Przyjęto na wzc, dnia. 04. 2017 r. Załącznik nr do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel WykorzystaniePobieranie 298.25 Kb.
Data24.11.2019
Rozmiar298.25 Kb.Przyjęto na WZC , dnia 07.04.2017 r.

Załącznik nr 1 do Procedury – Lokalne kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Cel 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia

Cel 2 Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło

weryfikacji:

Wpływ operacji na realizacje celów LSR

Preferowane będą operacje, których realizacja wpłynie na osiągniecie więcej niż jednego celu ogólnego LSR

10 pkt. – operacja ma wpływ na osiągnięcie więcej niż jednego celu ogólnego LSR

0 pkt. – operacja ma wpływ na osiągnięcie 1 celu LSRZapisy we wniosku

Innowacyjność operacji

Preferowane są operacje innowacyjne dla obszaru LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie, wykreowanie nowego rynku i nowatorskie docieranie do odbiorców.

10 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR

5 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD, na terenie której operacja jest planowana do realizacji


0 pkt. – brak innowacyjności

Odpowiednie zapisy we wniosku o wybór operacji do dofinansowania

Racjonalność wydatkowania środków publicznych

Preferowane są projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w LSR. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

10 pkt. - deklarowany dodatkowy wkład własny jest na poziomie co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych operacji

5 pkt. - deklarowany dodatkowy wkład własny jest na poziomie co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych operacji

0 pkt. - wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie lub nie deklaruje wkładu własnego


Zapis we wniosku

Trwałość operacji


Preferowane są operacje zakładające dłuższe perspektywiczne oddziaływanie (po zakończonym dofinansowaniu efekty operacji nadal mają wpływ na cele LSR).

5 pkt. – oddziaływanie operacji ma charakter długotrwały

0 pkt. - operacja zakłada skutek jednorazowyZapisy we wniosku o wybór operacji do dofinansowania

Udział w konsultacjach, szkoleniach oraz korzystanie z doradztwa organizowanego przez Biuro LGD

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia szkoleniowo -doradczego LGD

5 pkt. - wnioskodawca korzystał ze szkoleń i/lub doradztwa LGD przed złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji

0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowaniaDokumentacja LGD (np. karta udzielonego doradztwa, listy obecności, e-maile, ewidencja porad)

Wpływ operacji  na poprawę stanu środowiska naturalnego  lub klimatu obszaru LSR

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym

5 pkt. - operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

0 pkt. -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.Zapisy we wniosku

Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru LGD

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru lub na integrację społeczności lokalnej. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć  pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu działalności okołoturystycznej

5 pkt. – operacja jest związana z rozwojem i promocją turystyki

0 pkt. -  operacja nie jest związana z rozwojem i promocją turystykiZapisy we wniosku


Miejsce realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców zameldowanych na stałe lub czasowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

5 pkt. - miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

0 pkt. - miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańcówZaświadczenie urzędu gminy potwierdzające liczbę mieszkańców w miejscowości na terenie której operacja będzie realizowana

Oddziaływanie operacji na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych

Preferuje się operacje oddziałujące na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR .

Grupy de faworyzowane określone w LSR:

- osoby powyżej 50 roku życia,

-młodzież do 30 roku życia,

-osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(długotrwale bezrobotny– oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

-osoby niepełnosprawne.10 pkt. - pozytywne oddziaływanie operacji na dwie zidentyfikowane defaworyzowane grupy na obszarze LSR
5 pkt. - pozytywne oddziaływanie operacji na jedną zidentyfikowaną grupę defaworyzowaną na obszarze LSR
0 pkt. - brak oddziaływania operacji na grupy defaworyzowaną na obszarze LSR

Zapisy we wniosku

Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami

Preferuje się projekty komplementarne do innych przedsięwzięć zrealizowanych lub realizowanych na obszarze LSR. W ramach kryterium oceniana będzie komplementarność projektów rozumiana jako ich wzajemne dopełnianie się prowadzące do realizacji wspólnego celu. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej w ramach projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

10 pkt. – operacja jest komplementarna z więcej niż jedną inna operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR

5 pkt. - operacja jest komplementarna z jedną inną operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR

0 pkt. - brak  komplementarność z innymi przedsięwzięciami


Zapisy we wniosku

Uspołecznienie operacji

Preferowane są operacje, w których na etapie planowania i wdrażania przewiduje się udział przedstawicieli społeczności lokalnej zgodnie z zasadą Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przy zachowaniu następujących warunków: uczestnictwo jest w pełni zasadne, wkład pracy jest wymierny ilościowo i kosztowo, wnioskodawcę i przedstawicieli społeczności nie łączy stosunek pokrewieństwa i/lub zależność służbowa.

10 pkt. – we wdrażaniu operacji uczestniczą przedstawiciele społeczności lokalnej

0 - pkt. – we wdrażaniu operacji nie przewiduje się udziału społeczności lokalnejZapisy we wniosku i deklaracje współpracy

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów – 85

Minimalna liczba punktów niezbędnych do przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru – 50% tj. 42,5 pkt.
Cel 3 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej

a)     podejmowanie działalności gospodarczej

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło

weryfikacji:

Innowacyjność operacji

Preferowane są operacje innowacyjne dla obszaru LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie, wykreowanie nowego rynku i nowatorskie docieranie do odbiorców.

Definicja:

Innowacja – wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań.

Rodzaje innowacyjności:Innowacja produktowa np.: wprowadzenie na lokalny rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia

Innowacja procesowa np.: wprowadzenie do praktyki nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Innowacja marketingowa np.: zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym w stosunku do już funkcjonujących na lokalnym rynku, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

Innowacja organizacyjna np.: zastosowanie nowej metody organizacji firmy, innowacyjnej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji z otoczeniem zewnętrznym.

8 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR

4 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD, na terenie której operacja jest planowana do realizacji

0 pkt. – brak innowacyjności

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów

w dokumentach aplikacyjnych, (wskazane jest załączenie dokumentów poświadczających, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter)


Stopnień powiązania wnioskodawcy z obszarem LSR


W diagnozie wskazano na zbyt niski poziom wskaźnika przedsiębiorczości i aktywności zawodowej na obszarze LGD. Wymaga to uwzględnienia dodatkowych narzędzi, które zapewnią udział przede wszystkim osób trwale związanych z obszarem LSR, którzy mają lepszą znajomość lokalnego rynku.

6 pkt. - wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LGD co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

0 pkt. - wnioskodawca zamieszkuje na obszarze LGD krócej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wnioskuZapisy we wniosku, zapis w dowodzie osobistym, zaświadczenie z urzędu gminy

Racjonalność wydatkowania środków publicznych i realność kosztów

Preferuje się projekty, w których uzasadniony i racjonalny poziom wydatków przekracza wysokość dotacji (dla tego rodzaju operacji, zgodnie z zapisami w LSR wsparcie ma charakter ryczałtowej premii w wysokości 60 000 zł.). W ramach kryterium oceniana będzie uzasadniona rodzajem przedsięwzięcia konieczność poniesienia przez Beneficjenta wydatków wyższych niż poziom wsparcia przewidziany w LSR. Kryterium mierzalne (członkowie Rady LGD weryfikują planowane wydatki pod kątem ich zasadności i poziomu kosztów w stosunku do cen wolnorynkowych).

8 pkt. – w kosztach przedsięwzięcia uzasadniony i konieczny wkład finansowy Beneficjenta stanowi co najmniej 10% ogólnej kwoty planowanych wydatków

6 pkt. - w kosztach przedsięwzięcia uzasadniony i konieczny wkład finansowy Beneficjenta stanowi co najmniej 8% ogólnej kwoty planowanych wydatków

4 pkt. – w kosztach przedsięwzięcia uzasadniony i konieczny wkład finansowy Beneficjenta stanowi co najmniej 6% ogólnej kwoty planowanych wydatków

0 pkt. – koszt przedsięwzięcia na poziomie dotacji lub konieczny wkład finansowy Beneficjenta stanowi poniżej 6% ogólnej kwoty wydatkówZapis we wniosku i biznes planie


Udział w konsultacjach, szkoleniach oraz korzystanie z doradztwa

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia szkoleniowo doradczego oferowanego przez biuro LGD. Kryterium mierzalne.

8 pkt. - wnioskodawca na etapie wnioskowania korzystał z doradztwa/szkolenia organizowanego przez biuro LGD

0 – wnioskodawca nie korzystał ze wsparcia szkoleniowo- doradczegoDokumentacja LGD ( karta doradztwa, listy obecności na szkoleniach, e-maile)

Wykorzystanie produktów lokalnych przy realizacji operacji

Preferowane będą operacje, których podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne lub lokalne zasoby rozumiane jako: surowce lokalne, usługi specyficzne dla obszaru dla obszaru LGD, specyficzne dla obszaru walory naturalne - przyrodnicze i krajobrazowe np. akweny wodne, infrastruktura przyrodnicza, turystyczna i krajobrazowa (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju)

8 pkt. – operacja jest realizowana na bazie produktów i zasobów lokalnych

0 pkt. - operacja nie jest realizowana na bazie produktów i zasobów lokalnychZapisy wniosku

Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami

Preferuje się projekty komplementarne do innych przedsięwzięć zrealizowanych, aktualnie realizowanych lub już zatwierdzonych do realizacji na obszarze LSR (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący). Oceniana będzie komplementarność projektów rozumiana jako ich wzajemne uzupełnianie się prowadzące do realizacji wspólnego celu (celów). Elementy komplementarności: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu i w jakim zakresie, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej i obszaru, czy komplementarne przedsięwzięcia rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej w ramach projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

8 pkt. – operacja jest komplementarna z więcej niż jedną operacją aktualnie realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR

5 pkt. - operacja jest komplementarna z jedną operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR

0 pkt. - brak  komplementarność z innymi przedsięwzięciami


Zapisy we wniosku dotyczące opisu operacji komplementarnych i ich realizatorów

(należy wymienić konkretne projekty, ich nazwy, realizatorów, wspólny cel, itp.)
Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje min. zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem (maszyną) lub rozwiązaniem technicznych.

6 pkt. - operacja ma pozytywny wpływ na poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego

0 pkt. - operacja nie ma wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego (lub jej wpływ jest obojętny)Zapisy we wniosku

Wpływ operacji na sytuację grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR

Preferuje się projekty, których realizacja wpływa na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych w zakresie dostępu do rynku pracy zdefiniowanych w LSR.

Grupy de faworyzowane określone w LSR:

- osoby powyżej 50 roku życia,

-młodzież do 30 roku życia,

-osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(długotrwale bezrobotny– oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

-osoby niepełnosprawne.8 pkt. – wnioskodawca jest zaliczany do jednej z grup defaworyzowanych

4 pkt.- wnioskodawca zatrudni osobę z grupy de faworyzowanej

0 pkt. – operacja nie ma wpływu na poprawę sytuacji reprezentanta z grupy de faworyzowanej

(uwaga - punkty z pozycji 1 i 2 nie podlegają sumowaniu)Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, zapisy we wniosku i biznesplanie

Tworzenie nowych miejsc pracy


Preferencja dla operacji generującej więcej niż jedno miejsce pracy (poza samo zatrudnieniem, które wypełnia minimum programowe). Definicja utworzonego miejsca pracy jest zgodna z definicją obowiązującą w przepisach dotyczących PROW.

4 pkt. – stworzenie dwóch lub więcej pełnoetatowych miejsc pracy (łącznie z samo zatrudnieniem wnioskodawcy)

0 pkt. – stworzenie jednego miejsca pracy czyli samo zatrudnienia wnioskodawcy (pełen etat)

Zapisy we wniosku

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów – 64

Minimalna liczba punktów niezbędnych do przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru – 50% tj. 32 pkt.

b)    rozwijanie działalności gospodarczej i tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło

weryfikacji:

Innowacyjność operacji

Preferowane są operacje innowacyjne dla obszaru LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie, wykreowanie nowego rynku i nowatorskie docieranie do odbiorców.
Definicja:

Innowacja – wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań.

Rodzaje innowacyjności:Innowacja produktowa np.: wprowadzenie na lokalny rynek nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia

Innowacja procesowa np.: wprowadzenie do praktyki nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Innowacja marketingowa np.: zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym w stosunku do już funkcjonujących na lokalnym rynku, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

Innowacja organizacyjna np.: zastosowanie nowej metody organizacji firmy, innowacyjnej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji z otoczeniem zewnętrznym.

8 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR

4 pkt. – innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD, na terenie której operacja jest planowana do realizacji

0 pkt. – brak innowacyjności

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów

w dokumentach aplikacyjnych, (wskazane jest załączenie dokumentów poświadczających, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter)


Racjonalność gospodarowania środkami publicznymi i realność kosztów

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

8pkt. - deklarowany wkład własny stanowi co najmniej 40 % kosztów przedsięwzięcia

4 pkt. - deklarowany wkład własny stanowi co najmniej 35 % kosztów przedsięwzięcia

0 pkt. - wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie


Zapis we wniosku


Wpływ operacji na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy

Preferuje się operacje generujące więcej niż 1 miejsce pracy, w ramach których zatrudnione będą osoby bezrobotne lub niepracujące (stosunek pracy).

8 pkt. - 2 nowe miejsca pracy i więcej
0 pkt. - 1 nowe miejsc pracy

Zapis we wniosku

Udział w konsultacjach, szkoleniach oraz korzystanie z doradztwa

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia szkoleniowo doradczego organizowanego przez biuro LGD.

5 pkt. - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania

0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowaniaDokumentacja LGD ( karta doradztwa, listy obecności na szkoleniach, wydruki e-maili)

Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami

Preferuje się projekty komplementarne do innych przedsięwzięć zrealizowanych lub realizowanych na obszarze LSR. Oceniana będzie komplementarność projektów rozumiana jako ich wzajemne dopełnianie się prowadzące do realizacji wspólnego celu. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji oraz dopiero zaakceptowanymi do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej w ramach projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

8 pkt. – operacja jest komplementarna z więcej niż jedną inna operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR

4 pkt. - operacja jest komplementarna z jedną inna operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR

0 pkt. - brak  komplementarność z innymi przedsięwzięciami


Zapisy we wniosku dotyczące opisu operacji komplementarnych i ich realizatorów


Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego


Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje min. zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem (maszyną) lub rozwiązaniem technicznych.

6 pkt. - operacja ma pozytywny wpływ na poprawę stanu lokalnego środowiska naturalnego


0 pkt. - operacja nie ma wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego (lub jej wpływ jest obojętny)

Zapisy we wniosku

Operacja zakłada zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych

Preferuje się projekty przewidujące zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych w zakresie dostępu do rynku pracy zdefiniowanych w LSR.

Grupy de faworyzowane określone w LSR:

- osoby powyżej 50 roku życia,

-młodzież do 30 roku życia,

-osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(długotrwale bezrobotny– oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

-osoby niepełnosprawne.8 pkt. - operacja zakłada zatrudnienie co najmniej 2 osób z grup de faworyzowanych
4 pkt. – operacja zakłada zatrudnienie 1 osoby z grupy de faworyzowanej
0 pkt. - operacja nie zakłada zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej

Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, zapisy we wniosku i biznesplanie

Wykorzystanie produktów lokalnych przy realizacji operacji

(nie dotyczy inkubatorów)

Preferowane będą operacje, których podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne lub lokalne zasoby rozumiane jako: surowce lokalne, usługi specyficzne dla obszaru dla obszaru LGD, specyficzne dla obszaru walory naturalne - przyrodnicze i krajobrazowe np. akweny wodne, infrastruktura przyrodnicza, turystyczna i krajobrazowa (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju)8 pkt. – operacja jest realizowana na bazie lokalnych produktów rolnych

0 pkt. - operacja nie jest realizowana na bazie lokalnych produktów rolnychZapisy wniosku

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów – 59

Minimalna liczba punktów niezbędnych do przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru – 50% tj. 29.5 pkt.
Directory: images -> NABÓR WNIOSKÓW 12017 dokumenty
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
NABÓR WNIOSKÓW 12017 dokumenty -> Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne

Pobieranie 298.25 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna