Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1,63 Mb.
Strona1/35
Data24.10.2017
Rozmiar1,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W WAŁBRZYCHU
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 07 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozdział 2. Wewnętrzny System Oceniania

I. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE


§ 18.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 19.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

 2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie

 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).

 5. ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 31 ust. 5 i § 33 ust. 3;

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 20.

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wymagania te opracowywane są zgodnie z zapisem § 13, ust. 2. Zapisy przedmiotowego systemu oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.§ 21.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w Szkole, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym przez Dyrektora Szkoły.§ 22.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).§ 23.

Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić podając szczegółowe kryteria ujęte w § 31 (wyniki nauczania) lub w § 33 (ocena z zachowania).§ 24.

    1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychologicznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.

    2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych o których mówi przedmiotowy system oceniania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w artykule 71b ust. 3b ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty z zastrzeżeniem ust. 3.

    3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych o których mowa w przedmiotowym systemie oceniania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

    4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych przedmiotów uczniowi, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na możliwość osiągnięć, kompetencji z poszczególnych przedmiotów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publiczne poradni specjalistycznej.

§ 25.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, muzyki i plastyki (sztuki) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.§ 26.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 27.

Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.

Zakończenie zajęć semestru I następuje 31 stycznia. Na tydzień przed zakończeniem semestru odbywa się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna .

§ 28.

Na tydzień przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców - prawnych opiekunów) w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w „Kalendarzu roku szkolnego” i udostępniane na tablicach informacyjnych w szkole.§ 29.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego.§ 30.

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.§ 31.

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w następujący sposób:

 1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

  1. zakres wiadomości i umiejętności,

  2. rozumienie materiału naukowego,

  3. umiejętności stosowania wiedzy,

  4. kultura przekazywania wiadomości.

 2. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

  1. odpytywanie ustne;

  2. zadania klasowe;

  3. prace domowe;

  4. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;

  5. estetyka zeszytu przedmiotowego;

  6. ocena aktywności ucznia podczas zajęć;

  7. działalność pozalekcyjna ucznia.

 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu.

 4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 5. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.

 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania:

  Stopień

  Stopień
  wyrażony słownie


  Ogólne kryteria ustalania stopni

  6

  celujący

  (cel.)


  Zakres i jakość wiadomości:

  Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ  Rozumienie materiału naukowego:

  Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

  Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych  Kultura przekazywania wiadomości:

  Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi  5

  bardzo
  dobry

  (bdb.)


  Zakres i jakość wiadomości:

  Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ  Rozumienie materiału naukowego:

  Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

  Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela  Kultura przekazywania wiadomości:

  Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania  4

  dobry

  (db.)


  Zakres i jakość wiadomości:

  Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi  Rozumienie materiału naukowego:

  Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

  Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela  Kultura przekazywania wiadomości:

  Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany  3

  dostateczny

  (dst.)


  Zakres i jakość wiadomości:

  Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi  Rozumienie materiału naukowego:

  Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

  Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela  Kultura przekazywania wiadomości:

  Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi  2

  dopuszczający

  (dop.)


  Zakres i jakość wiadomości:

  Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione  Rozumienie materiału naukowego:

  Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

  Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela  Kultura przekazywania wiadomości:

  Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu  1

  niedostateczny

  (ndst)


  Zakres i jakość wiadomości:

  Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami  Rozumienie materiału naukowego:

  Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk  Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

  Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy  Kultura przekazywania wiadomości:

  Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim 6. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.

 7. Wśród ocen bieżących dopuszcza się następujące symbole:

 1. bz – brak zeszytu, zadania;

 2. np – nieprzygotowanie (jeden raz w semestrze);

 3. nb – nieobecny;

 4. p lub / - oznaczają poprawę oceny.

  1. Aktywność na zajęciach lub jej brak

 1. pięć plusów (+) ocena - bardzo dobra

 2. pięć minusów (-) ocena - niedostateczna

  1. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, zadań klasowych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

  2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 32.

Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, a ocenę końcoworoczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen bieżących z II semestru.OCENY ZACHOWANIA

§ 33.

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w WSO.

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.§ 34.

Kryteria ocen zachowania:

 1. OGÓLNE ZASADY OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

  1. Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy:

   • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

    • aktywność społeczna,

    • stosunek do obowiązków szkolnych;

   • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

    • kultura osobista

    • dbanie o zdrowie swoje i innych.

  2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 pkt., które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub tracić.

  3. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne.

  4. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania negatywne.

  5. Sposób przyznawania punktów;

   • do ustalenia oceny zachowania służyć będą wyznaczone strony w dzienniku lekcyjnym,

   • ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:

    • samooceny ucznia,

    • opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia,

    • opinii klasy,

    • opinii wszystkich pracowników szkoły.

 2. KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ZACHOWANIE


PUNKTY DODATNIE

I. UDZIAŁ W KONKURSACH:

 1. Pozaszkolne – (50 pkt.) :

I miejsce – (50 pkt.) ; II miejsce – (40 pkt.) ; III miejsce – (30 pkt.);

udział – (20 pkt.); 1. Szkolne – (20 pkt.)

I miejsce – (20 pkt.) ; II miejsce – (15 pkt.) ; III miejsce – (10 pkt.)

udział – (5 pkt.) 1. Sportowe – (10 pkt.)

I miejsce – (10 pk)t. ; II miejsce – (7 pkt.) ; III miejsce – (5 pkt.);

udział – (3 pkt.)II. PRACA NA RZECZ SZKOŁY:

1. Przygotowanie apelu – 20 pkt.

2. Scenografia do apelu, imprezy – 20 pkt.

3. Obsługa sprzętu szkolnego – 10 pkt.

4. Ukwiecenie szkoły – 15 pkt.

5. Pełnienie funkcji w SU - 20 pkt.

6. Inne – 10 pkt.

III. PRACA NA RZECZ KLASY:

1. Gazetka klasowa, dekoracja sali – 20 pkt.

2. Reprezentowanie klasy w konkursach szkolnych – 20 pkt.

3. Dyżur w szatni – 10 pkt.

4. Właściwy dyżur klasowy – 10 pkt.

5. Właściwe pełnienie funkcji w samorządzie klasowym – 20 pkt.

6. Ukwiecenie klasy i dbanie o rośliny – 5 pkt.

7. Inne – 10 pktIV. POMOC W NAUCE KOLEGOM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W PRZYSWOJENIU WIEDZY: (10 pkt.)

V. CZYNNE UCZESTNICTWO W AKCJACH CHARYTATYWNYCH: (20 pkt.)

VI. POMOC W NAPRAWIE ZNISZCZONEGO MIENIA KLASOWEGO I SZKOLNEGO : (20 pkt.)

VII. WYJĄTKOWA KULTURA OSOBISTA: (20 pkt.)

VIII. WŁAŚCIWA REAKCJA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH I TRUDNYCH: (20 pkt.)

IX. PUNKTY ZA UZYSKANĄ ŚREDNIĄ W NAUCE:

 1. powyżej 4,75 - (50 pkt.)

 2. 4,2 – 4,7 - (40 pkt.)

 3. 3,8 – 4,1 - (30 pkt)

 4. 3,2 – 3,7 - (20 pkt.)

 5. poniżej 3,1 - (0 pkt.)

X. POZYSKIWANIE SPONSORÓW NA RZECZ KLASY I SZOŁY: (50 pkt.)

XI. OCENA WYCHOWAWCY KLASY Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI UCZNIA: (20 pkt.)

XII. INNE: – 15 pkt.

PUNKTY UJEMNE

(ZACHOWANIE W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ)

1. Niewłaściwe, niekulturalne zachowanie na lekcjach w szkole i poza nią:
 1. uwaga nauczyciela (słowna lub w dzienniku) : (- 20 pkt.)

 2. brak reakcji pozytywnej na polecenie nauczyciela lub pracownika szkoły: (- 15 pkt.)

 3. aroganckie odezwanie się do nauczyciela, pracownika szkoły, brak szacunku wobec dorosłych: (- 15 pkt.)

 4. ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo: (- 15 pkt.)

 5. bójka, zaczepki słowne i fizyczne: (- 40 pkt.)

 6. korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: (- 20 pkt.)

 7. kradzież: (- 50 pkt.)

 8. okłamywanie rodziców, nauczycieli, kolegów: (- 30 pkt.)

 9. brak stosowania się do regulaminów wycieczek: (- 50 pkt.)

 10. pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je: (- 100 pkt.)

 11. fizycznie lub psychicznie znęca się nad kolegami/koleżankami : (- 100 pkt.)

 12. wchodzi w konflikt z prawem: (- 100 pkt.)

 13. dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólne zasady moralne i społeczne: (-100 pkt.)

 14. samowolnie opuszcza teren szkoły podczas trwania zajęć lub przerw: (-100 pkt.)

2. Niewłaściwe wypełniania obowiązków szkolnych: 1. niewłaściwe pełnienie funkcji samorządowych: (- 20 pkt.)

 2. brak obuwia zmiennego, numerka z szatni: (- 10 pkt.)

 3. opuszczanie lekcji:

  • pojedyncza lekcja: (- 5 pkt.)

  • spóźnienie: (- 5 pkt.)

  • samowolne opuszczenie szkoły w czasie lekcji lub przerwy: (- 20 pkt.)

3. wykreślony

4. Niszczenie sprzętu i mienia szkolnego: (- 30 pkt.)

5. Systematyczny brak niezbędnych pomocy na lekcji (podręcznik, zeszyt,

ćwiczenia, atlas, przybory szkolne, strój gimnastyczny, itp.): (- 10 pkt.)

6. Niewłaściwy strój szkolny (makijaż, ubiór, fryzura): (- 15 pkt.)

7. Niechęć do reprezentowania klasy i szkoły w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, mimo posiadanych predyspozycji: (-20 pkt. )8. Inne: (- 10 pkt.)
Każdy uczeń otrzymuje na „STARCIE 100 pkt., które może zwiększać lub zmniejszać znając punktację, aby otrzymać odpowiednią ocenę.

OCENA WZOROWA - POWYŻEJ 300 PKT.

OCENA bardzo dobra - od 201 ~ do 300 PKT.

OCENA DOBRA - od 100 ~ do 200 PKT.

OCENA POPRAWNA - od „-99” ~ do 99 PKT.

OCENA NIEODPOWIEDNIA - od „-100” ~ do „-299” PKT.

OCENA NAGANNA - PONIŻEJ „-300” PKT.

§ 35.

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania zadań klasowych.

 1. Za zadanie klasowe (klasówkę, zadanie klasowe) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać zadania klasowe uczniów do końca roku szkolnego.

 2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia.

 3. Nauczyciel ma prawo przerwać zadanie klasowe uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu zadania klasowego powinni zostać odpytani z zakresu zadania klasowego w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas zadania klasowego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

 4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego zadania klasowego nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego zadania klasowego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

  1. uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

  2. rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

 5. Szczegółowe zasady przeprowadzania zadań klasowych:

  1. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

  2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania zadania klasowego. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego zadaniem klasowym zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane zadaniem klasowym umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. zadania klasowego.

  3. Poprawa zadań klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę zadania klasowego wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.

  4. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania zadania klasowego wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego zadania klasowego.

  5. Zadania klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy zadania klasowe, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie zadania klasowego wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat zadania klasowego z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 zadań klasowych.

  6. Nauczyciel podczas każdego zadania klasowego podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny.

  7. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się zadania klasowego końcowego (zaliczeniowego).

 1. Nauczyciel poprawiający zadania klasowe ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących:

% z maksymalnej

liczby punktów

Ocena

Skrót

więcej niż 100%

celujący

6 (cel.)

86 – 100%

bardzo dobry

5 (bdb.)

71 – 85%

dobry

4 (db)

56 – 70%

dostateczny

3 (dst.)

40 – 55%

dopuszczający

2 (dop.)

mniej niż 40%

niedostateczny

1 (ndst.)


§ 36.

Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.§ 37.

Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.§ 38.

Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).§ 39.

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.§ 40.

Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za zadania klasowe wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.§ 41.

  1. ocenę klasyfikacyjną można ustalić z co najmniej trzech bieżących ocen wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy i umiejętności.

  2. W przypadkach uzasadnionych a w szczególności gdy uczeń opuścił dużą liczbę godzin lekcyjnych z przyczyn niezależnych od niego, można ustalić ocenę klasyfikacyjną z dwóch ocen bieżących jeżeli rodzic lub opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę.

§ 42.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.§ 43.

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice, opiekunowie prawni do Dyrektora Szkoły. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć do dnia poprzedzającego Radę Klasyfikacyjną, której termin ustala Dyrektor Szkoły.§ 44.

Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.§ 45.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.§ 46.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, zwany egzaminatorem, w obecności innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych).

§ 47.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w poniższych terminach: 1. egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od daty posiedzenia klasyfikacyjnego;

 2. egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§ 48.

 1. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego jest informowany uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie).

 2. W czasie egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą być obecni w charakterze obserwatorów.

 3. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) nie powoduje nieważności lub konieczności przesunięcia egzaminu klasyfikacyjnego.

 4. Powyższe zasady stosuje się do egzaminu poprawkowego.

§ 49.

O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje Dyrektora Szkoły. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje protokół wg wzoru i w miejscu ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i można ją zmienić tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.§ 50.

 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. O przeprowadzenie egzaminu wnioskuje do Dyrektora Szkoły uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie).

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń (lub jego rodzice) dowiadują się w sekretariacie szkoły lub z tablicy ogłoszeń na terenie szkoły najpóźniej w dniu 15 sierpnia danego roku szkolnego.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez przewodniczącego komisji.

 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej lub w miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 51.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 52.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 30, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 35 i 46 ust. 3.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).§ 53.

Uczeń, który ukończył 18 rok życia może być skreślony z listy uczniów, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Podstawa do skreślenia jest naruszenie zasad współżycia społecznego, negatywnego oddziaływania na społeczność uczniowską, łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego i ogólnego a w szczególności przez:  1. nagminne wagary,

  2. lekceważenie nauki, polegające na otrzymywaniu ocen niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i semestralnej nagannej oceny z zachowania, dopuszcza się czynów sprzecznych z prawem (udokumentowane kradzieże, wymuszenia,pobicia, zastraszenia, fałszowanie dokumentów, agresja słowna, wulgaryzmy),

  3. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie środków odurzających,

  4. toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne lub uczeń skazany jest wyrokiem sądu,

  5. zdarzenia budzące zagrożenie życia i bezpieczeństwa pozostałych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

  6. brak współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi,

  7. notoryczne nie podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora, ustaleniom Rady Pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.

§ 54.

Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.§ 55.

Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna