Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona14/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

JĘZYK POLSKI:


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Grażyna Kułakowska, Iwona Bryl-Pasek, Anna Wybraniec, Atleta Mańka, Anna Zawadzka

I. CELE EDUKACYJNE 1. Rozwijanie zainteresowania językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.

 2. Przygotowanie do uczestnictwa w komunikacji międzyludzkiej (w roli aktywnego słuchacza, czytelnika wypowiadającego się w mowie i piśmie).

 3. Przygotowanie do świadomego odbioru różnych tekstów literackich, kształcenie postawy krytycznego uczestnika zjawisk kulturalnych.

 4. Pogłębienie i ukierunkowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.

 5. Wdrażanie do właściwego korzystania z tekstów użytkowych.

 6. Motywowanie uczniów do poznawania utworów literackich.

 7. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 8. Wdrażanie do obiektywnego oceniania postaw innych ludzi, przygotowanie do samooceny i umacniania poczucia własnej wartości.

 9. Kształtowanie postaw humanistycznych, motywowanie do poszukiwania w literaturze, kulturze i życiu prawdy, dobra i piękna oraz tworzenia tych wartości.

 10. Pomaganie w odkrywaniu osobistych preferencji percepcyjnych i potencjału umysłowego.

 11. Przygotowanie do działania w zespole i rozwiązywania problemów.

II. KRYTERIA OCEN.
     OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

 • wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury;

 • wykorzystując swoją wiedzę w oryginalny sposób rozwiązuje problemy;

 • korzysta z nowości informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin, korzysta z wielu sposobów pracy;

 • potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia;

 • prezentuje własną interpretację głosową czytanego teksu;

 • wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy;

 • uzasadnia własną interpretację tekstu;

 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;

 • osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych na szczeblu gminnym i rejonowym;

     OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

 • zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją;

 • wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych;

 • swobodnie analizuje przeczytany tekst;

 • dostrzega ukryty sens utworu;

 • z łatwością wyszukuje potrzebne informacje;

 • wskazuje cechy rodzajowe i gatunkowe utworu;

 • dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi;

 • wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych;

 • odczytuje myśl podmiotu lirycznego;

 • podejmuje rolę lidera grupy;

 • posługuje się poznanymi formami wypowiedzi;

 • w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku;

 • formułuje własne opinie i sądy;

 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;

 • potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach;

     OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • w zasadzie opanował materiał programowy;

 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi;

 • wyodrębnia podstawowe elementy utworu poetyckiego;

 • popiera swoją wypowiedź cytatami;

 • pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów;

 • opracowuje temat w sposób wyczerpujący;

 • chętnie zabiera głos na każdy temat;

 • potrafi zredagować pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją;

 • ma bogaty zasób słownictwa;

 • trafnie argumentuje własne zdanie;

 • poprawnie wyjaśnia hasła z encyklopedii i słowników;

 • rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania;

 • płynnie, z poprawną artykulacją oraz dykcją i intonacją recytuje dłuższy utwór poetycki lub fragment prozy;

 • potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, wybrać własny sposób uczenia się;

     OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się języka polskiego;

 • samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne;

 • zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem;

 • porządkuje wydarzenia w układzie chronologicznym;

 • wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze;

 • buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową;

 • próbuje argumentować własny punkt widzenia;

 • potrafi omówić budowę wiersza;

 • uczestniczy w dyskusji;

 • potrafi wypowiedzieć się na dany temat tekstu literackiego;

 • nie zawsze odrabia pracę domową;

 • posiada duże braki w wiadomościach;

 • nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości;

 • współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować;

     OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu;

 • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela;

 • odróżnia poezję od prozy;

 • często nie odrabia prac domowych;

 • rozumie proste zagadnienia wyrażone w sposób jednoznaczny;

 • potrafi słuchać dyskusji;

 • potrafi współpracować w grupie;

 • recytuje fragment prozy lub krótki utwór poetycki;

 • redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na tematy związane ze szkołą, domem, środowiskiem, treścią tekstu;

 • rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny;

   

  OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;

 • jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program;

 • nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela;

 • ciągle nie przygotowuje się do lekcji;

 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu;

 • nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów;

 • nie wykazuje żadnych postępów w nauce;

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ORAZ ZASADY POPRAWY OCENY.

 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
       Oceny bieżące wyrażone stopniem w skali od 6 do 1 będą wystawiane za następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

     Zadania klasowe – na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych, obejmują :

 • prace twórcze uczniów sprawdzające stopień opanowania poznanych form wypowiedzi pisemnych.
  Uczniowie otrzymują kilka tematów do wyboru – piszą na jeden wybrany temat.
  Praca powinna zawierać recenzję tłumaczącą ocenę i podkreślającą zalety pracy oraz informację o elementach, które należy poprawić lub nad którymi jeszcze trzeba popracować.( Załącznik nr 1 – Kryteria oceniania form wypowiedzi)

 • testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów z określonej partii materiału (zawierają pytania otwarte i zamknięte)
  Zadania klasowe są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzane w ciągu 2 tygodni.
  Zadania klasowe przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału np. jednego działu lub po zrealizowaniu materiału w semestrze czy roku.
  Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.
  Zadania klasowe oceniamy według systemu punktowego.
  Uczniowie nieobecni na sprawdzianie piszą go na pierwszej lekcji po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności – w ciągu 2 tygodni.
  Spisywanie (ściąganie) jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
  Uczniowie nieobecni na pracy klasowej piszą ja na pierwszej lekcji po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności – w ciągu 2 tygodni. Prace klasowe sprawdzane są w ciągu 2 tygodni.

 • Uczniowie z obniżonym programem nauczania w zakresie czytania i pisania dostosowują się do wszystkich wymagań w kryteriach oceniania. Nie otrzymują jedynie ocen negatywnych z prac pisemnych (dyktand). Rozwiązują zadania z ćwiczeń przygotowanych dla dyslektyków. Oceny pozytywne wpisywane są do dziennika.

 • Prace literackie inne niż dyktanda oceniane są zgodnie z kryteriami oceniania dotyczącymi zadań rozszerzonej odpowiedzi.

 • W zadaniach klasowych i testach należy przy każdym zadaniu podać maksymalną liczbę punktów do uzyskania.

ZASADY USTALANIA OCEN BIEŻĄCYCH:

Zadania klasowe, testy


% z maksymalnej liczby punktów

Ocena

Skrót

Powyżej 100 %

celujący

6 (cel.)

86 – 100%

bardzo dobry

5 (bdb.)

71 – 85%

dobry

4 (db.)

56 – 70%

dostateczny

3 (dst.)

40 – 55%

dopuszczający

2 (dop.)

mniej niż 40%

niedostateczny

1 (ndst.)

Dyktanda – przeprowadza się po wprowadzeniu i utrwaleniu określonych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych (2-3 dyktanda w semestrze).
Dyktanda sprawdzane będą w ciągu 2 tygodni. Każde dyktando sprawdza stopień opanowania pewnych zasad ortograficznych.
Dyktanda będą oceniane następująco:

  • celujący - bezbłędnie

  • bardzo dobry– 1 błąd drugorzędny

  • dobry – 2 błędy

  • dostateczny – 3 błędy

  • dopuszczający – 4 błędów

  • niedostateczny – 5 i więcej błędów

3 błędy interpunkcyjne równają się 1 błędowi ortograficznemu.

Inaczej błędy ortograficzne będą oceniane w innych pracach.

Uczniowie nieobecni na dyktandzie piszą go na pierwszej lekcji po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności – w ciągu 2 tygodni.

Kartkówki –z trzech ostatnich tematów lekcji lub sprawdzające pracę domową. Trwają 15-20 minut, są nie zapowiadane, sprawdzane w ciągu 1 tygodnia – 5-10 kartkówek w semestrze.

Bardzo dobry 91% - 100%

Dobry 71% – 90%

Dostateczny 51% - 70%

Dopuszczający 35% - 50%

Praca domowa – kontrolowana na bieżąco. Uczeń musi zawsze być przygotowany z trzech ostatnich lekcji lub z większej partii materiału (np. działu) – po wcześniejszym zapowiedzeniu przez nauczyciela.
Brak pracy domowej zaznaczany jest minusem. Uczeń może mieć pięć minusów – za szóstym minusem otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń nie odrobi pracy domowej zadanej na dłuższy czas, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną.
Prace domowe mogą być pisemne, ustne lub mogą polegać na przygotowaniu określonych materiałów potrzebnych na lekcję.
Prace domowe mogą być krótkie i długoterminowe.
Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego – uczeń obowiązkowo prowadzi zeszyt.
W każdym semestrze otrzymuje ocenę za prowadzenie zeszytu (estetyka zeszytu, zawartość zeszytu).
Wypowiedzi ustne – to udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytania nauczyciela.

W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

znajomość zagadnienia; samodzielność wypowiedzi; kultura języka; precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu;
Niedostateczny (1): uczeń


Dopuszczający (2): uczeń

 • Udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania

o niewielkim stopniu trudności.

Dostateczny (3): uczeń

 • Zna i rozumie podstawowe zasady ortograficzne, części mowy i zdania

 • Rozumie czytany tekst

 • Potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania

 • Tylko częściowo wykazuje się samodzielnością.

Dobry (4): uczeń

 • Spełnia wymagania podstawowe

 • Prawidłowo wykorzystuje nabytą wiedzę

 • Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania

 • Prawidłowo formułuje myśli.

Bardzo dobry (5): uczeń

 • Spełnia wymagania podstawowe

 • Prawidłowo interpretuje utwory

 • Samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania

 • Zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach.

 • Rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe.

Uczeń ma prawo raz w ciągu każdego semestru zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, zaistniałe braki ma obowiązek uzupełnić do następnych zajęć.Aktywność na lekcji – uczniowie za aktywność na jednej godzinie lekcyjnej będą otrzymywać plusy.

  • 5 plusów – bardzo dobry

  • 4 plusy – dobry

  • 3 plusy –dostateczny

Praca w zespole – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.
Ocenie podlegają umiejętności:

  • planowanie i organizacja pracy grupowej;

  • efektywne współdziałanie;

  • wywiązywanie się z powierzonych ról;

  • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;

Recytacja – uczniowie przygotowują recytację fragmentów prozy lub utworu poetyckiego (w zależności od wymagań w danej klasie).Co najmniej jedna recytacja w ciągu semestru.
Kryteria oceny recytacji:

Ustalenie kryteriów oceny celującej:  • zgodność z tekstem (cały wiersz),

  • przestrzeganie znaków interpunkcyjnych,

  • właściwa intonacja i modulacja głosem,

  • twórcza interpretacja głosowa i pozawerbalna (mimika),

  • wysoki poziom rozumienia celowości interpretacji głosowej.

Trafne ocenianie interpretacji głosowej koleżanek i kolegów.

Ustalenie kryteriów oceny bardzo dobrej  • zgodność z tekstem (cały wiersz), dopuszczalna jedna pomyłka.

  • przestrzeganie znaków interpunkcyjnych,

  • właściwa intonacja i celowa modulacja głosem,

  • rozumienie tekstu - interpretacja (mimika).

Ocenianie interpretacji głosowej koleżanek i kolegów.
Ustalenie kryteriów oceny dobrej:

  • zgodność z tekstem (cały wiersz), dopuszczalne dwie pomyłki.

  • przestrzeganie znaków interpunkcyjnych,

  • prawidłowa intonacja i dobry poziom modulacji głosem,

  • właściwa interpretacja głosowa i pozawerbalna (mimika).

Próba oceny interpretacji głosowej koleżanek i kolegów.
Ustalenie kryteriów oceny dostatecznej:

  • zgodność z tekstem (dopuszczalne pomyłki),

  • przestrzeganie znaków interpunkcyjnych (dopuszczalne drobne błędy),

  • właściwa intonacja.

Ustalenie kryteriów oceny dopuszczającej:  • zgodność z tekstem (1/2 całego wiersza),

  • przestrzeganie podstaw interpunkcji.

 Prace pisemne twórcze– badają umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych. (Załącznik nr 1 – Kryteria oceniania form wypowiedzi)


W pracy twórczej ocenie podlega:

 • realizacja tematu;

 • kompozycja i znajomość danej formy wypowiedzi;

 • język i styl;

 • zapis;

 1. Zasady poprawy ocen z zadań klasowych i dyktand.

     Jeśli zadanie klasowe (dyktando) zaliczy mniej niż 60% klasy, to obowiązkowo poprawiają go wszyscy uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne i dopuszczające, a pozostali mogą na własną prośbę poprawiać otrzymane oceny.
    Poprawa zadania klasowego (dyktanda) może nastąpić tylko raz w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.
     Jeśli zadanie klasowe (dyktando) zaliczy 60% klasy, to jeśli chcą poprawiają go uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne i dopuszczające oraz inni ( nawet, gdy uzyskali oceny wyższe).

IV. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH.


O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani na bieżąco.


Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny ( mówi co było dobrze ,a co trzeba poprawić).
Oceny z zadań klasowych, dyktand, kartkówek, prac domowych też będą uzasadniane przez nauczyciela.
Każda praca stylistyczna zawierać będzie recenzję przedstawiającą zalety wypracowania i to, na co trzeba zwrócić jeszcze uwagę.
Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach uczniów w czasie spotkań z wychowawcą.
Zadania klasowe i dyktanda uczniowie będą zanosić do domu, aby rodzice je obejrzeli i podpisali.
W przypadku trudności w nauce, częstego nie przygotowywania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem. Nauczyciel wówczas wskaże sposoby pomocy uczniowi w nauce.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna