Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychu


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIAPobieranie 1.63 Mb.
Strona11/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

WOS:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Bogumiła Pietruch, Iwona Sałamaj, Zbigniew Kieroń

dla klasy 1 gimnazjum


Dział nauczania


 1. Człowiek

Ocena dopuszczająca:


Uczeń zna:

 • fazy rozwoju człowieka

 • własną tożsamość

 • podstawowe potrzeby człowieka

Uczeń rozumie:

 • zmiany zachodzące w człowieku w fazie dojrzewania

 • że osobom starszym należy się szacunek i pomoc

 • że człowiek jest istotą społeczną

Uczeń wie :

 • potrzebie tolerancji wobec ludzi różnych od nas

Ocena dostateczna:


Uczeń zna:

 • podstawowe pojęcia związane z tematem

 • czynniki warunkujące rozwój jednostki ludzkiej

Uczeń potrafi :

 • potrafi opisać zmiany zachodzące w różnych fazach życia człowieka w jego wyglądzie i zachowaniu

 • zróżnicować potrzeby człowieka (biologiczne i fizyczne )

Uczeń rozumie:

 • problemy starości

 • pojęcia tożsamości osobistej i społecznej

Ocena dobra:


Uczeń zna :

 • różne możliwości zaspakajania potrzeb

Uczeń potrafi :

 • opisać cechy człowieka w różnych fazach życia i zilustrować to przykładami

Uczeń rozumie :

 • pojęcie „osobowość”

Ocena bardzo dobra:


Uczeń zna :

 • związki człowieka z przyrodą

 • cechy człowieka odróżniające go od innych istot świata przyrody

Uczeń potrafi :

 • ocenić własne potrzeby oraz możliwości i sposoby ich zaspokajania

 • ustalić hierarchię potrzeb

Uczeń rozumie :

 • świadomość zmian jakie zachodzą w poszczególnych fazach życia człowieka w różnych sferach jego funkcjonowania

 • wartości i podkreśla ich rolę w budowaniu osobowości

 • świadomość istnienia cech i właściwości wspólnych dla ludzi z różnych grup społecznych i cech jednostkowych , indywidualnych

 • czynniki biologiczne i społeczne wyznaczające działanie człowieka, a jednocześnie zakres autonomii człowieka

 • swoje związki z przyrodą

 • potrzeby człowieka jako motywację do działania

 1. Ja wśród innych

Ocena dopuszczająca:


Uczeń zna:

 • podstawowe pojęcia związane z tematem

 • funkcje rodziny

 • prawa i obowiązki członków rodziny

 • podstawowe zasady funkcjonowania szkoły i osoby odpowiedzialne za to, by funkcjonowała prawidłowo

 • podstawowe prawa dziecka wynikające z KONWENCJI PRAW DZIECKA

 • zasady kulturalnego rozwiązywania konfliktów

Uczeń potrafi • wskazać grupy społeczne , do których należy

 • prawidłowo komunikować się podczas lekcji

Uczeń rozumie:

 • świadomość swoich więzi z różnymi grupami społecznymi i ich pozytywny lub negatywny wpływ na jednostkę

Ocena dostateczna:


Uczeń zna:

 • role pełnione przez poszczególnych członków rodziny

 • zreformowaną strukturę szkolnictwa

 • kompetencje dyrektora i rady pedagogicznej

 • zadania samorządu uczniowskiego

 • prawa i obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Szkoły

Uczeń potrafi:

 • sklasyfikować grupy społeczne

 • uzasadnić znaczenie każdego z członków rodziny dla jej szczęśliwego życia jako całość i dla każdego z jej członków jako odrębnej indywidualności

Uczeń rozumie:

 • czym jest grupa społeczna i jakie ma znaczenie dla jednostki

 • potrzebę przestrzegania norm obowiązujących w rodzinie

 • trzy etapy kształcenia w szkolnictwie

 • na czym polega odpowiedzialność za własne decyzje

 • prawa i obowiązki osób związanych ze szkołą

Ocena dobra:


Uczeń zna:

 • cele grupy , do której należy

 • normy życia rodzinnego

 • zadania rodziny w kształtowaniu moralności , odpowiedzialności , uczuć człowieka

 • zna dokumenty: ustawę o rozwoju oświaty i zarządzaniu płac oświatowych, statut szkoły

 • zasady prowadzenia negocjacji

Uczeń potrafi:

 • wykorzystać swoją wiedzę w przedstawianiu scenek sytuacji konfliktowych

Uczeń rozumie:

 • potrzebę przestrzegania norm życia rodzinnego

 • rodzinę jako grupę będącą pierwszym i podstawowym źródłem wartości i uczuć

 • komunikowanie się w stosunkach interpersonalnych

Ocena bardzo dobra:


Uczeń wie:

 • jak aktywność jednostki wpływa na jej pozycję w grupie, a także na kształtowanie stosunków w grupie

 • jakie czynniki wpływają i wyznaczają zróżnicowane więzi w grupie

 • odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie rodziny

Uczeń potrafi:

 • wykazać, że szkoła jest wspólnotą rodziców uczniów i nauczycieli i od ich harmonijnej współpracy zależy rezultat kształcenia i wychowania

 • w praktyce stosować prawa i obowiązki ucznia oraz prawa dziecka

 • brać odpowiedzialność za swoje postępowanie

 • komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz wykazać, że oby dwa sposoby porozumiewania się są równie ważne
 1. Inni wokół mnie

Ocena dopuszczająca:


Uczeń zna:

 • podstawowe pojęcia związane z tematem

 • symbole narodu Polskiego

 • nowy podział administracyjny kraju

 • organizację władz gminy i sposoby ich powoływania

 • zadania gospodarstw domowych

Uczeń potrafi: • stworzyć przykładowy budżet gospodarstwa domowego

Uczeń rozumie:

 • że człowiek należy do różnych grup społecznych, w tym do społeczeństwa

Uczeń wie:

 • gdzie, kiedy, w jaki sposób wykonuje się hymn

Ocena dostateczna:


Uczeń zna:

 • czynniki wpływające na tworzenie się narodu

 • znaczenie symboli narodowych dla powstania i rozwoju państwa

 • melodie i słowa hymnu polskiego

 • podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa i ich rodzaje oraz gospodarstwa domowe

 • sposób powoływania władz samorządowych

Uczeń wie:

 • Polakach poza granicami państwa polskiego

 • postawie tolerancji wobec mniejszości narodowych

Uczeń rozumie:

 • przyczyny emigracji Polaków w przeszłości i dzisiaj

 • pojęcie: patriotyzm

 • problemy związane z tworzeniem gminy

 • rozumie zadania samorządu powiatowego i wojewódzkiego

Ocena dobra:


Uczeń zna:

 • czynniki mające znaczenie dla przetrwania narodu

 • historię tworzenia się polskich symboli narodowych

 • skupiska Polaków poza granicami kraju

 • wcześniejsze sposoby podziału Polski

 • działania podejmowane przez samorząd gminy w zakresie oświaty i kultury

Uczeń potrafi:

 • wskazać przykłady patriotyzmu dawniej i dziś

 • odróżnić państwo wielonarodowe od narodowo jednolitego

 • wskazać na mapie granice własnego województwa, wymienić i wskazać województwa sąsiednie oraz ich stolice

Uczeń rozumie:

 • wiadomości dotyczące społeczeństwa polskiego w okresie przemian

 • struktury samorządu terytorialnego

 • problemy związane z tworzeniem budżetu gminy

Ocena bardzo dobra:


Uczeń zna:

 • struktury mniejszości narodowych w Polsce i ich główne skupiska

 • prawa mniejszości narodowych

 • bogactwa naturalne i przyrodnicze w województwie oraz stan gospodarki

Uczeń potrafi:

 • wskazać w jaki sposób współczesny Polak może wykazać swój patriotyzm – podaje przykłady i uzasadnia swoje zdania

 • wykazać postawy świadczące o więzi ze swoim narodem

 • wskazać znaczenie polskich symboli narodowych dla rozwoju świadomości Polaków

 • poprawnie śpiewać hymn polski

 • wskazać przykłady państw wielonarodowych w Europie i pokazać je na mapie

 • przeprowadzić wywiad z przedstawicielem władz samorządowych (ułożyć pytania, opracować notatkę)

 • załatwić różne sprawy w urzędzie gminy

 • sprawnie analizować tekst z podręcznika oraz redagować wnioski

Uczeń rozumie:

 • różnice w podziale zadań między samorządem powiatowym i wojewódzkim

 • na czym polegają konflikty etniczne i że niszczą one dorobek cywilizacyjny narodu – wyszukuje w różnych źródłach informacji na ten temat
Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna