Przykład karty oceny zgodności operacji z lsrPobieranie 23,23 Kb.
Data31.03.2018
Rozmiar23,23 Kb.

Przykład karty oceny zgodności operacji z LSR
Wniosek nr: ………. złożony przez: …………………………………………………................

Nazwa operacji: …………………………………………………………………………………

Działanie PROW:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Odnowa i rozwój wsi


Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty
  1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?:

- celu 1: Poprawa jakości życia mieszkańców.

Tak Nie


- celu 2: Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy

Tak Nie

- celu 3: Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru.

Tak Nie


  1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?:

- celu 1.1. Zachowanie tożsamości społeczności lokalnej i rozwój życia społeczno-kulturalnego.

Tak Nie


- celu 1.2. Wzrost aktywności mieszkańców poprzez rozwój kapitału społecznego

Tak Nie


- celu 1.3. Promocja regionu.

Tak Nie


- celu 2.1. Wsparcie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

Tak Nie


- celu 2.2. Promowanie lokalnych produktów i usług.

Tak Nie

- celu 2.3. Rozwój energii odnawialnej i działania na rzecz ochrony środowiska.

Tak Nie


-celu 3.1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Tak Nie


- celu 3.2 Promocja i ochrona najcenniejszych walorów obszaru.

Tak Nie

- celu 3.3. Rozwój usług turystycznych.

Tak Nie  1. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

- przedsięwzięciem I: Usługi społeczno-kulturalne dla lokalnej społeczności.

Tak Nie

- przedsięwzięciem II: Kraina aktywnego wypoczynku

Tak Nie


- przedsięwzięciem III: Kompleksy leśne i zbiorniki wodne – wykorzystanie lokalnych zasobów.

Tak Nie


- przedsięwzięciem IV: Jak zacząć zarabiać, czyli 101 pomysłów na własną firmę.

Tak Nie


- przedsięwzięciem V: Wsiąść do kolejki wąskotorowej… szlak turystyczny „Rawska Ósemka”

Tak Nie


- przedsięwzięciem VI: Edukacja przyrodniczo –leśna

Tak Nie


- przedsięwzięciem VI: Ocalić od zapomnienia

Tak Nie
Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR


(w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Głosuję za uznaniem/nieuznaniem * operacji za zgodną z LSR (* niepotrzebne skreślić)
Instrukcja wypełnienia karty.

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2, i 3 należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź „nie” przez postawienie znaku X w odpowiednim polu.Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna