Przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy m st. WarszawyPobieranie 62,05 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar62,05 Kb.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014

Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy


ZASADY

przyznawania jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące
w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy

 1. Podstawy prawne
 1. art. 46 ust.1 pkt 2, ust.1b, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z  2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz. U. poz. 457),

 3. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5),

 4. rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
  art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193
  z 25.07.2007, str. 6),

 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).


 1. Osoby uprawnione
  1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej - zwanych dalej środkami - są osoby bezrobotne oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), które spełniają łącznie poniższe kryteria:
 1. zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie m. st. Warszawy,

 2. nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

 3. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

  1. nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy

lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”- dotyczy osób bezrobotnych,  1. nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,

  2. po skierowaniu przez urząd pracy podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,

  3. nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko

obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czynyzabronione pod groźbą kary,

 1. nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

 2. posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia planowanej działalności
  (np. w przypadku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymagane jest posiadanie licencji),

 3. złożyły kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek wraz z podpisanymi oświadczeniami będącymi integralną częścią wniosku (m.in. dot. rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie
  12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej),

 4. nie były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
  z późn. zm.).
 1. Kwota
  1. Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować, nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  1. Jeśli w czasie pomiędzy złożeniem wniosku a zawarciem umowy zostanie ogłoszona nowa, niższa kwota przeciętnego wynagrodzenia, kwota przyznanych środków zostanie odpowiednio zmieniona.
  1. Wysokość przyznanych środków jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, szans zdobycia pozycji na rynku oraz po dokonaniu oceny czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem planowanej działalności. 1. Przeznaczenie środków
 1. Przyznane środki przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej na terenie
  m. st. Warszawy.
 1. Mogą być wydatkowane wyłącznie na sfinansowanie:

  1. zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),

  2. zakupu materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),

  3. reklamę oraz oznaczenie flagą Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją
   o fakcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia (zgodnie ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013) (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),

  4. kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),

  5. zakupu materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym
   np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),

  6. zakupu domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).
 1. Realizacja wydatków musi nastąpić w terminie do 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej, jednak nie wcześniej niż po dniu zawarcia umowy w sprawie przyznania osobie uprawnionej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach pomocy de minimis zwanej dalej umową, przy czym kwalifikowane będą tylko te operacje finansowe, które zostały faktycznie wykonane.
 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności nie mogą być wykorzystane na:

 1. podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą na zasadach
  de minimis,

 2. zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
  z wyłączeniem przyczep,

 3. finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją, dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zakupów
  w ramach przyznanych środków (np. koszty tłumaczenia przysięgłego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia) oraz
  z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np.: opłata za abonamenty, opłaty za internet, opłata za hosting),

 4. pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy,

 5. finansowanie jakichkolwiek szkoleń.
 1. O środki nie mogą ubiegać się osoby bezrobotne oraz absolwenci CIS lub absolwenci KIS, które planują podjęcie działalności w następujących sektorach:

  1. rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1),

  2. węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

  3. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 1. Prezydent m. st. Warszawy nie udziela dofinansowania na podjęcie następujących przedsięwzięć:

 1. działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
  i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych
  i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,

 2. działalność sezonową,

 3. handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),

 4. handel akwizycyjny,

 5. przewóz osób oraz transport osób taksówkami,

 6. działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem miasta stołecznego Warszawa.
 1. Urząd zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do objęcia pomocą zaproponowanych przez Wnioskodawcę wydatków, może także zaproponować zmianę alokacji środków.
 1. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej będzie dokonywane w kwocie brutto na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez Beneficjenta.
 1. Zakup używanych środków trwałych jest kwalifikowalny przy łącznym spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków:

  1. sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie;

sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych;

  1. cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej, musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu ale jednocześnie wartość każdej z zakupionych rzeczy/sprzętu musi przekraczać 1000 zł.


 1. Zabezpieczenie zwrotu środków
 1. Formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków mogą być:

  1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval), udzielony przez jedną osobę fizyczną, która osiąga wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 2500 zł brutto, lub osobę prawną, lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a posiadający zdolność do czynności prawnych.

 1. gwarancja bankowa, przy czym kwota gwarantowanych przez bank środków będzie przewyższać o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie 3 lata od dnia wypłaty środków,

 2. zastaw na prawach lub rzeczach, przy czym wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać o 30 % kwotę otrzymanych środków, z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia; w przypadku rzeczy ruchomych ich wartość liczona będzie na podstawie wyceny rzeczoznawcy, którą Wnioskodawca dokona na własny koszt,

 3. blokada rachunku bankowego, przy czym kwota zablokowanych przez bank środków będzie przewyższać o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowiona wynosić będzie 3 lata od dnia wypłaty środków,

 4. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez Beneficjenta do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami, zawierający zgodę  współmałżonka na poddanie się egzekucji obejmujący okres 3 lat od dnia wypłaty środków,

 5. poręczenie, udzielone przez co najmniej dwóch poręczycieli, będących osobami fizycznymi, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 2500 zł brutto każdy, lub udzielone przez osoby prawne, lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej,
  a posiadające zdolność do czynności prawnych.

Wnioskodawca jako załącznik do wniosku składa oświadczenie o dochodach brutto uzyskiwanych przez poręczycieli wraz ze wskazaniem źródła oraz oświadczenie poręczycieli o zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia. Poręczyciele podają następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.


 1. W przypadku nieposiadania przez Wnioskodawcę zameldowania na pobyt stały bądź posiadania zameldowania na pobyt czasowy wymaganą przez Urząd formą zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest poręczenie udzielone przez co najmniej dwóch poręczycieli.
 1. Poręczycielem może być:

 1. osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 1,5 roku licząc od dnia podpisania umowy przez bezrobotnego, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,

 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca ww. działalność nie posiada zaległości w ZUS
  i US z tytułu jej prowadzenia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz
  w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 3. osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a posiadający zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat; osoba/podmiot nie posiada zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia, a działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,

 4. osoba fizyczna posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej.
 1. Poręczycielem nie może być:

  1. współmałżonek Beneficjenta oraz współmałżonek poręczyciela pozostający z nim
   w małżeńskiej wspólności majątkowej,

  2. osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (środki na podjęcie działalności gospodarczej, przyznane środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego).
 1. Koszty związane z zabezpieczeniem ewentualnego zwrotu przyznanych środków pokrywa Wnioskodawca.
 1. Przygotowanie i złożenie wniosku
  1. Osoba uprawniona ubiegająca się o środki składa w formie pisemnej wniosek wraz
   z wymaganymi dokumentami i załącznikami. Wzór wniosku można pobrać ze strony www.up.warszawa.pl oraz w Informacji w siedzibach Urzędu.
  1. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy uważnie przeczytać instrukcje w nim zawarte – służą one ułatwieniu jego napisania.
  1. Wniosek ma być sporządzony samodzielnie i w języku polskim. Wniosek należy wypełnić czytelnie, tj. komputerowo lub drukowanymi literami przyjmując za standard czcionkę Times New Roman, 12 pkt, interlinia pojedyncza (preferowane dwustronne drukowanie wniosku). Jeżeli w opinii Komisji wniosek nie jest czytelny - nie będzie on rozpatrywany. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się wyłącznie dodawanie stron, dodawanie wierszy wynikające z objętości treści.
  1. Wniosek musi być bezwzględnie trwale zszyty z załączonymi do niego dokumentami
   w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek strony.
  1. Miejsca wskazane we wniosku oraz załączniki muszą być podpisane przez Wnioskodawcę, brak podpisów będzie skutkował odrzuceniem wniosku.
  1. Brak wypełnienia i podpisania „UPOWAŻNIENIA” (strona 10 wniosku) dotyczącego wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Wnioskodawcy będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.
  1. Do Wniosku należy dołączyć wyłącznie dokumenty w formie kserokopii, oryginały należy zachować, gdyż wniosek wraz z załączonymi dokumentami pozostaje w zasobach Urzędu
   w takiej formie, w jakiej został złożony. Zainteresowanym nie sporządza się kserokopii złożonego wniosku.
  1. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście, drogą pocztową (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) lub za pośrednictwem kuriera w Kancelarii Urzędu w godzinach 8.00-15.00 w terminach ogłaszanych na stronie internetowej Urzędu www.up.warszawa.pl w zakładce „podjęcie działalności gospodarczej”.
   Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami, dokumenty składane dodatkowo (poza zwartym formularzem wniosku) lub korekty wniosku nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  1. Do wniosku konieczne jest dołączenie kserokopii dokumentu na okoliczność posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa przedwstępna, zgoda na prowadzenie działalności
   w przypadku lokalu komunalnego, inne dokumenty gwarantujące możliwość wykorzystania lokalu do planowanej przez Wnioskodawcę działalności).

W przypadku współwłasności lokalu wymagana jest zgoda współposiadacza na zarejestrowanie lub/i prowadzenie działalności gospodarczej w tym lokalu.


  1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania oryginału tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, zgoda na prowadzenie działalności w przypadku lokalu komunalnego, inne dokumenty gwarantujące możliwość wykorzystania lokalu do planowanej przez Wnioskodawcę działalności) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Niedostarczenie tytułu prawnego, o którym mowa w niniejszym ustępie w ww. terminie będzie powodowało uznanie umowy za rozwiązaną. W przypadku dołączenia do wniosku kopii przedwstępnej umowy lokalu należy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy okazać ostateczną umowę.
  1. Nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych wniosków
   z pracownikami Urzędu.

  1. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania środków. Złożenie wniosku nie zwalnia osób bezrobotnych z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w Urzędzie
   w wyznaczonych terminach. Zarejestrowanie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy z Urzędem powoduje utratę możliwości otrzymania wnioskowanych środków.
 1. Ocena wniosku
  1. Ocena wniosku dokonywana jest przez Komisję ds. oceny wniosków zwaną dalej „Komisją” powołaną przez Dyrektora Urzędu i przebiega dwuetapowo – pierwszym etapem jest ocena formalno-prawna, drugim etapem jest ocena merytoryczna. Wnioski niekompletne, zawierające błędy i braki formalne nie są przekazywane do oceny merytorycznej. Katalog najczęściej popełnianych błędów formalnych powodujących odrzucenie wniosku dostępny jest na stronie www.up.warszawa.pl w zakładce „podjęcie działalności gospodarczej”.
  1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Prezydent m. st. Warszawy powiadamia Wnioskodawcę
   w formie pisemnej (listem poleconym bez potwierdzenia odbioru) w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy. Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku zostanie zamieszczona na stronie Urzędu www.up.warszawa.pl po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę.
  1. Komisja rekomenduje do objęcia wsparciem najlepsze wnioski w ramach dostępnej puli środków zarezerwowanych na każdy z terminów składania wniosków. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie wnioski, które uzyskały ponad 50% punktów w poszczególnych elementach oceny merytorycznej.
  1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy członkowie Komisji Ekonomicznej
   i Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Zatrudnienia m. st. Warszawy.
  1. Urząd Pracy m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo do korzystania w sprawie merytorycznej oceny wniosków z opinii zewnętrznych ekspertów oraz do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z wnioskodawcami.
  1. Urząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizyty monitorującej w miejscu wskazanym, jako miejsce prowadzenia działalności przed podpisaniem umowy.
  1. W przypadku nie przyznania środków nie przewiduje się procedury odwoławczej. 1. Umowa
 1. Umowa z Wnioskodawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności
  w terminie 21 dni roboczych od dnia opublikowania protokołu na stronie Urzędu.
  W uzasadnionych przypadkach Urząd na wniosek Beneficjenta oraz po udokumentowaniu przez niego powodów opóźnienia, może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy.
 1. Wypłata przyznanych środków następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta.
 1. Przyznane środki mogą być wypłacone w transzach.
 1. Umowa musi zawierać zobowiązanie Beneficjenta do dokonania następujących czynności:

 1. rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy,

 2. złożenia w terminie 105 dni od daty zawarcia umowy następujących dokumentów:

a) zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji Urzędu Skarbowego jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

b) zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 1. wykorzystania przyznanej kwoty zgodnie z celem, na jaki została udzielona. Dokonania zakupów wynikających z zawartej umowy w terminie do 75 dnia od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej. O zachowaniu wskazanego wyżej terminu decyduje data sprzedaży (data zapłaty za zakupiony towar), która nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy,

 2. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

  1. nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług,
   w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,


  2. 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota zwrotu.

 1. w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było –
  w ostatnim dniu tego miesiąca – art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) przedstawienia pracownikowi Urzędu kserokopii i oryginałów w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem oraz złożenia w kancelarii Urzędu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów stanowiących rozliczenie wydatków w ramach otrzymanych środków – faktur (również imiennych), rachunków imiennych, umów o dzieło / umów zlecenia wraz z dowodem dokonania płatności,

 2. oznaczenia flagą Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją o fakcie dofinansowania
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia (zgodnie ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013),

 3. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz przedstawienia zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających okres nieprzerwanego figurowania w ewidencji tych Urzędów jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą (wystawionych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności),

 4. zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Prezydenta m. st. Warszawy, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli nastąpi jeden z przypadków określonych w ust 5.
 1. Wezwanie do zwrotu przyznanych środków następuje w przypadku:

  1. wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie;

  2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;

  3. podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;

  4. złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 5 i § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 457);

  5. braku zwrotu na konto Urzędu Pracy m. st. Warszawy równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania;

  6. naruszenia innych warunków umowy (np. nieoznakowania miejsca prowadzenia działalności flagą Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie wydatkowania przyznanych środków, nie przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków, nie przedstawienia dokumentów potwierdzających podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, przeniesienia siedziby lub miejsca stałego wykonywania działalności poza teren miasta stołecznego Warszawy).
 1. W przypadku nie wykorzystania przyznanej kwoty w całości lub poniesienia wydatków niekwalifikowalnych Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej kwoty środków na konto Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
 1. Przez cały okres trwania umowy Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy, upoważnieni przez niego pracownicy oraz inne instytucje uprawnione mają prawo do monitorowania przebiegu jej realizacji. Osoba, która otrzymała środki zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów dotyczących przyznania i wydatkowania jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy.
 1. W przypadku wypełnienia wszystkich warunków wynikających z zawartej umowy przyznane jednorazowo środki nie będą podlegały zwrotowi.
 1. W przypadku śmierci Beneficjenta w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu
  12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.
 1. Rozliczenie przyznanych środków
 1. Dokumentami finansowymi potwierdzającymi wydatkowanie środków są wyłącznie: faktury, rachunki imienne, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz z dowodem dokonania płatności, umowy sprzedaży.
 1. W przypadku zakupu używanych środków trwałych Beneficjent zobowiązany jest do dołączenia do faktury lub umowy sprzedaży dokumentu potwierdzającego wartość rynkową nowego sprzętu/rzeczy/urządzenia o identycznych lub podobnych parametrach (np.: katalog, oferta
  e-sklepu itp.). Wartość zakupionego używanego środka trwałego musi być niższa od wartości rynkowej, ale jednocześnie wartość każdej z zakupionych rzeczy/sprzętu/urządzenia musi przekraczać 1000 zł. Honorowane będą tylko umowy sprzedaży z dowodem zapłaty stosownego podatku.

3. W przypadku zamówienia wykonania określonych czynności w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia Beneficjent zobowiązany jest dołączyć do umowy rachunek potwierdzający wykonanie dzieła/zlecenia i zapłaty wynagrodzenia.
  1. W przypadku dokonywania zakupów za granicą w ramach przyznanych środków, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego dowodu zakupu. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego podstawę rozliczenia.


Urząd Pracy m. st. Warszawy – 05.02.2014 r.- Załącznik nr 1 do procedury nr ewid.: P – 7.19

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna