Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona19/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

dla klasy 2 gimnazjum
 1. Dział nauczania – ŚREDNIOWIECZE

Ocena dopuszczająca

Uczeń:


 • wyjaśnia pojęcie „unia personalna”

 • zna datę pierwszej unii

 • wylicza główne zobowiązania

 • zna datę przywileju koszyckiego

 • zna znaczenie słowa uniwersytet

 • umie wymienić uniwersytety

 • zna pojęcie teologia

 • wylicza podstawowe cechy architektury gotyckiej

 • zna daty z wielkiej wojny z zakonem krzyżackim i wojny trzynastoletniej

 • zna warunki podpisywanych pokojów

 • wskazuje na mapie miejsca bitew i terytoria odzyskane

 • zna pojęcie stan społeczny , statut, przywilej cech, bractwo

 • zna podstawowe fakty z panowania mongolskiego na Rusi

 • wylicza imiona najwybitniejszych książąt ruskich

 • zna daty : 1389, 1444, 1453

 1. Dział nauczania – EPOKA NOWOŻYTNA

Ocena dopuszczająca

Uczeń :


 • zna pojęcia : renesans, mecenat, humanizm

 • wylicza głównych twórców europejskiego renesansy

 • używa pojęcia „rewolucja kopernikańska”

 • zna pojęcia : konkwista, cywilizacje prekolumbijskie, karawela

 • przytacza nazwiska odkrywców i żeglarzu oraz trasy ich podróży

 • wskazuje je na mapie

 • zna podstawową faktografię: 1517, 1534 , 1555, 1572, 1598

 • zna nazwy głównych kierunków reformacyjnych i ich twórców

 • zna pojęcia : reformacja, protestantyzm, hugenoci, kontrreformacja

 • wylicza nazwiska wielkich dynastii europejskich

 • wskazuje na mapie zasięg imperium Habsburgów i kierunki ekspansji tureckiej

 • zna daty upadku państw zakonnych nad Bałtykiem

 • zna pojęcia: rewolucja cen, kapitał, kredyt bankowy, monopol, latyfundia

 • dostrzega podział gospodarczy Europy i wylicza jego skutki

 • definiuje pojęcia: demokracja szlachecka, konstytucja, kwarta,ruch egzekucyjny

 • zna daty i posiedzenia sejmu walnego, konstytucji Nihil novi, unii lubelskiej,pierwszej wolnej elekcji

 • wylicza postanowienia unii lubelskiej

 • podaje rodzaje ograniczeń królów elekcyjnych

 • wylicza państwa uczestniczące w drugim etapie ekspansji kolonialnej

 • wskazuje posiadłości kolonialne na maoie

 • zna pojęcia: spółka akcyjna, manufaktura, merkantylizm

 • tłumaczy pojęcie: barok i zna główne założenia sztuki barokowej

 • zna pojęcia: monarchia absolutna, monarchia konstytucyjna, wielka smuta

 • zna daty: wojny 30-letniej, wybuchu rewolucji w Anglii, panowania Ludwika XIV

 • określa ustroje polityczne w Anglii po rewolucji, we Francji w czasach Ludwika XIII i XIV

 • wylicza głównych wrogów Polski

 • wskazuje na mapie terytoria ogarnięte wojnami

 • zna daty największych bitew i zawieranych rozejmów

 • umie wyliczyć utracone przez Polskę terytoria

 • wylicza główne elementy ideologii sarmackiej i tłumaczy pojęcie

sarmatyzmu i ksenofobii

 • definiuje pojęcie:”Oświecenie”

 • wylicza nazwiska głównych przedstawicieli myśli oświeceniowej

 • nazywa główne kierunki myśli politycznej i filozoficznej

 • zna pojęcie absolutyzmu oświeceniowego

 • wylicza wybitnych monarchów tego okresu

 • wylicza reformy państw ościennych

 • umie wyjaśnić zdanie: „jedni do Sasa drudzy do Lasa’

 • wskazuje na mapie 13 kolonii angielskich

 • wylicza główne przyczyny ich walki

 • określa ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych

 • wylicza główne przyczyny rewolucji we Francji

 • zna daty: zwołania Stanów Generalnych, zdobycia Bastylii

 • wylicza głównych bohaterów rewolucji

 • zna pojęcia : rojalista, Zgromadzenie Narodowe, dyktatura, jakobini

 • zna daty: panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, kolejnych rozbiorów Polski, Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3-go Maja

 • zna zadania KEN i główne reformy Sejmu Wielkiego

 • określa zakres mecenatu królewskiego

 • wylicza nazwiska wielkich twórców oświeceniowych w Polsce

 • tłumaczy pojęcia: konfederacja targowicka, insurekcja kościuszkowska, uniwersał połaniecki

 • wskazuje na mapie terytoria zabrane w II i III rozbiorze i miejsca bitew w powstaniu kościuszkowskim

 • zna pojęcia: konkordat, blokada kontynentalna, kodeks cywilny

 • zna daty: koronacji cesarskiej Napoleona, powstania legionów polskich, Księstwa Warszawskiego i klęski Napoleona

 • wylicza najważniejsze wynalazki i ich twórców

 • definiuje pojęcia: kapitalizm, industrializacja , socjalizm, komunizm

 • zna pojęcia : Święte przymierze, restauracja

 • wylicza główne decyzje podjęte w Wiedniu i przykłady odchodzenia od porządku wiedeńskiego

 • wylicza decyzje kongresu wiedeńskiego dot. ziem polskich

 • wskazuje na mapie Królestwo Polskie

 • zna nazwiska zasłużonych Polaków z czasów Królestwa Polskiego

 • wylicza przyczyny i skutki powstania listopadowego

 • wylicza główne ugrupowania Wielkiej Emigracji

 • tłumaczy pojęcie Wiosna Ludów

 • wskazuje na mapie miejsca najważniejszych wydarzeń

 • wylicza państwa i narody ogarnięte rewolucjami

 • zna pojęcia : monopol, produkcja taśmowa

 • wylicza główne odkrycia , wynalazki i dziedziny ich zastosowania

 • definiuje pojęcia : pozytywizm, naturalizm, realizm, impresjonizm

 • wylicza nazwiska najwybitniejszych twórców przełomu wieków

 • zna pojęcia : nacjonalizm, terroryzm, ordynacja wyborcza, sufrażystki, syjonizm, partia polityczna

 • wskazuje na mapie imperia wielonarodowe

 • wylicza nazwy głównych ruchów politycznych

 • wylicza najsilniejsze państwa

 • wskazuje kierunki ich ekspansji kolonialnej

 • zna etapy jednoczenia się Niemiec

 • określa termin „wojna secesyjna”

 • zna daty: zjednoczenia Niemiec, wojny secesyjnej, początków II cesarstwa we Francji, zjednoczenia Włoch, utworzenia Austro-Węgier

 • zna nazwy bloków polityczno-militarnych

 • zna dokonania Aleksandra Wielopolskiego

 • wylicza okoliczności wybuchu powstania styczniowego

 • określa charakter powstania styczniowego

 • określa nazwy ugrupowań politycznych w czasie powstania

 • definiuje pojęcie Młoda Polska praca organiczna, twórczość ku pokrzepieniu serc

 • wylicza główne zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego

 • zna nazwy głównych nurtów politycznych i artystycznych

 • zna pojęcia : autonomia galicyjska, germanizacja, rusyfikacja

 • wylicza represje wobec Polaków po powstanie styczniowym

Ocena dostatecznaUczeń:

 • opisuje warunki sprzyjające powstaniu i rozwojowi odrodzenia

 • wskazuje na mapie główne ośrodki tej kultury

 • wskazuje związki kultury odrodzenia z kulturą starożytną

 • wylicza osiągnięcia polskiego renesansu

 • opisuje wyprawy odkrywcze

 • opisuje osiągnięcia cywilizacji prekolumbijskich

 • zna pojęcia „ faktoria”

 • wylicza znaczenia wypraw odkrywczych

 • omawia przyczyny reformacji

 • opisuje działalność reformatorów

 • opisuje stanowiska kościoła katolickiego wobec reformacji

 • zna warunki pokojów religijnych

 • omawia rywalizację habsbursko-francuską w Europie

 • opisuje warunki upadku państw zakonnych nad Bałtykiem

 • omawia ekspansję turecką w Europie

 • omawia gospodarczy podział Europy

 • wyjaśnia zjawisko rewolucji cen

 • opisuje zmiany w obrocie towarowym i finansowym

 • określa ustrój społeczno – gospodarczy Polski

 • opisuje funkcjonowanie demokracji szlacheckiej

 • opisuje warunki unii lubelskiej

 • omawia organizację elekcji i zobowiązania królów elekcyjnych

 • opisuje zmiany w gospodarce wXVIIw.

 • omawia produkcję manufakturową

 • wylicza zasady merkantylizmu

 • opisuje poglądy Galileusza i Newtona

 • podaje przyczyny i skutki wojny 30-letniej wylicza jej uczestników

 • wylicza cechy charakterystyczne monarchii absolutnej we Francji

 • wylicza przemiany ustrojowe w Anglii w XVII w.

 • omawia przyczyny, przebieg i zakończenie konfliktów zbrojnych między Polską a Szwecją, Polską a Turcją, Polską a Rosją

 • wylicza główne cechy sztuki barokowej

 • opisuje życie codzienne szlachty i magnaterii

 • opisuje kształcenie i edukację w XVII w.

 • opisuje założenia ideowe Oświecenia

 • definiuje pojęcia: rewolucja przemysłowa, rewolucja agrarna, liberalizm ekonomiczny, trójpodział władz

 • omawia główne kierunki filozoficzne i polityczne

 • opisuje zakres reform w państwach sąsiednich

 • opisuje stan państwa polskiego w czasach saskich

 • wylicza przykłady ingerencji sąsiadów w sprawy polskie

 • opisuje życie kolonistów w koloniach angielskich

 • omawia przyczyny wojny z Anglią

 • prezentuje faktografię z wojny o niepodległość kolonii

 • omawia ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn.

 • opisuje kryzys państwa francuskiego

 • wyszczególnia gł. etapy rewolucji francuskiej

 • omawia przeprowadzone zmiany

 • opisuje reformy z początków panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

 • podaje prawa kardynalne i przebieg konfederacji barskiej

 • omawia pierwszy rozbiór Polski i decyzje sejmu porozbiorowego

 • omawia Konstytucję 3-go Maja

 • omawia znaczenia okresu stanisławowskiego dla kultury polskiej i Warszawy

 • opisuje okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i przebieg wojny z Rosją

 • opisuje gł. wydarzenia z powstania kościuszkowskiego

 • wylicza gł. wrogów Napoleona, wskazuje na mapie podbite terytoria i terytorium Księstwa Warszawskiego

 • opisuje losy legionów polskich

 • zna datę konstytucji Księstwa Warszawskiego i jego ustrój

 • omawia politykę wew. Napoleona

 • opisuje problemy demograficzne w Europie na początku XIX w.

 • omawia zastosowania nowych wynalazków

 • opisuje warunki życia burżuazji i robotników

 • omawia zasady ładu wiedeńskiego i jego twórców

 • definiuje pojęcie: „Europa Romantyczna”

 • omawia przyczyny i skutki rewolucji po kongresie wiedeńskim

 • tłumacz na czym polegała autonomia Królestwa Polskiego

 • opisuje działalność wybitnych Polaków na polu gospodarki i kultury

 • opisuje sytuację Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania listopadowego

 • wylicza istotne fakty z czasów powstania

 • opisuje los Polaków na emigracji

 • wylicza przyczyny rewolucji w 1848r.

 • omawia osiągnięcia i niepowodzenia Wiosny Ludów

 • opisuje wydarzenia Wiosny Ludów na ziemiach polskich

 • opisuje zmiany w życiu codziennym w okresie drugiej rewolucji przemysłowej

 • wylicza nowe ośrodki przemysłowe i kierunki rozwoju przemysłu

 • opisuje warunki życia społeczeństw przemysłowych

 • opisuje poglądy pozytywistów

 • wylicza założenia nowych nurtów w sztuce

 • tłumaczy zasady prawa wyborczego

 • wylicza gł. ruchy narodowe i polityczne

 • zna okoliczności powstania Czerwonego Krzyża

 • wylicza gł. kolonie największych mocarstw

 • opisuje przebieg zjednoczenia Niemiec i Włoch

 • opisuje gł. wydarzenia wojny secesyjnej

 • wylicza etapy powstawania bloków polityczno-militarnych

 • omawia sytuację w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego

 • rozumie termin „uwłaszczenia”

 • dokonuje periodyzacji czasów powstania

 • wskazuje na mapie zasięg powstania

 • analizuje strukturę polskiego społeczeństwa na przełomie XIX i XX w.

 • opisuje sytuację gospodarczą ziem polskich

 • zna nazwiska przywódców i hasła partii politycznych na ziemiach polskich

 • opisuje metody wynaradawiania Polaków

 • omawia stanowisko Polaków wobec germanizacji i rusyfikacji

Ocena dobraUczeń:

 • uzasadnia podpisanie unii w Krewie i w Horodle

 • podkreśla znaczenie unii dla Polski i Litwy

 • wyodrębnia przyczyny zmagań polsko-krzyżackich

 • uzasadnia ich długotrwałość

 • określa znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego przez Polskę

 • podaje współczesne znaczenia pojęć: statut przywilej

 • określa rolę poszczególnych stanów w państwie

 • omawia główne przywileje szlacheckie

 • omawia etapy powstawania potęgi moskiewskiej

 • wskazuje na związki polsko-węgierskie w XV w. i znaczenie klęski pod Warną

 • uzasadnia znaczenie roku 1453 jako cezury w dziejach Europy

 • umie uzasadnić narodziny Odrodzenia

 • dokonuje oceny dorobku renesansowego

 • zauważa odrębności narodowe

 • klasyfikuje gł. przyczyny wypraw odkrywczych

 • omawia metody podbojów i zagospodarowania nowych terenów przez Europejczyków

 • określa negatywne i pozytywne skutki wypraw odkrywczych

 • przedstawia złożoność przyczyn reformacji

 • porównuje różne kierunki reformacyjne

 • uzasadnia odmienny charakter reformacji w olsce

 • ocenia metody zwalczania reformacji przez kościół katolicki

 • omawia cele polityki habsburskiej w Europie

 • omawia rywalizację w Europie o tereny Inflant

 • omawia zmiany w systemie rządów królewskich w gł. państwach europejskich

 • uzasadnia podział gospodarczy w Europie

 • omawia skutki rewolucji cen

 • omawia rolę giełdy

 • zna pojęcie gospodarki ekstensywnej

 • określa rolę folwarku szlacheckiego

 • uzasadnia narodziny demokracji szlacheckiej

 • prezentuje gł. etapy polskiego parlamentaryzmu

 • prezentuje program i rezultaty ruchu egzekucyjnego

 • wyjaśnia pojęcie Rzeczpospolita Obojga Narodów

 • odnajduje przyczyny rozwoju handlu i manufaktur

 • podaje znaczenie merkantylizmu

 • wskazuje założenia sztuki barokowej i jej cechy charakterystyczne

 • porównuje formy ustrojowe gł. państw europejskich

 • prezentuje gł. architektów absolutyzmu francuskiego

 • omawia znaczenie rewolucji angielskiej

 • omawia znaczenie panowania Iwana IV Groźnego w Rosci

 • omawia złożone przyczyny wojen Polski w XVII w.

 • prezentuje zmiany na mapie Polski w trakcie wojen

 • omawia złożoność problemu kozackiego

 • podsumowuje dokonania królów elekcyjnych i magnatów jako mecenasów

 • odnajduje na mapie miejsca słynnych rezydencji magnackich

 • omawia przyczyny ksenofobii w Polsce

 • uzasadnia narodziny Oświecenia w Polsce

 • uzasadnia i ocenia wpływ wynalazków, filozofii, myśli politycznej na życie społeczeństw

 • omawia zmiany w zakresie mody, sztuki, życia codziennego

 • na konkretnuch przykładach tłumaczy termin „absolutyzm oświecony”

 • odnajduje źródła i objawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich

 • odnajduje idee oświeceniowe w Deklaracji Niepodległości i konstytucji Stanów Zjednoczonych

 • analizuje gł. instytucje władzy Stanów Zjednoczonych

 • przedstawia złożoność przyczyn wybuchu rewolucji francuskiej

 • omawia charakter wydarzeń w poszczególnych jej etapach

 • omawia wpływ myśli oświeceniowej na rewolucję francuską

 • omawia warunki elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

 • zauważa złożoność przyczyn konfederacji barskiej

 • omawia znaczenie pierwszego rozbioru i próby ratowania państwa

 • ocenia dzieło Sejmu Wielkiego

 • omawia zmiany w systemie edukacyjnym związane z powstaniem KEN-u

 • omawia znaczenie powstania Teatru Narodowego

 • omawia związki kultury stanisławowskiej z przemianami politycznymi

 • omawia przyczyny i skutki konfederacji targowickiej oraz postawę króla

 • wyjaśnia przyczyny powstania kościuszkowskiego i jego charakter

 • omawia skutki klęski powstania

 • omawia metody budowania hegemonii francuskiej przez Napoleona

 • omawia znaczenie konkordatu i kodeksu cywilnego

 • omawia politykę Napoleona wobec Polaków

 • dokonuje oceny kapitalizmu i nowych nurtów społeczno-politycznych

 • omawia zadania Świętego Przymierza i konkretne przykłady jego aktywności

 • bilansuje osiągnięcia rewolucji europejskich

 • omawia stanowisko mocarstw wobec sprawy polskiej na kongresie wiedeńskim

 • akcentuje szczególne osiągnięcia kultury polskiej w czasach autonomii

 • klasyfikuje przyczyny wybuchu powstania listopadowego

 • analizuje przyczyny klęski

 • ukazuje różnice programowe ugrupowań Wielkiej Emigracji

 • podaje programy działań i hasła rewolucji

 • ocenia rezultaty i przemiany

 • wyjaśnia znaczenia odkryć i wynalazków na zmiany w życiu społeczeństw

 • wyodrębnia różnicę między społeczeństwem wiejskim a przemysłowym

 • definiuje pojęcie „psychoanalizy”

 • omawia teorię Freuda na temat człowieka

 • omawia różnice poszczególnych nurtów w sztuce

 • omawia przyczyny ruchów narodowych, dokonuje ich klasyfikacji

 • precyzuje cele i założenia poszczególnych nurtów politycznych

 • podaje znaczenie posiadłości kolonialnych dla potęg europejskich

 • definiuje pojęcie „imperializm”

 • omawia gł.ogniska konflików międzynarodowych

 • porównuje proces zjednoczenia Niemiec i Włoch

 • omawia zasady dualistycznej monarchii austro-węgierskiej

 • omawia zakres społeczny i znaczenie problemu uwłaszczenia w powstaniu styczniowym

 • omawia znaczenie powstania Rządu Narodowego

 • prezentuje sylwetki wybitnych przywódców

 • wskazuje istotne przyczyny przemian w strukturze społeczeństwa polskiego

 • akcentuje różnice w poziomie rozwoju gospodarczego ziem polskich

 • wyróżnia cele polityki zaborców wobec Polaków

 • wyróżnia kierunki w polityce antypolskiej

 • omawia przyczyny i skutki rewolucji 1905 – 1907

Ocena bardzo dobraUczeń

 • porównuje dwa państwa: Polskę i Litwę

 • odnajduje i analizuje istniejące odrębności

 • ocenia unię

 • konfrontuje wizję historyczną z wizją literacką i filmową dot. Krzyżaków

 • uzasadnia nadawanie przywilejów szlachcie

 • określa rolę polityczną , gospodarczą szlachty w państwie w XV w.

 • uzasadnia twierdzenie „Moskwa trzecim Rzymem”

 • ocenia znaczenie Cesarstwa Bizantyjskiego w dziejach Europy

 • wskazuje na zjawisko odradzania się starych idei w nowych epokach, ilustruje to przykładami

 • uzasadnia twierdzenie o „ Złotym wieku kultury polskiej „

 • planuje szlak wycieczki „szlakami zamków, renesansu w Polsce”

 • prezentuje sylwetki wielkich odkrywców i podróżników

 • ocenia znaczenie wypraw dla cywilizacji europejskiej i amerykańskiej

 • prezentuje własną opinię na temat kolonizacji nowych ziem

 • prezentuje odmienności i podobieństwa w przebiegu reformacji w różnych krajach europejskich

 • interpretuje zdania „Paryż wart jest mszy” oraz „Polska państwem bez stosów”

 • uzasadnia znaczenie reformacji i jej wpływ na kulturę europejską

 • omawia podstawy potęgi Habsburgów

 • wyjaśnia znaczenie upadku państw zakonnych nad Bałtykiem dla państwa polskiego

 • uzasadnia zdobycie przez szlachtę polską dominującej roli ekonomicznej w państwie

 • wyjaśnia proces kształtowania się demokracji szlacheckiej

 • uzasadnia zdanie „nic o nas bez nas”

 • dokonuje oceny zjawiska wolnej elekcji w Polsce i unii realnej z Litwą

 • porównuje system cechowy z nakładem i manufakturą scentralizowaną

 • wykazuje związek sztuki baroku z kontrreformacją

 • proponuje trasę wycieczki „szlakiem baroku w Polsce”

 • uzasadnia wiodącą rolę Francji w Europie XVII-wiecznej

 • porównuje dwie formy ustrojowe: absolutyzm francuski i rosyjskie samodzierżawie

 • ocenia politykę zagraniczną kolejnych elektów

 • prezentuje sylwetki wybitnych hetmanów i rolę magnatów

 • prezentuje skutki wewnętrzne toczonych wojen

 • omawia ideał szlachcica i magnata w czasach baroku

 • omawia założenia baroku na przykładzie pałacu w Wilanowie

 • uzasadnia twierdzenie o czasach Oświecenia jako o „wieku rozumu”

 • porównuje stan państwa polskiego z sytuacją w państwach ościennych

 • interpretuje zdanie: „wszystko dla ludu, nic dzięki ludowi”

 • prezentuje sylwetki wybitnych postaci Jerzego Waszyngtona, Beniamina Franklina oraz Polaków walczących o niepodległość Stanów Zjednoczonych

 • tłumaczy pojęcie „państwo federacyjne”

 • dokonuje bilansu rewolucji francuskiej

 • podaje własną ocenę odnosi się do twierdzenia : „rewolucja pożera własne dzieci”

 • prezentuje opinie dotyczące Stanisława Augusta Poniatowskiego jako polityka

 • uzasadnia oświeceniowy charakter przemian w Polsce

 • proponuje trasę wycieczki po Warszawie „szlakiem Stanisława Augusta Poniatowskiego”

 • interpretuje zdanie: „ z samych panów zguba Polaków”

 • prezentuje krótką biografię Tadeusza Kościuszki

 • prezentuje opinie na temat hierarchii przyczyn upadku państwa polskiego

 • wyjaśnia pojęcie „ bonapartyzm”

 • omawia znaczenie czasów napoleońskich na dalsze losy Europy

 • podaje źródła legendy napoleońskiej wśród Polaków

 • zajmuje stanowisko na temat najciekawszej ideologii w wieku XIX i najważniejszego wynalazku

 • motywuje dlaczego nastąpiło załamanie i odrzucenie zasad kongresu wiedeńskiego

 • porównuje konstytucje i organizację Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego

 • ocenia szansę powstania listopadowego

 • prezentuje krótkie biografie wybitnych powstańców

 • omawia znaczenia Wielkiej Emigracji

 • omawia wkład Polaków w wydarzenia Wiosny Ludów

 • interpretuje pojęcie gospodarki światowej

 • porównuje różne wizje i koncepcje świata oraz człowieka

 • omawia rolę nowych kierunków umysłowych i artystycznych

 • ocenia ruchy narodowe z punktu widzenia ich skuteczności

 • określa cechy nowoczesnego narodu

 • omawia znaczenia działalności Czerwonego Krzyża

 • omawia znaczenia wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych

 • dostrzega różnice w polityce kolonialnej mocarstw

 • akcentuje szczególną rolę władz powstańczych w czasie powstania styczniowego

 • ocenia szansę powstania

 • dokonuje porównania dwóch powstań : listopadowego i styczniowego

 • wskazuje na szczególną rolę kultury polskiej w zachowaniu tożsamości narodowej

 • omawia zasady autonomii galicyjskiej
Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna