Przykładowy plan kont Zespół 0 majątek trwałyPobieranie 10,91 Kb.
Data01.05.2018
Rozmiar10,91 Kb.

I. Przykładowy plan kont

Zespół 0 - majątek trwały

Zespół 0 - majątek trwały


010 - 015 - konta środków trwałych
(ewidencja nieruchomości, maszyny, środki transportu)
020 - 025 - konta wartości niematerialnych i prawnych
(ewidencja praw autorskich, praw do patentów, projektów)
070 - 075 - konta umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(odpisy umorzeniowe)
080 - 085 - konta inwestycji
(inwestycje związane z budową, montażem lub zakupem środków trwałych)

Zespół 1 - środki pieniężne

100 - konto kasy
(ewidencja gotówki w kasie)
130 - konto bieżącego rachunku bankowego
(ewidencja operacji na rachunku bankowym)
131 - konto pomocniczego rachunku bankowego
(ewidencja operacji na rachunku bankowym, wydzielonym do obsługi konkretnego programu)
135 - konto walutowe
(ewidencja operacji na koncie walutowym)
137 - konto lokat bankowych
(ewidencja lokat na rachunkach bankowych)
145 - konto środki pieniężne w drodze
(ewidencja przepływu środków np. z kasy do banku, jeśli przepływ ten trwa dłużej niż jeden dzień)

Zespół 2 - rozrachunki i roszczenia

201 - konto rozrachunków z odbiorcami
(należności z tytułu np. udzielonych i nierozliczonych dotacji)
202 - konto rozrachunków z dostawcami
(zobowiązania z tytułu usług, dostaw itp.)
220 - konto rozrachunków z budżetem Państwa
(zobowiązania z tyt. składek ZUS, zaliczek na PDOF, itp.)
230 - konto rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
(ewidencja rozrachunków z pracownikami otrzymującymi wynagrodzenie. Zalecane jest utworzenie kont analitycznych dla każdego z pracowników oraz odrębnie dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie i o dzieło)
232 - konto pozostałych rozrachunków z pracownikami
(ewidencja pozostałych rozrachunków np. zaliczek pobranych przez pracowników)
235 - konto rozrachunków z wolontariuszami
(ewidencja i rozliczenie zaliczek pobranych przez wolontariuszy)
240 - pozostałe rozrachunki
(ewidencja rozrachunków, nie wymienionych wyżej)

Zespół 5 - koszty

500 - konto kosztów statutowych
(ewidencja kosztów dotyczących działalności statutowych organizacji).
550 - konto kosztów administracyjnych
(służy do ewidencji kosztów zakwalifikowanych jako administracyjne z podziałem określonym przez Ministra Finansów wg pozycji z Rachunku Zysków i Strat )
550 - 1 - zużycie materiałów i energii
(koszty materiałów biurowych i zużycia energii)
550 - 2 - usługi obce
(koszty usług obcych, takich jak usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, najmu i inne)
550 - 3 - podatki i opłaty
(koszty opłat skarbowych, podatku od nieruchomości i innych)
550 - 4 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
(koszty wynagrodzeń, w tym etaty, zlecenia, umowy o dzieło oraz składki ZUS i pozostałe świadczenia)
550 - 5 - amortyzacja
(ewidencja kosztów amortyzacji rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych)
550 - 6 - pozostałe koszty administracyjne
(koszty, które nie kwalifikują się do powyższych kategorii)

Zespół 6 - rozliczenia międzyokresowe kosztów

640 - konto rozliczeń międzyokresowych czynnych
(ewidencja kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, dotyczących późniejszego okresu)
641 - konto rozliczeń międzyokresowych biernych
(ewidencja kosztów dotyczących bieżącego okresu, ale jeszcze nie poniesionych)

Zespół 7 - przychody i koszty ich osiągnięcia

740 - konto przychodów statutowych
(służy do ewidencji przychodów statutowych takich, jak dotacje, darowizny i inne)
751 - konto przychodów finansowych
(na koncie tym ujmowane są uzyskane odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe i inne przychody finansowe)
752 - konto kosztów finansowych
(służy do ewidencji odsetek od pożyczek i kredytów oraz ujemnych różnic kursowych i pozostałych kosztów finansowych)
761 - konto pozostałych przychodów operacyjnych
(pozostałe przychody nie związane bezpośrednio z działalnością organizacji)
762 - konto pozostałych kosztów operacyjnych
(pozostałe koszty nie związane bezpośrednio z działalnością organizacji, np. z likwidacji i sprzedaży środków trwałych)
771 - konto zysków nadzwyczajnych
(na koncie ujmowane są zyski związane z losowymi zdarzeniami, nie zakwalifikowane do pozostałych przychodów)
772 - konto strat nadzwyczajnych
(na koncie ujmowane są straty dotyczące niepowtarzalnych zdarzeń, nie zakwalifikowane do pozostałych przychodów)

Zespół 8 - fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 - konto funduszu statutowego
(stan tego konta przedstawia wysokość funduszu statutowego organizacji)
820 - konto rozliczenia wyniku finansowego
(na koncie tym rozlicza się wynik finansowy organizacji za rok poprzedni, zgodnie z przyjętą uchwałą zarządu)
840 - konto rezerw
(służy do ewidencji tworzonych rezerw, np. na należności)
845 - konto przychodów przyszłych okresów
(ewidencjonuje przychody otrzymane w bieżącym okresie sprawozdawczym a dotyczące realizacji kosztów w terminie późniejszym)
850 - konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(na koncie księgowane są zwiększenia (odpisy) i operacje dotyczące wykorzystania ZFŚS)
860 - konto wyniku finansowego
(na konto wyniku przeksięgowuje się na koniec okresu sprawozdawczego wszystkie przychody i koszty. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami stanowi wynik finansowy organizacji za dany okres)
870 - konto podatku dochodowego od osób prawnych
(ewidencja rozliczenia ewentualnego PDOP)©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna