Przewodnik po przedmiociePobieranie 72,91 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar72,91 Kb.

Zał. nr 4 do ZW 33/2012

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KARTA PRZEDMIOTU

PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO 3 - MICROSTATION
  1. Nazwa w języku angielskim Computer Aided Design 3

  2. Kierunek studiów : ARCHITEKTURA I URBANISTYKA


Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna i niestacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Kod przedmiotu AUA002409L

Grupa kursów NIE

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)30Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)60Forma zaliczeniazaliczenie na ocenęDla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS2w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom

o charakterze praktycznym (P)

2w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)2


WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. WIEDZA: Zna zasady tworzenia rysunków technicznych.

Ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w budownictwie i architekturze.

2. UMIEJĘTNOŚCI: Posiada podstawowe umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi..

CELE PRZEDMIOTU

C1 Przekazanie umiejętności obsługi programu MicroStation w zakresie tworzenia modelu wirtualnego budynku

C2 Przekazanie umiejętności obsługi programu MicroStation w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej na podstawie modelu wirtualnego budynku    1. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Z zakresu wiedzy:

PEK_W01: Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania projektowania.

Ma podstawową wiedzę na temat programów typu BIM do projektowania architektonicznego.

Ma elementarną wiedzę niezbędną do projektowania obiektów architektonicznych, opracowywania dokumentacji technicznej przy użyciu programu MicroStation i drukowania dokumentacji opracowanej przy użyciu programu MicroStation.Z zakresu umiejętności:

PEK_U01: Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego korzystając z programu MicroStation.


Forma zajęć - laboratorium

Liczba godzin

La1

Omówienie tematu pracy indywidualnej,

Instalacja MicroStation i dodatkowych programów,

Korzystanie z pomocy programu i elearningu,

Tworzenie nowego projektu i jego struktura.2

La2

Tworzenie plików rysunkowych w projekcie; atrybuty pliku,

Praca w oknach widoku,

Atrybuty projektu, tworzenie własnych szablonów projektów,

Podział pliku rysunkowego na warstwy tematyczne,

Podstawowe operacje kreślarskie 2D; atrybuty obiektów wektorowych,

funkcje wspomagające rysowanie.2

La3

Funkcje edytujące i modyfikujące,

Tablice kolorów i style linii,

Automatyzacja pracy,

Tworzenie komórek,

Kreskowanie zapełnianie obszarami.


2

La4

Wektorowe pliki odniesienia,

Wstawianie plików rastrowych,

Tworzenie nowych rysunków projektu.

Współpraca programu z pakietem Office (Word, Excel).2

La5

Style tekstów,

Wymiarowanie, style wymiarowania,

Style linii,

Drukowanie/Plotowanie,2

La6

Tworzenie nowego projektu 3D i jego struktur,

Nawigacja w przestrzeni 3D,

Proste obiekty 3D; rodzaje,

Tworzenie definicji prostych obiektów i ich modyfikacja,2

La7

Złożone obiekty 3D; rodzaje,

Tworzenie definicji złożonych obiektów,

Modyfikacja prostych i złożonych obiektów 3D,

Wektorowe pliki odniesienia i rastrowe 2D w projekcie 3D.2

La8

Tworzenie definicji powłok 3D,

Modyfikacja powłok 3D.2

La9

Ustawienie kamery i nawigacja,

Podstawy renderingu,

Ustawienie światła,

Definiowanie materiałów,

Rendering zaawansowany – ustawienie podkładu z istniejącego terenu , mgła, światło w strefie geograficznej, rendering w nocy,

Rendering wewnętrzny i dekoracje świetlne

Zapis wyników, drukowanie wyników, tworzenie pdf 3D


2

La10

Tworzenie definicji materiałów budowlanych,

Wykorzystanie stworzonych materiałów do tworzenia obiektów.2

La11

Tworzenie i edycja podstawowych elementów budowlanych,

Zarządzanie kondygnacjami wirtualnego budynku.2

La12

wykorzystanie Parametric Cell Studio do tworzenia obiektów parametrycznych,

projektowanie poprzez wprowadzanie kolejnych zależności w wymiarach.2

La13

Tworzenie dokumentacji technicznej na podstawie modelu wirtualnego budynku,

Opis dokumentacji, symbole graficzne.

Zestawienia materiałów i obiektów.

Wydruk dokumentacji.2

La14

Praca indywidualna, konsultacje.

2

La15

Oddanie prac zaliczeniowych

2
Suma godzin

30   1. STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE


N1. Prezentacja multimedialna z omówieniem

N2. Konsultacje pracy indywidualnej
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)

Numer efektu kształcenia

Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

F1

PEK_W01,


Ocena poprawności konstrukcji zaliczeniowego wirtualnego budynku – a1=0,4

F2

PEK_W01

Ocena jakości wykonania zaliczeniowego wirtualnego budynku – a2=0,3

F3

PEK_U01

Ocena dokumentacji budowlanej wygenerowanej na podstawie wirtualnego budynku – a3=0,3

P=a1F1+a2F2+a3F3
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

literatura PODSTAWOWA:

Podręczniki przygotowane przez producentów oprogramowania, które są jego integralną częścią. 1. Bentley Institute, Essentials MicroStation 7, Bentley Institute Course Guide

 2. Bentley Institute, 2D Architectural Drafting and Building information Modeling, Bentley Institute Course Guide

 3. Bentley Institute, MicroStation Basics for Building Design, Bentley Institute Course Guide

 4. Bentley Institute, Productive MicroStation, Bentley Institute Course Guide

 5. Bentley Institute, Moving to MicroStation Fourth Edition, Bentley Institute Course Guide

 6. Bentley Institute, Imaging with Bentley Descards, Bentley Institute Course Guide

 7. Bentley Institute, Introduction to Bentley raster Tools, Bentley Institute Course Guide

 8. Bentley Institute, Introduction to Bentley Architectur, Bentley Institute Course Guide

 9. Bentley Institute, DWG for MicroStation Users, Bentley Institute Course Guide

 10. Bentley Institute, Everything 3D third Edition, Bentley Institute Course Guide

 11. Bentley Institute, Introduction to 3D Building Design, Bentley Institute Course Guide

 12. Bentley Institute, Architecture for MicroStation Triforma and Structural for MicroStation Triforma V8 Update, Bentley Institute Course Guide

 13. Bentley Institute, Introduction to Bentley Architecture, Bentley Institute Course Guide

 14. Bentley Institute, Introduction to Bentley Structural, Bentley Institute Course Guide

 15. Jerry Flynn, Bentley Institute, Rendering for Building Design, Bentley Institute Course Guide

 16. Bentley Institute, pdf composer, Bentley Institute Course Guide

 17. Bentley Institute, Feature modeling and Mesh Modeling, Bentley Institute Course Guide

 18. Bentley Institute, Parametric Cell Studio, Bentley Institute Course Guide

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

 1. MicroStation V8 PL 2004 Edition. Program komputerowego wspomagania projektowania” T. Zieliński 2005. 100s.

 2. "MicroStation 95/J" autor: Dariusz Frenki wyd. Helion 2000/03

 3. "MicroStation 95/J Ćwiczenia praktyczne" autor: Dariusz Frenki wyd. Helion 2001

 4. "MicroStation 95" autor: Jarosław Sobolewski wyd. Helion 2000/02

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr inż. arch. Tomasz Wąsowicz, tomasz.wasowicz@pwr.wroc.pl   1. MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

   2. PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO 3: MicroStation

   3. Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Przedmiotowy efekt kształcenia

Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów

Cele przedmiotu

Treści programowe

Numer

narzędzia dydaktycznego

PEK_W01 (wiedza)

K1AIU_W16

K1AIU_W24C1

La1-La14

N1, N2

PEK_U01 (umiejętności)

K1AIU_U16

K1AIU_U21C2

La1-La14

N1, N2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna