Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 1 Wysoka dostępność I jakość e-usług publicznychPobieranie 264,93 Kb.
Strona1/5
Data24.02.2019
Rozmiar264,93 Kb.
  1   2   3   4   5

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania
2.1
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Preambuła

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów stanowi dokument szczegółowo opisujący wymagania, jakie powinny zostać przedstawione przez wnioskodawcę, który aplikuje o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej POPC). W dokumencie przedstawiona została szczegółowa instrukcja zawierająca interpretacje w odniesieniu do każdego kryterium, która ma wskazać, w jaki sposób będą poszczególne kryteria oceniane, a tym samym ułatwić wnioskodawcy opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Przewodnik zawiera także informacje o sposobie punktacji każdego kryterium.

Jednym z elementów dokumentacji aplikacyjnej stanowi studium wykonalności projektu. W celu opracowania tego dokumentu zaleca się, aby wnioskodawcy korzystali z przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju dokumentu pn.: Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności, w wersji stanowiącej załącznik do regulaminu właściwego konkursu. W Zaleceniach przedstawiono pożądaną strukturę oraz zawartość studium wykonalności.

Informacje ogólne


 1. Wybór typu projektu

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wsparcie dotyczy tworzenia i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności lub e-dojrzałości istniejących usług. Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki.

Zgodnie z wymaganiami kryteriów formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania właściwego typu projektu. Dla działania 2.1 przewidziano dwa typy projektów. W przypadku, gdy projekt obejmuje zarówno usługi A2A niezbędne dla funkcjonowania e-usług publicznych (tj. usług A2B/A2C), jak
i usługi A2B/A2C, wnioskodawca powinien dokonać właściwego wyboru typu projektu ze względu na hierarchię celów projektu oraz wynikający ze struktury tych celów dominujący typ usług w projekcie. We wniosku o dofinansowanie należy w takim przypadku w stosownych tabelach wskazać i opisać e-usługi obu typów.

W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane są usługi A2A, konieczne jest wykazanie, że te usługi są niezbędne dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B/A2C). W tym celu wnioskodawca jest zobowiązany wskazać konkretne istniejące bądź zaplanowane do uruchomienia e-usługi publiczne (A2B/A2C), np. takie, które zostały wskazane w przepisach prawa. 1. E-usługi

W niniejszym dokumencie przyjmuje się, że elektroniczna usługa publiczna to działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, tzn. bez jednoczesnej obecności stron. Załatwienie sprawy odbywa się z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi doręczania dokumentów elektronicznych.

Jednym z wymogów ujętym w kryteriach merytorycznych jest określenie poziomu e-dojrzałości1 e-usług publicznych (A2B, A2C). Należy mieć jednak


na uwadze, że nie każda usługa publiczna, której załatwienie jest możliwe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej może osiągnąć najwyższy czyli piąty poziom.
Maksymalny poziom zależy od specyfiki danej usługi. W celu zakwalifikowania usługi na wyższy poziom musi ona spełniać bądź przewyższać wszystkie wymagania poziomu niższego.

Poziomy 4 i 5 są zarezerwowane dla usług, które mogą być w całości załatwiane na drodze elektronicznej, tzn. spełniają następujące warunki: • brak konieczności stawiennictwa usługobiorcy w urzędzie,

 • operacje identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji mogą być przeprowadzone w formie elektronicznej,

 • w postępowaniu brak konieczności dostarczania i odbierania jakichkolwiek obiektów fizycznych (np. dokumentów) oraz dokonywania innych czynności
  (np. płatności) w formie nieelektronicznej,

 • wszelkie decyzje są wydawane i doręczane w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W celu wykazania określonego poziomu dojrzałości elektronicznej usługi publicznej (A2B/A2C), wnioskodawca powinien je zdefiniować w sposób jak najbardziej szczegółowy i umożliwiający jednoznaczne przypisane do danego poziomu. Wszystkie usługi powinny być przedstawiane z punktu widzenia usługobiorcy (nie usługodawcy) – jako konkretne sprawy, które można załatwić. Pobranie informacji publicznej nie może być wykazywane jako
e-usługa.

Poniższa tabela zawiera zestaw pytań, które mogą wspomóc wnioskodawcę we właściwym zdefiniowaniu poziomu e-dojrzałości dla e-usług publicznych. Projektem mogą zostać objęte jedynie usługi na trzecim lub wyższym poziomie dojrzałości. Przy czym należy pamiętać, że każda usługa o wyższym poziomie dojrzałości powinna pozytywnie odpowiadać na pytania z wymagań dla usługi o niższym poziomie dojrzałości.Poziom e-dojrzałości

Wymagania

1 - informacja

 • Czy za pomocą systemu informatycznego prezentowane są w internecie informacje niezbędne do wszczęcia procedury?

2 - jednostronna interakcja

 • Czy za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej strony internetowej) istnieje możliwość pobrania formularzy niezbędnych do wszczęcia procedury?

Uwagi:

Sprawa może być załatwiana w formie tradycyjnej - nieelektronicznej.3 - dwustronna interakcja

 • Czy za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej strony internetowej) istnieje możliwość pobrania formularzy do wypełnienia?

 • Czy za pomocą systemu istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wraz z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia sprawy - wszczęcie sprawy)?

 • Czy w ramach usługi zapewniono elektroniczną formę uwierzytelniania usługobiorcy?

Uwagi:

 • Dokumenty lub inne obiekty fizyczne mogą być doręczane w formie tradycyjnej (łącznie z wymaganym osobistym stawiennictwem wnioskodawcy w urzędzie).

 • Płatności mogą być dokonywane w formie tradycyjnej.

 • Formularz elektroniczny służący do zamówienia formularza nieelektronicznego (papierowego) jest traktowany jako poziom 2.

4 - transakcja

 • Czy publicznie dostępna strona internetowa umożliwia załatwienie całej sprawy (realizację usługi publicznej) w formie elektronicznej, łącznie z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów i doręczeniami?

 • Czy w procedurze brak dodatkowych czynności, które usługobiorca musiałby wykonać w formie nieelektronicznej (papierowej)?

 • Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności będzie to możliwe w formie elektronicznej?

5 - personalizacja

 • Czy w ramach usługi udostępniono możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, uprzednio wypełnionego danymi przez usługodawcę (danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy)?

 • Czy w przypadku usług, w których nie ma konieczności składania wniosku usługodawca automatycznie dostarcza usługę w zakresie odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy?

 • Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności usługodawca zapewni przekierowanie usługobiorcy do właściwego pośrednika dla dokonania płatności (operacja przekierowania musi zapewnić zachowanie kontekstu zdarzenia tzn. wszystkie pola niezbędne do zdefiniowania i wykonania płatności np. przelewu są wypełniane automatycznie przez system usługodawcy)? 1. Partner

Ilekroć w dokumencie mowa jest o partnerze należy także pod tym pojęciem rozumieć podmiot upoważniony do dokonywania wydatków.

 1. Sposób prezentowania odpowiedzi na wymagania opisane w przewodniku:

W przypadku, gdy w ramach kryterium wymagane jest wykazanie bądź udowodnienie tezy lub wyboru określonego rozwiązania to wnioskodawca zobowiązany jest
do przedstawienia konkretnych informacji (faktów, danych) oraz logicznego rozumowania opartego na tych informacjach, uzasadniającego daną tezę lub wybór. Dane przedstawione w aplikacji konkursowej muszą:

 • być aktualne (należy określić kiedy zostały pozyskane),

 • pochodzić z wiarygodnych źródeł (należy wskazać źródło),

 • być pozyskane w rzetelny sposób (należy przedstawić sposób pozyskania danych, np. przeprowadzenia badań). W celu wykazania rzetelności wymaganej analizy konieczne jest wskazanie metody, jaką się posłużono oraz przedstawienie jej podstawowych parametrów (np. liczebności poszczególnych badanych grup osób lub podmiotów, nazw technik badawczych, itp.). 1. Ocena jakości dokumentacji i zaproponowanych rozwiązań w ocenie merytorycznej

W ramach oceny merytorycznej eksperci oceniając czy przedstawiony przez wnioskodawcę projekt spełnia wymagania wskazane w kryteriach są zobowiązani
do weryfikacji, czy wnioskodawca dostarczył odpowiedniej jakości dokumentację, na podstawie której można jednoznacznie ocenić, że działania wnioskodawcy i partnerów zapewnią skuteczną realizację przedsięwzięcia, dostarczenie wysokiej jakości produktów oraz utrzymanie efektów projektu. W poszczególnych kryteriach ocenie jakościowej podlegają m.in.:

 • przedstawione wyniki analiz i sposób ich przygotowania,

 • jakość uzasadnień i dostarczonych dokumentów,

 • wybrane rozwiązania z obszaru zarządzania projektem oraz projektowania i budowy systemów informatycznych,

 • inne elementy projektu wpływające na jego celowość, jakość, efekty i możliwość skutecznej realizacji. 1. Sposób oceny kryteriów punktowanych

Liczba punktów możliwa do przyznania danemu projektowi w ramach kryterium zależy od oceny eksperta oceniającego projekt. W niniejszym dokumencie przy każdym z kryteriów wskazano punktację, jaką projekt może otrzymać od każdego eksperta. Ostateczna liczba punktów przyznana projektowi to średnia arytmetyczna z ocen ekspertów oceniających projekt w ramach danego kryterium.

Numer i nazwa osi priorytetowej

II. E-administracja i otwarty rząd

Numer i nazwa działania/ poddziałania

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Typ projektu

 1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

 2. Typ projektu II. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna