Publiczna szkoła podstawowa nr 2 w żaganiuPobieranie 22,44 Kb.
Data18.01.2018
Rozmiar22,44 Kb.Założenia ogólne programu

Program adresowany jest do uczniów zdiagnozowanych we wczesnym wieku szkolnym to znaczy na etapie edukacji elementarnej, jako rokujących na osiąganie wysokich wyników w nabywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji:
 • Polonistycznej

 • Matematycznej
 • Społeczno-przyrodniczej

Podstawą do zakwalifikowania ucznia jako zdolnego i gotowego do asymilowania wiedzy w poszerzonym zakresie są: • Wstępna diagnoza wychowawcy klasy;

 • Wywiad z rodzicami ucznia;

 • Analiza dostępnej dokumentacji z etapu edukacji elementarnej;

 • Analiza dokumentacji Poradni Psychologiczno Pedagogicznej;

 • Osobisty pozytywny stosunek ucznia do podjęcia dodatkowego wysiłku intelektualnego.


Cele programu

Głównym celem programu jest:
 • Rozwijanie zdolności ucznia

W zależności od jego preferencji, gdy zdiagnozowany uczeń przejawia zdolności matematyczne, to praca z nim skupi się na kierunku ścisłym-matematycznym, w zdiagnozowanych zdolnościach polonistycznych- w kierunku polonistycznym, a zainteresowania z zakresu otaczającego środowiska w kierunku przyrodniczo- społecznym.


Temu celowi towarzyszą cele szczegółowe:


 • Wzmocnienie poczucia wartości ucznia;

 • Wdrażanie do poszerzania i wykorzystywania nabywanej wiedzy w szkole i poza nią;

 • Wszechstronny rozwój ucznia;

 • Promowanie w środowisku szkolnym i lokalnym pożądanych wzorców edukacji wielopoziomowej.


Organizacja pracy z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym zmierzająca do osiągnięcia w/w celów skupia się na:

 • Wczesnej diagnozie ucznia;

 • Opracowaniu planu pracy z wybranym uczniem;

 • Indywidualizacji jego działań podczas klasowych zadań dydaktycznych;

 • Indywidualnej, bądź prowadzonej w małej grupie ( w zależności od liczby uczniów uzdolnionych) systematycznej pracy pozalekcyjnej;

 • Monitorowaniu nabywanej przez ucznia wiedzy i umiejętności w wybranej edukacji;

 • Podwyższaniu poziomu umiejętności i wiedzy ucznia

 • Zgłaszanie jego działu w konkursu na szczeblach szkolnych, międzyszkolnym i szerszym;

 • Po zakończeniu edukacji na etapie wczesnoszkolnym rzetelne przekazanie wiedzy i osiągnięć ucznia wychowawcy i nauczycielom przedmiotu na kolejny etap;

 • W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu opini PPP i na wniosek rodziców i decyzją rady pedagogicznej- skrócenie uczniowi etapu edukacyjnego lub objęcie indywidualnym tokiem nauczania.


Treści kształcenia dla ucznia zdolnegoKlasa pierwsza
Edukacja polonistyczna:

 • Udoskonalenie techniki głośnego czytania;

 • Wdrożenie do cichego czytania ze zrozumieniem;

 • Czytanie książek i czasopism w bibliotece szkolnej;

 • Rozwijanie wypowiedzi na temat samodzielnie czytanych tekstów;

 • Pisane liter, wyrazów i zdań oraz wielozdaniowych wypowiedzi;

 • Opanowywania pamięciowe tekstów;

 • Wygłaszanie tekstów z pamięci;

 • Wzbogacenie słownika ucznia.Edukacja matematyczna:

 • Wyposażenie w umiejętność określania położenia przedmiotów;

 • Rozpoznawanie i określanie kierunków w przestrzeni;

 • Klasyfikowanie i trafne określanie liczebności zbiorów;

 • Doskonalenie obliczeń pamięciowych w zakresie 100 i powyżej;

 • Rozwijanie umiejętności obliczeń z przekroczeniem progu dziesiątkowego;

 • Doskonalenie rozwiązywania złożonych zadań tekstowych;

 • Opanowanie tabliczki mnożenia w dostępnym dla ucznia zakresie większym niż 20;

 • Obliczenia pieniężne w zakresie 100 i powyżej, operacje płatnicze;

 • Wprowadzenie zasad gry w szachy.Edukacja społeczno- przyrodnicza:

 • Orientacja w otoczeniu domu rodzinnego i szkoły;

 • Znajomość zasad poruszania się w ruchu pieszych;

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy;

 • Określanie struktury rodziny;

 • Właściwie i higienicznie planowania zajęć;

 • Dbałość o środowisko.


Klasa druga

Edukacja polonistyczna:

 • Płynne czytanie, słuchanie i opowiadanie tekstów;

 • Prowadzenie rozmów na temat tekstów, audycji, widowisk;

 • Inscenizowania tekstów;

 • Wygłaszanie z pamięci wierszy i prozy;

 • Pisanie opowiadań, opisów;

 • Rozwijanie w zakresie ortografii i gramatyki;

 • Przygotowywanie i udział w klasowych i szkolnych konkursach.Edukacja matematyczna:

 • Doskonalenie i usprawnianie obliczeń pamięciowych w zakresie 1000;

 • Wykonywanie złożonych zadań tekstowych;

 • Opanowanie umiejętności praktycznych: obliczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne, jednostki miary i wagi;

 • Przygotowywanie do matematycznych konkursów klasowych i szkolnych;

 • Opanowanie tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100;

 • Szkolne rozgrywki w szachy.Edukacja społeczno- przyrodnicza:

 • Określanie warunków atmosferycznych w naszym klimacie;

 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w wybranych ekosystemach;

 • Znajomość zasad bezpieczeństwa i upowszechnianie ich;

 • Zajęciach z mapą fizyczną Polski, czytanie jej i posługiwanie się;

 • Określanie pór roku i związków z ruchem Ziemi.Klasa trzecia
Edukacja polonistyczna:

 • Głośne i płynne czytanie nowych tekstów;

 • Rozumienie treści samodzielnie czytanych obszernych tekstów, wyodrębnianie postaci i zdarzeń;

 • Opowiadanie treści samodzielnie opracowanych tekstów;

 • Wygłaszanie z pamięci na forum klasy i szkoły wierszy oraz prozy;

 • Tworzenie i prezentowanie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, prezentowanie ich na łamach szkolnej i pozaszkolnej prasy;

 • Stosowanie zasad ortografii

 • Udział w konkursach polonistycznych w szkole i poza nią;

 • Włączenie do pracy zespołu redakcyjnego gazetkę szkolną;

 • Wyposażenie w wiedzę o Żaganiu w oparciu o źródła historyczne.


Edukacja matematyczna:

 • Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000000 i powyżej;

 • Biegłe operowanie tabliczką mnożenia i dzielenia w zakresie 100;

 • Wprowadzenie potęgowania;

 • Układanie i rozwiązywanie bardzo złożonych zadań tekstowych;

 • Kreślenie figur geometrycznych i obliczanie ich obwodów;

 • Posługiwanie się wyrażeniami dwumianowanymi;

 • Obliczanie praktyczne;

 • Biegłe obliczenia pisemne w zakresie czterech działań;

 • Udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach matematycznych;

 • Międzyszkolne rozgrywki w szachy;

 • Udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.


Edukacja społeczno- przyrodnicza:

 • Znajomość zasad ruchu pieszych i rowerzystów;

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą, planem;

 • Znajomość historii i położenia Żagania, ważne miejsca, pomniki przyrody, warunki turystyczne i ekonomiczne;

 • Określanie warunków życia roślin i zwierząt w poszczególnych ekosystemach występujących w Polsce;

 • Wyposażenie w wiedzę o ekologii.


Efekty realizacji programu
Uczeń i jego rozwój poddawany jest okresowej ocenie osiągnięć w formie oceny opisowej i sprawozdania radzie pedagogicznej szkoły:

 • Ocena opisowa semestralna i roczna na każdym poziome edukacji wczesnoszkolnej;

 • Sprawozdanie z pracy z uczniem w w/w terminach


Efektem pracy z uczniem zdolnym na etapie edukacji wczesnoszkolnej powinno być:

 • Wyposażenie ucznia w jak największy zasób wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny;

 • Zmotywowanie do pracy innych uczniów w szkole- działanie wzorowym przykładem;

 • Nagradzanie samego ucznia zdolnego przez eksponowanie jego osiągnięć na forum szkoły i środowiska lokalnego( szkolna strona internetowa, prasa lokalna, telewizja lokalna);

 • Wykształcenie wartościowej dla społeczeństwa jednostki jako potencjalnego materiału do rozwoju na kolejnych szczeblach edukacyjnych;

 • Śledzenie postępów ucznia i stawianie za przykład młodszym uczniom w placówce;

 • Podniesienie prestiżu PSP 2 w Żaganiu
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna