Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona18/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

HISTORIA:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Bogumiła Pietruch, Iwona Sałamaj, Zbigniew Kieroń

dla klasy 1 gimnazjum


 1. Dział nauczania

Starożytność

Ocena dopuszczającaUczeń:

 • zna rodzaje źródeł historycznych

 • zna pojęcia: źródło historyczne; chronologia, nasz era, przed naszą erą, wiek

 • potrafi umieszczać wieki na osi czasu

 • zna cyfry rzymskie

 • zna pojęcie „ rewolucji” w kontekście społecznym

 • rozumie pojęcie „cywilizacji”

 • wymienia korzystne i niekorzystne warunki geograficzne dla człowieka

 • wylicza nazwy ludów i państw z doliny Międzyrzecza

 • wylicza kilka osiągnięć tej cywilizacji

 • lokalizuje starożytny Egipt na mapie

 • określa jego warunki polityczne i ustrój społeczno-polityczny

 • wylicza kilka najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych i kilku najważniejszych bogów egipskich

 • lokalizuje na mapie wędrówki Żydów

 • wylicza imiona królów żydowskich

 • charakteryzuje religię żydowską

 • rozróżnia i nazywa rodzaje pisma

 • wylicza jego funkcje

 • lokalizuje na mapie główne miasta-państwa greckie

 • określa warunki geograficzne Grecji

 • wymienia elementy charakterystyczne dla zajęć ludności i życia codziennego

 • przedstawia podstawową faktografię dotyczącą przebiegu wojen Grecji z Persami

 • wyjaśnia pojęcie „epoka klasyczna” „demokracja”

 • wylicza główne zasady demokracji

 • zna imiona bogów greckich i ich specjalności

 • prezentuje ideę olimpijską

 • wylicza główne dyscypliny igrzysk olimpijskich

 • wylicza główne porządki w architekturze greckiej

 • wylicza imiona słynnych rzeźbiarzy

 • wiąże powstania teatru ze świętami religijnymi

 • wylicza elementy charakterystyczne dla teatru greckiego

 • wylicza podstawowe fakty dotyczące ekspansji Aleksandra Wielkiego (gł. bitwy, podbite terytoria i ludy)

 • określa warunki geograficzne w jakich powstał Rzym i lokalizuje to miasto na mapie

 • przedstawia legendę o powstaniu Rzymu

 • wylicza przyczyny podbojów rzymskich , nazwy podbitych ludów,podziały istniejące w armii rzymskiej

 • podaje definicję „republiki”

 • wymienia głównie urzędy republiki rzymskiej

 • wylicza źródła niewolnictwa

 • precyzuje pojęcie niewolnik

 • wylicza podstawowe kategorie niewolników

 • podaje podstawową faktografię dotyczącą dyktatury Cezara, czasów Oktawiana jego następców

 • wylicza kompetencje cesarza

 • wymienia głównych twórców rzymskich i tytuły ich dzieł

 • zna rzymski dorobek w zakresie tworzenia prawa

 • wylicza główne wynalazki Rzymian

 • zakreśla na mapie granice cesarstwa rzymskiego i wskazuje świat barbarzyńców

 • określa rodzaje kontaktów barbarzyńców z Rzymem cesarskim

 • podaje niezbędną faktografię z życia Jezusa Chrystusa

 • wylicza główne założenia tej religii

 • wylicza daty związane ze zwycięstwem chrześcijaństwa

 • wylicza nazwy pierwszych zakonów i omawia strukturę kościoła

 • wylicza przyczyny upadku cesarstwa

 • rozumie pojęcie „Wielka Wędrówka Ludów”

 • wskazuje jej szlak na mapie

 • zna datę 476r. i wydarzenia z nią związane

 • zna zakres chronologiczny istnienia Cesarstwa Bizantyjskiego

 • wylicza imiona najbardziej zasłużonych cesarzy

 • definiuje jego ustrój polityczny

Ocena dostateczna
 • wskazuje na mapie „kolebkę” ludzkości

 • zauważa różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami ludzkimi

 • opisuje zmieniające się warunki życia człowieka pierwotnego

 • precyzuje pojęcie „rewolucja neolityczna”

 • opisuje zachodzące przemiany w życiu człowieka

 • definiuje pojęcie „cywilizacja” dokonuje jej charakterystyki w kontekście warunków geograficznych

 • opisuje powstawanie pierwszych państw i miast

 • opisuje położenia i warunki geograficzne starożytnego Egiptu

 • wyróżnia jego części

 • określa zakres władzy faraona

 • zna piramidę społeczną

 • opisuje osiągnięcia cywilizacyjne

 • zna imiona bogów i ich specjalności

 • wyjaśnia znaczenie pojęć: „Biblia”, niewola babilońska” , „naród wybrany” , „Arka Przymierza”

 • wylicza czynniki sprzyjające powstawaniu pisma

 • opisuje materiał pisarski i poszczególne rodzaje pisma

 • określa wpływ warunków geograficznych na życie Greków

 • uzasadnia genezę „wielkiej kolonizacji greckiej”

 • właściwie stosuje i rozumie pojęcia: „ arystokracja” „oligarchia” „polis” „demos” „demokracja”

 • opisuje przebieg wojen grecko-perskich oraz greckie koncepcje

 • wojen i ich autorów

 • prezentuje nazwy głównych instytucji demokratycznych w Atenach

 • charakteryzuje ich funkcjonowanie

 • charakteryzuje greckie wierzenia i formy kultu

 • omawia specyficzny charakter greckich wierzeń

 • opisuje organizację igrzysk

 • przedstawia system nagród i kar

 • opisuje poszczególne porządki w architekturze greckiel

 • zna najsłynniejsze dzieła rzeźbiarskie

 • opisuje powstanie teatru i organizację widowisk

 • wykreśla szlak wypraw Aleksandra Wielkiego na mapie

 • opisuje metody podbojów Aleksandra

 • omawia rozmieszczenie ludności Italii, jej zajęcia

 • wyróżnia historyczne formy ustrojowe

 • opisuje sposoby zarządzania przez Rzymian podbitymi terenami

 • opisuje organizację armii rzymskiej i jej sposób walki

 • opisuje uprawnienia poszczególnych organów i urzędów

 • charakteryzuje poszczególne kategorie niewolników

 • opisuje ich rolę

 • opisuje przemiany ustrojowe od dyktatury Cezara do pełnego cesarstwa

 • określa zwiększający się zakres władzy cesarskiej

 • przedstawia zakres wpływów greckich w Rzymie

 • precyzuje dokonania w zakresie tworzenia podstaw prawa, reguł i zasad prawnych

 • uściśla pojęcie barbarzyńcy

 • wylicza nazwy ludów barbarzyńskich

 • opisuje proces rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa

 • wylicza przyczyny prześladowań chrześcijan

 • opisuje strukturę kościoła

 • prezentuje rolę biskupa Rzymu

 • opisuje regułę Zakonu Benedyktynów

 • opisuje i klasyfikuje przyczyny upadku cesarstwa

 • zna nazwy plemion germańskich i nazwy tworzonych przez nich państw na ziemiach dawnego cesarstwa zachodniego

 • opisuje gospodarkę w Cesarstwie Bizantyjskim i warunki życia mieszkańców

 • opisuje ceremoniał dworski

 • wylicza dzieła sztuki bizantyjskiej

Ocena dobra
 • uzasadnia przyjęte nazewnictwo dla poszczególnych gatunków ludzkich i epok w dziejach ludzkości

 • zaznacza wpływ warunków geograficznych na życie najstarszych społeczności

 • zauważa wpływ powstawania miast na ewolucję społeczeństwa

 • poprawnie stosuje pojęcie cywilizacji

 • szeroko uzasadnia znaczenie rzek dla tej cywilizacji

 • w sposób ewolucyjny przedstawia proces tworzenia miast i państw

 • uzasadnia twierdzenia, że „Egipt jest darem Nilu”

 • uzasadnia związki warunków geograficznych z systemem politycznym, społecznym i kulturą

 • poprawnie operuje pojęciami: „monarchia despotyczna”, politeizm”

„mumifikacja”

 • podkreśla uniwersalne wartości judaizmu

 • zauważa związki cywilizacji żydowskiej z innymi

 • zauważa restrykcyjność religii żydowskiej

 • prezentuje historię pisma w kontekście gospodarczo-społecznym

 • uzasadnia znaczenie alfabetu

 • zauważa różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami pisma

 • określa specyfikę ustroju politycznego Greków

 • zauważa znaczenie Greków poza Grecją właściwą

 • uzasadnia mobilność Greków

 • porównuje sztukę wojenną dwóch społeczności: greckiej i perskiej

 • uzasadnia przyczyny i skutki wojen grecko-perskich

 • uzasadnia powstanie demokracji w Atenach

 • widzi „blaski „ i „cienie” demokracji ateńskiej

 • uzasadnia znaczenie mitów

 • prezentuje dalekosiężny wpływ religii na wszystkie dziedziny życia Greków

 • odnajduje źródła idei olimpijskiej

 • podaje znaczenie szlachetnego współzawodnictwa sportowego w życiu Greków

 • prezentuje wysiłki integracyjne Aleksandra Wielkiego

 • interpretuje pojęcie „węzeł gordyjski”

 • prezentuje historię miasta Rzym

 • prezentuje najstarszych mieszkańców Italii

 • prezentuje istniejące podziały społeczne

 • używa właściwie odpowiednich pojęć: „republika”, „patrycjusz” „plebejusz”

 • zna głównych wrogów Rzymu

 • umie uzasadnić przyczyny militarnych sukcesów Rzymian

 • podaje znaczenie podbojów rzymskich

 • podkreśla dorobek Rzymu w zakresie tworzenia instytucji politycznych

 • zna zmieniające się znaczenie takich urzędów i funkcji jak: konsul, dyktator, cenzor

 • ocenia znaczenie niewolnictwa w imperium rzymskim

 • rozumie pojęcie: „romanizacja prowincji”

 • wylicza skutki romanizacji

 • ocenia dorobek kulturowy starożytnego Rzymu

 • odnajduje ślady dorobku Rzymian w ustawodawstwie współczesnym

 • prezentuje historię relacji między barbarzyńcami a imperium rzymskim

 • uzasadnia narodziny chrześcijaństwa

 • uzasadnia uniwersalny charakter religii chrześcijańskiej

 • zna przyczyny jej rozprzestrzeniania się

 • zna pojęcie „synod” i „sobór”

 • uzasadnia źródło kultu świętych i kultu Matki Bożej

 • zna reguły kilku zakonów

 • ustala hierarchię przyczyn upadku cesarstwa na Zachodzie

 • różnicuje i tłumaczy odmienność losów cesarstwa na Wschodzie i na Zachodzie

 • uzasadnia szczególną rolę stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego

 • omawia specyfikę kościoła wschodniego oraz dorobek kultury bizantyjskiej

Ocena bardzo dobra
 • przedstawia obecny stan wiedzy dotyczący antropogenezy

 • wykazuje fundamentalne znaczenia pierwszych wynalazków ludzkich

 • wyciąga generalne wnioski dotyczące cywilizacji nadrzecznych

 • popiera je przykładami z innych kontynentów

 • umie uzasadnić stwierdzenie: „ historia zaczyna się w Sumerze”

 • porównuje osiągnięcia najstarszych cywilizacji nadrzecznych

 • umie uzasadnić wyobrażenia o życiu pozagrobowym

 • podaje przykłady obecności cywilizacji egipskiej we współczesności (np. w nazewnictwie)

 • widzi specyfikę religii żydowskiej

 • właściwie rozumie pojęcie „diaspory”

 • podaje przykłady uniwersalnych zastosowań dekalogu

 • uzasadnia, że pismo to jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości

 • wskazuje na oryginalność świata greckiego

 • zauważa różnice między cywilizasjami Starożytnego Wschodu a grecką- uzasadnia je

 • podaje przykłady obecności terminologii greckiej we współczesnej polityce

 • wskazuje na szczególną rolę Aten w wojnie z Persami idalsze konsekwencje tego faktu dla ich rozwoju

 • zna symboliczne znaczenie bitwy maratońskiej

 • porównuje demokrację ateńską z demokracjami współczesnymi

 • uzasadnia na czym polega i z czego wynika specyfika religii greckiej

 • wskazuje na obecność greckich wątków religijnych w innych epokach historycznych

 • wskazuje na odmienność form kultu w świecie greckim

 • wskazuje na odmienność igrzysk olimpijskich w starożytności i we współczesności

 • dostrzega związki między teatrem starożytnym a współczesnym

 • prezentuje ponadczasowość tego osiągnięcia kultury greckiej

 • uzasadnia nadanie przydomku „Wielki” Aleksandrowi

 • zauważa wpływ sąsiednich ludów na mieszkańców Rzymu

 • ukazuje zmieniającą się treść takich pojęć jak: patrycjusz, plebejusz

 • precyzuje pojęcie imperium

 • przenosi pojęcie imperium do innych epok

 • wyodrębnia różnice między republiką rzymską a demokracją ateńską

 • właściwie interpretuje pojęcie republiki w starożytności i we współczesności

 • potrafi wyjaśnić przyczyny rozprzestrzeniania się niewolnictwa w imperium rzymskim

 • przytacza przykłady powstań niewolniczych

 • uzasadnia powiedzenia „ złoty wiek cesarstwa dla panowania Augusta i jego następców”

 • zna i cytuje słynne maksymy znawców prawa rzymskiego i umie je zinterpretować

 • zna symboliczne znaczenie słowa Barbarzyńca

 • zna znaczenie świata barbarzyńskiego w schyłkowym okresie cesarstwa

 • zauważa różnice i podobieństwa pomiędzy chrześcijaństwem a religią żydowską

 • zauważa ponadczasowe wartości tej religii

 • ocenia rolę kościoła w społeczeństwie późnego cesarstwa

 • uzasadnia kulturotwórczą rolę duchowieństwa

 • prezentuje pochodzenie pojęcia wandalizm

 • uzasadnia dlaczego rok 476 uznany jest za datę upadku cesarstwa rzymskiego na Zachodzie

 • uzasadnia bogactwo kulturowe Bizancjum

 • uzasadnia różnice między kościołem wschodnim a zachodnim
 1. Dział nauczania

Średniowiecze

Ocena dopuszczającaUczeń:

 • zna imię twórcy religii Arabów i ich państwa

 • zna datę 622r.

 • wylicza obowiązki wyznawców islamu i kierunek ekspansji arabskiej

 • zaznacza na osi czasu okres panowania Karola Wielkiego

 • wskazuje na mapie obszar państwa karolińskiego

 • wylicza główne zasługi Karola Wielkiego

 • zna datę koronacji cesarskiej

 • wymienia podziały istniejące w społeczeństwach feudalnych

 • wymienia wzajemne powinności występujące w feudalizmie

 • wylicza wynalazki w rolnictwie

 • wylicza podział ludności słowiańskiej na trzy grupy

 • lokalizuje je na mapie

 • wylicza bóstwa słowiańskie

 • wylicza nazwy plemion na ziemiach polskich i wskazuje je na mapie

 • wyprowadza rodowód piastowski

 • wylicza motywacje przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I

 • prezentuje podstawową faktografię czasów Bolesława Chrobrego – okres panowania, zjazd gnieźnieński, data koronacji

 • wylicza próby reformy kościoła zachodniego

 • zna pojęcie „schizma” (1054)

 • zna istotę sporu pomiędzy cesarstwem a papiestwem w XI i jej uczestników

 • zna datę synodu w Clermont i datę pierwszej krucjaty

 • definiuje pojęcia : „krucjata” „zakon rycerski”

 • wskazuje na mapie Ziemię Świętą

 • wylicza przyczyny krucjat

 • wylicza cechy charakterystyczne kultury średniowiecznej

 • wylicza zabytki piśmiennictwa i architektury

 • zna imiona następców Bolesława Chrobrego i czasy ich panowania

 • wylicza problemy czasów kryzysu

 • relacjonuje konflikt między biskupem Stanisławem a Bolesławem Śmiałym

 • zna znaczenie wojewody Sieciecha na dworze Władysława Hermana

 • relacjonuje przebieg konfliktu między synami Władysława Hermana

 • zna podłoże wojny polsko-niemieckiej między Bolesławem Krzywoustym a cesarzem Henrykiem V

 • zna zasady dziedziczenia tronu

 • definiuje pojęcie „gród”, „osada służebna”, „ciężary prawa książęcego”, „wiec”

 • wymienia kategorie ludności

 • podaje nazwy głównych grodów

 • wymienia zabytki sztuki romańskiej w Polsce

 • wymienia kolejnych seniorów

 • wylicza zagrożenia zewnętrzne rozbicia dzielnicowego

 • wylicza korzyści dla kościoła

 • wylicza imiona książąt śląskich

 • wskazuje na mapie kierunki niemieckiej ekspansji

 • wskazuje terytorium państwa zakonu w Prusach i Inflantach

 • zna pojęcia „lokacja na prawie niemieckim” „immunitet” „trójpolówka” „poradlne”

 • wylicza ośrodki zjednoczeniowe i zasłużonych książąt w dziele zjednoczenia

 • zna daty pierwszych koronacji po okresie rozbicia dzielnicowego

 • wylicza sojuszników i przeciwników Kazimierza

 • podaje obiegowe opinie o królu

 • wskazuje na mapie Ruś, Czerwoną i Lwów

 • zna datę powstania Akademii Krakowskiej

 • wyjaśnia pojęcie „unia personalna”

 • zna datę pierwszej unii

 • wylicza główne zobowiązania

 • zna datę przywileju koszyckiego

 • wylicza nazwy nowych zakonów

 • definiuje pojęcie „herezja”

 • wylicza nazwiska teologów krytykujących praktyki kościoła

 • wylicza przeciwników w konflikcie między Francją a papiestwem

 • zna datę zwołania Stanów Generalnych

 • wylicza objawy kryzysu kościoła

 • rozumie pojęcie „Wielka Schizma Zachodnia”

 • zna znaczenie słowa uniwersytet

 • umie wymienić uniwersytety

 • zna pojęcie „teologia”

 • wylicza zasługi św. Tomasza

 • wylicza podstawowe cechy architektury gotyckiej

 • lokalizuje na mapie największe potęgi europejskiej

 • wylicza imiona władców i nazwiska głównych dynastii europejskich

 • zna daty z Wielkiej Wojny z zakonem i wojny trzynastoletniej

 • zna warunki podpisywanych pokojów

 • wskazuje na mapie miejsca bitew i terytoria odzyskane

 • zna pojęcia: “stan społeczny”, “statut”, “przywilej”, “cech”, “bractwo”

 • precyzuje pojęcie “antysemityzmu”

 • zna podstawowe fakty z panowania mongolskiego na Rusi

 • wylicza najważniejsze ośrodki władzy na Rusi

 • wylicza imiona najwybitniejszych książąt ruskich

 • zna daty 1389, 1444, 1453r.

 • wylicza przyczyny zwycięstw tureckich

Ocena dostateczna:Uczeń:

 • opisuje powstanie islamu i państwa arabskiego

 • omawia „pięć filarów islamu”

 • wylicza zasługi Arabów dla kultury europejskiej

 • opisuje narodziny dynastii Karolińskiej

 • opisuje ceremonię koronacji cesarskiej

 • definiuje pojęcia: „państwo patrymonialne”, „sakralizacja władzy”

 • opisuje obyczajowość średniowiecza

 • opisuje obowiązki ludności poddanej

 • zna pojęcia: „drabina feudalna” i „system lenny”

 • opisuje ekspanję Słowian

 • opisuje obrzędy religijne Słowian

 • opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego

 • opisuje proces kształtowania się władzy pierwszych Piastów

 • opisuje misję św. Wojciecha i jej skutki

 • opisuje przebieg zjazdu gnieźnieńskiego

 • przedstawia wydarzenia wojen polsko-niemieckich

 • wylicza warunki pokoju w Budziszynie

 • określa podstawowe różnice między kościołem wschodnim i zachodnim

 • opisuje podjęte reformy w kościele zachodnim

 • rozumie i właściwie używa terminy: „symonia”, „schizma”, „inwestytura świecka”, „inwestytura laicka”, „konklawa”

 • opisuje okoliczności zorganizowania krucjat

 • wskazuje na mapie świata krzyżowców

 • wylicza skutki krucjat

 • rozumie pojęcie „uniwersalizm kultury średniowiecznej”

 • opisuje cechy charakterystyczne sztuki romańskiej

 • opisuje tło kryzysu państwa

 • opisuje przyczyny i skutki konfliktu między biskupem Stanisławem a królem

 • podaje przyczyny i skutki wojny z Niemcami

 • opisuje przebieg wojny 1109r.

 • nazywa zasady dziedziczenia tronu ustalone przez Bolesława Krzywoustego

 • opisuje podstawowe grodów, pogrodzi i miast

 • omawia narodziny stanu rycerskiego

 • wylicza obowiązki poddanych wobec księcia

 • podaje przykłady osad służebnych i nazwy urzędów

 • wylicza cechy charakterystyczne sztuki romańskiej w Polsce

 • opisuje przebieg realizacji testamentu Krzywoustego

 • opisuje usiłowania książąt śląskich

 • charakteryzuje imperium mongolskie

 • opisuje najazdy mongolskie na Polskę

 • opisuje ekspansję niemiecką na plemiona Słowian połabskich

 • omawia próby chrystianizacji Prus

 • omawia narodziny dwóch państw zakonnych nad Bałtykiem

 • wylicza przyczyny kolonizacji niemieckiej

 • rozróżnia rodzaje immunitetów

 • opisuje zasady lokacji na prawie niemieckim

 • zna sposoby lokowania miast

 • zna nazwy władz miejskich

 • wylicza prawa uzyskane przez kościół w czasie rozbicia dzielnicowego

 • opisuje czynniki sprzyjające zjednoczeniu państwa

 • opisuje walkę Władysława Łokietka o władzę w Polsce

 • omawia kierunki polityki zagranicznej Kazimierza Wielkiego

 • opisuje zasługi Kazimierza Wielkiego na polu gospodarki i kultury

Ocena dobraUczeń:

 • uzasadnia pochodzenie islamu

 • podaje znaczenie religii w życiu Arabów

 • omawia sztukę islamu

 • ocenia doniosłość aktu koronacji Karola Wielkiego

 • uzasadnia patrymonialny i sakralny charakter państwa

 • omawia na czym polegał renesans karoliński

 • rozumie pojęcie „inwestytura”, „gospodarka samowystarczalna”, stosunek lenny”

 • podaje źródła do dziejów Słowian

 • wyróżnia kultury archeologiczne

 • prezentuje początki państw słowiańskich

 • analizuje motywację przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I

 • ocenia znaczenie tego faktu

 • analizuje rozwój terytorialny państwa polskiego

 • uzasadnia nadanie Bolesławowi przydomka „ Chrobry”

 • ocenia skutki zjazdu gnieźnieńskiego i pierwszaj koronacji w dziejach Polski

 • podaje przyczyny i objawy kryzysu kościoła zachodniego

 • analizuje przebieg konfliktu w Xiw.

 • przedstawia narodziny idei wojen świętych

 • klasyfikuje przyczyny krucjat

 • omawia skutki wypraw krzyżowych i znaczenie zakonów rycerskich

 • omawia kulturę średniowiecza przedstawiając ją jako kontynuację kultury wieków poprzednich

 • uzasadnia jej sakralny charakter

 • podaje znaczenie opowiedzenia się Bolesława Śmiałego po stronie papieża

 • przedstawia w sposób problemowy konflikt między królem a biskupem

 • omawia zasługi Bolesława Krzywoustego w odzyskaniu Pomorza Zachodniego i Gdańskiego i ich chrystianizacji

 • uzasadnia przyjęty przez Krzywoustego podział władzy

 • omawia proces kształtowania się pierwszych miast

 • opisuje znaczenie drużyny opisuje obyczaje rycerskie

 • ocenia skutki decentralizacji władzy

 • eksponuje znaczenie kościoła , możnych i rycerstwa

 • omawia osiągnięcia sztuki wojennej Mongołów

 • omawia wykorzystanie idei wojny świętej do podboju Słowian połabskich

 • omawia przyczyny sprowadzenia krzyżaków do Polski

 • omawia sposoby podbojów stosowane przez krzyżaków

i organizację państwa krzyżackiego

 • omawia przyczyny kolonizacji

 • ocenia lokację na prawie niemieckim

 • omawia proces kształtowania się władz miejskich

 • omawia oświatową rolę duchowieństwa

 • rozumie znaczenie koronacji królewskich

 • uzasadnia trudności odbudowy zniszczonego państwa

 • uzasadnia działania polityczne Kazimierza Wielkiego

 • uzasadnia opinie o królu (dot. jego polityki wew.)

 • omawia proces kształtowania się stanów

 • omawia organizację uniwersytetu w Krakowie

 • omawia problem następstwa tronu

Ocena bardzo dobra

Uczeń:


 • uzasadnia uniwersalny charakter islamu

 • uzasadnia twierdzenie, że Arabowie stworzyli „pomost pomiędzy starożytnością a średniowieczem”

 • uzasadnia twierdzenie,że Karol Wielki to ojciec średniowiecznej Europy

 • uzasadnia przyczyny powstawania zależności lennych

 • przenosi do współczesności terminy: „wasalizacja” „inwestytura”

 • podaje kwestie sporne i niejasności dot. najdawniejszych dziejów Słowian

 • prezentuje, na czym polega problem chrystianizacji Polski

 • ocenia źródła do najdawniejszych dziejów Polski

 • poddaje ocenie Bolesława Chrobrego i jego poczynania

 • prezentuje poglądy historyków dot. oceny monarchy

 • interpretuje zdania „ pójść do Canossy”

 • uzasadnia konieczność reform w kościele

 • podaje przykłady przenoszenia idei wojen świętych na inne tereny i w innych czasach

 • odnajduje pozytywne i negatywne skutki krucjat

 • przedstawia wielość wątków w kulturze średniowiecza

 • omawia narodziny kultu św. Stanisława

 • dokonuje próby oceny Bolesława Śmiałego (na podstawie kroniki Galla Anonima)

 • ocenia dokonania Bolesława Krzywoustego

 • analizuje informacje o Bolesławie Krzywoustym z kroniki Galla Anonima

 • prezentuje zabytki piśmiennictwa polskiego

 • uzasadnia europejski wymiar kultury polskiej

 • uzasadnia przyczyny sukcesów Mongołów

 • ocenia fakt sprowadzenia krzyżaków do Polski

 • omawia znaczenie powstania państw zakonnych nad Bałtykiem

 • podaje przykład miasta lokowanego na prawie magdeburskim

 • wylicza korzyści płynące z ruchu kolonizacyjnego i lokacyjnego na ziemiach polskich

 • analizuje czynniki sprzyjające zjednoczeniu państwa

 • dokonuje oceny działań politycznych Władysława Łokietka

 • ocenia znaczenia przyłączenia Rusi Cerwonej do Polski

 • podkreśla związki polityki zagranicznej Kazimiwrza Wielkiego z gospodarką
Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna