Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona20/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

dla klasy 3 gimnazjum
I. Dział nauczania – I WOJNA ŚWIATOWA
Ocena dopuszczająca

Uczeń:


 • zna pojęcia : „wojna błyskawiczna” , „ wojna pozycyjna” , „ wojna totalna”, „cud nad Marną”

 • zna datę zamachu w Sarajewie i główne etapy wojny

 • zna bezpośrednią przyczynę jej wybuchu

 • wylicza główne przyczyny wybuchu rewolucji lutowej

 • zna pojęcia: bolszewicy, dwuwładza, przewrót bolszewicki

 • zna daty rewolucji lutowej i zdobycia władzy przez bolszewików

 • zna datę rozejmu w Compiegne

 • rozumie pojęcie: orientacji politycznych

 • wymienia ich rodzaje i przywódców

 • zna 13 punkt orędzia Wilsona

 • wylicza nazwy dokumentów w sprawie polskiej

 • podaje rezultat wojny

 • wskazuje na mapie nowe państwa

 • zna datę konferencji pokojowej

 • rozumie pojęcie :plebiscyt i izolacjonizm

 • zna nazwę Liga Narodów i cele tej organizacji

Ocena dostateczna

Uczeń:


 • opisuje sytuację na Bałkanach

 • opisuje kolejne etapy wojny

 • wylicza główne cele wojenne Niemiec

 • opisuje sytuację Rosji przed wybuchem rewolucji lutowej

 • opisuje działalność Rządu Tymczasowego

 • opisuje przejęcie władzy przez Bolszewików i przebieg wojny domowej

 • wylicza przyczyny klęski państw centralnych

 • omawia poszczególne orientacje polityczne w Polsce

 • omawia dokumenty w sprawie polskiej

 • opisuje losy legionów

 • wylicza formacje polskie powstałe w czasie I wojny światowej

 • omawia bilans wojny

 • wylicza decyzje konferencji pokojowej wobec Niemiec

 • omawia zasady ładu wersalsko-waszyngtońskiego

 • omawia zadania Ligi Narodów

Ocena dobra

Uczeń:


 • omawia sytuację międzynarodową przed wybuchem I wojny

 • omawia charakter działań

 • uzasadnia światowy zasięg wojny

 • klasyfikuje przyczyny rewolucji lutowej

 • omawia okres dwuwładzy w Rosji

 • podaje przyczyny i skutki przewrotu bolszewickiego

 • omawia sytuację wojenną państw centralnych w 1918r.

 • omawia warunki rozejmu w Campiegne i traktatów brzeskich

 • omawia skuteczność polskich orientacji politycznych

 • analizuje przełomowe dla sprawy polskiej wydarzenia i dokumenty

 • wylicza formy działalności niepodległościowej Polaków

 • omawia stanowisko mocarstw wobec Niemiec na konferencji pokojowej

 • ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec

 • uzasadnia termin : izolacjonizm

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:


 • uzasadnia, że pierwsza wojna światowa była wojną nowego typu

 • uzasadnia, że I wojna światowa to ważna cenzura w dziejach ludzkości

 • uzasadnia twierdzenie, że „Rosja to kolos na glinianych nogach”

 • uzasadnia znaczenie rewolucji lutowej i przewrotu październikowego dla świata i Polaków

 • ocenia aktywność polską w czasie I wojny

 • omawia szczególną rolę Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

 • uzasadnia wybór miejsca na konferencje pokojową

 • uzasadnia odmienność stanowisk wobec Niemiec

 • podkreśla szczególną rolę prezydenta WilsonaII. Dział nauczania – ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Ocena dopuszczająca

Uczeń:


- zna pojęcia: kultura masowa, kryzys światowy , recesja,

emancypacja • wylicza nowe dziedziny twórczości i nowe kierunki artystyczne

 • wylicza nowe metody walki z kryzysem ekonomicznym

 • zna terminy: kolektywizacja, czystka, stalinizacja, indoktrynacja

 • wylicza etapy w polityce gospodarczej ZSRR
 • zna pojęcia: kombatant, faszyzm, nazizm

- wylicza okoliczności zwycięstwa faszyzmu wraz z datami

 • wylicza kierunki ekspansji państw faszystowskich

Ocena dostateczna:

Uczeń:


 • omawia nowatorskie kierunki w sztuce

 • omawia przyczyny światowego kryzysu ekonomicznego i sposoby wychodzenia z trudności gospodarczych

 • opisuje poszczególne etapy w polityce gospodarczej

 • omawia metody wyniszczania opozycji

 • omawia system stalinowski

 • opisuje sytuację Niemiec I włoch po pierwszej wojnie światowej

 • wylicza hasła faszyzmu

 • opisuje warunki zwycięstwa faszyzmu

 • omawia totalitarny charakter państw faszystowskich

Ocena dobra:

Uczeń:


 • omawia obecność Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej

 • omawia mechanizmy kryzysu światowego

 • zna pojęcie „interwencjonalizm”

 • omawia politykę „Nowego Ładu”

 • omawia przyczyny i skutki przemian w polityce gospodarczej

 • omawia szczególną rolę Stalina i ideologii komunistycznej

 • wychwytuje różnice i podobieństwa między faszyzmem włoskim a niemieckim

 • wylicza cechy charakterystyczne totalitaryzmu

 • omawia działania antyżydowskie w Niemczech

Ocena bardzo dobra

Uczeń:


 • omawia zakres wpływów amerykańskich w Europie w początkach XX w. i pod koniec wieku

 • wyraża swoje stanowisko wobec walki kobiet o prawa polityczne

 • uzasadnia totalitarny charakter państwa Stalina

 • odnajduje podobieństwa i różnice między „czerwonym” a „czarnym” totalitaryzmem
 1. Dział nauczania – ODRODZENIE RZECZPOSPOLITEJ

Ocena dopuszczająca

Uczeń:


 • wskazuje na mapie terytoria sporne w stosunkach z Czechami, Niemcami, Ukraińcami

 • zna pojęcia : plebiscyt, wolne miasto

 • wylicza rozwiązania przyjęte w Wersalu w kwestii granic Polski

 • zna pojęcie :rewizjonizm, demokracja parlamentarna

 • zna datę konstytucji marcowej

 • określa ustrój państwa polskiego

 • zna pojęcie : unifikacja i integracja

 • wylicza mniejszości narodowe na ziemiach polskich

 • zna pojęcie : hiperinflacja, obóz belwederski, przewrót majowy

 • wylicza główne nurty polityczne i nazwiska ich przywódców

 • zna datę wyboru i nazwisko pierwszego prezydenta

 • zna reformę walutową Władysława Grabskiego

 • definiuje pojęcie: autorytaryzm

 • zna datę uchwalenia konstytucji kwietniowej

 • wylicza główne założenia tej konstytucji

 • wylicza kierunki polityki zagranicznej Polski w okresie międzywojennym

Ocena dostateczna

Uczeń:


 • wylicza sporne terytoria i strony sporu o granice

 • wylicza koncepcje polskie dot. granic

 • opisuje walkę Polaków o kształt granic

 • omawia zasady ustrojowe zawarte w konstytucji marcowej

 • opisuje osiągnięcia kultury polskiej

 • opisuje straty na ziemiach polskich w okresie wojny

 • opisuje działania integracyjne władz i sytuację poszczególnych narodowości

 • opisuje programy poszczególnych partii politycznych

 • opisuje wybór pierwszego prezydenta

 • zna zjawiska kryzysowe w polskiej gospodarce

 • wylicza przyczyny przewrotu majowego

 • wylicza nazwy ugrupowań opozycyjnych wobec rządów sanacyjnych

 • wylicza nazwiska ich przywódców

 • omawia charakter zmian wprowadzonych konstytucją kwietniową

 • wylicza zawierane przez Polskę trakty międzynarodowe

Ocena dobra

Uczeń:


 • omawia status Wolnego Miasta Gdańska

 • omawia przyczyny niepowodzeń Polski w plebiscytach

 • omawia organizację władz w państwie i uprawnienia poszczególnych organów

 • omawia znaczenie odzyskania niepodległości dla rozwoju nauki i kultury

 • omawia warunki startu państwa polskiego

 • omawia problem reformy rolnej

 • omawia problemy narodowościowe na ziemiach polskich

 • wyodrębnia osiągnięcia i trudności gospodarki polskiej

 • analizuje okoliczności wyboru i śmierci pierwszego prezydenta

 • omawia znaczenie reformy Grabskiego

 • omawia okoliczności przejęcia władzy przez J. Piłsudskiego

- akcentuje zróżnicowanie opozycji antysanacyjnej

- określa stopień restrykcyjności państwa

- omawia ugrupowania sanacyjne po śmierci J. Piłsudskiego

- omawia możliwości polskiej polityki zagranicznej


Ocena bardzo dobra

Uczeń:


 • ocenia kształt granic państwa polskiego

 • omawia jaki wpływ na sytuację Polski w Europie miały konflikty o granice

 • uzasadnia aktualność rozwiązań konstytucyjnych z 1921r.

 • omawia problemy armii polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

 • umie uzasadnić wkład Polski w kulturę europejską

 • uzasadnia określenie : Polska A i Polska B

 • zajmuje stanowisko w kwestii polityki narodowościowej w okresie międzywojennym

 • dokonuje oceny demokracji parlamentarnej w Polsce

 • omawia system rządów autorytarnych

 • uzasadnia zwycięstwo J. Piłsudskiego

 • porównuje rozwiązania konstytucyjne z 1921 i 1935r.

 • omawia alternatywy polskiej polityki zagranicznej


IV. Dział nauczania - II WOJNA ŚWIATOWA
Ocena dopuszczająca

Uczeń:


 • wylicza główne przyczyny II wojny światowej

 • wylicza żądania niemieckie wobec Polski

 • zna termin: eksterytorialny

 • zna datę i treść układu Ribbentrop – Mołotow

 • zna daty ataku niemieckiego o radzieckiego na Polskę

 • wskazuje na mapie kierunki uderzenia obu agresorów

 • wskazuje na mapie miejsca polskiego oporu

 • wylicza nazwiska wielkich polskich dowódców

 • zna pojęcia : dziwna wojna, desant, aliant, eksterminacja

 • wylicza kierunki ekspansji niemieckiej w pierwszym etapie wojny i wskazuje je na mapie

 • zna pojęcia : Katyń, getto, kolaboracja, obóz koncentracyjny, Holokaust

 • wskazuje na mapie podział ziem polskich między ZSRR a Niemcy

 • wskazuje miejsca obozów zagłady na mapie Europy

 • wylicza państwa o najsilniejszym ruchu oporu

 • podaje nazwy polskich organizacji podziemnych

 • zna daty: agresji Niemiec na ZSRR, Japonii na Pearl Harbor, przystąpienia USA do wojny, klęski niemieckiej pod Stalingradem, konferencji Wielkiej Trójki, zrzucenia bomb na Hiroszimę i Nagasaki, podpisania układu kapitulacji Japonii

 • wskazuje na mapie kierunki ataku agresorów

 • zna datę układu polsko-radzieckiego Sikorski-Majski

 • zna datę zerwania tego układu

 • zna nazwy proradzieckich ugrupowań na ziemiach polskich

 • zna datę wybuchu i końca Powstania Warszawskiego

 • wylicza założenia planu Burza

 • wskazuje na mapie Warszawy dzielnice ogarnięte powstaniem i główne miejsca walk

 • wylicza przyczyny zwycięstw państw osi w pierwszym etapie wojny

 • zna liczbę ofiar II wojny światowej

 • wylicza główne decyzje dotyczące pokonanych Niemiec i ukarania żołnierzy niemieckich

Ocena dostateczna

Uczeń :


 • opisuje porozumienia państw faszystowskich

 • opisuje politykę ustępstw wobec ekspansji państw faszystowskich

 • zna termin: pakt antykominternowski i piąta kolumna

 • opisuje stanowisko Polski wobec żądań niemieckich

- opisuje polskie plany obronne

 • omawia działania wojenne w poszczególnych etapach wojny polsko – niemieckiej

 • wskazuje na mapie rozgraniczenie między Niemcami a Rosją w sierpniu 1939r.

 • omawia powstanie władz polskich na uchodźstwie

 • opisuje politykę wojenną Niemiec

 • wymienia państwa zaatakowane przez Niemcy w latach 1939 – 1942

 • opisuje obronę Anglii

 • omawia udział polskich sił zbrojnych w latach 1939 – 1942

 • omawia ekspansję radziecką i okupację ziem polskich przea ZSRR

 • podaje przykłady kolaboracji z władzami niemieckimi

 • opisuje organizację Europy podziemnej

 • omawia metody okupacji niemieckich w różnych krajach

 • omawia sytuację ziem polskich pod okupacją niemiecką

 • omawia tworzenie się polskiego państwa podziemnego

 • opisuje przebieg wojny niemiecko – radzieckiej

 • wylicza państwa zaatakowane przez Japończyków

 • wskazuje na mapie miejsca wielkich bitew

 • wylicza najważniejsze postanowienia konferencji Wielkiej Trójki

 • wylicza polskie formacje walczące na frontach II wojny

 • omawia postanowienia układu Sikorski _ Majski

 • opisuje okoliczności zerwania stosunków polsko- radzieckich

 • wylicza założenia programowe PKWN

 • opisuje sytuację polityczną i militarną Warszawy przed wybuchem powstania

 • wyodrębnia główne etapy powstania

 • charakteryzuje działania wojenne w końcowej fazie

 • zna rozmiar strat ludzkich w poszczególnych krajach europejskich

 • wyjaśnia decyzje wielkich mocarstw wobec pokonanych Niemiec

Ocena dobra

Uczeń:


 • omawia przyczyny i tło współpracy państw faszystowskich

 • omawia przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii

 • omawia znaczenia paktu Ribbentrop – Mołotow

 • porównuje siły i środki militarne Polski i Niemiec w 1939r.

 • ocenia znaczenie wojny obronnej Polaków

 • omawia przyczyny klęski polskiej

 • omawia znaczenia powstania władz polskich na uchodźstwie

 • omawia zjawisko dziwnej wojny

 • omawia znaczenie bitwy o Anglię dla dalszych losów wojny

 • omawia zróżnicowane stanowisko Francuzów wobec ekspansji hitlerowskiej na ich państwo

 • analizuje przyczyny agresji niemieckiej w strefie Morza Śródziemnego

 • omawia przebieg wojny radziecko – fińskiej i jej skutki

 • omawia cele polityki radzieckiej wobec różnych kategorii ludności polskiej

 • przedstawia różnice w restrykcyjności okupacji niemieckiej w Europie Wschodniej i Zachodniej

 • omawia cele i metody polityki niemieckiej wobec Polaków

 • omawia strukturę państwa podziemnego

 • omawia działalność gł. partii politycznych

 • omawia przyczyny agresji Niemiec na ZSRR i skutki tego faktu

 • omawia znaczenie poszczególnych punktów oporu radzieckiego

 • omawia sposoby walki stosowane przez Japończyków i Amerykanów na Dalekim Wschodzie

 • ocenia użycie broni atomowej przez Amerykanów

 • omawia proces narodzin układu polsko-radzieckiego oraz jego znaczenie

 • omawia znaczenie zerwania tego układu

 • omawia cel i znaczenie zapowiadanych przez PKWN reform

 • omawia czynniki i okoliczności , które doprowadziły do wybuchu powstania warszawskiego

 • dokonuje bilansu powstania

 • przedstawia stanowisko państw koalicji antyhitlerowskiej wobec powstania warszawskiego

 • uzasadnia przyczyny sukcesów alianckich w końcowej fazie wojny

 • omawia konsekwencje tragicznego bilansu II wojny

 • omawia politykę USA wobec pokonanej Japonii

Ocena bardzo dobra

Uczeń:


 • ocenia sytuację polityczną Polski w 1939r.

 • ocenia stanowisko Polaków wobec żądań niemieckich

 • omawia międzynarodowe znaczenie obrony polskiej w 1939r.

 • omawia uzasadnienie wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie

 • akcentuje znaczący udział Polaków w obronie Francji i Anglii

 • dokonuje ocenypetenizmu i postawy Ch. de Gaulla oraz W. Churchilla

 • omawia znaczenie problemu katyńskiego w stosunkach polsko – radzieckich

 • wylicza i wskazuje na mapie miejsce zagłady oficerów polskich zabitych na mocy decyzji Stalina

 • omawia szczególny znaczenie Armii Krajowej

 • wyodrębnia różne formy oporu Polaków wobec okupacji niemieckiej i ocenia ich skuteczność

 • omawia problem: „ Polacy wobec eksterminacji Żydów przez Niemców

 • omawia problem „ młodzież polska a wojna”

 • uzasadnia pojęcie : „przełom stalingradzki”

 • ocenia politykę zagraniczną i wewnętrzną Stalina przed II wojną i w jej początkach

 • uzasadnia określenia : „porządek jałtański”

 • dokonuje oceny decyzji podjętych na konferencjach Wielkiej Trójki

 • omawia wkład Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem

 • omawia problem armii gen. Andersa w ZSRR

 • omawia międzynarodową sytuację Polski po zerwaniu układu z ZSRR

 • uzasadnia; na czym polegała tragedia powstania warszawskiego

 • przytacza i uzasadnia rozbieżne oceny dotyczące powstania

 • uzasadnia na czym polegał totalny charakter II wojny światowej
 1. Dział nauczania – ŚWIAT I POLSKA PO II DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Ocena dopuszczająca

Uczeń :


 • zna pojęcia :destalinizacja , pierestrojka, głasnost

 • wylicza okresy w powojennych dziejacz ZSRR

 • zna daty: śmierci Stalina, rozpadu ZSRR, XX zjazdu KPZR, śmierci prezydenta Kenediego

 • wylicza powojenne przemiany i problemy w Stanach Zjednoczonych

 • zna datę powstania ONZ i cele tej organizacji

 • zna pojęcia : zimna wojna, wyścig zbrojeń, plan Marshalla

 • wskazuje na mapie gł. regiony rywalizacji supermocarstw, zna datę powstania dwóch państw niemieckich

 • zna pojęcia : dekolonizacja, referendum,integracja, sowietyzacja, Praska Wiosna, Jesień Ludów

 • wylicza nazwy gł. organizacji europejskich

 • wylicza zsowietyzowane kraje europejskie

 • zna daty : powstania węgierskiego, Praskiej Wiosny

 • rozumie pojęcia : rewolucja informatyczna, cybernetyka, miniaturyzacja, epoka postindustrialna, azjatyckie tygrysy, egzystencjalizm, laicyzacja

 • wskazuje na mapie regiony wysoko i słabo rozwinięte

 • wylicza wielkie osiągnięcia naukowo-techniczne

 • wylicza liczbę strat ludzkich i materialnych Polski w wyniku wojny

 • wskazuje na mapie ziemie utracone i odzyskane

 • wskazuje na mapie kierunki przemieszczeń ludności w okresie powojennym

 • wylicza decyzje konferencji jałtańskiej wobec Polski

 • zna nazwy organizacji : PPR, PZPR, NSZ

 • zna pojęcie: nacjonalizacja

 • rozumie pojęcia: aparat partyjny, kolektywizacja rolnictwa

 • zna daty: konstytucji PRL, śmierci Stalina, planu sześcioletniego

 • wylicza gł. założenia planu sześcioletniego i zasady konstytucji

 • zna pojęcia: odwilż, porozumienia sierpniowe, stan wojenny, delegalizacja

 • wylicza lata przełomów politycznych w Polsce

 • zna ich daty

 • zna daty: powstania Solidarności, wprowadzenia stanu wojennego, obrad okrągłego stołu

 • zna pojęcia : rewolucja oświatowa, reglamentacja

 • wylicza największe osiągnięcia kultury polskiej okresu powojennego

 • zna pojęcia : reprywatyzacja, Federacja Rosyjska, społeczeństwo obywatelskie,III Rzeczpospolita

 • wskazuje na mapie państwa powstałe z rozpadu ZSRR

 • zna daty: rozpadu ZSRR, pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych w Polsce, powszechnych wyborów prezydenckich w Polsce, datę uchwalenia nowej konstytucji, przystąpienia Polski do NATO i do UE

Ocena dostateczna

Uczeń:


 • opisuje sytuację ZSRR i USA w pierwszych latach po wojnie

 • opisuje proces destalinizacji w ZSRR

 • opisuje przemiany czasów Gorbaczowa

 • wylicza okoliczności rozpadu ZSRR

 • wymienia strefy zainteresowań politycznych i kierunki polityki zagranicznej USA

 • omawia przemiany społeczne w USA

 • zna strukturę ONZ

 • wylicza dziedziny rywalizacji mocarstw

 • zna cele i założenia planu Marshalla

 • zna daty powstania NATO i Układu Warszawskiego

 • wylicza punkty zapalne w świecie

 • wylicza gł. porozumienia rozbrojeniowe

 • prezentuje na mapie proces dekolonizacji

 • zna pojęcia : realny socjalizm,kraje realnego socjalizmu, kraj satelicki

 • opisuje funkcjonowanie organizacji: EWG, UE, RWPG

 • opisuje utratę pozycji mocarstw kolonialnych

 • opisuje powstania : węgierskie i czeskie

 • rozumie pojęcie: dekomunizacja

 • wylicza terytoria i narody ogarnięte Jesienią Ludów

 • omawia na czym polega rewolucja naukowo-techniczna i kryzys naftowy

 • wylicza nowe potęgi ekonomiczne na Wschodzie

 • wymienia przemiany społeczne i szczególną rolę mediów

 • opisuje zakres poniesionych strat ludzkich i materialnych z podziałem na kategorie ludności i terytoria

 • opisuje formowanie się komunistycznych władz w Polsce

 • opisuje powstanie PZPR

 • wylicza nazwy organizacji podziemnych

 • opisuje rolę aparatu bezpieczeństwa

 • zna pojęcie socrealizmu i wylicza jego założenia

 • opisuje etapy w polityce gospodarczej

 • wylicz pierwsze symptomy odwilży po śmierci Stalina

 • opisuje podziały w PZPR , wydarzenia poznańskie i październikowe w 1956r.

 • opisuje okres gomułkowski w polityce i gospodarce i kulturze

 • wylicza organizacje podziemne z lat 70-tych

 • wylicza nazwy organizacji z lat 80 – tych

 • wylicza przyczyny wprowadzenia stanu wojennego

 • wylicza decyzje okrągłego stołu

 • opisuje efekty rewolucji oświatowej

 • opisuje etapy polityki gospodarczej

 • tłumaczy pojęcia: kultura oficjalna, obieg kultury

 • opisuje etapy w polityce kulturalnej państwa

 • opisuje kształtowanie się współczesnej mapy politycznej Europy

 • wylicza ruchy narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej

 • wylicza zmiany polityczne po okrągłym stole

 • wylicza reformy gospodarcze w Polsce lat 90 – tych

Ocena dobra

Uczeń:


 • porównuje sytuację polityczną , gospodarczą i militarną obydwu potęg po zakończeniu wojny

 • omawia znaczenie XX zjazdu KPZR w Rosji

 • omawia znaczenie reform Gorbaczowa

 • omawia dziedziny i przyczyny kryzysu w ZSRR

 • wyodrębnia etapy w polityce zagranicznej i wewnętrznej USA

 • omawia gł. problemy ONZ

 • przytacza najważniejsze decyzje i deklaracje ONZ

 • omawia zakres pomocy w ramach planu Marshalla

 • omawia wielkie kryzysy polityczne np. kubański

 • wylicza dziedziny negocjacji w ramach KBWE

 • zna uzgodnienia zawarte w Wielkiej Karcie Pokoju

 • omawia okoliczności powstania dwóch państw niemieckich oraz skutki tego faktu

 • omawia znaczenie procesu dekolonizacji w świecie

 • uzasadnia zmierzch potęgi kolonialnej mocarstw

 • omawia kryzys algierski i jego konsekwencje

 • omawia założenie doktryny Breżniewa i jej realizację

 • omawia przyczyny rewolucji naukowo-technicznej w drugiej połowie XX w.

 • zauważa problem emigrantów

 • używa pojęcia społeczeństwo postindustrialne i porównuje je ze społeczeństwem epoki przemysłowej

 • omawia bunt młodzieży w 1968r.

 • omawia zmiany uchwalone na II Soborze Watykańskim

 • zna pojęcie fundamentalizmu w odniesieniu do islamu

 • ocenia warunki startu Polski po II wojnie światowej

 • uzasadnia wielkie migracje Polaków

 • omawia metody sowietyzacji państwa i działalności polonii

 • podaje konkretne przykłady rozwiązań politycznych i gospodarczych wg. szablonu radzieckiego

 • omawia charakter konstytucji z 1952r. omawia stopień realizacji planu sześcioletniego i kolektywizacji rolnictwa

 • podaje konkretne przykłady twórczości socrealistycznej

 • podaje złożone przyczyny poszczególnych kryzysów polityczno-gospodarczych i ich rezultaty

 • ocenia znaczenie wprowadzenia stanu wojennego

 • omawia rolę Kościoła katolickiego w latach 60-tych, 70-tych, 80-tych

 • uzasadnia przyczyny kryzysów gospodarczych Polski i prowadzoną przez władzę polityką kulturalną

 • ocenia wkład Polski do kultury światowej

 • omawia przemiany społeczno-polityczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

 • omawia tło konfliktów narodowościowych w Europie

 • omawia charakter konstytucji Polski z 1997r.

 • tłumaczy przyczyny kryzysów gospodarczych w Polsce

 • uzasadnia politykę kulturalną prowadzoną przez władzę

Ocena bardzo dobra

Uczeń:


 • ocenia skuteczność działań ONZ

 • zna znaczenie Wielkiej Karty Pokoju

 • charakteryzuje proces pokojowego współistnienia

 • omawia podstawowe różnice występujące w dwóch państwach niemieckich

 • omawia szczególne znaczenie wojny wietnamskiej dla społeczeństwa amerykańskiego

 • potrafi odpowiedzieć na pytanie: „jakie były największe trudności w procesie dekolonizacji

 • ocenia wydarzenia węgierskie i czeskie

 • omawia dalekosiężne konsekwencje Jesieni Ludów

 • omawia znaczenie nowych technologii dla nowych potęg ekonomicznych i informatycznych

 • omawia rolę mediów w rozwoju kultury światowej

 • zna nurty artystyczne i filozoficzne doby powojennej

 • omawia szczególne znaczenie Kościoła katolickiego

 • prezentuje formy przeciwstawiania się przez większość Polaków budowie komunistycznego państwa

 • omawia znaczenie emigracji polskiej po wojnie

Ocena celująca

Otrzymuje ją uczeń, który w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawy programowe danego szczebla nauczania. Dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł. Samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia, dokonywać ich selekcji i oceniać je. Potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę. Wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem. Na lekcjach jest bardzo aktywny. W myśleniu historycznym wykorzystuje wiedzę z innych , pokrewnych przedmiotów. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy historyczne. Odnosi zwycięstwa w konkursach o tematyce historycznej.
Ocena niedostateczna

Otrzymuje ją uczeń, który ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie rozumie prostych poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. Nie podejmuje prób rozwiązania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela.Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna