Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej w Gubinie. Obecnych 14 radnych na stan 15Pobieranie 88,55 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar88,55 Kb.Protokół nr XLV.2013

z XLV sesji Rady Miejskiej w Gubinie,

która odbyła się dnia 27 listopada 2013 r.

I Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał otwarcia XLV sesji Rady Miejskiej w Gubinie. Obecnych 14 radnych na stan 15 (nieobecny radny K.Zdobylak).

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał następujące informacje:

● w związku z tym, iż jako pierwsze zostało wysłane zawiadomienie o zwołaniu sesji, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 15.oo w treści zawiadomienia otrzymała ona numer XLV.

Ponieważ jednak zaszła potrzeba, aby również dzisiaj odbyła się jeszcze jedna sesja o godzinie 9.oo, to zgodnie z chronologią, sesja, którą się właśnie rozpoczyna, jest to sesja numer XLV, natomiast sesja o godzinie 15.oo, będzie to sesja numer XLVI.

●radni otrzymali na sesji zmieniony projekt uchwały nr 258 w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zawierający autopoprawkę Burmistrza.
Naczelnik Wydziału KI- autopoprawka polega na zastąpieniu kwot netto kwotami brutto.

Stawki się nie zmieniają. Zmiana ta wynika z orzeczeń sądów w

tym zakresie. Taka wersja jest uznawana za prawidłową przez

nadzór Wojewody.


Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się zgłaszanie uwag lub wniosków do porządku sesji.

E.Patek- wniosek dotyczący projektu uchwały nr 258. Rada Miejska nie ma wpływu na

ustalenie cen za wodę i ścieki. W związku z tym proponuje, aby zdjąć ten punkt z

porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej –padł formalny wniosek, prosi o opinię prawną.

Mecenas P.Zawodniak- zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu

w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w

związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W jego

ocenie tego punktu nie można wykreślić z porządku sesji.

p.Sekretarz –rzeczywiście art.24 ust.1 stanowi, że taryfy podlegają zatwierdzeniu przez radę

gminy, jednak przypuszcza, że radny E.Patek miał na uwadze ust. 8, zgodnie z

którym jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w

ust.5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie

taryf.


E.Patek- skoro od Rady nic nie zależy, jeżeli w przypadku nie podjęcia uchwały taryfy wejdą

„z urzędu” a w przypadku podjęcia uchwały negatywnej- nadzór Wojewody ją

uchyli, to nie zajmujmy się tym tematem. W tym przypadku od woli radnego nic nie

zależy.


H.Wojnicz- składa wniosek, aby uchwały nie wykreślać z porządku sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej - ta uchwała jest ujęta w porządku, w wyniku głosowania okaże się, czy pozostanie ona w porządku sesji


Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego E.Patka o wykreślenie z porządku sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty (9 osób-za, 5 osób- przeciw, 0 osób- wstrzymało się od głosu).


Następnie poddał pod głosowanie porządek sesji z przyjętą zmianą.W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek sesji został przyjęty (13 osób-za, 1 osoba- przeciw, 0 osób- wstrzymało się od głosu).
II Informacja na temat działalności organizacji pozarządowych, którym gmina Gubin o

statusie miejskim powierzyła realizację zadań publicznych.

Informację przedstawiła p.Teresa Opara –Zastępca Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw.Matki Bożej Fatimskiej.

Parafialny Zespół Caritas jest organizacją pożytku publicznego. Jego członkowie pracują jako wolontariusze, starając się wyrabiać w sobie wrażliwość na potrzeby swoich podopiecznych. Starają się traktować te osoby sprawiedliwie, respektując ich godność ludzką, co w praktyce oznacza, że udzielając pomocy nikogo nie faworyzują, biorą pod uwagę ich rzeczywiste potrzeby.

Od 5 lat Parafialny Zespół Caritas jest organizatorem wyjazdowego wypoczynku dla dzieci, w ośrodku w Trzęsaczu, zlokalizowanym 150 m od plaży. Jest to obiekt murowany, pokoje są 4-osobowe z łazienkami, ogrodzony. Na kolonii realizowany jest program wychowawczy. W tym roku nosił on nazwę: „Pomnażamy nasze talenty”. Celem programu było kształtowanie postawy odkrywania własnych talentów i możliwości. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 21 400 zł (z czego dotacja z budżetu miasta 14 000zł). Poszczególne wydatki przedstawiały się następująco:

- noclegi i wyżywienie 14 700 zł

-transport 4800 zł

-słodycze 294 zł

-obiad w drodze powrotnej 606 zł

-nagrody rzeczowe 503 zł

- bilety wstępu 258 zł

-przejazd kolejką, zakup czapeczek 350 zł.
Środki finansowe są pozyskiwane w wyniku przystąpienia do konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta, z Urzędu Marszałkowskiego i od sponsorów.

W 2009 r. dotacja z budżetu miasta wynosiła 16 000 zł a z wypoczynku skorzystało 43 dzieci.

W 2010 r. dotacja wynosiła również 16 000 zł (45 dzieci). W roku 2011 dotacja wynosiła

14 000 zł (46 dzieci), taka sama była w latach 2012 i 2013, a z wypoczynku skorzystało 45 dzieci.

Ogółem latach 2009-2-013 dotacja wyniosła 80 000 zł a na kolonie wyjechało 224 dzieci.
T.Opara przekazała też informację o innych działaniach Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw.Matki Bożej Fatimskiej.

W roku 2009 z inicjatywy Zespołu powstał Klub Seniora „Aktywna Jesień”. Liczy on 40 członków. W celu wypełnienia im wolnego czasu organizowane są różne zajęcia, wyjazdy rekreacyjno- rehabilitacyjne ( w roku 2011 seniorki wypoczywały w domu uzdrowiskowym w Głogowie, natomiast w roku 2013 w ośrodku rehabilitacyjnym w Gościmiu). Środki na ten cel pozyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego.

Inne działania to:

-organizacja festynu parafialnego

- organizacja pielgrzymek krajowych i zagranicznych

-program pomocy żywnościowej

W roku 2011 odbył się konkurs w ramach projektu „Rozwój potencjału parafialnych zespołów Caritas”, w którym Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw.Matki Bożej Fatimskiej zajął I miejsce w kategorii „Dobra współpraca z samorządem”.

R.Woszak- jak wygląda procentowy udział wypoczynku letnim dzieci finansowanych ze

środków budżetu gminy i tych, które ponoszą pełną odpłatność?

T.Opara – w tym roku pełną odpłatność ponosiło 10 dzieci, 35 było finansowanych w ramach

realizacji zadania. W ten sposób obniżamy koszty transportu.

III Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.


Na wstępie Burmistrz złożył gratulacje:

- p.Grażynie Hrabskiej Prezesowi PCK z okazji Dnia Honorowego Dnia Dawcy Krwi

- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 z okazji zajęcia przez szkołę I miejsca w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w kategorii szkół podstawowych.
Dyrektor SP-2- gratulacje należą się przede wszystkim nauczycielom i uczniom, których

wysiłek przyniósł wymierny efekt . Poprzez swoje sukcesy szkoła jest

prawdziwym ambasadorem naszego miasta.
Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 1 do 27 listopada 2013 r., które stanowi załącznik do protokołu.

IV Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności

Komisji w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska


W dniu 21 października, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Komisja złożyła wizytę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Następnie członkowie udali się do noclegowni, gdzie rozmawiali na temat istniejących potrzeb oraz organizacji świetlicy dla bezdomnych. Jeśli chodzi o potrzeby to najpilniejszą potrzebą jest zakup pralki.

W dniu 25 listopada Komisja omawiała projekty uchwał, które są w porządku dzisiejszej sesji.


Przewodniczący Komisji Młodzieży, Sportu i Turystyki

W dniu 21 listopada odbył się dalszy ciąg dyskusji na temat cennika usług na basenie. Ponadto Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie, w czasie którego obejrzała obiekty sportowe znajdujące się na terenie miasta, zapoznała się z ich stanem, wspólnie z Dyrektorem MOS-u rozmawiali na temat drobnych napraw, padło też kilka pomysłów np. dotyczących oświetlenia na boiskach (do sprawdzenia przez Dyrektora).


Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej

W dniu 25 listopada tematem posiedzenia Komisji było zaopiniowanie projektów uchwał.Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty

W dniu 5 listopada odbyło się spotkanie z pracownikami Ośrodka Terapii „Grunwald” oraz Pełnomocnikiem ds.Uzależnień na temat współpracy. Kolejne spotkanie, dotyczące problematyki profilaktyki uzależnień, odbędzie się w dniu 10 grudnia, z udziałem pedagogów szkolnych.

W dniu 25 listopada Komisja omawiała projekty uchwał.
V Interpelacje i wnioski radnych.

H.Wojnicz:

1.Spalamy to, co mamy. Powoduje to duże zanieczyszczenie powietrza w sezonie grzewczym w rejonie ulicy Pułaskiego i przyległych. Szczególnie w godzinach wieczornych trudno jest otworzyć okno. Z tym problemem zwrócił się do niej mieszkaniec tej ulicy p.Jerzy Rajski, który kilka lat temu przyjechał do Gubina ze Śląska, aby zmienić klimat na lepszy. Sprawa była poruszana także w odniesieniu do ulic położonych w innych rejonach miasta. Należy poważnie podejść do tematu.

2.W imieniu kolegów radnych prosi o przekazanie wykazu pracowników Urzędu Miejskiego z podziałem na Wydziały. Ostatnią informację na ten temat radni otrzymali w 2011 roku.

3.Mieszkańcy pytają czy nasze miasto posiada lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego?

4. Minister Spraw Wewnętrznych finansuje miasteczka ruchu drogowego. Zwraca się do Burmistrza, aby podjął działania mające na celu pozyskanie środków na ten cel.

5.Czy do końca roku Rada Miejska zajmie się tematem pomocy rodzinom wielodzietnym w ramach miejskiego programu?

6.Czy jest już podpisana umowa z firmą na konserwację oświetlenia w 2014 roku?

7. Na jakim etapie jest opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta?

8.Chciałaby się też odnieść do realizowanego obecnie zadania polegającego na wyłożeniu łącznika pomiędzy rzekami Lubszą i Nysą Łużycką- zakończenie tej wykładziny, szczególnie po prawej stronie, jest zbyt krótkie.

9.Czy wiadomo coś w sprawie remontu wyznaczonych trafostacji, po spotkaniu które się odbyło w Urzędzie Miejski. Czy są jakieś terminy remontów tych trafostacji?

10.Klub radnych SLD składa wniosek o utworzenie budżetu obywatelskiego i przeznaczenie do dyspozycji mieszkańców kwoty 200 000 zł w budżecie na 2014 rok (wniosek pisemny stanowi załącznik do protokołu).
M.Rogiński:

1.Ubolewa, że jako radny nic nie może zrobić, jeśli chodzi o taryfy na wodę i ścieki. Ustawodawca pozbawił radnych możliwości obniżenia taryf w drodze głosowania. Rola radnych ogranicza się do zagłosowania, czy uchwała jest zgodna z prawem. Szkoda, że uchwała została wycofana z porządku obrad. Burmistrz jednak może dużo w tym zakresie, bo jest przedstawicielem właściciela czyli gminy. Podwyżki proponuje Przedsiębiorstwo Usług Miejskich ale Burmistrz może bardzo dużo: powołuje Prezesa, przedstawiciele Burmistrza zasiadają w Radzie Nadzorczej i Zarządzie. Czy Prezes konsultował z Burmistrzem podwyżki? Czy Burmistrz jest za proponowanymi podwyżkami? Prosi Prezesa o szczegółowe uzasadnienie taryf. Mieszkańcy są zbulwersowani tą podwyżką. Spowoduje to uszczuplenie skromnych budżetów mieszkańców.

2. W dniu 18 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie VI edycji rankingu gmin woj.lubuskiego. Celem rankingu było uzyskanie informacji na temat sytuacji gospodarczej lubuskich gmin, ocena ich potencjału w sferze społecznej i gospodarczej. Przykro mu, że wypadliśmy gorzej niż źle. Np. 4 miejsce –indeks aktywności gospodarczej, podobnie wskaźnik wydatków na promocję – to chyba najlepsze pozycje. Prymus innowacyjności- 12 miejsce. Ocena służy do wyciągania wniosków. Jakie wnioski wyciągał z tej oceny p.Burmistrz?

3. Pytanie dotyczące projektu budżetu: czy Burmistrz przeprowadził analizę finansową i zapewnił środki na podniesienie pensji dla: pracowników obsługi i administracji w placówkach oświatowych, pracowników MZK-u (zatrudnionych przy robotach drogowych), pielęgniarek w szkołach, pracowników Urzędu Miejskiego, kultury, sportu i pomocy społecznej. Prosi o odpowiedź „tak” lub „nie” lub podanie, która z tych grup będzie miała podwyżki od 2014 roku.


Burmistrz- tylko radni o 7%.
4.Oszczędności budżetowe Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 zostały rozdysponowane pomiędzy szkoły podstawowe nr 1, 2 i 3. Wszystkie szkoły są niedoinwestowanie, dlaczego Zespół Szkół Ogólnokształcących nie otrzymał żadnych środków. Są tam też potrzeby, szkoła nie jest zabezpieczona przed powodzią.

5.Mieszkańcy bloku nr 34 kilkakrotnie zwracali się o dokonanie rozbiórki starej kotłowni i opłotowania. Starają się o to już od 7 lat. Co Burmistrz zamierza zrobić w tym zakresie, aby rozwiązać problem mieszkańcow?

6.Wniosek do Prezesa Lindy o wyrównanie drogi wokół studzienki kanalizacyjnej przy ul.Wysockiego (naprzeciw warsztatu p.Kulczyckiego).

7.Pytanie do Zastępcy Burmistrza: dlaczego w Urzędzie Miejskim nie jest zatrudniony inspektor ds.kontroli wewnętrznej. Czy jest on niepotrzebny? Kto pełnił wcześniej te obowiązki? Czy w Urzędzie Miejskim są systemowe rozwiązania dotyczące kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych, system kontroli w zakresie prawidłowego wydatkowania środków budżetowych w poszczególnych wydziałach, w tym Pełnomocnika ds. Uzależnień.


M.Fryga:

1.Co stało się z kolektorami słonecznymi na krytej pływalni? Czy w związku z brakiem tych urządzeń koszt utrzymania basenu wzrósł?

2.Przy basenie w kierunku ulicy Nowej jest plac wymagający uporządkowania – są tam wystające przewody, zapadnięte studzienki kanalizacyjne, wykopy pozostałości po pawilonach handlowych. Urząd Miejski powinien się tym zająć i doprowadzić do uporządkowania tego terenu.

3.Przejście dla pieszych przy aptece „Pod Basztą” - mieszkańcy sygnalizują, że obniżenie krawężników między przejściem a chodnikiem jest zbyt wąskie w stosunku do szerokości pasów. Stwarza to szczególne utrudnienie dla osób na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi.

4. Jezdnia przy barze „Zenek” w okolicy przejścia dla pieszych jest tak obniżona, że w czasie deszczu gromadzi się tam woda, nie ma żadnego odpływu, co powoduje, że osoby oczekujące na przejście przez jezdnię są ochlapywane.
Z.Gwizdalski:

1.W imieniu mieszkańców chciałby przekazać wyrazy uznania dla Straży Miejskiej za ład i porządek w okresie „Wszystkich Świętych”.

2.Na sesji wielokrotnie poruszana była sprawa remontu ul.Dąbrowskiego. Jest to ulica powiatowa ale w granicach miasta. Może dojść do porozumienia z Powiatem, czy istnieje możliwość tylko przełożenia kostki. Wtedy będzie to tylko koszt robocizny, bez konieczności zakupu materiału.
W.Galewski:

Do końca roku PUM miał przejąć część sieci kanalizacyjnych i wodnych na terenie miasta. Czy PUM już przejął te sieci i czy jakieś kwoty z tego tytułu wpłynęły do budżetu? Miało wpłynąć około 3,5 mln zł.


A.Białek:

1.Zwraca się do Przewodniczącego Rady Miejskiej- wzrasta zainteresowanie posiedzeniami Rady Miejskiej wśród mieszkańców. Mieszkańcy zwracają się, aby przełożyć obrady na godzinę co najmniej 15.oo, ze względu na czas pracy.

2.Został przyjęty regulamin nadawania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Gubina”, jednak na posiedzeniu Kapituły okazało się, że jest on niedoskonały. W związku z tym wnioskuje o rozpoczęcie prac nad zmianą tego regulaminu. Ponadto, wnosi o rozważenie dopisania w §6 tego regulaminu możliwości złożenia wniosku o uhonorowanie tytułem przez grupę mieszkańców np. 50 osób.

3.Pytanie do Burmistrza-na jakim etapie są prace prowadzone przez Prezydenta Poznania w kwestii możliwości uzyskania oszczędności na oświetleniu ulicznym poprzez zamianę tego oświetlenia na energooszczędne.

4.Na jakim etapie są prace nad koncepcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta?

5.Prosi o rozwinięcie tematu dotyczącego planów RTBS w zakresie budowy mieszkań i domków na terenie Gubina.

6. Zgadza się w pełni z interpelacją Z.Gwizdalskiego dotyczącą remontu ul.Dąbrowskiego ale zacząłby od remontu chodników, ponieważ są one w tragicznym stanie. Ulica, w miejscach gdzie była przekładana instalacja wodna, też się zapada. Jest to ważne, bo ulica Dąbrowskiego stanowi objazd skrzyżowania ze światłami.
R.Woszak:

1.Mieszkańcy Placu Katedralnego i ul.Miodowej zwrócili się w sprawie nie działającego oświetlenia.. Na Placu Katedralnym pali się co druga lampa, a przy ul.Miodowej chodzi o 4 lampy od strony ul.Wojska Polskiego. Ponadto mieszkańcy Placu Katedralnego skarżą się na fetor wydobywający się z niedawno robionej kanalizacji.

2.Na nawierzchni ul.Piastowskiej (odcinek od ul.Zwycięstwa do Oświęcimskiej) utworzyły się koleiny, w których gromadzi się woda. Na tym odcinku znajduje się szkoła, taki stan rzeczy zagraża bezpieczeństwu dzieci. W maju Zarząd Dróg Powiatowych prowadził prace geodezyjne mające na celu wyrównanie nawierzchni, we wrześniu zostały one ponownie podjęte ale potem zaniechano działań. Czy ta inwestycja będzie w najbliższym czasie realizowana?

3.Dużym problemem w szkołach jest wagarująca młodzież- spotyka się ona w kilku miejscach: Mc”Donalds, za boiskiem do siatkówki plażowej przy ZSP. Prośba do Komendanta Straży Miejskiej, aby w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji informować pedagogów szkolnych w celu podjęcia przez nich stosownych działań. Odnosi wrażenie, że czasami rodzice nie wiedzą, co dzieje się z ich dziećmi.


U.Kondracik:

1. Temat windy przy ul.Gdańskiej – czy w budżecie 2014 będą śroki na to zadanie. Jest opracowany projekt, należy wykorzystać dofinansowanie z PFRON-u.

2. Przypomina sprawę remontu drogi i parkingu przy przychodni na ul.Gdańskiej.

3.Na jednej z wcześniejszych sesji zgłosiła kilka problemów dotyczących gospodarowania miejscami na cmentarzu. Rozmawiała też z mieszkańcami na temat budowy kolumbarium. Można to wykonać bezkosztowo, trzeba wyznaczyć miejsce do pochówku tylko na urny. Prosi o przeanalizowanie tej sprawy.

4.Ulica Lotnicza jest to nowa ulica o nawierzchni gruntowej. Mieszkańcy proszą, żeby pomyśleć o wyłożeniu jej kostką.

5. Od lat mieszkańcy proszą o utwardzenie 150 m drogi łączącej ul.Sportową z ul.Kosynierów.


L.Ochotny:

Również na ul.Wyczółkowskiego wszystkie inwestycje są zakończone, brakuje tylko utwardzenia.


D.Andrzejewska:

1.Inwestycja na ul.Łąkowej została chyba zakończona zwraca się o rozpoczęcie wyrównywania wszystkich dróg gruntowych.

2. Zwraca się o uzupełnienie asfaltu na ul.Barlickiego.

3.Podczas sprzątania miasta zapomniano o uprzątnięciu liści na osiedlu Barlickiego.


E.Patek:

20 grudnia 2011 r. została podjęta uchwała dotycząca wysokości diet radnych zgodnie z która wysokość tych diet jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To wynagrodzenie wzrasta od 1 stycznia 2014 r. W obecnej sytuacji radni byliby jedyną grupą, która otrzymałaby podwyżki. W związku z tym wnioskuje o obniżenie kwot bazowych, aby diety pozostały na obecnym poziomie a nawet, aby były niższe niż w roku obecnym.


T.Kaczmarek:

W dniu 31 października br. składał interpelację w sprawie wyrównania dróg gruntowych. Ostatnio były opady deszczu i drogi są w opłakanym stanie. Rozumie, że MZUK realizował inwestycję przy ul.Łąkowej ale ma nadzieję, że zdąży te drogi naprawić przed zima. Na sesji mówi się o ulicach nowo wybudowanych a zapominamy o ulicach, które mają 60 lat. Po roztopach na wiosnę niektórymi z tych ulic nie można przejechać. Prośba, aby pomóc mieszkańcom.


R.Woszak:

Proponuje, aby radni spotkali się Prezesem PUM, Kierownikiem MZUK w sprawie opracowania harmonogramu prac na wszystkich ulicach miejskiich. Jest dużo potrzeb a środki są ograniczone.


W.Galewski:

Chciałby przypomnieć o ulicach Wodna-Mała-Wiśniowa. Od 60 lat nic tam nie zostało zrobione.


VI Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Projekt uchwały nr 255 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 255. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

P. Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich zapoznała radnych z protokołem z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie

Nr L/562/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w/s szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (stanowi on załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że po zapoznaniu się z wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych Komisja Młodzieży, Sportu i Turystyki oraz Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska wnioskują o dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały:


  1. dopisanie w rozdziale 5 §6 punktu 14 w następującym brzmieniu: „Wspieranie działań mających na celu organizację imprez o charakterze charytatywnym”

  2. dopisanie w rozdziale 5 §6 punktu 15 w następującym brzmieniu: „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów walki”

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie ( 13 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu, wyszedł radny A.Białek).
K.Kuśnierek- Prezes Stowarzyszenia „Esquadra” poinformował, iż działalność Stowarzyszenia „Esquadra” została sformalizowana się dopiero w roku 2013 ale działają już od dawna. Do tej pory udało im się zebrać około 90 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc chorym dzieciom i ich rodzicom. W roku 2013 zebrali 25 tys. zł. Członkowie Stowarzyszenia działają społecznie, nie zatrudniają pracowników, pomieszczenie biurowe jest użyczone. Chcieli, aby radni rozszerzyli katalog zadań w zakresie współpracy o wspieranie działań mających na celu organizację imprez charytatywnych”, ponieważ wpisane w uchwale formy współpracy mają też charakter pozafinansowy.
Przewodniczący Rady Miejskiej – radni mają świadomość dobrej pracy Stowarzyszenia.

H.Wojnicz- w ubiegłym roku na realizację programu współpracy była przeznaczona kwota

323 tys. zł. czy w roku 2014 ta kwota się zmieni?

p.Skarbnik- dofinansowanie jest na tym samym poziomie.


Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 255 z przyjętą zmianą. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie/13 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymało się od głosu, wyszedł radny A.Białek/ i posiada numer XLV.235.2013.  1. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013-2018

Projekt uchwały nr 260 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 260. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
W.Galewski – czy podwyżka czynszu o 40 groszy nie spowoduje jeszcze większego

nie płacenia czynszu. Do tego dojdzie podwyżka ceny wody. Dla rodziny z 4

dzieci skutek finansowy to około 30 zł. Czy nie można tego pułapu

zmniejszyć?

W.Sendera- w Gubinie chyba tylko jedno mieszkanie, w którym podwyżka wyniesie 40

groszy (o najwyższym standardzie). Jest to stawka bazowa, która jest

obniżana. Trzeba też pamiętać, w jakim stanie technicznym są budynki

komunalne.

H.Wojnicz- prosi o dokładne zreferowanie tej kwestii przez Naczelnika Wydziału KI, cel jest

szczytny ale jakie będą skutki finansowe.

Naczelnik Wydziału KI- gospodarka mieszkaniowa jest deficytowa, MZUK musi dokładać na

to zadanie z innej działalności około 60 groszy do m2. Dobrze, że

MZUK prowadzi targowisko i ma z tego tytułu wpływy, w związku

z tym nie trzeba radykalnie podwyższać czynszu. Jeśli chodzi o

poziom rentowności to najgorsze będą najbliższe 2 lata, w

następnych latach powinny już być środki na odnawianie majątku.

Jeżeli nie będzie remontów będzie on podlegał dalszej dewastacji.

Chcemy podnosić czynsz sukcesywnie. W poprzednich latach też były

10% podwyżki. Zgodnie z przepisami maksymalny czynsz w naszym

mieście może wynosić nawet 10 zł za m2. Jeżeli poprawi się

ściągalność czynszu można powrócić do tematu. Jeżeli chcemy

remontować mieszkania komunalne musimy mieć na to środki.


Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały .

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie /14 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymał się od głosu/ i posiada numer XLV.236.2013.

  1. Zmieniająca uchwałę nr XLII.218.2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim

Projekt uchwały nr 259 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 259. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie /14 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymał się od głosu/ i posiada numer XLV.237.2013.4.Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXIV.183.2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 rok

Projekt uchwały nr 261 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 261. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.


P.Skarbnik- w związku z tym, że już po przekazaniu radnym projektu uchwały Burmistrz w

drodze zarządzenia wprowadził zmiany do budżetu po stronie dochodów i

wydatków z tytułu wpływu środków na stypendia, zmianie musi ulec projekt

uchwały nr 261. Zmiana dotyczy pkt. 2 dochody bieżące (kwota po zmianie to

45 694 336,30 zł) oraz pkt. 7 wydatki bieżące (kwota po zmianie to

45 362 916,23 zł). Konsekwencją tej poprawki jest również zmiana w

Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wartości dochodów i wydatków

bieżących.

H.Wojnicz- pytanie do Burmistrza: zgodnie z przepisami Burmistrz może umorzyć lub

odroczyć płatność podatku od nieruchomości. Gdzie może się dowiedzieć kogo

dotyczyły te u morzenia lub odroczenia. Pytanie do Przewodniczącego Rady

Miejskiej –czy wnioski o umorzenie lub odroczenie są wcześniej analizowane

przez Komisję Finansów? Czy Urząd Miejski stosuje inne umorzenia ?

Przewodniczący Rady Miejskiej- należy to do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

H.Wojnicz- nieprawda, są po szkoleniu w RIO, pytali o te kwestie. Nie jest to tajne dla

radnych. Na koniec roku radnym w samorządach jest przedstawiana taka

informacja.

p.Skarbnik- dane na temat skutków obniżenia stawek podatku oraz udzielonych ulg radni

otrzymują w informacji półrocznej i rocznej z wykonania budżetu.

Z.Gwizdalski- jeden z wniosków dołączonych do projektu uchwały dotyczy przeniesienia

kwoty 87 022 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących

prace przy Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ile osób brało

udział w tych pracach i za co konkretnie jest to wynagrodzenie?

Naczelnik Wydziału KI- nie są to dodatkowe środki na wynagrodzenia tylko operacja

księgowa. Zgodnie z przepisami koszty związane z prowadzeniem

przez gminę gospodarki odpadami (w tym koszty osobowe) muszą

być pokrywane z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Środki

zostały przeznaczone na pokrycie części wynagrodzeń m.in.

A.Ratowicz, A.Marek, E.Sopór, Straży Miejskiej. Nie otrzymali ono

ani 1 zł więcej wynagrodzenia tylko część środków na ten cel

pochodziła z innego źródła.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały z przedstawioną zmianą.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie /14 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymał się od głosu/ i posiada numer XLV.238.2013.


5. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr

XXXIV.184.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie

miejskim na lata 2013-2025

Projekt uchwały nr 261 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Projekt omówiony został na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Komisje zapoznały się z projektem uchwały nr 262. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.


Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały ze zmianą.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie /14 osób-za, 0 osób- przeciw, 0 osób - wstrzymał się od głosu/ i posiada numer XLV.239.2013.VII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej:

A.Białkowi:

1. Kiedyś były sesje o godzinie 15.oo, jednak nie spotkało się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Przeanalizuje ten temat, porozmawiamy na komisjach w celu uzyskania kompromisu.

2.Zmiana uchwały –jest to słuszna inicjatywa.
A.Białek- organizacja 1-2 sesji o godzinie 15.oo nie jest żadnym wykładnikiem, jeśli chodzi o

zainteresowanie mieszkańców. Jest to też ułatwienie dla radnych ,aby nie musieli

się zwalniać z pracy.
Burmistrz:

H.Wojnicz:

1. Spalanie śmieci- przekaże informację Straży Miejskiej w celu podjęcia działań. Zajmiemy się tym.

2. Wykaz pracowników- od 2011 roku niewiele się zmieniło, wykaz zostanie przedstawiony.

3.Lądowisko dla helikopterów jest wyznaczone na płycie stadionu miejskiego. Spełnia ono kryteria formalne. Helikopter może też lądować w innych miejscach.


H.Wojnicz- czy nie powinno to być jakieś inne miejsce a nie obiekt użyteczności publicznej?

Burmistrz –to miejsce spełnia kryteria określone w przepisach.


4.Miasteczko ruchu drogowego- zwróci się o informacje, jakie są kryteria dofinansowania i czy można to zadania wykonać w Gubinie.

5.Konserwacja oświetlenia –do końca roku ma być podpisana umowa, uzyskaliśmy odpowiedź od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zaprasza radnych do udziału w negocjacjach z Eneą.

6.Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta- w projekcie budżetu zapisane jest na ten cel 15 000 zł, 10 000 zł przeznaczy Wojewoda a 5 000 zł Starostwo. Zostanie podpisane porozumienie z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, który będzie wiodącym partnerem tego projektu.

7.Prace w korycie Lubszy- zostało wykonane to, co było zapisane w kontrakcie ale i tak jest to krok do przodu. Wczoraj odbyło się spotkanie z firmą wykonującą to zadanie, wykonali to solidnie i szybko, pomimo kolizji prac trzech wykonawców.

7.Trafostacje- jest zapewnienie Wojewody, że pilotuje ten temat. Nie znam terminu realizacji, nie wie czy został wyznaczony.

8.Budżet obywatelski- radni otrzymali już projekt budżetu. Jeżeli są w stanie wygospodarować 200 tys. zł na ten cel to nie ma nic przeciwko. Miało to sens, gdy wydawaliśmy 20 mln zł na inwestycje. Obecnie zaciskamy pasa, lepiej się „nie rozdrabniać”. Decyzja należy do radnych.

9. Program pomocy dla rodzin wielodzietnych- możemy przygotować projekt, jeżeli taka jest wola radnych, jednak żeby nie było to ze stratą dla budżetu, bo radnych czeka teraz wielka praca związana z przyjęciem budżetu. Jeżeli radnym starczy czasu to jesteśmy do dyspozycji.
H.Wojnicz- miała być przygotowana symulacja kosztów. Możemy się z nią zapoznać.

Przewodniczący Rady Miejskiej- do tematu wrócimy na najbliższych posiedzeniach komisji.


M.Rogińskiemu:

1.Stan prawny jeśli chodzi o zatwierdzanie stawek na dostarczanie wody i odbiór ścieków- w trakcie przerwy mecenas określił, że radni zostali postawieni w roli notariusza. Mogą podnieść rękę ale nic od nich nie zależy. Podobnie jest z Urzędem, my tylko oceniamy zgodność przedłożonych taryf z prawem. Nie możemy wpłynąć na wysokość ceny. Rada ma prawo zastosować dopłaty.


Przewodniczący Rady Miejskiej-przenosi tę dyskusję na posiedzenia Komisji. Co roku

rozmawiamy o tym samym, analizujemy. Było to już

wielokrotnie tłumaczone.
2.Ranking gmin, którym radny poczuł się dotknięty. Czy powinniśmy być wyżej? Też tak uważa, dlatego nawet niechętnie podawaliśmy dane do rankingu, ponieważ traktuje to jak zabawę. Nasza rola sprowadziła się do podania danych, które nie oddają realnej pracy radnych, Urzędu Miejskiego. Jest to skupienie się na cyfrach, którymi można manipulować i zawyżać statystyki.

3.Podwyżki dla pracowników – jedyną grupą mającą zapewnione w budżecie podwyżki, są radni. Jeżeli diety zostaną zamrożone, coś z zaoszczędzonymi środkami będzie można zrobić. Jeśli Rada podniesie stawki podatków to będą środki na podwyżki. Jest to decyzja radnych.

4.Podwyżkę stawek za wodę być może uda się zrekompensować poprzez obniżenie cen za wywóz nieczystości. Dokonany analizy po kolejnym przetargu, który planujemy w miesiącach maj-czerwiec.

5.Remonty szkół- chcieliśmy też przeprowadzić pewną inwestycję w ZSO, jednak nie udało by się jej zakończyć w tym roku budżetowym i potrzeba na to zadnie więcej środków. Przygotujemy się na przyszły rok i co trzeba będzie wykonany w przyszłym roku.

5. Rozbiórka kotłowni:

Naczelnik Wydziału GB- obecnie jest tam jeszcze czynny węzeł cieplny, który będzie

zamknięty po zakończeniu tego sezonu grzewczego. Wtedy

będziemy mogli przygotować nieruchomość do przetargu.


M.Frydze:

1. Solary

Dyrektor MOS:

Solary zostały wysłane do producenta. W kwietniu były bardzo duże dobowe różnice temperatury, w wyniku czego uległ perforacji wymiennik ciepła, woda przedostała się do instalacji solarnej, zamarzła i spowodowała uszkodzenie, przede wszystkim w śrubunkach łączących solary pomiędzy sobą oraz w kompensatorach mieszkowych Śrubunki łączące solary spowodowały przesunięcie absorberów, które znajdują się wewnątrz konstrukcji solarnej, dlatego kolektory musiały zostać wysłane do producenta celem naprawienia tej usterki. Powodem perforacji wymiennika jest prawdopodobnie przewymiarowanie instalacji przez projektanta (zostało zaprojektowanych za dużo solarów). Woda w okresie letnim po podgrzaniu przez solary osiągała temperaturę 90 stopni C. Powstaje wtedy ogromna ilość kamienia wodnego, który prawdopodobnie był przyczyną perforacji.

Jeśli chodzi o starty finansowe z tytułu awarii to w miesiącach kwiecień-maj-czerwiec dopłata z tytułu zużycia gazu wynosiła 2-3 tys. zł, jednak w lipcu i sierpniu kryta pływalnia była nieczynna (m.in. z powodu uszkodzenia kolektorów oraz przedłużającego się remontu schodów) co spowodowało, że w ogólnym rozrachunku nie było start finansowych. Zaoszczędzone sroki są przeznaczone na naprawę kolektorów. Po dokonaniu naprawy nie możemy zainstalować z powrotem wszystkich kolektorów, wystarczy 110. Powstaje pytanie, co zrobić z pozostałymi kolektorami? Koszt naprawy kolektorów to 25-30 tys. zł, do tego dojdą koszty naprawy instalacji i wymiennika ciepła oraz zakup glikolu.
2.Teren przy ul.Nowej- musimy sprawdzić, kto jest właścicielem tego terenu, czy jest to teren miejski, czy są też właściciele prywatni.

3.Przejście dla pieszych przy aptece- Naczelnik Wydziału KI ma zwrócić na to uwagę przy kolejnym malowaniu pasów.

4. Przejście przy barze „Zenek”- podobnie.
Z.Gwizdalskiemu:

Remont ul.Dąbrowskiego –jest to dobry pomysł, prosi o wystosowanie stosownej interpelacji do Starostwa. Mamy odpowiedź Starosty w sprawie remontu chodników przy tej ulicy-jest wstępna zgoda Starosty, aby wykonać to zadanie w przyszłym roku. Możemy to wykonać sami, jeśli Starostwo przekaże materiały.


W.Galewskiemu:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich przejęło od miasta sieć o wartości 2 mln zł.


A.Białkowi:

1.Godzina rozpoczęcia sesji zależy od radnych.

2.Zmiana regulaminu odznaczenia – jest to wola radnych.

3.”Enea” – nic się nie zmieniło jeśli chodzi o działania prezydenta Poznania, nową rzeczą jest to, że możemy zawrzeć z „Eneą” umowy z wolnej ręki.

4.Opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta- udzielił odpowiedzi.

5.Plany RTBS-u – mogą budować zarówno bloki jak i domki, także w zabudowie szeregowej. Kredyt na ten cel zaciągnąłby RTBS, spłacany byłby w czynszu przez okres 25-30 lat. Pierwsza wpłata wynosiłaby około 50 tys. zł. W piątek o 17.oo jest spotkanie w Galerii na ten temat.


R.Woszakowi:

1. Kłopoty z oświetleniem-sprawdzimy.

2.Stan techniczny ul.Piastowskiej- w przyszłym roku będziemy musieli przeznaczyć więcej środków na cele drogowe. W sprawie ul.Piastowskiej ponowimy zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych.
U.Kondracik:

1.Winda w budynku przy ul.Gdańskiej- Dyrektor MOS-u bardzo krytycznie wypowiadał się na temat windy przy krytej pływalni. Może lepiej wykonać podjazdy. Temat do omówienia na posiedzeniach Komisji.

2.Ulica Gdańska- od radnych zależy, jakie drogi wykonany w przyszłym roku.

3.Kolumbarium – jeżeli sprawa nie wiąże się z ponoszeniem wydatków, to jest „za”.

4. Remont ulic- proponuje, aby porozmawiać w styczniu, które ulice remontujemy.

D.Andrzejewskiej:

1. Wyrównanie dróg gruntowych- jeśli MZUK zakończył inwestycję ulicy Łąkowej może się tym zająć.

2.Sprzątanie na osiedlu Barlickiego- sprawdzimy.


E.Patkowi:

Udzielił odpowiedzi wcześniej.


T.Kaczmarkowi:

Również udzielił odpowiedzi.


Zastępca Burmistrza:

Stanowisko kontroli wewnętrznej – do końca kwietnia br. zajmował się tym p.Stanisław Wawrzyniak. W tym roku był dwukrotnie ogłaszany konkurs na to stanowisko jednak żaden z kandydatów nie spełniał naszych wymogów. Obecnie jest zatrudniona osoba na umowę-zlecenie i realizuje konkretne zadania kontrolne (teraz kontroluje MZUK w zakresie gospodarki mieszkaniowej). Ponadto jest stanowisko audytora wewnętrznego, który również jest zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia. Ostatnio zakończyła się kontrola również w MZUK-u, dotycząca kwestii eksploatacji budynku przy ul.Gdańskiej 17. Głównym organem kontrolnym w gminie jest komisja rewizyjna.


Prezes PUM:

Uzasadnienie wniosku taryfowego- taryfy zostały opracowane na podstawie ponoszonych przez PUM kosztów. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest pobór i uzdatnianie wody, jej rozprowadzanie oraz odbieranie ścieków. Koszty zostały tak zalokowane w poszczególnych grupach odbiorców, aby pokryły wszelkie koszty związane z w/w działalnością. Zgodnie z rozrządzeniem Ministra z roku 2006 taryfy są ustalone na poziomie minimalnym. Chyba radny nie chce, aby Przedsiębiorstwo przynosiło straty co doprowadzi do utraty płynności finansowej i upadłości Przedsiębiorstwa.

Sprawę wyrównania studzienki kanalizacyjnej można byłoby załatwić telefonicznie . Wielu radnych potrafi to zrobić i tematy są załatwiane natychmiast.
Przewodniczący Rady Miejskiej- niejednokrotnie już mówił, że wiele spraw można załatwić

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


M.Rogiński- kwestia remontu ul.Dąbrowskiego- popiera tę inwestycję, jednak priorytety, co

ma być zrobione, określił Burmistrz w piśmie do Starosty. Starostwo musi się

trzymać tych priorytetów. Pan Burmistrz wymienił inwestycje w następującej

kolejności: dokończenie remontu ul.Piastowskiej, dokończenie remontu

ul.Kresowej (ze szczególnym uwzględnieniem chodników), kapitalny remont ul.

Dąbrowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem chodników), budowa drogi

ul.Wrońskiego (lub wykonanie tylko chodnika), remont ul.Różanej (ze

szczególnym uwzględnieniem chodników), budowa chodnika przy

ul.Batalionów Chłopskich z jednej strony jezdni do ul.Kościuszki, budowa

chodnika na skarpie przy ul.Miodowej na odcinku od skrzyżowania z

ul.Kosynierów do ul.Wojska Polskiego, naprawa lub przełożenie chodnika przy

ul.Żymierskiego i Sikorskiego, budowa chodnika przy ul.1 Maja, remont

chodnika przy ul.Stromej, budowa chodnika przy ul.Matejki, remont

ul.Kosynierów na odcinku od ul.Miodowej do ul.1 Maja.VIII Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Protokół nr XLIII.2013 z dnia 31 października 2013r. był wyłożony do wglądu. Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty /12 osób-za, 0 osób-przeciw,

1 osoba- wstrzymała się od głosu, wyszedł radny W.Galewski/.
Protokół nr XLIV.2013 z dnia 8 listopada 2013r. był wyłożony do wglądu. Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty /12 osób-za, 0 osób-przeciw,

1 osoba- wstrzymała się od głosu, wyszedł radny W.Galewski/.


IX Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego. iż obecność na sesji o godzinie 15.oo nie jest obowiązkowa, jednak mile widziana. Zaprasza do udziału.


Z.Gwizdalski- w regulaminie Rady Miejskiej jest zapis, że radny ma prawo do uzyskania

wyczerpującej odpowiedzi na swoje problemy a Przewodniczący Rady

Miejskiej przerywa radnym, którzy zadają pytania w kwestii zagadnień, co do

którym mają wątpliwości. Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie taryf

za wodę i ścieki: PUM i miasto są spółką tak więc miasto (radni) mają wpływ

na wysokość taryf.

Przewodniczący Rady Miejskiej – prosi o znalezienie środków na dopłatę dla PUM-u, wtedy

podejmiemy uchwałę o obniżeniu taryf.

Z.Gwizdalski- jednak radni powinni głosować nad tym projektem uchwały, gdyby sprawa

była przedyskutowana nie wglądałoby to jak wymiganie się od problemu.

Chciałby zwrócić uwagę na osiedle Barlickiego, gdzie zostały zrobione

główne ulice a łączniki pomiędzy tymi ulicami toną w błocie.

Pytanie do p.Skarbnik- powstały pewne oszczędności jeśli chodzi o środki na

płace, co z tymi środkami zostało zrobione?

p.Skarbnik- środki zapisane w rozdziale 75023 zostaną przeksięgowane. Zmiana w tym

zakresie zostanie przedstawiona na kolejnej sesji.

Z.Gwizdalski- topole przy ul.Nowej zostały fatalnie przycięte.
Przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do wypowiedzi Z.Gwizdalskiego zacytował §19 regulaminu Rady Miejskiej:

„1.Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień a w szczególności przywoływać mówcę „do rzeczy”.

3.Jeśli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócą porządek obrad sesji bądź uchybiają powadze sesji przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku –może odebrać mu głos nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.” Pozwala się wypowiadać, prosi o wyrozumiałość.


Z.Gwizdalski- chodzi o uzyskanie odpowiedzi na składane interpelacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej- trzeba byłoby też rozważyć, co to jest interpelacja. Trzeba

rozmawiać o sprawach związanych z sesją. Dyskusję na

ten temat przenosi na posiedzenie Komisji.

H.Wojnicz- dla dobrej współpracy samorządu miasta i Starostwa Powiatowego dobrze byłoby

informować radnych powiatowych o terminach sesji oraz jeśli to możliwe, aby

sesje miasta i powiatu nie były organizowane w tym samym terminie.

A.Białek – sprawa stawek za wodę i ścieki. Nie jest zwolennikiem podnoszenia opłat. Na

sesji mówimy o pieniądzach. Na jednej z komisji zadał pytanie, w jaki stanie jest

sieć wodociągowa. Dowiedział się, że mamy w mieście nawet sieć wybudowaną w

1890 r., lada dzień możemy mieć bombę ekologiczną. Robimy ulice, chodniki,

które trzeba będzie niszczyć, żeby naprawiać rury. Najgorsza sieć jest w centrum

miasta. Nadal brakuje mu Starosty na sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej-były wysyłane pisma do Starosty w sprawie wyznaczenia

terminu spotkania jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi.Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął XLV sesję Rady Miejskiej w Gubinie.


zakończenie: 11.45


protokołowała:M.Sikiewicz-Wacławek©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna