Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „prawo międzynarodowe publiczne”; drugi rok studiów dziennych w Instytucie Stosunków MiędzPobieranie 0,6 Mb.
Strona4/5
Data23.10.2017
Rozmiar0,6 Mb.
1   2   3   4   5

lub b) D. R. Bugajski, Prawo do żeglugi w Cieśninie Pilawskiej a praktyka międzynarodowa, „Prawo Morskie”, tom XXIV, Gdańsk 2008 (s. 209-228).

9. T. Iwanek, Prawo międzynarodowe wobec piractwa morskiego, „Państwo i Prawo”, nr 10/2009 (s. 18-33), http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/_archiwum/archiwum2009/js_sem_1405.pdf

Literatura uzupełniająca (fakultatywnie) :

10. D. R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego…, op.cit., rozdz. I „Pojęcie i status prawny okrętu”, rozdz. II „Przestrzenny i terytorialny zakres obowiązywania praw żeglugowych”, rozdz. III, pkt. 3.1. pt. „Nieszkodliwy przepływ”, rodz. IV „Prawo przejścia tranzytowego i żegluga w cieśninach morskich”, rozdz. V „Prawo przejścia archipelagowym szlakiem morskim”, rozdz. VII „Żegluga okrętu w międzynarodowych kanałach morskich” (s. 29-100, 103-123, 151-182, 183-191, 295-306).

11. Do wyboru : a) J. Symonides, Warto mieć morską strefę przyległą, „Rzeczpospolita” z 28 grudnia 2005 r.

lub b) J. Symonides, Status prawny strefy przyległej w międzynarodowym prawie morza. Celowość jej ustanowienia przez Polskę, „Prawo Morskie”, tom XXI, Gdańsk 2005 (s. 5-26).12. J. Symonides, Prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące układania podmorskich rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, na szelfie kontynentalnym i morzu otwartym, „Prawo Morskie”, tom XXII, Gdańsk 2006 (s. 7-25).

13. Ł. Kułaga, Zwalczanie współczesnego piractwa morskiego w świetle regulacji Konwencji o prawie morza z 1982 r. oraz innych regulacji prawnomiędzynarodowych (w :) C. Mik, K. Marciniak (red.), Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. W piętnastą rocznicę wejścia w życie…, op.cit. (s. 219-251).

14. J. Symonides, Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim. Czy powrót „dyplomacji kanonierek” ?, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 2(tom 46)/2012 (s. 33-58).

15. J. Symonides, Tytuł i prawa państwa bandery do wraków okrętów wojennych i statków państwowych, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 3-4(tom 36)/2007 (s. 29-47).

16. R. Tarnacki, Flaga rosyjska na podmorskim dnie Arktyki nie ma znaczenia prawnomiędzynarodowego, „Rzeczpospolita” z 30 sierpnia 2007 r.

17. M. H. Koziński, Problematyka prawna obszarów podmorskich, „Prawo Morskie”, tom XXIV, Gdańsk 2008 (s. 47-64).

18. J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit., rozdz. IV „Terytorium w prawie międzynarodowym” – p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, pkt. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. (s. 158-175, 183-186, 192-211).

19. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe…, op.cit., , rozdz. 3 „Stosowanie prawa międzynarodowego – podmioty”, § 3. „Podmioty o pełnych kompetencjach : państwa”,4. „Obszary morskie”, 5. „Międzynarodowe drogi wodne”, 6. „Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej” (s. 194-216).

20. Do tematów XV i XVI łącznie : P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo międzynarodowe publiczne. Testy …, op.cit., część B – kazusy 27-36 włącznie (s. 151-162).

XVI. TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - część 3 : MIĘDZYNARODOWE PRAWO LOTNICZE I KOSMICZNE

Źródła międzynarodowego prawa lotniczego (umowy tworzące tzw. system chicagowski, umowy tworzące tzw. system warszawsko-montrealski, umowy tworzące tzw. system tokijsko-hasko-montrealski). Status prawny przestrzeni powietrznej. Statki powietrzne. Międzynarodowa żegluga powietrzna. Wolności lotnicze. Sprawa katastrofy smoleńskiej (2010) i wyboru prawnej podstawy badania jej przyczyn (załącznik 13 konwencji chicagowskiej).Sytuacja prawna i granice przestrzeni kosmicznej. Spór dotyczący orbity geostacjonarnej.

Literatura podstawowa :

1. R. Bierzanek, J. Symonides …, op.cit., rozdz. VI - § 10 (s. 244-253).

2. W. Góralczyk, S. Sawicki …, op.cit., rozdz. IX (s. 233-246).

3. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi z 27 stycznia 1967 r. (w :) M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne …, op.cit. (s. 70-73) lub M. Flemming, J. Wojciechowska, Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999 (s. 642-648).

4. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit., rozdz. 10 „Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne” (s. 306-326).

5. K. Myszona-Kostrzewa, Kierunki rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego, (w :) K. Karski (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015 (s. 133-147).

Literatura uzupełniająca (fakultatywnie) :

6. Łącznie : a) Wyrok [Trybunału Konstytucyjnego] z 30 września 2008 r.. K 44/07 [Możliwość zestrzelenia samolotu pasażerskiego w sytuacji niebezpieczeństwa użycia go do działań sprzecznych z prawem oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa] - www.trybunal.gov.pl ; b) M. Żylicz, Zestrzelenie cywilnego statku powietrznego jako delikt prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo”, nr 6/2009 (s. 24-36).

7. Łącznie nt. prawnych aspektów katastrofy smoleńskiej : a) do wyboru - M. Żylicz, Katastrofa smoleńska w świetle międzynarodowego prawa lotniczego, „Państwo i Prawo”, nr 4/2011 (s. 3-17) lub M. Żylicz, Katastrofa państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego (w :) E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, Warszawa 2013 (s. 407-423); b) W. Marciniak, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy jako produkt rozpadu Związku Sowieckiego, „Arcana”, nr 98-99/(marzec-czerwiec)2011 (s. 57-69); c) Mamy pretensje do Rosjan (Rozmowa z Prof. M. Żyliczem), „Rzeczpospolita” z 23 maja 2011 r. ; d) Nie ma możliwości zaskarżenia raportu MAK (Rozmowa z Mec. P. Schrammem), „Rzeczpospolita” z 4 sierpnia 2011 r.; e) Mógł być wspólny zespół śledczy (Fragmenty opinii prawnej doc. dr Beaty T. Bieńkowskiej z Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sporządzonej na zamówienie Biura Analiz Sejmowych 22 listopada 2010 r.), „Nasz Dziennik” z 17 stycznia 2011 r.; f) N. Wojtanowska, Aspekty prawne katastrofy smoleńskiej. Wybrane problemy, Kraków 2015, rozdz. II „Lot”, rozdz. III „Po katastrofie” (s. 41-108).

8. L. Antonowicz, Podręcznik …, op.cit., rozdz. VI – § 6 i § 7 (s. 146-151).

9. J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit., rozdz. IV „Terytorium w prawie międzynarodowym” – p. 4.7. „Przestrzeń powietrzna”, i 6.6. „Przestrzeń kosmiczna” (s. 186-190, 211-214).

211-214).XVII. LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM – kwestie ogólne

Zagadnienia ogólne dotyczące ludności. Nabycie i utrata obywatelstwa. Ius soli i ius sanguinis. Kwestia tzw. podwójnego lub wielorakiego obywatelstwa. Sprawa Nottebohma (Liechtenstein v. Gwatemala, MTS, 1955). Apatrydzi i uchodźcy. Definicja uchodźcy według konwencji genewskiej z 1951 r. Azyl terytorialny. Ekstradycja i wydalanie cudzoziemców. Substytuty ekstradycji (w tym kidnaping międzynarodowy, sprawa Eichmanna, 1960).Literatura podstawowa :

1. R. Bierzanek, J. Symonides …, op.cit., rozdz. VII - § 1, § 2, § 3, § 4 (s. 255-267).

2. W. Góralczyk, S. Sawicki …, op.cit., rozdz. X - § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 (s. 247-259).

3. A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo …, op.cit., rozdz. VI - § 2 („Ludność“ ; s. 128-137).

4. Artykuły 34, 52, 55, 56, 137 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

5. Europejska konwencja o ekstradycji z 13 grudnia 1957 r. (w :) B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały …, op.cit., rozdz. VI – p. 2.1. (s. 217-232) lub Wybór konwencji Rady Europy. Wersja polska, Warszawa 1999 (s. 311-333) lub A. Łazowski (wybór i wprowadz.), Prawo …, op.cit. (s. 396-417).

6. H. Zięba-Załucka, Instytucja ekstradycji w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym (w :) E. Dynia (red.), Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku …, op.cit.(s. 252-271).

7. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit., rozdz. 12 „Ludność państwa” , rozdz. 14, § 66 „Ekstradycja” i 67 „Azyl” (s. 334-347, 419-424).

Literatura uzupełniająca (fakultatywnie) :

8. Łącznie : a) Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (w :) B. Mikołajczyk (oprac.), Wybór polskich aktów prawnych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka, Tychy 2004 (s. 93-100); b) Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r., Pozycja 161.

9. Europejska Konwencja o obywatelstwie z 6 listopada 1997 r. (w :) Wybór konwencji Rady Europy …, op.cit. (s. 437-450) lub S. Bieleń (oprac.), Prawo …, op.cit. (s. 331-339).

10. Deklaracja o azylu terytorialnym z 14 grudnia 1967 r. (w :) B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały …, op.cit., rozdz. VI – p. 1 (s. 208-210).

11. Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 28 lipca 1951 r. ; Protokół dotyczący uchodźców z 31 stycznia 1967 r. (w :) A. Przyborowska-Klimczak (wybór i opracowanie), Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit. (s. 197-212).

12. B. Nita-Światłowska, Ekstradycja obywatela polskiego na podstawie umowy ekstradycyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi, „Państwo i Prawo”, nr 8/2017 (s. 62-77),

13. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe…, op.cit., , rozdz. 3 „Stosowanie prawa międzynarodowego – podmioty”, § 1. „Podmioty o pełnych kompetencjach : państwa”, III. „Personalny zakres suwerenności państwowej” (s. 239-271).

14. Stosowanie europejskiego nakazu aresztowania do obywateli polskich (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r.) (w :) www.trybunal.gov.pl

lub Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [z dnia 27 kwietnia 2005 r.] w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (w :) J. Barcz, A. Michoński (wstęp, wybór i oprac. dokumentów), Polska w Unii Europejskiej. Wybór dokumentów …, op.cit. (s. 953-991).15. M. Mozgawa, Ekstradycja i jej substytuty. Zarys problematyki, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, nr 3/2008 (s. 38-51).

16. M. Płachta, Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze, Warszawa 2000, „Wstęp : male captus bene detentus”, rozdz. I „Niedoskonałość i niewydolność systemu ekstradycyjnego jako źródło atrakcyjności metod alternatywnych”, pkt. pt. „Zasady ekstradycyjne”, rozdz. III „Czasoprzestrzenna powszechność kidnapingu”, pkt. pt. „Causes celebres : Eichmann i Noriega” , rozdz. VI „Amerykańska doktryna kidnapingu międzynarodowego” (s. 13-32, 189-202, 271-322).

17. Łącznie : a) M. Zdanowicz, Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001, rozdz. 2 „Nabycie obywatelstwa” (s. 38-68), rozdz. 3 „Utrata wielokrotnego obywatelstwa” (s. 69-92), rozdz. 8, p.8.2. „Sprawa F. Nottebohma – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości” (s. 180-185); b) Sprawa Nottebohma (w :) P. Daranowski, J. Połatyńska (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa …, op.cit. (s. 92-95).

XVIII. ZAGADNIENIE OCHRONY GRUP LUDZKICH I PRAW CZŁOWIEKA

Umowy ogólne, umowy dotyczące specyficznych zagadnień (np. ludobójstwa), umowy odnoszące się do wybranych grup ludzkich. Systemy ochrony praw człowieka (powszechne, regionalne, wyspecjalizowane). Tzw. niederogowalne prawa człowieka. Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka. Środki mające gwarantować wykonywanie postanowień umów dotyczących praw człowieka : sprawozdania, skargi państw, badania na miejscu, petycje. Organy kontrolne. Mechanizmy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące Polski (w tym np. tzw. skarga katyńska).Literatura podstawowa :

1. R. Bierzanek, J. Symonides …, op.cit., rozdz. VII - § 5 (s. 267-283).

2. B. Wolniewicz, O tzw. prawach człowieka ; Z. Musiał, O wartości życia (w :)

Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota, Kraków 2003 (s. 91-101, 139-155) [również w : Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, wydanie II poszerzone, Komorów 2010, s. 91-101 i 139-155].3. R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000, rozdz. I, II, rozdz. III – p. I, II, III ; rozdz. VI – p. I, II, III (s. 19-119, 165-185).

4. A. Wielomski, Prawa człowieka (w :) Encyklopedia „białych plam”, tom XV, Radom 2005 (s. 12-15) lub (w :) J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna. Tom 1. Myśl polityczna : główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Radom 2007 (s. 318-321).

5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. ; Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka z 16 grudnia 1966 r.

(w :) S. Bieleń (oprac.), Prawo …, op.cit. (s. 223-249) lub A. Przyborowska-Klimczak (wybór i opracowanie), Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit. (s. 134-167) lub S. Jarosz-Żukowska (red.), Prawa człowieka …, op.cit. (s. 11-53) lub A. Łazowski (wybór i wprowadz.), Prawo …, op.cit. (s. 273-314).6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (wraz z dołączonymi do niej Protokołami) (w :) S. Bieleń (oprac.), Prawo …, op.cit. (s. 249-269) lub A. Przyborowska-Klimczak (wybór i opracowanie), Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit. (s. 213-243) lub Wybór konwencji Rady Europy …, op.cit. (s. 27-61) lub S. Jarosz-Żukowska (red.), Prawa człowieka …, op.cit. (s. 227-262) lub A. Łazowski (wybór i wprowadz.), Prawo …, op.cit. (s. 315-345).

7. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit., rozdz. 13 „Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym” (s. 348-408).

Literatura uzupełniająca (fakultatywnie) :

8. P. Bartula, Kara śmierci, powracający dylemat, Kraków 2007, rozdz. XIII „Podważenie abolicjonizmu w 13 minut” (s. 171-187).

9. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe…, op.cit., , rozdz. 3 „Stosowanie prawa międzynarodowego – podmioty”, § 5. „Podmioty o ograniczonych kompetencjach – jednostka w prawie międzynarodowym”, II. „Ochrona praw człowieka” (s. 540-582).

10. 28.6.1919 r., Wersal. Traktat między Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską (tzw. Mały Traktat Wersalski lub traktat mniejszościowy) (w :) S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, tom pierwszy : 1917-1926, Poznań 1989 (s. 125-131).

11. Konwencja w sprawie niewolnictwa podpisana w Genewie dnia 25 września 1926 r. ; Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa podpisana w Genewie dnia 7 września 1956 r. (w :) S. Jarosz-Żukowska (red.), Prawa człowieka i i systemy ich ochrony …, op.cit. (s. 54-62).

12. J. Zajadło, Dyskusja na temat tortur w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Państwo i Prawo”, nr 5/2006 (s. 32-47).

13. Łącznie : a) J. Bartyzel, Ojkofobia (w :) Encyklopedia „białych plam”, tom XIII, Radom 2004 (s. 223-227) ; b) A. Wielomski, Wielokulturowość (w :) Encyklopedia „białych plam”, tom XVIII, Radom 2006 (s. 86-88).

14. Nt. kary śmierci : a) B. Wolniewicz, Są czyny, które wymagają kary śmierci, „Rzeczpospolita” z 14 września 2007 r. ; b) P. Bukowczyk, Kara śmierci we współczesnym prawie międzynarodowym publicznym, „Pro Fide, Rege et Lege”, nr 2/2011.

15. P. Bała, A. Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych , Chicago-Warszawa 2008 (s. 5-203).

16. I. C. Kamiński, Katyński wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Kwartalnik o prawach człowieka”, nr 4/grudzień 2013 (s. 3-8), http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/kwartalnik_4_8.pdf

17. W. Hoff, Imigracja jest bronią, „Rzeczpospolita” z 16-17 stycznia 2016 r. („Plus Minus”), s. 36-38.
XIX. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Organizacje międzyrządowe i pozarządowe. Klasyfikacja, funkcje, organy i struktura organizacji międzynarodowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podstawa prawna i istota ONZ. Członkostwo, cele i zasady, struktura organizacyjna ONZ. Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa ONZ. Procedura podejmowania uchwał w Zgromadzeniu Ogólnym i Radzie Bezpieczeństwa. Kwestia reformy ONZ. Organizacje wyspecjalizowane.

Międzynarodowe organizacje rządowe poza systemem ONZ.Literatura podstawowa :

1. R. Bierzanek, J. Symonides …, op.cit., rozdz. VIII (s.285-336).

2. Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. (w :) patrz literatura do tematu I.

3. W. Góralczyk, S. Sawicki …, op.cit., rozdz. XII, XIII, XIV (s. 288-368).

4. J. Symonides, Organizacja Narodów Zjednoczonych : geneza, cele i zasady funkcjonowania, struktura, organy główne i pomocnicze, system Narodów Zjednoczonych (w :) J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006 (s. 20-73).

5. I. Popiuk-Rysińska, Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 4/2016 (s. 221-242)

6. Łącznie : a) I. Popiuk-Rysińska, Instytucje międzynarodowe (fragment pt. „Organizacje międzynarodowe”) ; b) R. Kuźniar, System Narodów Zjednoczonych (w :) E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe …, op.cit. ( rozdz. XIV - § 1 ; rozdz. XV ; s. 353-361, 376-402).

7. A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo …, op.cit., rozdz. VIII („Organizacje międzynarodowe”, s. 163-208).

Literatura uzupełniająca (fakultatywnie) :

8. I. Popiuk-Rysińska, Organizacje międzynarodowe. Zarys problematyki, (w :) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012 (s. 13-47).

9. P. Pacuła, Zarys problematyki reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, „Bezpieczeństwo Narodowe”, IV/2015 (s. 63-79 ), https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/36_KBN_PACULA.pdf
XX. ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH. MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Definicja i rodzaje sporów międzynarodowych. Środki pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych : dyplomatyczne i sądowe (lub inaczej : nie prowadzące do wiążącego dla stron rozstrzygnięcia oraz kończące się wiążącym rozstrzygnięciem). Rokowania, dobre usługi, mediacja, komisje badań, koncyliacja. Arbitraż międzynarodowy i stałe sądy międzynarodowe.

Skład, funkcje i kompetencje (ratione personae, ratione materiae, ratione iuris) Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Tzw. fakultatywna i obligatoryjna jurysdykcja MTS-u : formy wyrażania przez państwo zgody na kompetencję Trybunału (tzw. zgoda ex post – wyrażona w odrębnej umowie zawartej już po zaistnieniu sporu lub wyrażona wskutek uznania powództwa strony przeciwnej, klauzula sądowa zawarta w umowie, deklaracja jednostronna złożona na podstawie tzw. klauzuli fakultatywnej, tj. w oparciu o art. 36 ust. 2 Statutu MTS). Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza. Stałe sądy regionalne. Załatwianie sporów w systemie ONZ.

Literatura podstawowa :

1. W. Góralczyk, S. Sawicki …, op.cit., rozdz. XV (s. 369-391).

2. R. Bierzanek, J. Symonides …, op.cit., rozdz. IX (s. 337-378).

3. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit., rozdz. 18 „Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych” (s. 602-627).

4. Rozdziały VI i XIV Karty Narodów Zjednoczonych (w :) jak poprzednio.

5. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 26 czerwca 1945 r. (w :) S. Bieleń (oprac.), Prawo …, op.cit. (s. 48-57) lub A. Przyborowska-Klimczak (wybór i opracowanie), Prawo międzynarodowe publiczne…, op.cit. (s. 31-42) lub A. Łazowski (wybór i wprowadz.), Prawo…, op.cit. (s. 528-544).

6. Konwencja o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych z 18 października 1907 r. (w :) S. Bieleń (oprac.), Prawo …, op.cit. (s. 11-22) lub A. Przyborowska-Klimczak (wybór i opracowanie), Prawo międzynarodowe publiczne …, op.cit. (s. 485-499) lub A. Łazowski (wybór i wprowadz.), Prawo …, op.cit. (s. 505-527).

7. Deklaracja USA dotycząca przyjęcia obowiązkowej jurysdykcji MTS-u (w :) B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały …, op.cit., rozdz. X – p. 3.2.2. (s. 371-373).

Literatura uzupełniająca (fakultatywnie) :

8. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe…, op.cit., , rozdz. 5. „Odpowiedzialność międzynarodowa i egzekwowanie prawa międzynarodowego”, § 2. „Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych” (s. 784-836).

9. Łącznie : a) J. Symonides, Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza, „Prawo Morskie”, tom XVII, Gdańsk 2002 (s. 151-167) ; b) S. Pawlak, Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, „Prawo Morskie”, tom XXV, Gdańsk 2009 (s. 101-111).1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna