Przykłady prac badawczych I rozwojowych według msr-38Pobieranie 40,6 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar40,6 Kb.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA SUM

mgr Izabela Kalita – BiałkowskaLISTA 1

ZADANIE 1.
Jednostka gospodarcza posiada budynek produkcyjny, którego cena nabycia wynosiła 600.000,- zł. Obecnie jest on zamortyzowany na 200.000,- zł. Budynek produkcyjny nie odpowiada wymogom związanym z ochrona środowiska. W związku z przystosowaniem budynku do standardów związanych z ochroną środowiska, poniesiono następujące koszty:


-

Zakupiono dokumentację projektową

10.000,- zł

+

VAT

2.200,- zł

-

Zużyte materiały i części składowe

50.000,- zł

+

VAT

11.000,- zł

-

Koszty usług obcych

100.000,- zł

+

VAT

22.000,- zł

-

Koszty nadzoru autorskiego

15.000,- zł

+

VAT

3.300,- zł

-

Prowizje i odsetki od kredytów związane z finansowaniem ulepszeń, opłacone w trakcie ulepszania środka trwałego

11.000,- zł
ZADANIE 2.
Jednostka posiada samochód ciężarowy, którego wartość początkowa wynosi 120.000,- zł, a dotychczasowe umorzenie 50.000,- zł. Samochód jest zbędny w dotychczasowej działalności. Jednostka może samochód wynająć innej firmie za 20.000,- zł rocznie. Wynajem samochodu może trwać 3 lat, raty płatne na koniec każdego roku, stopa dyskonta 10%. Samochód można również sprzedać za 48.000,-zł. Jaka będzie kwota odpisu z tytułu trwałej utraty wartości i jak zostanie ujęta w ewidencji księgowej?

ZADANIE 3
Spółka „MERA” zajmuje się produkcją mebli. W czerwcu bieżącego roku zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o produkcji mebli metalowych. W pierwszym etapie (od czerwca do października) były prowadzone prace polegające na badaniu podatności stopów metali na kształtowanie, spawanie oraz przyczepność farb i lakierów. Koszty związane z tym etapem wyniosły 40.000,- zł.

Następnie została opracowana technologia produkcyjna. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, od listopada do stycznia, firma poniosła koszty próbnych serii w wysokości 30.000,- zł. W lutym została uruchomiona produkcja mebli metalowych. Przewidywane przychody w roku rozpoczęcia produkcji maja wynieść 90.000,- zł.

Określ jaki charakter mają prace w poszczególnych etapach i jak zostaną zaksięgowane nakłady poniesione na nie.

ZADANIE 4

Przedsiębiorstwo „KARO” nabyło spółkę z o.o. „KOMETA” z 500.000,- zł. Wartość godziwa przyjętych aktywów wynosiła 480.000,- zł. Przejęto również zobowiązania w kwocie 48.000,- zł. Proszę wyliczyć wartość nabytej spółki „KOMETA”.ZADANIE 5
Przedsiębiorstwo nabyło licencję na wytwarzanie skuterów w okresie trzech lat. Cena nabycia licencji wynosiła 30.000,- zł. Na 31 grudnia bieżącego roku dokonane odpisy amortyzacyjne od nabytej licencji wynoszą 12.000,- zł. Jednostka podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji skuterów, z uwagi na brak popytu. Dlatego należy dokonać odpisu aktualizującego wartość niematerialną i prawną. Po analizie rynku oraz umowy związanej z nabyciem licencji stwierdzono, że nie można jej sprzedać. Oblicz wysokość odpisu aktualizującego i zaksięgować operację.

ZADANIE 6
Spółka A 31.12.200X roku wygrała przetarg na nabycie wyłącznych praw do patentu opracowanego przez inną jednostkę. Cena za prawa wynosiła 600.000,- zł płatne od razu i 400.000,- zł płatne za rok. Jednostka poniosła koszty prawne w wysokości 87.000,- zł w związku z przetargiem.

Należy obliczyć koszty praw patentowych w rozpoznaniu początkowym. Stopa dyskonta wynosi 10%.ZADANIE 7
Proszę sklasyfikować poniższe składniki bilansu:

 • system operacyjny komputera osobistego,

 • zakupiony w sklepie zintegrowany pakiet oprogramowania do publikowania,

 • specjalistyczny program komputerowy wbudowany w narzędzia maszynowe sterowane komputerowo,

 • firewall kontrolujący dostęp do części strony internetowej o ograniczonym dostępie.ZADANIE 8
Saldo konta „Rozrachunki z odbiorcami” wynosi 5.000,- zł. W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze:


1.

Utworzono odpisy aktualizujące rozrachunki w związku z postawieniem dłużnika w stan upadłości.

1.500,- zł2.

Otrzymano częściową zapłatę należności od dłużnika postawionego w stan upadłości.

1.000,- zł
3.

Wyksięgowano odpis aktualizujący należności w kwocie otrzymanej zapłaty.
4.

W wyniku zakończenia postępowania upadłościowego nie odzyskano pozostałej kwoty należności, w związku z tym wyksięgowano wartość należności.


ZADANIE 9
Saldo początkowe należności z tytułu dostał wynosi 2.500,- zł. W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze:


1.

Otrzymano odmowę zapłaty należności – roszczenie skierowano na drogę postępowania sądowego.

2.500,- zł2.

Opłacono gotówką koszty postępowania sądowego

100,- zł

3.

Utworzono odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej
4.

Otrzymano wyrok sądu przysądzający na rzecz jednostki:a)

Zwrot należności głównejb)

Odsetki za nieterminową regulację należności

100,- zł
c)

Zwrot kosztów postępowania sądowego
5.

Otrzymano zapłatę od odbiorcy

2.850,- zł

6.

Rozwiązano odpis aktualizujący należności

PRZYKŁADY PRAC BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH WEDŁUG MSR-38


PRZYKŁADY PRAC BADAWCZYCH

PRZYKŁADY PRAC ROZWOJOWYCH

 1. Działania zmierzające do zdobycia nowej wiedzy.
 1. Projektowanie, wykonanie oraz testowanie prototypów i modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub użytkowania).
 1. Poszukiwanie, ocena i końcowa selekcja sposobu wykorzystania rezultatów prac badawczych lub wiedzy innego rodzaju.
 1. Projektowanie narzędzi, przyrządów do obróbki, form i matryc z wykorzystaniem nowej technologii.
 1. Poszukiwanie alternatywnych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.
 1. Projektowanie, wykonanie i działalność linii próbnej, której wielkość uniemożliwia prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej produkcji przeznaczonej na sprzedaż.
 1. Formułowanie, projektowanie, ocena i końcowa selekcja nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.
 1. Projektowanie, wykonanie, testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.
Źródło: „Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw” Waldemar Gos, PAR 2006

Wartość firmy – jest to różnica między ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto (art. 33, ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Wartość firmy jest to jej renoma na rynku, marka, pozycja, ….
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna