Pu/138/2018 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społecznePobieranie 1,52 Mb.
Strona1/11
Data20.05.2018
Rozmiar1,52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

PU/138/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)

O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

Kod CPV: 80510000-2; 80533100-0; 80533200-1

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

SKARB PAŃSTWA - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Numer telefonu: 48 261 883 782

Numer faksu: 48 261 883 868

Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

Adres strony internetowej: www.26wog.wp.mil.pl

NIP: 536-190-2991, REGON 14297040

Wykonawcy pobierający Ogłoszenie o zamówieniu z wyżej podanej strony internetowej są związani wszelkimi wyjaśnieniami i zmianami do treści Ogłoszenia zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.


Godziny urzędowania:

od poniedziałku do czwartku od 700 – 1530, w piątek od 700 – 1300.
Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego w Zegrzu:

poniedziałek – od godz. 1400 do godz. 2000

wtorek, piątek – od godz. 0900 do godz. 1500

środa, czwartek – od godz. 1200 do godz. 1800II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 35 części t. j.:

Część nr I - Szkolenia informatyczne autoryzowane przez Microsoft

Część nr II - Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Cisco

Część nr III- Szkolenie autoryzowane „Implementing Cisco IP Telephony & Video”

Część nr IV- Szkolenie autoryzowane „Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC)”

Część nr V- Szkolenie autoryzowane „Implementing Cisco IOS Network Security v 3.0 (IINS)”

Część nr VI- Szkolenia autoryzowane w zakresie obsługi i wykorzystania systemu informacji GIS

Część nr VII- Szkolenie specjalistyczne ENVI SAR Scape

Część nr VIII- Szkolenia specjalistyczne „Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA)”

Część nr IX- Zaawansowane szkolenie z oprogramowania Erdas Imagine

Część nr X- Autoryzowane szkolenia informatyczne z zakresu Vmaware

Część nr XI - Autoryzowane szkolenia z zakresu RED HAT

Część nr XII - Szkolenia autoryzowane Oracle

Część nr XIII - Szkolenia autoryzowane przez Mile2

Część nr XIV Autoryzowane szkolenie Palo Alto

Część nr XV – Szkolenie specjalistyczne McAfee Endpoint Security

Część nr XVI- Szkolenie autoryzowane CompTIA

Część nr XVII- Szkolenia specjalistyczne Techniki SketchUP PRO

Część nr XVIII- Szkolenie z techniki hackingu i cyberprzestępczości

Część nr XIX - Szkolenia informatyczne w zakresie bezpieczeństwa IT

Część nr XX- Szkolenia specjalistyczne z elementów zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej

Część nr XXI - Kurs administratora sieci komputerowych

Część nr XXII- Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji

Część nr XXIII- Szkolenie specjalistyczne Agile PM Foundation

Część nr XXIV- Akredytowane szkolenie Prince2 ®Foundation

Część nr XXV- Akredytowane szkolenia ITIL

Część nr XXVI - Szkolenie specjalistyczne Togafᵀᴹ 9.1 for Practitioners (level 1)

Część nr XXVII - Szkolenie specjalistyczne „Programowanie w języku BASH”

Część nr XXVIII - Szkolenie z podstaw, administracji i analizy danych w Splunk

Część nr XXIX - Szkolenie specjalistyczne Linux Basics and Installation

Część nr XXX - Szkolenie specjalistyczne „Administracja systemami Linux Debian 8

Część nr XXXI - Szkolenie specjalistyczne "Professional Testing with pytest and tox"

Część nr XXXII- Kurs programowania PHP

Część nr XXXIII- Szkolenia w zakresie technologii światłowodowych

Część nr XXXIV - Szkolenia z MS Office

Część nr XXXV - Kursy z zakresu grafiki komputerowej


 1. W formularzu cenowym w rubryce „Proponowane terminy szkolenia” należy wpisać proponowane przez Wykonawcę daty przeprowadzenia poszczególnych szkoleń (należy podać: dzień od-do, miesiąc i rok np. 09-13.07.2018).
 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram szkoleń uwzględniając zestawienie kursantów oraz szkoleń, w których poszczególne osoby wezmą udział. Co najmniej na 14 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca musi uzyskać akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 i Formularze cenowe stanowiące załączniki od numeru 2.1 do numeru 2.35 do Ogłoszenia.

 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części przy czym tylko jedną ofertę w danej część zamówienia. Oferty składane w zakresie poszczególnych części muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające całości zakresu przedmiotu zamówienia w danej części zostaną odrzucone. Każda część zamówienia będzie rozpatrywana odrębnie.

 4. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w Ogłoszeniu sposób wykonania zamówienia.

 5. W ramach realizacji szkoleń Wykonawca zapewni:

 • sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych,

 • oddzielne stanowiska dla każdego uczestnika z zainstalowanym środowiskiem szkoleniowym, pozwalającym na przećwiczenie praktyczne zagadnień poruszanych na szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe w języku polskim (dopuszcza się wykorzystanie materiałów szkoleniowych opracowanych w języku angielskim) odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w wersji elektronicznej i/lub postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik itp.), które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność,

 • warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • catering - obejmował będzie jeden obiad dla każdego uczestnika oraz przerwy na kawę (w trakcie przerwy zostaną podane np. - kawa, herbata, drobne ciastka lub inne wyroby cukiernicze) - w czasie każdego dnia szkolenia,

 • wydanie osobom przeszkolonym w ostatnim dniu szkolenia certyfikaty/ zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego z uczestników,

 • egzamin, jeżeli jest przewidywany.

 • Szkolenia będą przeprowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 (nie więcej niż 8 godz. dziennie).

 1. Szkolenia informatyczne mają charakter usług kształcenia zawodowego pracowników naszej organizacji i są finansowane w całości ze środków publicznych . Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.29 lic.c) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016, poz.710 z późn.zm.).III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.


    1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 26.10.2018 roku.
    1. Miejsce realizacji zamówienia:
 • wszystkie części (z wyłączeniem części nr VIII) - Warszawa

 • część VIII - Warszawa lub Kraków.IV. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW.

       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają: • certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft i są prowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions lub posiadający status Microsoft Certified Partner –Gold Learning Competency - dotyczy szkoleń oznaczonych symbolem MS – dotyczy części I zamówienia,

 • aktualny certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta Cisco Systems i są przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego partnera szkoleniowego na poziomie minimum Cisco Learning Partner – dotyczy części II-V zamówienia,

 • certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania firmę ESRI Inc dotyczy części VI i VII zamówienia,

 • autoryzację VMware na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części X zamówienia,

 • autoryzację RED HAT na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części XI zamówienia

 • autoryzację Oracle na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części XII zamówienia,

 • autoryzację Mile2 na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części XIII zamówienia,

 • autoryzację Palo Alto na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części XIV zamówienia,

 • autoryzację McAfee na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części XV zamówienia,

 • autoryzację CompTIA na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części XVI zamówienia,

 • status akredytowanego ośrodka(organizacji) szkoleniowego uprawniającego do przeprowadzenia szkoleń z zakresu Agile PM® dotyczy części XXIII zamówienia,

 • status akredytowanego ośrodka(organizacji) szkoleniowego uprawnionego do przeprowadzenia szkoleń z zakresu Prince2 ® - dotyczy części XXIV zamówienia

 • status akredytowanego ośrodka szkoleniowego uprawnionego do przeprowadzenia usług szkoleniowych ITIL na poziomie co najmniej Foundation – dotyczy części XXV zamówienia.   1. posiadają wiedzę i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem usług,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

- co najmniej dwóch usług obejmujących swoim zakresem świadczenie usług


w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych:
Część nr I - Szkolenia informatyczne autoryzowane przez Microsoft o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr II - Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez Cisco o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr III– Szkolenie autoryzowane „Implementing Cisco IP Telephony & Video” o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr IV- Szkolenie autoryzowane „Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC)” o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr V- Szkolenie autoryzowane „Implementing Cisco IOS Network Security v 3.0 (IINS)” o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr VI- Szkolenia autoryzowane w zakresie obsługi i wykorzystania systemu informacji GIS o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr VII- Szkolenia specjalistyczne ENVI SAR Scape o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr VIII- Szkolenia specjalistyczne „Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA)” o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr IX- Zaawansowane szkolenie z oprogramowania Erdas Imagine o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr X- Autoryzowane szkolenia informatyczne z zakresu Vmaware o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XI - Autoryzowane szkolenia z zakresu RED HAT o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XII - Szkolenia autoryzowane Oracle o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XIII - Szkolenia autoryzowane przez Mile2 o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XIV Autoryzowane szkolenie Palo Alto o wartości nie mniejszej niż 12 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XV – Szkolenie specjalistyczne McAfee Endpoint Security o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XVI- Szkolenie autoryzowane CompTIA o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XVII- Szkolenia specjalistyczne Techniki SketchUP PRO o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XVIII- Szkolenie z techniki hackingu i cyberprzestępczości o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XIX - Szkolenia informatyczne w zakresie bezpieczeństwa IT o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XX- Szkolenia specjalistyczne z elementów zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXI - Kurs administratora sieci komputerowych o wartości nie mniejszej niż 700,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXII- Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXIII- Szkolenie specjalistyczne Agile PM Foundation o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXIV- Akredytowane szkolenie Prince2 ®Foundation o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXV- Akredytowane szkolenia ITIL o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXVI - Szkolenie specjalistyczne Togafᵀᴹ 9.1 for Practitioners (level 1) o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXVII - Szkolenie specjalistyczne „Programowanie w języku BASH” o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXVIII - Szkolenie z podstaw, administracji i analizy danych w Splunk o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXIX - Szkolenie specjalistyczne Linux Basics and Installation o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXX - Szkolenie specjalistyczne „ Administracja systemami Linux Debian 8” o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXXI - Szkolenie specjalistyczne "Professional Testing with pytest and tox" o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXXII - Kurs programowania PHP o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXXIII- Szkolenia w zakresie technologii światłowodowych o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr XXXIV - Szkolenia z MS Office o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością.

Część nr XXXV - Kursy z zakresu grafiki komputerowej o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część, wartość usług musi być nie mniejsza niż suma części, dla których składane są oferty- wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Do wykazu wykonanych i/lub wykonywanych usług Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są:

 • zaświadczenie/referencje o wykonanej usłudze wystawione przez podmiot na rzecz którego usługa była wykonana,

 • zaświadczenie/referencje o wykonywanej usłudze wystawione (nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) przez podmiot na rzecz którego usługa jest wykonywana,

 • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w zakresie została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.


   1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

   1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienieWykonawca zobowiązany jest wykazać.
   1. znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienieWykonawca zobowiązany jest wykazać.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w niniejszym Rozdziale mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców lub wybranego bądź wybranych Wykonawców występujących wspólnie.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna