Przygotowywany wniosek musi być zgodny mPobieranie 444,93 Kb.
Strona1/5
Data26.03.2018
Rozmiar444,93 Kb.
  1   2   3   4   5

Załącznik Nr 2

do Regulaminu konkursu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Poniższa instrukcja zawiera ogólne zapisy dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie oraz szczegółowe dane (zamieszczone w kolorowych ramkach), wymagane dla niniejszego konkursu, które dodatkowo powinny się znaleźć
w poszczególnych punktach wniosku.

Wnioskodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie powinien zapoznać się


z treścią poniższej instrukcji i zastosować wszystkie jej zalecenia stosownie do typu projektu oraz działania/schematu MRPO, w ramach którego ubiega się
o dofinansowanie.

Oś Priorytetowa 9 Pomoc TechnicznaDziałanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych
Przygotowywany projekt musi być zgodny m.in. z poniższymi aktami prawnymi:


 • Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L z 2006 r., nr 371, s. 1 z późn. zm.);

 • Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) Dz. Urz. L. z 2002 r., nr 108, s. 33 (z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy;

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 t.j. z późn.zm.);

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn.zm.);

 • Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętego Uchwałą Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. z późn. zm.;

 • Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętego Uchwałą Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. z późn.zm;

 • Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 t.j. z późn. zm.);

 • Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 przyjętego Uchwałą Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. z późn. zm.;

 • Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1208/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009r. z poźn.zm.;

 • Ramowego Planu Realizacji Działań na lata 2010-2013 przyjętego Uchwałą Nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. z późn. zm.;

 • Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. z późn. zm.;

 • Uchwały nr 2 Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii Demarkacyjnej  pomiędzy Programami  Operacyjnymi  Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, z późn. zm.;

 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199 poz. 1227 t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  ( Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 t.j. z późn.zm.);

 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., nr 64, poz. 565 t.j.z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001, nr 128,
  poz. 1402 t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 t.j. z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 t.j. z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010r. sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 236, poz. 1562);Część A:

Data wpłynięcia wniosku” nadawana jest przez system informatyczny, a następnie wypełniana jest przez pracownika rejestrującego. Pracownik Instytucji Organizującej Konkurs potwierdza rejestrację wniosku pieczęcią wpływu. Pole dotyczące „Numeru konkursu” jest automatycznie wypełniane przez system informatyczny. „Numer wniosku” nadawany jest przez system informatyczny, a następnie umieszczany na wniosku przez pracownika rejestrującego.
Część B:


B.1 Nazwa Programu Operacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (MRPO) - wypełnia system.


B.2 Numer i nazwa Osi Priorytetowej, B.3 Numer i nazwa Działania, B.4 Oznaczenie literowe i nazwa Schematu

Po utworzeniu wniosku aplikacyjnego system wypełnia automatycznie wszystkie pola w zależności od wybranego konkursu.


B.5 Projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)

W punkcie tym należy wybrać opcję ”TAK”
Część C: OPIS BENEFICJENTA

Część C służy identyfikacji Beneficjenta projektu. Beneficjent to podmiot, który jest stroną umowy zawieranej z Instytucją Zarządzającą (Zarząd Województwa Małopolskiego) o dofinansowanie projektu w ramach MRPO. Beneficjent jest odpowiedzialny za realizację projektu, przeprowadza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i zawiera kontrakty na realizację projektu; ciążą na nim obowiązki związane z monitorowaniem i cyklicznym sporządzaniem sprawozdań monitoringowych z przebiegu wdrażania projektu zgodnie z zapisami zawartymi w Programie i Uszczegółowieniu MRPO.

Do kategorii Beneficjentów zalicza się tylko grupę podmiotów, która wyszczególniona została w punkcie 18a „Typ Beneficjentów” w opisie poszczególnych Działań dokumentu Uszczegółowienie MRPO.
C.1 Dane Beneficjenta

Nazwa podmiotu i dane adresowe wpisane we wniosku w ramach omawianego punktu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i z danymi aktualnego dokumentu rejestrowego (jeżeli istnieje).


C.1.1 Nazwa Beneficjenta

Należy wpisać nazwę Beneficjenta. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego


(np. gmina) Beneficjentem projektu powinna być dana Gmina „X” lub Miasto „Y”, nie zaś Urząd Gminy „X” czy Urząd Miasta „Y” (w polu tym jest ograniczenie do 150 znaków uwzględniając spacje). Nazwa Beneficjenta powinna być spójna z przedstawianymi przez Beneficjenta dokumentami takimi jak KRS, Statut jednostki, oświadczenia woli, itp., które potwierdzają kwalifikowalność beneficjenta dla danego działania.
C.1.2 Forma prawna

Należy wybrać z rozwijanej listy formę prawną właściwą dla Beneficjenta.
C.1.3 Typ Beneficjenta 

Należy wybrać z listy rozwijającej właściwy typ Beneficjenta, zgodnie z typami przewidzianymi w Uszczegółowieniu MRPO dla danego Działania (oraz Schematu, jeśli dotyczy) – punkt 18 a w opisie poszczególnych Działań dokumentu Uszczegółowienie MRPO.


C.1.4 Adres

Należy wpisać adres siedziby Beneficjenta z podaniem województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości.


C.1.5 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego

Należy wpisać stosowną nazwę dokumentu, oraz podać jego numer (jeśli dotyczy).


C.1.6 NIP

Należy wpisać numer identyfikacji podatkowej Beneficjenta. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, jeśli nie posiada ona numeru NIP należy wpisać numer identyfikacji podatkowej danego urzędu działającego w imieniu jednostki, np. urzędu gminy.


C.1.7 REGON 

Należy wpisać numer REGON Beneficjenta (jeśli dotyczy).


C.1.8 Osoba prawnie upoważniona do podpisania umowy dofinansowania

Należy wpisać imię i nazwisko osoby/osób, które są prawnie upoważnione


do reprezentowania Beneficjenta oraz podpisania umowy o dofinansowanie, a także zajmowane przez tę osobę/osoby stanowisko w organizacji Beneficjenta (nie należy umieszczać w niniejszym polu stanowiska skarbnika). Dopuszcza się sytuację, gdy osoba prawnie upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie, upoważnia pisemnie inną osobę do reprezentowania Beneficjenta w sprawach projektu, w tym do podpisania umowy. W/w upoważnienie zawierające wyszczególnienie wszystkich czynności, do których wykonywania osoba jest upoważniona oraz okres jego obowiązywania, musi zostać dołączone do wniosku jako odrębny załącznik. W przypadku, jeśli do reprezentowania instytucji uprawniona jest więcej niż jedna osoba, należy skopiować wiersze i wpisać wszystkie osoby prawnie upoważnione do podpisania umowy dofinansowania projektu.
C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta do korespondencji

Dane adresowe wpisane w tym polu powinny umożliwiać jak najszybsze dotarcie informacji dotyczącej wniosku bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektu. Na wskazany w tym polu adres i numer faksu przesyłana będzie oficjalna korespondencja w sprawie projektu zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.


C.3 Podmiot reprezentujący Beneficjenta

Beneficjent ma prawo do ustanowienia podmiotu reprezentującego go w zakresie realizacji wszelkich czynności formalno - prawnych oraz inwestycyjnych związanych z wdrażaniem projektu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego możliwe jest reprezentowanie Beneficjentów w sprawach projektu (np. przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, podpisywanie umów z wykonawcą) przez ich zakłady, jednostki budżetowe i organizacyjne lub inne instytucje wyłonione w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku ustanowienia reprezentacji, Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia pola C.3. W przeciwnym razie należy zaznaczyć opcję „NIE DOTYCZY”.
C.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu

W polu tym należy wpisać dane osoby w instytucji Beneficjenta lub w podmiocie reprezentującym Beneficjenta do kontaktów w sprawach projektu. Osoba ta powinna mieć pełną wiedzę nt. zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz postępów w jego realizacji.

Osoba do kontaktów w sprawie projektu zobowiązana jest ponadto do dołączenia
do wniosku o dofinansowanie projektu oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu oraz w celu badania, analizy i oceny, na potrzeby działań związanych z procesem ewaluacji w ramach MRPO, prowadzonych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą bądź na jej zlecenie przez instytucje lub podmioty zewnętrzne. Oświadczenie powinno być zgodnie ze wzorem załączonym do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

W polu tym numer faksu należy wprowadzić jedynie w przypadku, jeśli jest on różny


od numeru wskazanego w punkcie C.2.3. Za pomocą wskazanego tu numeru faksu prowadzone będą robocze kontakty w sprawie projektu. Należy zwrócić uwagę, aby w tym polu podać dane umożliwiające jak najszybsze dotarcie informacji dotyczącej wniosku bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie i realizację.


Część D. OPIS PROJEKTU


D.1 Tytuł projektu

Tytuł projektu powinien stanowić krótką (do 150 znaków, uwzględniając spacje) jednoznaczną nazwę, tak aby w sposób jasny identyfikował projekt, a jednocześnie nie powielał tytułu innych projektów realizowanych

przez Beneficjenta.

Nazwa projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację, etap zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji).


Przykładowe tytuły projektów:

· Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji xxx;

· Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej dla inwestycji X w miejscowości Y.
D.2 Rodzaj projektu

Należy wybrać z rozwijanej listy rodzaj projektu zgodnie z listą przewidzianą w pkt. 14 UMRPO tj. 1. wsparcia przygotowywania dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności: studia wykonalności; dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji; dokumentację środowiskową; dokumentację koncepcyjną; wstępne analizy środowiskowe; wariantowanie inwestycji; niezbędne ekspertyzy, badania i analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne oraz specjalistyczne;

 2. wsparcia doradczego, w tym w zakresie przygotowania i/lub przeprowadzenia procedur zamówień publicznych, jako komponent uzupełniający dla wsparcia wskazanego
  w pkt. 1.

 3. wyłącznie wsparcia doradczego w zakresie przygotowania i/lub przeprowadzenia procedur zamówień publicznych w zakresie wyboru wykonawcy inwestycji – jedynie dla przedsięwzięć dysponujących gotową pełną dokumentacją projektową.


D.3 Numer i nazwa tematu priorytetowego

Projekt, aby mógł być uznany za kwalifikujący się do wsparcia w ramach MRPO musi odpowiadać określonej kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych (katalog tematów priorytetowych znajduje się w Załączniku II Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

Należy wybrać z rozwijanej listy jeden temat priorytetowy (numer i nazwa) zgodnie z listą przewidzianą dla poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO - punkt 15a w opisie poszczególnych Działań, w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu. Jeżeli projekt będzie realizować działania w ramach kilku tematów priorytetowych należy wybrać główny temat priorytetowy.

Informacje zawarte w tym punkcie powinny być spójne z opisem projektu (punkt


D 8.2).
D.4 Forma finansowania

01 Pomoc bezzwrotna – wsparcie realizowane w ramach MRPO ma formę pomocy bezzwrotnej (Pole wypełniane jest automatycznie przez system informatyczny).


D.5 Działalność gospodarcza

Na potrzeby ogólnej identyfikacji projektów finansowanych ze środków MRPO przyjęto katalog działów gospodarki, który znajduje się w Załączniku II Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Należy wybrać z rozwijanej listy właściwy dział gospodarki (kod oraz nazwa) zgodnie z listą przewidzianą dla poszczególnych Działań w Uszczegółowieniu MRPO – punkt 15 e w opisie poszczególnych Działań, w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu. Jeżeli projekt realizuje działania w ramach kilku działów gospodarki należy wybrać dział, odzwierciedlający najszerzej zakres rzeczowy projektu.
D.6 Typ obszaru realizacji projektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie projektu ze środków funduszy strukturalnych jest zobowiązany


do zidentyfikowania obszaru, na którym projekt będzie realizowany.

Należy wybrać właściwy typ obszaru realizacji projektu docelowego zgodnie z listą przewidzianą w punkcie 15 d w opisie poszczególnych Działań dokumentu Uszczegółowienie MRPO.

W przypadku projektów realizowanych poza granicami kraju należy wybrać opcję „obszary współpracy międzynarodowej”.

Obszar miejski rozumiany jest jako obszar w granicach administracyjnych gmin miejskich lub w granicach miast gmin miejsko-wiejskich.

Obszar wiejski rozumiany jest jako obszar gmin wiejskich lub obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich.
D.7 Miejsce realizacji projektu

Projekty realizowane w ramach MRPO mogą być identyfikowane do poziomu konkretnej gminy i miejscowości. W tym polu należy wskazać na terenie jakiego województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości projekt będzie realizowany. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 9.3, jako miejsce realizacji projektu należy wskazać planowane miejsce realizacji docelowej inwestycji.D.7.1 Województwo – Małopolskie 

Pole wypełniane jest automatycznie przez system informatyczny.


D.7.2 Powiat – w polu tym należy wybrać z rozwijanej listy właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu docelowego powiat.
D.7.3 Gmina – w polu tym należy wybrać z rozwijanej listy właściwą ze względu na miejsce realizacji projektu docelowego gminę. W przypadku kiedy projekt docelowy będzie realizowany na terenie kilku gmin należy wybrać wszystkie gminy na terenie których będzie realizowany projekt.
D.7.4 Miejscowość – w polu tym należy wymienić wszystkie miejscowości, na terenie których realizowany będzie projekt docelowy.
W przypadku kiedy projekt będzie realizowany na terenie kilku powiatów należy wypełnić tylko pole Powiat – wskazanie wszystkich powiatów na terenie których realizowany będzie projekt, z pominięciem pól: Gmina, Miejscowość.
Informacje zawarte w tym polu powinny być spójne z opisem projektu zawartym w punkcie D.8.2

D.8 Uzasadnienie, opis i cel projektu
D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu (max do 4 tys. znaków
ze spacjami)

Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu poprzez analizę problemową. Polega ona na opisie stanu istniejącego (również za pomocą danych liczbowych wraz z krótką informacją nt. metodologii ich pozyskania), z którego wynika potrzeba reagowania na problem, bądź też usuwania skutków zaistniałych problemów.
W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 9.3:

Należy wskazać na uzasadnienie i konieczność realizacji inwestycji strategicznej w odniesieniu do problemów/potrzeb o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym;
D.8.2 Opis projektu (max do 4 tys. znaków ze spacjami)

W polu tym należy opisać, co będzie przedmiotem projektu, przedstawić działania podejmowane w projekcie, produkty projektu (przy wykorzystaniu danych liczbowych). Opis musi jednoznacznie identyfikować przedmiot projektu i jasno określać jego zakres rzeczowy.

Opis projektu, a w szczególności przedstawienie produktów projektu za pomocą danych liczbowych, musi być spójny z danymi zawartymi w punkcie E.2 Wskaźniki realizacji projektu, E.4 Planowane koszty w ramach projektu oraz korespondować z Koncepcją realizacji inwestycji strategicznej przedstawioną w załączniku do wniosku aplikacyjnego.


UWAGA:

W przypadku wsparcia projektów zakładających docelowo budowę obiektów kubaturowych, w ramach działania dofinansowanie otrzymają projekty zakładające wariant zastosowania technologii niskoenergochłonnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii bez względu na terminy określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE) jako promowanie działań pro środowiskowych. Konieczne jest przedstawienie w opisie projektu informacji potwierdzających spełnienie wymogów określonych w Dyrektywie.
D.8.3 Cele projektu (max do 4 tys. znaków ze spacjami)

W polu tym należy opisać bezpośrednie rezultaty projektu, a jednocześnie wykazać zgodność celów projektu z „Celem i uzasadnieniem działania” opisanymi dla konkretnego Działania wskazanymi w punkcie 12 opisu Działania UMPRO.

Opis celów projektu, a w szczególności przedstawienie rezultatów projektu za pomocą danych liczbowych, musi być spójny z danymi zawartymi w punkcie E.2 Wskaźniki realizacji projektu.


Dodatkowo w odniesieniu do właściwej inwestycji strategicznej należy wskazać:

- w jaki sposób inwestycja będzie oddziaływała na region w tym, w wymiarze gospodarczym;

- kierunkową zgodność z projektowanymi obszarami wsparcia EFRR w latach 2014-2020.D.8.4 Promocja projektu (max do 4 tys. znaków ze spacjami)

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące interwencji Funduszy Strukturalnych mają


na celu podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską, a także mają umożliwić wytworzenie spójnego obrazu tych działań we wszystkich państwach członkowskich.

W polu tym należy zamieścić krótki opis sposobów promocji udziału Unii Europejskiej


(oraz budżetu państwa, jeśli występuje) w finansowaniu projektu, biorąc pod uwagę zapisy
art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Szczegółowe wytyczne w zakresie zasad promocji źródła unijnego znajdują


się w Podręczniku dla beneficjenta. Promocja i informacja projektów realizowanych
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
wydanym przez IZ i dostępnym na stronie internetowej http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/skladanie_wytyczne.aspx
D.8.5 Stan przygotowania projektu do realizacji

Punkt D.8.5 ma na celu opisanie stanu zaawansowania prac nad projektem.

Punkt D.8.5.1 dotyczy projektów inwestycyjnych, które wymagają pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 9.3, które mają na celu przygotować dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji docelowej, jej stopień przygotowania będzie zasadniczo określony jako niski. Ważnym i koniecznym jest natomiast wskazanie w polu ”Uzasadnienie do wybranej opcji”:

 1. rodzaju dokumentów jakie są niezbędne do realizacji docelowej inwestycji;

 2. liczby i rodzaju decyzji jakie Wnioskodawca będzie zobligowany uzyskać w celu realizacji projektu inwestycyjnego (wraz z podaniem przewidywanej daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę umożliwiającego realizację inwestycji),

 3. wskazania do jakiej grupy przedsięwzięć kwalifikuje się realizacja projektu inwestycyjnego, jako przedsięwzięcie:

 1. mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

 2. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

 3. nie będące przedsięwzięciem wymienionym w pkt. a i pkt. b, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, a mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z poźn. zm.). 

W przypadku, gdy w ramach przedmiotowego projektu przygotowana będzie dokumentacja dla przedsięwzięcia mogącego lub potencjalnie mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganym jest w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzenie postępowania ooś oraz uzyskanie stosownych postanowień/decyzji.

Punkt D.8.5.2 dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.
W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 9.3 brak jest możliwości realizacji projektu polegającego jedynie na stworzeniu programu funkcjonalno-użytkowego.

Punkt D.8.5.3 dotyczy projektów niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na dostawach, tj. w głównej mierze na zakupach sprzętowych etc.
W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 9.3, które mają na celu przygotować do realizacji przedsięwzięcie dotyczące w głównej mierze zakupów sprzętowych, stopień przygotowania takich projektów będzie zasadniczo określony jako niski. Ważnym i koniecznym jest natomiast wskazanie w polu ”Uzasadnienie do wybranej opcji”:

 1. rodzaju dokumentów jakie są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia np. koncepcja techniczna, kosztorys, opis parametrów i wymagań sprzętu, jego lokalizacji, inwentaryzacji zasobów instytucji w zakresie wykonalności projektu,

 2. liczby i rodzaju decyzji jakie Wnioskodawca będzie zobligowany uzyskać w celu realizacji docelowego przedsięwzięcia.

Uwaga:


Jeśli w ramach docelowego przedsięwzięcia przewiduje się zarówno działania budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub innej wymaganej prawem polskim decyzji administracyjnej lub zgłoszenia robót budowlanych (D.8.5.1), jak i zakupy sprzętowe (D.8.5.3), należy określić stan przygotowania tylko dla jednego z w/w elementów projektu kierując się szacowanym udziałem poszczególnych elementów w budżecie całkowitym projektu – np. jeśli roboty budowlane stanowią 80% kosztów całkowitych projektu, a zakupy sprzętowe jedynie 20%, należy wypełnić punkt 3.5.1.
Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Uszczegółowienia MRPO na lata 2007-2013 celem Działania 9.3 jest dofinansowanie projektów, których efektem będzie uzyskanie możliwie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności koncepcji wariantowej, studium wykonalności, projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej, decyzji środowiskowej, niezbędnych ekspertyz (z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego stanu prawnego na dzień aplikowania o wsparcie z 9.3), umożliwiającej szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia na docelowe przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach programów realizujących politykę spójności i innych w przypadku braku możliwości wnioskowania o wyżej wymienione (konieczne uzasadnienie prawne/i lub programowe), oraz pozwalające na rozpoczęcie lub przyspieszenie właściwej fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia docelowego. Tak określonego celu działania nie realizują projekty, których jedynym rezultatem jest opracowanie Programu funkcjonalno –użytkowego.

W przypadku przedsięwzięć posiadających gotową pełną dokumentację projektową, cel działania spełniają także projekty polegające na uzyskaniu wyłącznie doradztwa w zakresie przygotowania i/lub przeprowadzenia postepowań o zamówienia publiczne w zakresie wyboru wykonawcy inwestycji docelowej.


D.9 Komplementarność projektu

Zgłaszany projekt może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia, pozostawać w związku z realizacją innych projektów w ramach MRPO bądź innych działań realizowanych przez Beneficjenta lub inne podmioty. W polu tym powinien znaleźć się opis tego typu powiązań projektu. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, międzynarodowych instytucji finansowych (banków), jak też projektami realizowanymi wyłącznie ze środków krajowych. Powiązane projekty nie muszą być realizowane przez ten sam podmiot, jednak muszą wykazywać spójność przedmiotową i celową z projektem ubiegającym się o wsparcie.

Jeżeli takich powiązań nie ma, należy zaznaczyć opcję „NIE DOTYCZY”.

Przez projekt powiązany z realizowanym w ramach niniejszego wniosku, należy rozumieć projekt powiązany logicznie, którego realizacja już się rozpoczęła lub też, który został zakończony. W polu tym nie powinno się wskazywać projektów planowanych i nie zatwierdzonych jeszcze do realizacji, chyba że ich realizacja jest już przesądzona i fakt ten może być potwierdzony za pomocą odpowiednich dokumentów.


Należy wykazać również zgodność założeń projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz z innymi, właściwymi ze względu na zakres projektu strategiami lokalnymi lub sektorowymi. W uzasadnieniu do zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 należy wskazać w jaki sposób realizacja docelowej inwestycji wpłynie na osiągnięcie celów strategicznych przypisanych dla obszaru, w ramach którego projekt będzie realizowany.
D.10 Doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

W celu przedstawienia doświadczenia Beneficjenta w realizacji projektów finansowanych


ze źródeł zewnętrznych należy wymienić w tabeli realizowane lub zrealizowane projekty w układzie: tytuł projektu, źródło finansowania, krótki opis projektu wraz z podaniem okresu realizacji.

Jeżeli Beneficjent nie posiada doświadczenia w realizacji projektów finansowanych


ze środków zewnętrznych, należy zaznaczyć opcję „NIE DOTYCZY”.
Uwaga:

W przypadku jeśli Beneficjent przewiduje ustanowienia podmiotu reprezentującego
go w zakresie realizacji wszelkich czynności formalno - prawnych oraz inwestycyjnych związanych z wdrażaniem projektu (punkt C.3 formularza wniosku), należy dodatkowo przedstawić doświadczenie tego podmiotu w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.


D.11 Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

Jeżeli w realizację projektu zaangażowane są inne niż Beneficjent podmioty w polu tym należy wymienić te podmioty oraz przedstawić ich rolę w projekcie. W przypadku gdy Wnioskodawca przewiduje realizację projektu inwestycyjnego w ramach partnerstwa należy przedstawić stosowne informację w pkt. D.12 Trwałość projektu. Informacje na temat roli partnerów w projekcie muszą być spójne z zapisami umów/porozumień partnerskich wiążących Wnioskodawcę i partnerów. Dotyczy to również związków i porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Jeżeli jest więcej niż jeden podmiot (partner) współpracujący z Beneficjentem, należy tabelę powielić tyle razy, aby każdy z podmiotów mógł być opisany.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu musi wiązać umowa/porozumienie określająca zasady partnerstwa, która będzie stanowić załącznik do wniosku. Umowa/porozumienie powinna zawierać co najmniej informację nt. podmiotów zaangażowanych w partnerstwo, roli poszczególnych podmiotów w realizacji projektu oraz zakresu ich odpowiedzialności, ewentualnego wkładu finansowego poszczególnych podmiotów do projektu (jeśli dotyczy) oraz okresu obowiązywania umowy.

Nie należy opisywać w tym punkcie sytuacji, w której projekt realizowany jest przez podmiot reprezentujący Beneficjenta zgodnie z zapisami punktu C.3 Podmiot reprezentujący Beneficjenta wniosku. Opis pola „Forma prawna” jak w punkcie C.1.2.W przypadku jeżeli partnerstwo w projekcie realizowanym w ramach MRPO przez jednostkę samorządu terytorialnego (Wnioskodawca) oraz inne jednostki samorządu terytorialnego (partnerzy) polega jedynie na współfinansowaniu projektu ze środków budżetowych partnerów, nie ma potrzeby załączania do formularza wniosku załącznika nr 8 Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki parterów w zakresie realizacji projektu (chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zaangażowanymi w realizację wspólnego przedsięwzięcia). W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do załączenia do wniosku oświadczeń partnerów dodatkowo podpisanych przez Skarbnika/Głównego księgowego (jeśli dotyczy) o zabezpieczeniu środków na realizację projektu
zadeklarowanych we wniosku oraz umowie partnerskiej. Na wniosek IOK na każdym etapie oceny oraz realizacji projektu, w celu potwierdzenia trwałości finansowej partnerzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie dokumentów poświadczających posiadanie ww. środków.
W przypadku jeżeli Wnioskodawca zakłada udział partnerów w fazie realizacji projektu inwestycyjnego należy dostarczyć Załącznik nr 9 Oświadczenie o zachowaniu celów projektu złożone przez każdego z partnerów projektu.
W przypadku jeżeli partner będący jednostką samorządu terytorialnego realizuje w ramach projektu również inne, poza partycypacją finansową, zadania i obowiązki, niezbędne jest dostarczenie załącznika nr 8 Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki parterów w zakresie realizacji projektu.
Jeżeli Beneficjent nie przewiduje udziału partnerów należy zaznaczyć opcję „NIE DOTYCZY”.
Uwaga:

Poprzez partnerstwo należy rozumieć (zgodnie z art. 28 a ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z późn. zm.), partnerstwa które mogą być tworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską. W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu. W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmioty o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ubiegające się o dofinansowanie, dokonują wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności są zobowiązane do:

- ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;

- uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;

- podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.


W celu udokumentowania zgodności wyboru partnerów z ww. zapisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z późn. zm. w studium wykonalności projektu należy opisać sposób wyłonienia poszczególnych partnerów.


D.12 Trwałość projektu (max do 4 tys. znaków ze spacjami)

W polu tym należy opisać:
 • jaka jest zdolność instytucjonalna i organizacyjna Beneficjenta/Partnerów do realizacji projektu (stabilność instytucji Beneficjenta oraz jego struktura organizacyjna, w przypadku jednostek spoza sektora finansów publicznych – ile lat Beneficjent funkcjonuje samodzielnie na danym rynku/ w danym sektorze)

 • w jaki sposób Wnioskodawca planuje pozyskać środki na realizację projektu inwestycyjnego oraz w jaki sposób zagwarantowana będzie stabilności finansowa związana z utrzymaniem efektów inwestycji
W przypadku działania 9.3 zakłada się, iż po wykonaniu dokumentacji, Beneficjent podejmie niezbędne kroki w celu realizacji inwestycji strategicznej. W związku z powyższym trwałość projektu powiązana jest z realizacją docelowej inwestycji. Biorąc pod uwagę zapisy art. 57 Rozp. 1083/2006 dotyczące zachowania trwałości wytworzonego/zakupionego mienia, co do zasady wykonana w ramach projektu dokumentacja winna pozostać własnością Beneficjenta. Szczegółowe warunki dotyczące zachowania trwałości zostaną zawarte w umowie o dofinasowanie.
Jeżeli po zakończeniu realizacji projektu opracowana dokumentacja zostanie przekazana na rzecz innej niż Beneficjent instytucji, należy przedstawić uzasadnienie oraz udowodnić, iż podmiot ten jest zdolny do realizacji projektu inwestycyjnego, a także udowodnić zgodność z wymogami punktu 3.6 Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Informacja ta służy zapewnieniu zachowania zasad obowiązujących zgodnie z art. 57 ust.1 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006: ”Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli, operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana znacznym modyfikacjom:
 1. mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

 2. wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej (...)”

Zapisy punktu powinny być spójne z załączonym oświadczeniem na temat zachowania celów projektu, które stanowi załącznik nr 9 do wniosku.


W tym punkcie należy również udowodnić, iż Beneficjent ma zdolność organizacyjną i finansową do zrealizowania projektu inwestycyjnego oraz wykazać czy projekt będzie kontynuowany i rozwijany w przyszłości.


Część E. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU


E.1 Okres realizacji projektu

Niniejszy harmonogram wymaga podania podstawowych danych odnoszących się


do przebiegu realizacji projektu.

Należy wskazać: • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu. Za planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu należy uznać datę poniesienia pierwszego wydatku
  w ramach projektu. W przypadku projektów nieinwestycyjnych za rozpoczęcie realizacji projektu należy uznać podjęcie pierwszych działań, które podlegają współfinansowaniu w ramach programu.

 • Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu. Termin ten jest tożsamy z datą planowanego uzyskania pozwolenia na budowę/uzyskania kompletu dokumentacji niezbędnego do zamówienia sprzętu lub planowaną datą dokonania zapłaty za ostatnią fakturę w ramach projektu – w zależności od tego, który z terminów jest późniejszy.


Wydatki wykazane we wniosku aplikacyjnym (tabela E4) powinny mieścić się w okresie realizacji projektu (zarówno kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne).
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu nie może zostać określony na termin późniejszy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o realizacji projektu.

Termin zakończenia projektu nie powinien być dłuższy niż 2 lata (24 miesiące) od dnia podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o realizacji projektu. W szczególnych przypadkach termin realizacji może być wydłużony maksymalnie do 3 lat (36 miesięcy). W  polu poniżej należy zawrzeć krótkie merytoryczne wyjaśnienie przekroczenia dopuszczalnego 24 miesięcznego okresu realizacji projektu (maksymalnie do 36 miesięcy), np. stopień skomplikowania inwestycji, które uniemożliwiają realizację projektu w czasie krótszym niż 24 miesiące.
Zapisy w punkcie E.1 powinny być spójne z zapisami punktu E.2 Wskaźniki realizacji projektu i E.4 Planowane koszty w ramach projektu.
Uwaga:

Wymóg dotyczący ograniczenia okresu realizacji projektu jest konieczny ze względu
na ramy czasowe związane z rozliczeniem poszczególnych etapów programu (zasada n+3/n+2). Ograniczenie dotyczące 24/36 miesięcznego okresu realizacji projektu nie dotyczy projektów, których realizacja jest w toku lub zakończy się przed datą podpisania umowy dofinansowania.


E.2 Wskaźniki realizacji projektu
UWAGA:

Wskaźniki realizacji projektu dotyczą tylko i wyłącznie przedmiotowego projektu
tj. opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem inwestycji strategicznej.

Poszczególne kategorie wskaźników należy rozumieć jako (zob. także opis do punktu D.8):

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. 1 projekt budowlany, 1 studium wykonalności.

Rezultat – wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu, np. Liczba przedsięwzięć inwestycyjnych (projektów) objętych wsparciem w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej.
Wybrane przez Beneficjenta wskaźniki mają jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji projektu. Ponadto wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać główne kategorie wydatków w projekcie (wydatki o znacznym udziale procentowym w całym budżecie projektu).

Wskaźniki realizacji projektu muszą być spójne z opisanymi w punkcie D.8.


Nazwy wskaźników należy wybrać z listy rozwijanej. Wskaźniki w obrębie listy będą przypisane określonym Działaniom oraz Schematom programu. Wskaźniki istotne z punktu widzenia monitorowania programu zostały oznaczone w liście jako „obowiązkowe”, w związku z czym, w zależności od specyfiki projektu Beneficjent jest zobowiązany
do wyboru wszystkich obowiązkowych wskaźników z listy IZ, które odpowiadają przedmiotowo produktom i rezultatom jego projektu. W pozostałych przypadkach Beneficjent jest zobowiązany do wyboru co najmniej jednego wskaźnika z listy IZ.
Uwaga:

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę wskaźnika dot. tworzenia nowych miejsc pracy proszę zwrócić uwagę na poniższe informacje:

Należy podkreślić, iż wykazywane nowe miejsca pracy powinny być bezpośrednio związane z realizacją projektu, nie można więc uznać za wskaźnik rezultatu miejsc pracy utworzonych u wykonawców/podwykonawców projektu bądź stworzonych w celu obsługi projektu. Liczbę pracowników należy wykazywać w tzw. Ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC – oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).

Pamiętać jednak należy, że w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie, po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest do wykazania, iż określony wskaźnik został osiągnięty oraz utrzymany przez wymagany okres co najmniej 2 lat, tzn. liczba wskazanych pełnych etatów musi zostać osiągnięta przez Beneficjenta.Wskaźniki autorskie – w przypadku jeśli żaden ze wskaźników dostępnych na liście IZ nie odpowiada zakresowi przedmiotowemu projektu, Beneficjent wybiera wskaźnik, który jest najbardziej zbliżony do zakresu rzeczowego projektu oraz dokonuje zgłoszenia chęci wprowadzenia do systemu dodatkowego wskaźnika (tzw. wskaźnik autorski). Zgłoszenie takie dokonywane jest za pomocą właściwego formularza, który stanowi załącznik
do wniosku aplikacyjnego.

Wskaźnik autorski musi mieć charakter uniwersalny, tj. musi istnieć możliwość jego aplikowania do kolejnych projektów. Dodatkowo wskaźnik autorski powinien agregować się do poziomu wskaźników programowych dla danej osi/działania. Nie może pokrywać się


on z zakresem rzeczowym wskaźników opracowanych przez IZ dla danego Działania/Schematu. Ponadto wskaźnik autorski musi mieć pełne odzwierciedlenie
w efektach powstałych dzięki realizacji projektu.

Dodatkowo w wyżej opisanym przypadku Beneficjent zaznacza opcję „TAK” w podpunkcie Wskaźniki autorskie. W przypadku jeśli Beneficjent nie przewiduje użycia wskaźników autorskich należy wybrać opcję „NIE”.

Wartości w punkcie E.2 należy zaprezentować w następujący sposób:
Dla wskaźników produktu:


 • wartości bazowe (kolumna „Rok 0”) mierzone przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość bazowa wskaźnika produktu powinna wynosić 0.

W przypadku gdy projekt jest w toku realizacji lub jego realizacja została zakończona należy podać wartości wskaźników w roku rozpoczęcia realizacji projektu lub w roku poprzedzającym rozpoczęcie realizacji projektu.

Np. w przypadku projektów złożonych w ramach naboru w roku 2013, których realizacja rozpoczęła się jednak wcześniej - w roku 2012 – rokiem 0 będzie poprzedzający rok złożenia - czyli 2012. • wartości pośrednie mierzone na koniec każdego roku realizacji projektu

 • wartości docelowe mierzone w chwili/roku zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji.

 • wskaźniki produktu przewidziane w związku z realizacją projektu powinny zostać zaprezentowane w sposób narastający w okresie realizacji projektu.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna