyka 2001

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna