Puławy (miasto) [0614011] Szk. Podst. Nr4 w Puławach 2008-11-12 ÷ 2008-11-17 doraźna wystąpienie pokontrolnePobieranie 11,86 Kb.
Data03.03.2018
Rozmiar11,86 Kb.

Lublin, 13 stycznia 2009 r.
RIO - II - 603/36/2008

Pani MałgorzataCeglarska


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

w Puławach

ul. Zabłockiego 8

24 – 100 Puławy


Szanowna Pani Dyrektor,


W dniach od 12 do 17 listopada 2008 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Paweł Rybczyński i Tatiana Łabęcka-Jaroszuk – przeprowadzili doraźną kontrolę gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Puławach w zakresie wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem stołówki szkolnej. Protokół kontroli podpisano 17 listopada 2008 r.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).


1. Nieokreślenie w zakładowym planie kont zasad klasyfikacji zdarzeń na kontach księgi głównej, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Uzupełnić w zakładowym planie kont jednostki przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń na kontach księgi głównej, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Obowiązek ten spoczywa na kierowniku jednostki, zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 tej ustawy – str. 2 protokołu.


2. Przypadki wystawienia pracownikowi czeku na podstawie wniosków o zaliczkę niezawierających danych wymaganych ustaleniami wewnętrznymi.

Czeki gotówkowe wystawiać je na podstawie kompletnie sporządzonych wniosków o zaliczkę, zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego, zgodnie z postanowieniami „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych”, stanowiącej załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1/2007 z 3 września 2007 r. – str. 4 protokołu.


3. Dokonywanie zapisów w raportach kasowych nieodzwierciedlających rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych, w wyniku ujmowania w nich operacji wpłaty gotówki za obiady oraz jej odprowadzenia na rachunek bankowy, mimo że gotówka ta faktycznie została wpłacona bezpośrednio na rachunek bankowy jednostki.

W księgach rachunkowych dokonywać zapisów odzwierciedlających stan rzeczywisty, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości – str. 6 protokołu.


4. Niezamieszczanie na dowodach źródłowych adnotacji o ich zakwalifikowaniu do ujęcia w księgach rachunkowych.

Na dowodach księgowych zamieszczać pełną adnotację o zakwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania, stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości – str. 6 protokołu.

Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.


Marek Poniatowski


Do wiadomości:

Prezydent Miasta Puławy
: kontrole -> doc
doc -> Bełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Biała Podlaska (miasto) [0661000] zszz nr 1 w Białej Podlaskiej 2007-10-10 ÷ 2007-11-08 problemowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> Chełm (miasto) [0662000] Urząd 2007-07-30 ÷ 2007-08-02 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Kraśnik (miasto) [0607011] Urząd 2006-11-22 ÷ 2006-11-23 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Trzebieszów (gmina) [0611092] Urząd 2007-12-07 ÷ 2007-12-20 doraźna pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Modliborzyce (gmina) [0605062] Urząd 2007-01-08 ÷ 2007-03-12 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> W Lublinie Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Stężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna