Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona17/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

dla klasy 3 gimnazjum


OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy;
- wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy;
- nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości;
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim; uczestniczy w organizowanych w mieście, województwie, kraju konkursach literackich;
- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca pozaszkolna w klubach, domach kultury itp.);
- prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny;
- przedstawia bezbłędne prace pisemne.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY OPANOWAŁ PEŁNY ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONY PROGRAMEM NAUCZANIA KLASY TRZECIEJ.

W zakresie kształcenia literackiego i językowego:
- wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, logicznym i rzeczowym;
- potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory liryczne, epickie i dramatyczne przewidziane programem nauczania; wyodrębnia poznane tropy stylistyczne, określa ich funkcję w utworze literackim;
- rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie oraz ich cechy gatunkowe;
- posiada bardzo dobrą znajomość utworów literackich przewidzianych w programie nauczania;
- prace pisemne świadczą o znajomości problematyki, kompozycji, znajomości reguł gramatycznych i interpunkcyjnych; formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia dotyczące różnych tekstów;
- pisze rozprawki na tematy dotyczące życia ucznia, a także odnoszące się do problemów przedstawionych w lekturach; swe opinie popiera umiejętnie dobranymi cytatami;
- swobodnie wypowiada się w opisie przeżyć wewnętrznych o uczuciach i doznaniach bohaterów literackich i własnych, używa słownictwa nacechowanego emocjonalnie;
- w opowiadaniach twórczych i odtwórczych stosuje słownictwo oceniające, wykorzystuje różnorodne konstrukcje zdaniowe, urozmaica wypowiedzi dialogami, monologami, opisami przeżyć, sytuacji, tła, postaci, pytaniami retorycznymi, cytatami.

W zakresie fleksji i składni:

- biegle klasyfikuje części mowy, określa ich formę gramatyczną oraz funkcje składniowe;
- potrafi omówić osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników;
- rozróżnia typy liczebników, odmienia je;
- umie przedstawić podział zaimków ze względu na funkcję w zdaniu i zastępowaną część mowy, umiejętnie stosuje zaimki w zdaniu;
- wykonuje wykresy zdań złożonych (w tym wielokrotnie);
- wskazuje błędnie sformułowane zdania, potrafi nazwać rodzaj błędu i poprawić go;
- rozróżnia mowę zależną i niezależną, zdania i wyrazy wtrącone, stosując je w wypowiedziach pisemnych.

W zakresie słowotwórstwa:

- bezbłędnie dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, określa jego znaczenie realne i słowotwórcze;
- potrafi omówić funkcje formantów słowotwórczych;
- biegle nazywa i analizuje kategorie słowotwórcze wyrazów;
- omawia funkcje neologizmów;
- ocenia na konkretnych przykładach nowe wyrazy pod względem poprawnościowym.
W zakresie fonetyki:

- przeprowadza i biegle omawia klasyfikację głosek;
- charakteryzuje rodzaje upodobnień fonetycznych i uproszczeń spółgłoskowych;
- poprawnie wyróżnia wyrazy bezakcentowe, poprawnie akcentuje wyrazy w języku polskim.

W zakresie ortografii:

- opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii;
- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne;
- potrafi w wypowiedzeniu oddzielić człony równorzędne pod względem logiczno - składniowym.


OCENĘ
DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZEWIDZIANE PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ ORAZ ELEMENTY WYBRANE Z PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE TRZECIEJ. PONADTO:W zakresie kształcenia literackiego i językowego:

- w zależności od celu komunikacji różnie kształtuje swoje wypowiedzi;
- posługuje się słownictwem związanym z doznaniami emocjonalnymi;
- osiąga spójność wypowiedzi poprzez parafrazę tekstu, a także stosowanie wyrazów spajających;
- samodzielnie potrafi poprawić większość błędów językowych i stylistycznych;
- poprawnie redaguje wszystkie formy wypowiedzi: opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie, recenzja, charakterystyka, rozprawka;
- zna treść wymaganych programem lektur;
- rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie;
- dokonuje interpretacji tekstu poetyckiego, wskazuje i nazywa środki poetyckie.

W zakresie fleksji i składni:

- posiada usystematyzowane wiadomości o częściach mowy;
- zna koniugacje czasowników, tworzy imiesłowy;
- poprawnie określa formę gramatyczną odmiennych części mowy;
- poprawnie odmienia zaimki, dzieli je ze względu na znaczenie;
- wykonuje rozbiór logiczny i gramatyczny zdania łącznie z wykresem związków wyrazowych;
- wyodrębnia rodzaje zdań;
- poprawnie przekształca i stosuje imiesłowowy równoważnik zdania;
- sporządza proste wykresy zdań.

W zakresie słowotwórstwa:

- oddziela formant od podstawy słowotwórczej, nazywa formanty, wskazuje oboczności;
- sporządza wykresy rodziny wyrazów, znajduje rdzeń, wskazuje na oboczność w rdzeniu;
- odróżnia zrosty, złożenia, neologizmy.

W zakresie fonetyki:

- przeprowadza klasyfikację głosek;
- poprawnie zaznacza akcent wyrazowy i zdaniowy;
- na konkretnych przykładach zaznacza upodobnienia fonetyczne i uproszczenia grup spółgłoskowych.

W zakresie ortografii:

W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne
i interpunkcyjne.

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY OPANOWAŁ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.

W zakresie kształcenia literackiego i językowego:

- wypowiada się poprawnie pod względem językowym i rzeczowym;
- rozpoznaje elementy świata przedstawionego w utworze literackim;
- poprawnie pisze opowiadanie, opis postaci, list, sprawozdanie, charakterystykę, streszczenie, plan rozprawki;
- włącza dialog w tok narracji;
- na prostym przykładzie omawia cechy dramatu;
- wyodrębnia elementy budowy wiersza (strofa, wers), wskazuje rymy, podstawowe środki stylistyczne, temat i podmiot liryczny;
- umie się posługiwać słownikami i encyklopedią.
W zakresie fleksji i składni:

- rozróżnia części mowy;
- umie dokonać rozbioru logicznego i gramatycznego (proste przykłady);
- rozróżnia zdania podrzędnie złożone i współrzędnie złożone;
- potrafi wskazać mowę zależną i niezależną.

W zakresie słowotwórstwa:

- tworzy wyrazy pochodne;
- oddziela podstawę słowotwórczą od formantu, tworzy rodzinę wyrazów, rysuje wykres rodziny wyrazów o przejrzystej budowie;
- wyróżnia w tekście archaizmy i neologizmy.

W zakresie fonetyki:

- odróżnia głoski i litery;
- określa spółgłoski;
- poprawnie zaznacza akcent.

W zakresie ortografii:

- popełnia nieliczne błędy ortograficzne;
- zna podstawowe zasady ortograficzne oraz pisownię partykuł z różnymi częściami mowy;
- zna reguły interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY SAMODZIELNIE LUB PRZY POMOCY NAUCZYCIELA WYKONUJE PROSTE ZADANIA PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE NAUCZANIA KLASY TRZECIEJ. PONADTO:

- rozumie czytany i zanalizowany na lekcji tekst;
- popełniane błędy nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w jej napisanie;
- poprawnie redaguje proste opowiadanie, charakterystykę, opis postaci, list, sprawozdanie;
- przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i zdania;
- rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone;
- odróżnia zdanie podrzędnie złożone od zdania współrzędnie złożonego;
- tworzy wyrazy pochodne, podstawowe, rodzinę wyrazów;
- dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby;
- określa głoski.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE OPANOWAŁ WIADOMOŚCI PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE FLEKSJI I SKŁADNI, SŁOWOTWÓRSTWA, FONETYKI. PONADTO:

- popełnia podstawowe błędy ortograficzne;
- nie przeczytał lektur;
- prace pisemne nie są poprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym;
- nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu.
Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO UCZNIA Z PPP
WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I DLA UCZNIA Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI (PPP)
NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

- zna, nazywa i wskazuje w tekście podstawowe części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik,

- wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie,

-potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o swojej rodzinie,

- zna podstawowe zasady ortograficzne: ó, u, rz, ż, „nie” z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami,

- umie opisać wybraną postać ze swojego otoczenia,

- potrafi wymienić bohaterów z lektur obowiązkowych
NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

- zna, nazywa i wskazuje odmienne części mowy, przysłówek i przyimek,

- wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie oraz niektóre ich określenia

- rozróżnia zdania pojedyncze i złożone,

- zna zasady pisania opowiadania,

- zna podstawowe zasady ortograficzne: ó, u, rz, ż, pisownia „nie” z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, pisownia wielkiej litery,

- potrafi wskazać w tekście związek frazeologiczny, np. : strach ma wielkie oczy,

- potrafi wymienić autorów i bohaterów z lektur obowiązkowych


NA OCENĘ DOBRĄ

- potrafi napisać opowiadanie z dialogiem, opis,

- wskazuje podstawowe elementy świata przedstawionego,

- rozróżnia zdanie pojedyncze i niektóre rodzaje zdań złożonych,

- stosuje podstawowe zasady ortograficzne,

- charakteryzuje wybranego bohatera literackiego,

- potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych związków frazeologicznych.
NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ

- potrafi napisać opowiadanie odtwórcze i twórcze z elementami opisu, z dialogiem, list,

- tworzy poprawne językowo, logicznie spójne wypowiedzi jednozdaniowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych,

- potrafi wypowiadać się zgodnie z tematem (logiczne argumenty i wnioski),


WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIA Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI (PPP)
NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄ

- zna, nazywa i wskazuje w tekście podstawowe części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik,

- podaje 2 argumenty na zadany temat,

- wskazuje w zdaniu ilość orzeczeń,

- potrafi opowiedzieć jeden wybrany mit,

- potrafi podać bohaterów lektur: A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”, H. Sienkiewicz „Latarnik”, A. de Saint-Exupery „Mały Książę”, E. Hemingway „Stary człowiek i morze”.

- tworzy wyrazy pochodne,

- redaguje plan ramowy rozprawki.


NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

- stosuje w wypowiedzi pisemnej akapity (trójdzielna kompozycja),

- zna, nazywa i wskazuje odmienne części mowy, przysłówek i przyimek,

- potrafi wskazać w tekście imiesłów,

- odróżnia wyraz podstawowy od pochodnego,

- rozróżnia zdania współrzędnie złożone,

- potrafi argumentować swoją wypowiedź,

- umie napisać streszczenie,

- zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni wielkiej litery w nazwach własnych,

- potrafi podać autorów i bohaterów lektur: A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”, H. Sienkiewicz „Latarnik”, A. de Saint-Exupery „Mały Książę”, E. Hemingway „Stary człowiek i morze”.


NA OCENĘ DOBRĄ

- zna, nazywa i wskazuje odmienne części mowy, przysłówek, przyimek, partykułę

- oddziela formant od podstawy słowotwórczej,

- tworzy rodzinę wyrazów,

- rozróżnia niektóre zdania złożone podrzędnie

- zna i używa pojęcia: mit, mitologia, przypowieść,

- redaguje prostą rozprawkę,

- potrafi wskazać w tekście i wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych:

miłosierny Samarytanin, ciemności egipskie, róg obfitości, pięta Achillesa, syzyfowa praca,

- zna wyznaczniki dramatu na przykładzie „Zemsty” A. Fredry,


NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ

- redaguje i tworzy pewne pisemne formy wypowiedzi objęte programem ( opis, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, charakterystyka, list prywatny, pamiętnik, streszczenie, rozprawka)

- wypowiada się w sposób zgodny z ogólnopolską normą wymowy,

- podejmuje próby wyrażania własnego stanowiska w trakcie dyskusji,

- wygłasza z pamięci wskazane fragmenty poezji, uwzględniając odpowiednią intonację głosu,

- czyta ze zrozumieniem teksty epickie, liryczne i dramatyczne,

- potrafi wskazać niektóre środki obrazowania poetyckiego,

- rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie,

- grupuje wyrazy pokrewne w rodzinę wyrazów, wyodrębnia w wyrazie podstawę słowotwórczą i rdzeń,

- wykazuje znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata przedstawionego utworu.


WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III DLA UCZNIA Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI (PPP)
NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

- nazywa i wskazuje w tekście odmienne i nieodmienne części mowy,

- dzieli wyraz na litery i sylaby,

- potrafi opowiedzieć o teatrze greckim,

- zna wyróżniki dramatu nowożytnego,

- zawiera w swojej wypowiedzi dowody osobistego uczestniczenia w wydarzeniach,

- zna autorów i bohaterów dwóch lektur: np. „Antygona”, „Dzieje Tristana i Izoldy”

- zna podstawowe zasady ortograficzne: ó, u, rz, ż, pisownia „nie” z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, pisownia wielkiej litery,


NA OCENĘ DOSTATECZNĄ

- określa podstawowe funkcje skł. części mowy w zdaniu,

- rozróżnia zdania współrzędnie i niektóre złożone podrzędnie,

- potrafi określić ilość zdań składowych,

- dzieli wyraz na litery, głoski i sylaby,

- tworzy rodzinę wyrazów,

- zna znaczenie niektórych skrótowców,

- redaguje prostą rozprawkę,

- potrafi przedstawić chronologicznie fakty,

- wskazuje w tekście neologizmy: np. hit, media, zmywarka,


NA OCENĘ DOBRĄ

- zna znaczenie skrótów: PKO, PZU, PKP, MPK,

- stosuje poprawny zapis :ul., nr,

- określa funkcje skł. wszystkich części mowy w zdaniu,

- rozróżnia rodzaje zdań złożonych,

- dokonuje analizy składniowej prostych przykładów,

- rozróżnia rodzaje głosek i niektóre upodobnienia,

- odróżnia zestawienie od złożenia,

- nazywa rodzaje formantów,

- redaguje rozprawkę


NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ

- poprawnie redaguje i tworzy formy wypowiedzi ( opis, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, charakterystyka, list prywatny, pamiętnik, streszczenie, sprawozdanie, pisma użytkowe, rozprawka ),

- tworzy poprawne językowo, logicznie spójne wypowiedzi jednozdaniowe i wielozdaniowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych,

- rozpoznaje rodzaje literackie,

- dokonuje próby analizy i interpretacji tekstu poetyckiego,

- rozróżnia rodzaje zdań złożonych współrzędnie,

- dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdań,

- oddziela formant od podstawy słowotwórczej, nazywa formanty, wskazuje oboczności,

- dokonuje klasyfikacji głosek polskich,

- rozróżnia rodzaje upodobnień,

- zna treść lektur obowiązkowych wskazanych przez nauczyciela.
KRYTERIA OCENIANIA INTERPRETACJI ( RECYTACJI) UTWORU LITERACKIEGO DLA UCZNIA Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI,

UCZNIA Z PPP.
USTALANIE KRYTERIÓW:
OCENY BARDZO DOBREJ

• Zgodność z tekstem ( cały wiersz), dopuszczalne dwie pomyłki,

• Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych,

• Prawidłowa intonacja i dobra modulacja głosowa,

• Rozumienie tekstu - interpretacja, mimika ; ocenianie interpretacji głosowej koleżanek i kolegów.
OCENY DOBREJ

• Zgodność z tekstem ( cały wiersz), dopuszczalne trzy pomyłki,

• Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych,

• Prawidłowa intonacja,

• Interpretacja ; próba oceny interpretacji głosowej koleżanek i kolegów.
OCENY DOSTATECZNEJ

• Zgodność z tekstem (l/2 całego wiersza),

• Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych ( dopuszczalne błędy, nawet liczne),

• Podstawy intonacji głosowej.


OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ

• Zgodność z tekstem (1/3 całego wiersza),

• Zachowanie podstaw interpunkcji.
KRYTERIA OCENIANIA DYKTAND DLA UCZNIA Z OBNIŻONYMI WYMAGANIAMI, UCZNIA Z PPP.
Dyktanda – przeprowadza się po wprowadzeniu i utrwaleniu określonych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych (2-3 dyktanda w semestrze).
Dyktanda sprawdzane będą w ciągu 2 tygodni.
Każde dyktando sprawdza stopień opanowania pewnych zasad ortograficznych.

DYKTANDA BĘDĄ OCENIANE NASTĘPUJĄCO:


BARDZO DOBRY – bezbłędnie, ew. 1 błąd drugorzędny

DOBRY – 1-2 błędy

DOSTATECZNY – 3-4 błędy

DOPUSZCZAJĄCY – 5-6 błędów

NIEDOSTATECZNY – 7 i więcej błędów
6 błędów interpunkcyjnych stanowi jeden błąd ortograficzny.

Uczniowie nieobecni na dyktandzie piszą go na pierwszej lekcji po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności – w ciągu 2 tygodni.


Uczniowie posiadający opinię PPP o dysortografii nie piszą ze słuchu, lecz uzupełniają tekst dyktanda odpowiednimi literami .
Załącznik nr 1

KRYTERIA OCENIANIA FORM WYPOWIEDZI

KRYTERIA OCENY NOTATKI DO KRONIKI

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • informacja: wskazanie czasu, przedstawienie eksponatów lub scharakteryzowanie ekspozycji

 • wrażenia: dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np.: zastosowanie wyrazów nacechowanych emocjonalnie, wartościujących)

0-1
0-1

Kompozycja

spójność wypowiedzi

0-1

Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-5


KRYTERIA OCENY ZAWIADOMIENIA

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • określenie miejsca, czasu, tematu oraz organizatora

 • dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np.: poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym)

0-1
0-1

Kompozycja

spójność wypowiedzi

0-1

Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-5


KRYTERIA OCENY WYWIADU

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • nadanie chwytliwego tytułu, zgodnego z zamierzoną formą wypowiedzi

 • wybór istotnych z tekstu wywiadu, np. z reżyserem, pisarzem, artystą

 • sformułowanie pytań bezpośrednio nawiązujących do wypowiedzi np. pisarza

0-1
0-1
0-1

Kompozycja

spójność wypowiedzi, uszeregowanie według ważności, dociekliwość, jasność i precyzja w stosowaniu pytań

0-1

Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-6


KRYTERIA OCENY ZAPROSZENIA

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • wskazanie adresata, nadawcy, określenie miejsca, czasu oraz celu

 • dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np.: poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym, użycie zwrotów grzecznościowych)

0-1
0-1Kompozycja

spójność wypowiedzi,

0-1

Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-5


KRYTERIA OCENY PODANIA

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • wskazanie adresata,

 • uwzględnienie elementów podania (data, adres, podpis)

0-1

0-1Kompozycja

 • spójność wypowiedzi, właściwy układ graficzny

 • dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej
0-1

0-1


Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-6


KRYTERIA OCENY NOTATKI

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • wykorzystanie tekstu,

 • wyselekcjonowanie najważniejszych informacji

0-1

0-1Kompozycja

 • spójność i logika wypowiedzi,

 • zachowanie formy notatki

0-1

0-1


Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-6


KRYTERIA OCENY RECENZJI

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • określenie miejsca, czasu, celu i warunków np. występu

 • podanie informacji dotyczących autora, tytułu oraz uczestników np. spektaklu

 • dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np.: poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym)

0-1

0-1
0-1
Kompozycja

 • spójność wypowiedzi, właściwy układ graficzny
0-1


Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-6


KRYTERIA OCENY OGŁOSZENIA (NP. WYPRAWA ŚLADAMI ODKRYWCÓW)

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • informacje o spotkaniu (organizator, czas, cel, miejsce)

 • informacje o wyprawie (czas, miejsce, ewentualnie koszt, sponsor...)

 • dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np.: poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym-zachęta, ocena)

0-1

0-1
0-1

Kompozycja

 • spójność wypowiedzi, właściwy układ graficzny
0-1


Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-6


KRYTERIA OCENY OGŁOSZENIA PRASOWEGO

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • określenie miejsca, czasu, celu i warunków np. występu

 • podanie informacji dotyczących autora, tytułu oraz uczestników np. spektaklu

 • dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np.: poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym)

0-1

0-1
0-1

Kompozycja

 • spójność wypowiedzi, właściwy układ graficzny
0-1


Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów); dopuszczalny 1 błąd

0-1

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny; dyslektycy 2 ort. i2 int.)

0-1
Razem:

0-6

KRYTERIA OCENY ORACJI

Kryteria oceny

Punktacja

1

TEMAT (0-4 pkt.)
 1. Praca świadczy o zrozumieniu polecenia .

 2. Wypowiedź jest w pełni zgodna z tematem.

 3. W ramach określonej formy temat został wyczerpująco rozwinięty.

 4. Twórcze i oryginalne opracowanie tematu z zachowaniem ars persuadendi.
0-1

0-1

0-1

0-1

KOMPOZYCJA (0-5 pkt.)
 1. Praca spełnia wymogi 5 części kompozycyjnych we właściwych proporcjach, tworząc spójną myślowo i kompozycyjnie zamkniętą wypowiedź

 1. efektowne, obrazowe wprowadzenie w meritum,

 2. przedstawienie wydarzeń związanych z tematem głównym,

 3. prezentacja dowodów poparta celną argumentacją,

 4. przemyślane kontrargumenty,

 5. rekapitulacja- podsumowanie wywodu efektowną puentą.0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

JĘZYK I STYL (0-5 pkt.)
 1. Autor stosuje słownictwo charakteryzujące i oceniające.

 2. Zachowuje czystość języka (poprawność składniowa, fleksyjna, słowotwórcza).

 3. Styl zgodny z formą wypowiedzi, obecność środków poetyckich: apostrofa, anafora, elipsa, inwersja, eksklamacja, metafora, peryfraza.

 4. Podniosłość, ozdobność i klarowność wywodu.

 5. Bogate słownictwo.

0-1

0-1

0-1
0-1

0-1

ZAPIS (0-4 pkt.)
 1. Ortografia jest poprawna. 1. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy).

 2. Estetyka pracy: czytelne pismo, przejrzysty układ graficzny: akapity, marginesy.

0-2

0 bł.- 2pkt.

1 bł.- 1 pkt.

2 bł.- 0 pkt.


0-1

0-1RAZEM

18 pkt.


KRYTERIA OCENY PAMIĘTNIKA

Kryteria oceny

Punktacja

1

TEMAT (0-6 pkt.)
 1. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.

 2. Tekst jest w pełni zgodna z tematem (ewentualne dygresje są uzasadnione).

 3. Temat został rozwinięty (w ramach określonej koncepcji jego ujęcia przez ucznia).

 4. Dobór przykładów jest trafny i celowy.

 5. Praca świadczy o kulturze humanistycznej autora.

 6. Temat został ujęty w sposób twórczy i oryginalny.
0-1

0-1

0-1
0-1

0-1

0-1

KOMPOZYCJA (0-5 pkt.)
 1. Zapis charakterystyczny dla pamiętnika.

 2. Przyjęcie roli świadka, uczestnika.

 3. Narracja w pierwszej osobie.

 4. Funkcjonalność kompozycji.

 5. Tekst jest spójny i logicznie zbudowany.

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

JĘZYK I STYL (0-4pkt.)
 1. Poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo, również w związkach frazeologicznych.

 2. Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zadania i zdań pojedynczych w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych).

 3. Trafnie dobrane środki językowe. 1. Styl jest funkcjonalny.

0-3

(dopuszczalne 3 błędy niezależnie od kategorii)

3bł.-3 pkt.

4bł.- 2 pkt.

5bł.- 1 pkt.

6bł.- 0 pkt.0-1


ZAPIS (0-4pkt.)
 1. Ortografia jest poprawna. 1. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy).

Estetyka pracy: czytelne pismo, przejrzysty układ graficzny: akapity, marginesy

0-2

0 bł.- 2pkt.

1 bł.- 1 pkt.

2 bł.- 0 pkt.


0-1

0-1


19 pkt.


KRYTERIA OCENY LISTU

Kryteria oceny

Punktacja

1

TEMAT (0-7pkt)
 1. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.

 2. Tekst jest w pełni zgodny z tematem (ewentualne dygresje są uzasadnione).

 3. Temat został rozwinięty (w ramach określonej koncepcji jego ujęcia przez ucznia).

 4. Dobór przykładów jest trafny i celowy.

 5. Praca świadczy o kulturze humanistycznej autora.

 6. Temat został ujęty w sposób twórczy i oryginalny.

 7. Obecność formuł grzecznościowych.
0-1

0-1


0-1
0-1

0-1


0-1

0-1


2

KOMPOZYCJA (0-3pkt.)
Tekst ma kompozycję adekwatną do formy wypowiedzi (apostrofa, nagłówek, zwrot grzecznościowy, przemyślane rozczłonkowanie wypowiedzi właściwej, formuła pożegnalna).

0-1

Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).

Przestrzeganie dyscypliny formalnej (nagłówek, miejscowość i data, podpis, nawiązanie kontaktu).

0-1
0-1

3

JĘZYK I STYL (0-4pkt.)
Bogactwo słownictwa. Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych

w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych).0-3

(dopuszczalne 3 błędy niezależnie od kategorii)

3bł.-3 pkt.

4bł.- 2 pkt.

5bł.- 1 pkt.

6bł.- 0 pkt.0-1Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi).

4

ZAPIS (0-4pkt.)
Ortografia jest poprawna.

0-2

0 bł.-2 pkt.

1 bł.-1 pkt.

2 bł.-0 pkt.Estetyka pracy: czytelne pismo, przejrzysty układ graficzny: akapity, marginesy.

0-1

Interpunkcja jest poprawna(dopuszczalne 3 błędy).

0-1

Razem

0-18


Dysleksja-dopuszczalne 0-4 błędy - 2pkt. 5bł.- 0 pkt.
KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI

Kryteria oceny

Punktacja

1

TEMAT (0-7pkt.)
 1. Wypowiedź świadczy o zrozumieniu tematu.

 2. Trafny dobór informacji z uwagi na typ wypowiedzi.

 3. Prezentowanie postaci z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i historycznego.

 4. Nazywanie cech indywidualnych postaci, podkreślanie osobowości.

 5. Przedstawienie osoby w atrakcyjny sposób.

 6. Ocena postaci poparta przekonywującą argumentacją.

0-1


0-1

0-1
0-1

0-1

0-1


Praca jest poprawna pod względem rzeczowym.

0-1

2

KOMPOZYCJA (0-3pkt.)


Tekst ma wypowiedź trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.

0-1

Tekst jest spójny myślowo i kompozycyjnie.

0-1

Budowa pracy spełnia wymogi narzuconej formy wypowiedzi.

0-1

3

JĘZYK I STYL (0-4 pkt.)


Stosowanie słownictwa charakteryzującego i oceniającego.

0-3 (dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)

3 bł.-3 pkt.

4 bł.-2 pkt.

5 bł.-1 pkt.

6 bł.-0 pkt.Wprowadzanie związków frazeologicznych, cytatów, synonimów.

Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zadania i zdań pojedynczych w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych).

Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).

Styl jest funkcjonalny (dostosowany do formy wypowiedzi).

0-1

4

ZAPIS (0-4pkt.)


Ortografia jest poprawna.

0-2

0 bł.-2 pkt.

1 bł.-1 pkt.

2 bł.-0 pkt.Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy).

0-1

Estetyka pracy: czytelne pismo, przejrzysty układ graficzny: akapity, marginesy.

0-1Razem

0-18

Dysleksja-dopuszczalne 0-4 błędy - 2pkt. 5bł.- 0 pkt.
*Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości (mniej niż 22 linijki na formacie A-4).
KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ I SYTUACJI

Kryteria oceny

Punktacja

1

TEMAT (0-8pkt)
 1. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.

 2. Odwołanie się do sytuacji przedstawionej w temacie.

 3. Opis sytuacji

 1. Opisanie działań przy użyciu różnorodnych czasowników.

 2. Opisanie działań przy zachowaniu jedności czasu.

 1. Opis scenerii.

 2. Nazywanie emocji i przeżyć (nazwy emocji i przeżyć adekwatne do opisanej sytuacji).

 3. Opisywanie emocji i przeżyć (użycie różnorodnych środków językowych).
0-1

0-1


0-1

0-1


0-1

0-1


0-1
0-1

2

KOMPOZYCJA (0-3pkt.)
Tekst ma kompozycję adekwatną do formy wypowiedzi.

0-1

Logika i wewnętrzna spójność wypowiedzi.


0-1
0-1

3

JĘZYK I STYL (0-4pkt.)

Bogactwo słownictwa.

Poprawność językowa (fleksyjna, słowotwórcza, leksykalna, frazeologiczna).

Trafnie dobrane środki językowe.

Styl jest funkcjonalny.

0-3 (dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)

3 bł.-3 pkt.

4 bł.-2 pkt.

5 bł.-1 pkt.

6 bł.-0 pkt.

0-1


4

ZAPIS (0-4pkt.)
Ortografia jest poprawna.

0-2

0 bł.-2 pkt.

1 bł.-1 pkt.

2 bł.-0 pkt.Estetyka pracy: czytelne pismo, przejrzysty układ graficzny: akapity, marginesy.

0-1

Interpunkcja jest poprawna(dopuszczalne 3 błędy).

0-1

Razem

0-19Dysleksja-dopuszczalne 0-4 błędy - 2pkt. 5bł.- 0 pkt.
*Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości (mniej niż 22 linijki na formacie A-4).

KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA

Kryteria oceny

Punktacja

1

TEMAT (0-6pkt.)


 1. Wypowiedź świadczy o zrozumieniu tematu.

 2. Tekst jest w pełni zgodny z tematem (ewentualne dygresje są uzasadnione).

 3. Temat został rozwinięty (w ramach określonej koncepcji jego ujęcia przez ucznia).

 4. Dobór przykładów jest trafny i celowy.

 5. Praca świadczy o kulturze humanistycznej autora.

 6. Temat został ujęty w sposób twórczy i oryginalny.

0-1

0-1


0-1

0-1


0-1

0-1


2

FORMA WYPOWIEDZI, KOMPOZYCJA (0-5pkt.)


Tekst ma wypowiedź trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.

0-1

Tekst jest spójny i logicznie zbudowany.

Wprowadzenie opisów lub dialogów.

Obecność narratora.

Przywołanie wydarzeń tworzących fabułę.
JĘZYK I STYL (0-3pkt.)

0-3 (dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)

3 bł.-3 pkt.

4 bł.-2 pkt.

5 bł.-1 pkt.

6 bł.-0 pkt.Poprawne słownictwo, również w związkach frazeologicznych.

Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złożone.

Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).

Styl jest funkcjonalny (dostosowany do formy wypowiedzi).

0-1

4

ZAPIS (0-4pkt.)


Ortografia jest poprawna.

0-2

0 bł.-2 pkt.

1 bł.-1 pkt.

2 bł.-0 pkt.Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy).

0-1

Estetyka pracy: czytelne pismo, przejrzysty układ graficzny: akapity, marginesy.

0-1Razem

0-18

Dysleksja-dopuszczalne 0-4 błędy - 2pkt. 5bł.- 0 pkt.
*Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości (mniej niż 22 linijki na formacie A-4).

KRYTERIA OCENY WPROWADZENIA DO DYSKUSJI (0-7pkt.)

Realizacja tematu 0-3

wskazanie przedmiotu dyskusji

rozwinięcie tematu

dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej


0-1

Kompozycja 0-1

zachowanie spójności i właściwego układu graficznego tekstu.

0-1

Język i styl 0-1

przestrzeganie poprawności językowej: składniowej, fleksyjnej, leksykalnej, frazeologicznej (dopuszcza się jeden błąd)

0-1

Ortografia 0-1

przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszcza się jeden błąd)

0-1

Interpunkcja 0-1

przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszcza się jeden błąd)


0-1


KRYTERIA OCENY REPORTAŻU

Kryteria

Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu

 • Tytuł adekwatny do treści reportażu

 • realizowanie zasady sześciu pytań (kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak?, dlaczego?- z jakim skutkiem


 • dostosowanie konstrukcji wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (informowanie i kształtowanie opinii czytelników)

0-1

0-2


(brak jednego elementu- 1 pkt)

0-1
Kompozycja


 • spójność wypowiedzi, budowa trójdzielna • styl funkcjonalny do formy wypowiedzi

0-1

(brak jednego elementu- 1 pkt)

0-1


Język

poprawność językowa-słownictwo, odmiana wyrazów, budowa zdań pojedynczych i złożonych, stosowanie równoważników zdań (nie powtarzają się te same struktury zdaniowe, nie pojawiają się: kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, stosuje się proste konstrukcje składniowe); dopuszczalne 2 błędy

0-3

Zapis

ortografia i interpunkcja (dopuszczalne 3 błędy ortograficzne i 4 interpunkcyjne; dyslektycy 5 ort. 7 int.)

akapity wynikające z logiki wypowiedzi, estetyczny zapis0-2
0-1
Razem:

0-12


ROZPRAWKA

Kryteria oceny

Punktacja

1

TEMAT (0-7pkt)
Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem.

0-1

Rozwinięcie tematu obejmuje:

 1. podanie trafnego przykładu

 2. trafny dobór informacji

 3. posłużenie się informacjami w funkcji argumentacyjnej

 4. wnioskowanie wynikające z realizacji tematu

 5. podsumowanie rozważań

0-1


0-1

0-1


0-1

0-1


Praca jest poprawna pod względem rzeczowym.

0-1

2

KOMPOZYCJA (0-3pkt.)*
Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.

0-1

Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).

0-1

Tekst jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia).

0-1

3

JĘZYK I STYL (0-4pkt.)*

0-3 (dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)

3 bł.-3 pkt.

4 bł.-2 pkt.

5 bł.-1 pkt.

6 bł.-0 pkt.

0-1


Poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo, również w związkach frazeologicznych.

Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych).

Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).

Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi).

4

ZAPIS (0-4pkt.)*
Ortografia jest poprawna.

0-2

0 bł.-2 pkt.

1 bł.-1 pkt.

2 bł.-0 pkt.Estetyka pracy: czytelne pismo, przejrzysty układ graficzny: akapity, marginesy.

0-1

Interpunkcja jest poprawna(dopuszczalne 3 błędy).

0-1

Razem

0-18


Dysleksja-dopuszczalne 0-4 błędy - 2pkt. 5bł.- 0 pkt.
*Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości (mniej niż 22 linijki na formacie A-4).

Przeliczenie punktów na ocenę

Zgodnie z WSO od 2004/05
Formy wypowiedzi

Zadania rozszerzonej odpowiedzi-wypracowania

Krótkie formy wypowiedzi

18 pkt.- bdb

7 pkt. - bdb

6 pkt. - bdb

5 pkt. - bdb

13-15 pkt.-db

6 pkt. - db

5 pkt. - db

4 pkt. - db

9-12 pkt.-dst

4-5 pkt - dst

4 pkt - dst

3 pkt - dst

7-8 pkt.-dop

3 pkt. - dop

3 pkt. - dop

2 pkt. - dop

0-6 pkt.-ndst

0-2 pkt. - ndst

0-2 pkt. - ndst

0-1 pkt. - ndst


Jeżeli w zadaniu znajdują się wiadomości wykraczające poza podstawy programowe stawiamy ocenę celującą.

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna