Przykłady prostych programówPobieranie 163,58 Kb.
Data05.02.2018
Rozmiar163,58 Kb.


Język programowania C++

( wykł. dr Marek Piasecki )


Literatura:

 • dowolny podręcznik do języka C++ (na laboratoriach  Borland C++ 3.1)

 • Robert Lafore “Programowanie w języku C przy użyciu Turbo C++”

 • Jerzy Grębosz “Symfonia C++”

 • Andrzej Zalewski “Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem
  pakietu Borland C++”

----------------------------------------------

 • Bjarne Stroustrup “Język C++ “ książka napisana przez twórcę C++

 • Robert Sedgewick “Algorytmy w C ++ “

----------------------------------------------

 • Brian Kernigham, Dennis Ritchie “Język ANSI C“  trochę historiiPROGRAM WYKŁADU

 1. Wstęp, schematy blokowe, struktura programu w języku C++
  Typy, operatory i wyrażenia. 2. Operacje wejścia i wyjścia (podejście proceduralne i obiektowe)
  Instrukcje if, if-else, switch. Zagnieżdżanie. Operator ? : . 3. Instrukcje iteracyjne: while, do-while, for.
  Pętle zagnieżdżone. Instrukcje break i continue. 4. Tablice – deklaracja, inicjacja, operator indeksu.
  Tablice w połączeniu z pętlą for. Tablice wielowymiarowe. 5. Wskaźniki zmiennych, adresy pamięci, arytmetyka wskaźników.
  Związek pomiędzy wskaźnikami a tablicami. 6. Funkcje – deklaracja, definicja, parametry. 7. Funkcje operujące na pamięci: biblioteka
  Łańcuchy znaków. Funkcje łańcuchowe 8. Typ strukturalny – definicja, deklaracja i inicjacja zmiennych.
  Zagnieżdżanie struktur. Rozszerzenie struktury o metody składowe. 9. Obsługa plików zewnętrznych. Pliki binarne i tekstowe.
  podejście proceduralne – biblioteka
  podejście obiektowe - klasa fstream 10. Tablice wskaźników, wskaźniki na tablice.
  Rzutowanie wskaźników. Dostęp do dowolnego obszaru pamięci. Wskaźniki na funkcje. 11. Przykłady różnych kombinacji wskaźników
  Dynamiczne przydzielanie pamięci.

PODSTAWOWE POJĘCIA

Program notacja opisująca proces przekształcania danych wejścio­wych w dane wyjściowe według pewnego algorytmu.

Dane wejściowe informacje dostarczone do programu przez użytkownika, w celu umożliwienia wykonania algorytmu

Dane wyjściowe są generowane przez program i stanowią wyniki działania programu.

Algorytm określa sposób przekształcania danych wejściowych w dane wyjściowe zgodnie z celem. Algorytm składa się z opisu:

Programowanie polega na zapisywaniu algorytmów w formie programów zrozumiałych dla komputera.

Kod źródłowy  program napisany w języku takim jak Pascal lub C++,
czyli w języku algorytmicznym  czytelny dla programisty,

Kod wynikowy  program zapisany jako ciąg rozkazów i danych w kodzie maszynowym procesora (w postaci czytelnej dla komputera), najczęściej w postaci liczb kodu dwójkowego.

Proces tworzenia ( kodowania? ) programu:
edytor  ( *.cpp ) kod źródłowy

kompilator  ( *.obj ) kod wynikowylinker  ( *.exe ) kod wynikowy połączony z bibliotekami

 • debugger  (step/watch) śledzenie działania, usuwanie błędówJęzyk C++ jest rozszerzeniem języka C :

 • typy i zmienne referencyjne, unie anonimowe,

 • operatory new i delete,

 • funkcje przeciążone, funkcje z atrybutem inline,

 • domyślne wartości parametrów funkcji,

 • przekazywanie parametrów funkcji przez referencję,

 • klasy i obiekty (programowanie obiektowe)

 • wzorce

 • obsługa wyjątków

ZAPIS PROGRAMU ZA POMOCĄ SCHEMATÓW BLOKOWYCH

void main( ) // najprostszy program w języku C / C++

{ }

#include < iostream.h > // wypisanie tekstu na ekranie (C++)

void main( void )

{

cout << ”Czesc ! To ja, twój komputer;

}

#include < iostream.h > // proste obliczenia - iloczyn liczb (C++)

void main( )

{

int liczba_1, liczba_2 ;

float wynik ;

cout << endl << To jest program obliczajacy iloczyn dwóch liczb << endl ;

cout <<Podaj pierwsza liczbe X = ” ;

cin >> liczba_1 ;

cout <<Podaj druga liczbe Y = ” ;

cin >> liczba_2 ;

wynik = liczba_1 * liczba_2 ;cout << endl <<Wynik obliczenia X * Y =<< wynik << endl ;

}

#include < iostream.h > // cykliczne wykonywanie programu

void main( )

{

char znak;

do

{

instrukcje programu

cout << endl << Czy chcesz zakonczyc program ( T/N ) ? ” ;

cin >> znak ;

}while( znak != ' t ' ) ;

cout << endl << Koniec programu ” ;

}

Proceduralna i obiektowa komunikacja z użytkownikiem


/* proceduralnie: C / C++ */

#include

void main(void)

{

printf(”Dzien ”);

printf(”dobry!\n”);

}


// obiektowo: C++

#include

void main(void)

{

cout << ”Dzien ” ;

cout << ”dobry” << endl ;

}


#include  dyrektywa dołączenia tekstu zawartego w pliku

stdio.h  (StandardInputOutput) plik definicji funkcji Wej/Wyj

iostream.h  (InputOutputStream) plik definicji strumieni obiektowych

main  zastrzeżona nazwa głównej funkcji programu

void  typ danej “pustej”

\n  przejscie do nowego wiersza

\t  znak tabulacji

\”  znak cudzysłowu

\\  jeden znak \

endl  manipulator przejścia do nowej linii

// 2 przyklad proceduralnie

#include

#include

int x,y,s;

void main(void)

{

clrscr();printf (”Podaj x = ”);

scanf ( ”%d” , &x );

printf (”Podaj y = ”);

scanf ( ”%d” , &y );

s = x+y;


printf(”Suma x+y = %d\n”, s );

getch();


}

// 2 przyklad obiektowo

#include

#include

int x,y,s;

void main(void)

{

clrscr();cout << ”Podaj x = ” ;

cin >> x ;

cout <<”Podaj y = ” ;

cin >> y ;

s = x+y;


cout << ”Suma x+y=” << s << ’\n’ ;

getch();


}

Definiowanie zmiennych  ustalenie nazwy, typu, rezerwacja pamięci

nazwa_typu nazwa_zmiennej ;

nazwa_typu zmienna_1, zmienna_2, zmienna_3 ;

Podstawowe typy:Nazwa typu

Zawartość

Przedział wartości

Zajęt. pamięć

char

znak

-128  127

1 bajt

int

liczba całkowita

-32768  32767

2 bajty

long

liczba całkowita

-2147mln  2147mln

4 bajty

float

liczba rzeczyw.

10-38  1038 (7cyfr)

4 bajty

double

liczba rzeczyw.

10-308  10308 (15 cyfr)

8 bajtów

Modyfikatory typu:signed  ze znakiem (), int char

unsigned  bez znaku, int char

short  krótka (mniejsza), int  

long  długa (większa) intdouble

np. unsigned long int dluga_liczba_bez_znaku ;Wartości domyślne: long = long int

int = signed int

char = signed char

Type Length Range

unsigned char 8 bits 0  255

char 8 bits -128  127

enum 16 bits -32,768  32,767

unsigned int 16 bits 0  65,535

short int 16 bits -32,768  32,767

int 16 bits -32,768  32,767

unsigned long 32 bits 0  4,294,967,295

long 32 bits -2,147,483,648  2,147,483,647

float 32 bits 3.4 * (10**-38)  3.4 * (10**+38)

double 64 bits 1.7 * (10**-308)  1.7 * (10**+308)

long double 80 bits 3.4 * (10**-4932)  1.1 * (10**+4932)OPERATORY

operatory arytmetyczne: + dodawanie

 odejmowanie

 mnożenie

/ dzielenie

% reszta z dzielenia

operatory przypisania: = zwykłe przypisanie x = 2;

+= przypisanie sumy x+=2;  x = x + 2;= przypisanie różnicy x=2;  x = x  2;

= przypisanie iloczynu x=2;  x = x  2;/= przypisanie ilorazu x /=2;  x = x / 2;

%= przypisanie reszty x%=2;  x = x % 2;
operatory inkrementacji i dekrementacji:

zmienna++  inkrementacja zmiennej po wyliczeniu wyrażenia

++zmienna  inkrementacja zmiennej przed wyliczeniem wyrażenia

zmienna  dekrementacja zmiennej po wyliczeniu wyrażenia

zmienna  dekrementacja zmiennej przed wyliczeniem wyrażenia

np. int x, y = 1;

x =  y ;  rezultat: x=2, y=2 x = y  ;  rezultat: x=1, y=2

operatory relacyjne: == równe

!= różne

< mniejsze

> większe

<= mniejsze lub równe

>= większe lub równe

operatory logiczne: && koniunkcja (AND)

|| alternatywa (OR)

! negacja (NOT)

bitowe operatory logiczne: & bitowa koniunkcja (AND)

| bitowa alternatywa (OR)

^ bitowa różnica symetryczna (XOR)

<< przesunięcie bitów w lewo

>> przesunięcie bitów w prawo

~ negacja bitów

Priorytety operatorów w języku C:

Operator Opis Przykład

( ) wywołanie funkcji sin()

[ ] element tablicy tab[10]

. element struktury osoba.nazwisko

 wskazanie elemenu struktury wsk_osobynazwisko

! negacja logiczna if( ! (x max) ) kontynuuj;

~ negacja bitowa ~(001101)  (110010)

 zmiana znaku (negacja) x = 10  ( y)

 inkrementacja (zwiększenie o 1) x    y  (x )  y

  dekrementacja (zmiejszenie o 1)   y    y   ( y)

& operator referencji (adres elementu) wsk_x = &x

 operator dereferencji wsk_x = 10

(type) zmiana typu (typecast) (double) 10  10.0

sizeof rozmiar zmiennej lub typu (w bajtach) sizeof( int )  2

 mnożenie

/ dzielenie

% operacja modulo (reszta z dzielenia) if( x%2 == 0 ) parzyste;

 dodawanie

odejmowanie

 przesunięcie bitowe w lewo 1  2  (0001)  2  (0100)

 przesuniecie bitowe w prawo x  4 1  x  2

 mniejszy niż if( liczba  max ) max  liczba;

 mniejszy lub równy

 wiekszy niż

 wiekszy lub równy

 równy


! nierówny (różny od)

& iloczyn bitowy

^ suma bitowa modulo (różnica symetryczna)

| suma bitowa

&& iloczyn logiczny

|| suma logiczna

? : wyrażenie warunkowe

 przypisanie

 / %  przypisania arytmetyczne

  

& ^ |

, operator przecinkaPrzykład: int x1, y2, z3, wynik4 ; //rezultat: x=1, y=1, z=4, wynik=24

wynik  ++xx+y%++z; (???)

wynik   (++x)(x) + (y) % (++z);

wynik  ((++x))(x) + ((y)) % (++z);wynik  (((++x))(x)) + (((y))%(++z));

M.Piasecki: INFORMATYKA 1   (W1) Wstęp, podstawy języka C++
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna