Ps-i. 431. 27. 2014. 11 Pani Małgorzata Sakowicz-Suwary ul. Lotnicza 10Pobieranie 43.28 Kb.
Data01.02.2018
Rozmiar43.28 Kb.

PS-I.431.27.2014.11


Pani

Małgorzata Sakowicz-Suwary

ul. Lotnicza 10

64-920 Piła
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz
§ 7 Umowy Nr 17/2013, zawartej 30 października 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Małgorzatą Sakowicz-Suwary, prowadzącą działalność pod nazwą: ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK Małgorzata Sakowicz-Suwary, z siedzibą pod adresem: 64-920 Piła, ul. O.M. Kolbe 1a/2, w dniach od 14 lipca do 18 lipca 2014 r. została przeprowadzona w działalności gospodarczej pod nazwą ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK Małgorzata Sakowicz-Suwary w Pile kontrola w zakresie wykorzystania  i rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2013.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.378.2014.1 z dnia 23 czerwca 2014 r., kontroler – Agnieszka Cudniewicz starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.27.2014.11 z dnia 23 czerwca 2014 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązywania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r., prawidłowości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, prawidłowości rozliczenia się z przyznanych środków, a także zbadanie rzetelności sprawozdań końcowych z realizacji zadania.Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, funkcjonowanie podmiotu kontrolowanego w zakresie zapewnienia funkcjonowania żłobka Guga Studio – Piła, ul. Lotnicza 10, pomimo stwierdzonych sześciu nieprawidłowości.
W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez Przemysława Pacię –Wicewojewodę Wielkopolskiego a Małgorzatą Sakowicz-Suwary prowadzącą działalność pod nazwą: ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK Małgorzata Sakowicz-Suwary z siedzibą pod adresem: 64-920 Piła, ul. O.M. Kolbe 1a/2, 64-920 Piła, dnia 30 października 2013 r. została zawarta Umowa nr 17/2013 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w 2013 r. W wyniku zawartej umowy, zostały przekazane podmiotowi środki finansowe w formie dotacji celowej.

Ustalono, że podmiot w 2013 roku otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: 85305 Żłobki § 2830 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości: 29.082,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2013 r. pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania żłobka Guga Studio – Piła, ul. Lotnicza 10”.

W 2013 r. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r. Żłobek Guga Studio – Piła, ul. Lotnicza 10, zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz rachunkiem bankowym dla środków z dotacji w ramach programu „Maluch” wydatkował środki z rezerwy celowej w dziale 853 rozdział 85305 w kwocie 29.082,00 zł. Kontrola wykazała, iż podmiot mógł ponieść wydatki z dotacji jedynie w wysokości 5.764,00 zł, co potwierdzają refundowane odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do żłobka za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. W związku z powyższym, faktycznie poniesione wydatki w ramach środków z dotacji budżetu państwa znacznie przekroczyły 80% całkowitego, rzeczywistego kosztu realizacji zadania tj. 7.205,00 zł. Stwierdzono, iż podmiot nie dokonał zwrotu niewykorzystanych środków. Ponadto stwierdzono, iż podmiot wydatkował środki z dotacji w nadmiernej wysokości tj. wydatkował 29.082,00 zł a winno być 5.764,00 zł - kwota do zwrotu ( 29.082,00 – 5.764,00 = 23.318,00 zł ). W związku z tym, naruszono § 2 ust. 1 Umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.), co stanowi naruszenie art. 9 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), który stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji oraz niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.


Ocenę pozytywną uzasadnia:

 • brak zastrzeżeń do wywiązywania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy Nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r. w zakresie „Zapewnienia funkcjonowania żłobka Guga Studio – Piła, ul. Lotnicza 10” w odniesieniu do powstałych i funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r.;

 • wydatkowanie środków z dotacji w dziale 853, rozdział 85305 § 2830 zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r.

 • terminowe złożenie sprawozdania z realizacji zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania żłobka Guga Studio – Piła, ul. Lotnicza 10”;

 • prowadzenie przez podmiot rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie dla środków z Programu „Maluch” zgodnie z § 1 pkt 4 Umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Wydatkowanie środków z dotacji przez Niepubliczny Żłobek Guga Studio Piła, ul. Lotnicza 10 w Pile, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r. w nadmiernej wysokości.

 2. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

 3. Wydatkowanie środków z budżetu państwa na realizację zadania niezgodnie z proporcją określoną w § 1 ust. 1 Umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r.

 4. Żłobek Guga Studio – Piła, ul. Lotnicza 10, nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie otrzymania i wydatkowania środków z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania w dziale 853 rozdział 85305, co było niezgodne z § 1 ust. 5 Umowy Nr 17/2013 zawartej dnia 30 października 2013 r., pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Małgorzatą Sakowicz-Suwary prowadzącą działalność pod nazwą: ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK Małgorzata Sakowicz-Suwary, z siedzibą pod adresem: 64-920 Piła, ul. O.M. Kolbe 1a/2, a także niezgodne z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 5. Dokumenty potwierdzające wydatek poniesiony z dotacji, nie zostały opisane i zaewidencjonowane zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości w zakresie dotacji otrzymywanych na realizację zadań zleconych.

 6. Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w konkursie „MALUCH 2013-edycja 2”, zostało sporządzone nierzetelnie i nie odzwierciedla faktycznego stanu rzeczywistego w zakresie realizacji zadania.

Ad. 1 i 2

Wydatkowanie środków z dotacji przez Niepubliczny Żłobek Guga Studio Piła, ul. Lotnicza 10 w Pile, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r. w nadmiernej wysokości.

Analiza sprawozdania z realizacji zadania w ramach programu „MALUCH 2013 – edycja 2” oraz odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka, jak również list obecności dzieci za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. wykazała, iż podmiot w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2013 r. obniżał odpłatności rodziców o kwotę dotacji na jedno miejsce w wysokości 262,00 zł.

Na podstawie dokumentów źródłowych ustalono, iż dofinansowanie odpłatności rodziców za okres objęty Umową nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r. przedstawiało się następująco: miesiąc październik 2013 r.- 5 dzieci – 1.310,00 zł., miesiąc listopad – 8 dzieci -2.096,00 zł, miesiąc grudzień 9 dzieci – 2.358,00 zł. Łączna kwota dofinansowania za okres objęty umową wyniosła 5.764,00 zł. W związku z tym, podmiot mógł wydatkować kwotę z dotacji budżetu państwa jedynie w kwocie 5.764,00 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r., podmiot winien obniżyć miesięczne opłaty rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki nad dziećmi, za okres otrzymywania dotacji, o kwotę równą otrzymanej kwocie dotacji na 1 miejsce opieki.

Kontrola faktycznie poniesionych wydatków zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadania „Maluch 2013- edycja 2” w części II Sprawozdanie finansowe, pkt B. Zestawienie faktur i pkt C. Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji na realizowane zadanie wykazała, iż podmiot wydatkował środki z dotacji w kwocie 29.082,00 zł. Potwierdzeniem poniesionych wydatków z dotacji w ramach programu „Maluch” są obroty na rachunku bankowym nr 73 2490 0005 0000 4600 8152 4702 utworzonym wyłącznie dla środków z dotacji oraz operacja na rachunku bankowym nr 06 1500 1041 1010 4011 1847 0000 z dnia 2 grudnia 2013 r. dotycząca zapłaty wynagrodzenia koordynatora zadania.

Na podstawie materiałów źródłowych objętych kontrolą stwierdzono, iż podmiot winien wydatkować w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 29.082,00 zł, jedynie kwotę 5.764,00 zł, dlatego też kwota do zwrotu to 23.318,00 zł.

Stwierdzono, iż podmiot nie dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji za rok 2013.
W związku z powyższym, wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Małgorzata Przymuszała odpowiedzialna za napisanie i rozliczenie wniosku w ramach programu „Maluch 2013 –edycja 2” cyt. „(…) W związku z błędnie zrozumianym punktem regulaminu przez koordynatora dotyczącym wykorzystania dotacji. Podmiot nie podjął działania zmierzającego do zwrotu części niewykorzystanej dotacji”.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną jest naruszenie warunków umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w związku z naruszeniem art. 169 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o finansach publicznych, co w konsekwencji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z art. 9 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), który stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.


Ad. 3

Wydatkowanie środków z budżetu państwa na realizację zadania niezgodnie z proporcją określoną w § 1 ust. 1 Umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r.

Kontrola stanu faktycznego poniesionych wydatków w ramach programu „Maluch 2013 –edycja 2” wykazała, iż podmiot poniósł wydatki w nadmiernej wysokości tj. 29.082,00 zł (wg. sprawozdania). Ustalono, że faktyczne wydatki winny wynosić 5.764,00 zł. Faktyczne ostateczne rozliczenie powyższego zadania winno przedstawiać się następująco:


 1. całkowity, rzeczywisty koszt realizacji zadania: 7.205,00 zł – 100%;

 2. środki własne podmiotu: 1.441,00 zł – 20%;

 3. dotacja z budżetu państwa: 5.764,00 zł – 80%.

Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Małgorzata Przymuszała odpowiedzialna za napisanie i rozliczenie wniosku w ramach programu „Maluch 2013 –edycja 2” stwierdzając, iż wydatkowano większą kwotę dotacji ze względu na błędnie zrozumiany regulamin programu Maluch 2013 edycja 2”.

Na skutek wydatkowania środków w nadmiernej wysokości, udział procentowy dotacji z budżetu państwa znacznie przekroczył 80% w całkowitych kosztach realizacji zadania.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, w związku z naruszeniem art.169 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), który stanowi, iż dotacje udzielone z budżetu państwa pobrane w nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została pobrana w nadmiernej wysokości.
Ad. 4

Niepubliczny Żłobek Guga Studio – Piła, ul. Lotnicza 10, nie prowadził wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie otrzymania i wydatkowania środków z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania w dziale 853 rozdział 85305, co było niezgodne z § 1 ust. 5 Umowy Nr 17/2013 zawartej dnia 30 października 2013 r., pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Małgorzatą Sakowicz-Suwary prowadzącą działalność pod nazwą: ECCE HOMO – OTO CZŁOWIEK Małgorzata Sakowicz-Suwary, z siedzibą pod adresem: 64-920 Piła, ul. O.M. Kolbe 1a/2, a także art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dnia 17 lipca 2014 r. wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Małgorzata Sakowicz-Suwary – właściciel Żłobka cyt. „(…) Oświadczam, że nie doczytałam zapisu umowy nr 17/2013 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 30.10.2013 r. dotyczącej konieczności prowadzenia takiej ewidencji”.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną jest naruszenie § 1 ust. 5 Umowy Nr 17/2013 zawartej dnia 30 października 2013 roku, pomiędzy Małgorzatą Sakowicz-Suwary a Wojewodą Wielkopolskim oraz art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.


Ad. 5

Dokumenty potwierdzające wydatek poniesiony z dotacji, nie zostały opisane i zaewidencjonowane zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości w zakresie dotacji otrzymywanych na realizację zadań zleconych.

W wyniku kontroli dokumentacji źródłowej stwierdzono, iż żaden z dokumentów potwierdzających wydatek w ramach programu „Maluch-2013-edycja 2”, wyszczególnionych w sprawozdaniu z realizacji zadania w części B. Zestawienie faktur, nie został opisany w sposób umożliwiający ustalenie, iż jest to wydatek finansowany z dotacji wojewody oraz w jakiej wysokości pokryto wydatek z dotacji a w jakiej ze środków własnych podmiotu.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, gdyż takie postępowanie, uniemożliwia ustalenie z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.


Ad. 6

Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanego w konkursie „MALUCH 2013-edycja 2”, zostało sporządzone nierzetelnie i nie odzwierciedla faktycznego stanu rzeczywistego w zakresie realizacji zadania.

W związku z nieprawidłową interpretacją regulaminu Programu „Maluch 2013 –edycja 2” przez Małgorzatę Przymuszała –osobę odpowiedzialną za napisanie i rozliczenie wniosku w ramach programu „Maluch 2013 – edycja 2”, sprawozdanie z realizacji zadania zupełnie nie odzwierciedla stanu rzeczywistego.

Powyższe stanowi nieprawidłowość w związku z naruszeniem § 3 ust. 1 i 2 Umowy nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz na wymienionych poniżej załącznikach:


 1. Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2013-edycja 2 (Umowa Nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r.) – Załącznik nr 1

 2. Zestawienie skontrolowanych odpłatności rodziców poniesionych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r. w związku z realizacją zadania, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w 2013 r. – dział 853, rozdział 85 305 – Załącznik nr 2, który pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

 3. Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Małgorzatę Sakowicz-Suwary prowadzącą działalność pod nazwą: ECCE HOMO-OTO CZŁOWIEK Małgorzata Sakowicz-Suwary z siedzibą pod adresem: 64-920 Piła, ul. O.M. Kolbe 1a/2, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r. w związku z realizacją zadania, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”- edycja 2 w 2013 r. – dział 853, rozdział 85 305 – Załącznik nr 3, który pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

Ww. dokumentacja została podpisana przez właściciela jednostki kontrolowanej oraz koordynatora zadania odpowiedzialnego za rozliczenie dotacji.


Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

 1. Dokonanie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości w kwocie 23.318,00 zł wraz z odsetkami zgodnie z § 5 i § 6 Umowy Nr 17/2013 z dnia 30 października 2013 r. Zwrotu powyższej kwoty wraz z odsetkami należy dokonać na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o numerze 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000.

 2. Dokonywanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 3. Rzetelne i szczegółowe zapoznawanie się z postanowieniami umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim oraz obowiązującymi przepisami wynikającymi z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

 4. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie otrzymania i wydatkowania środków z dotacji celowej budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim oraz art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 5. Dokonanie niezwłocznej korekty sprawozdania z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” i przesłanie go do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 6. Dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadania oraz wykazywanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

 7. Dokonywanie szczegółowego opisu faktur, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Wymagane jest, aby każda z faktur (lub innego dokumentu) opłaconych z otrzymanej dotacji zawierała na odwrocie informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Z poważaniem/Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek/
Pobieranie 43.28 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna