Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu



Pobieranie 1,63 Mb.
Strona12/35
Data24.10.2017
Rozmiar1,63 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

dla klasy 2 gimnazjum



Dział nauczania

1. Obywatel w demokratycznym państwie
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna:



  • podstawowe pojęcia związane z tematem

  • cechy państwa

  • zasady demokratycznych wyborów

  • wolności, prawa i obowiązki obywatela

Uczeń rozumie:

  • że z państwem połączony jest więzią prawną jako człowiek i jako obywatel

Ocena dostateczna

Uczeń zna:



  • formy państwa

  • organy wymiaru sprawiedliwości

Uczeń potrafi:

  • omówić zasadę trójpodziału władzy

  • wymienić główne cechy różniące ustrój demokratyczny od niedemokratycznego

  • wymienić władze państwowe wybierane przez obywateli

  • wymienić przynajmniej po dwa uprawnienia Sejmu , Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów

Uczeń rozumie:

  • zasadę pluralizmu

  • że w interesie obywateli leży udział w wyborach

  • konieczność wypełniania obowiązków obywatelskich wobec państwa

Ocena dobra:

Uczeń zna:



  • zasady państwa prawnego

  • cechy państwa totalitarnego autorytarnego i demokratycznego

  • główne partie polityczne w Polsce

  • uprawnienia Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów

  • zadania władz samorządowych – wojewódzkich

  • zasady funkcjonowania monarchii i republiki

Uczeń potrafi:

  • ocenić suwerenność Polski dziś i w niedalekiej przeszłości

  • wskazać różnice w powoływanie Prezydenta i Rady Ministrów

  • pokazać na mapie współczesne monarchie i republiki

  • odróżnić prawa od wolności

  • uzasadnić, że konstytucja jest aktem najwyższej rangi

Uczeń rozumie:

  • problem suwerenności państwowej

  • że państwo jako organizator życia społecznego jest instytucją niezbędną dla społeczeństwa i jednostki

  • co znaczy ubezwłasnowolnienie obywatela

  • że istnienie partii jest wymogiem systemu demokratycznego

Ocena bardzo dobra

Uczeń zna:



  • różne typy ustrojów politycznych i ekonomicznych oraz form rządu i podaje przykłady

  • zasady ustroju RP

  • partie polityczne działające w Polsce i różnicuje je na parlamentarne i będące w opozycji

  • funkcje Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rady Ministrów

  • organy kontroli państwowej i ochrony prawa

  • najważniejsze etyczne zasady życia publicznego

Uczeń potrafi:

  • wymienić podstawowe wartości demokratyczne

  • określić znaczenie wartości demokratycznych w życiu jednostki i państwa

  • przedstawić i omówić podział państw ze względu na głowę , strukturę administracyjno - terytorialną i ustrój państwa

  • przedstawić strukturę Sejmu i Senatu

  • określić funkcję jaką pełnią organy kontroli państwowej i ochrony państwa

  • podać przykłady inicjatywy ustawodawczej Prezydenta i przykłady weta

  • dyskutować o problemach politycznych i słuchać opinii innych

Uczeń rozumie:

  • różnicę pomiędzy obywatelstwem a przynależnością narodową

  • rolę partii politycznych tworzących opozycję

  • dlaczego w Polsce została zniesiona kara śmierci

  • że monarchia lub republika może być demokratyczna, autorytarna lub totalitarna

  • sformułowania: „ urząd prezydenta zawiera w sobie godność Rzeczypospolitej”

  • potrzebę kontroli rządu

  • jak ważna jest dla procesu demokratyzacji życia w Polsce właściwie prowadzona dyskusja, polemika, krytyka


2. Człowiek i gospodarka
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna:



  • podstawowe pojęcia związane z tematem

  • rodzaje przedsiębiorstw

  • Uczeń potrafi:

  • wymienić dobra powstałe w procesie produkcji

Uczeń rozumie:

  • konieczność płacenia podatków

Ocena dostateczna

Uczeń zna:



  • rodzaje dóbr powstających w procesie produkcji

  • czynniki decydujące o przebiegu procesu produkcji

  • rodzaje pieniądza funkcjonujące na rynku jako środki płatnicze

Uczeń potrafi:

  • wymienić potrzeby jakie mogą być zaspokajane dzięki dobrom powstałym w procesie produkcji

  • wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wzrost popytu na dany produkt

  • wyjaśnić, jakie czynniki mogą zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia podaż

  • odróżnić pojęcie wymiany barterowej i pieniężnej

Uczeń rozumie:

  • jakie jest znaczenie podziału pracy

  • czym jest rynek

Ocena dobra

Uczeń zna:



  • historię pieniądza

  • okoliczności, w jakich powstały banki

  • rodzaje spółek

  • rodzaje podatków

Uczeń potrafi:

  • wyjaśnić pochodzenie słów: moneta, banknot, depozyt, czek

  • wyjaśnić jak działa giełda pieniężna

  • wytłumaczyć mechanizm powstawania inflacji

  • określić warunki zakładania firm prywatnych

Uczeń rozumie:

  • znaczenie pracy w dla jednostki ludzkiej

  • znaczenie marketingu dla rozwoju rynku konsumenta

  • znaczenie rozwoju gospodarczego i postępu technicznego dla powstawania nowych środków płatniczych

  • różnice między obligacją a akcją

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi:



  • narysować i zinterpretować krzywe popytu o podaży

  • wyznaczyć cenę równowago

  • wyjaśnić , na czym polega mechanizm ustalania cen w gospodarce wolnorynkowej

  • przedstawić wpływ indywidualnych decyzji konsumentów i producentów na kształtowanie się procesu rynkowego

  • obliczyć roczną stopę inflacji na podstawie danych statystycznych

Uczeń rozumie:

  • korzyści wynikające z przyjęcia pieniądza jako środka wymiany

  • skutki inflacji dla całej gospodarki, przedsiębiorstw i konsumentów

  • że giełda jest ważnym elementem gospodarki rynkowej

: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna