Przetargu nieograniczonegoPobieranie 0.56 Mb.
Strona1/7
Data11.11.2017
Rozmiar0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na Usługę ubezpieczenia

szpitala specjalistycznego nr 1

w bytomiu
w zakresie:
ubezpieczenia

majątku i odpowiedzialności cywilnej

na okres 01.01.2010 – 31.01.2011
W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


 1. Informacje wprowadzające

  1. Użyte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

   1. Siwz: niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

   2. Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu,

   3. Postępowanie: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Siwz,

   4. Ustawa: ustawa z dnia 29 Stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

   5. Zamówienie: należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany załącznikach do Siwz,

   6. Wykonawca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Siwz.

  4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy – zakładowi ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy.

  5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

  6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowe, zamieszcza ją także na tej stronie.

  7. Dane Zamawiającego:
Bank:

Getin Bank S.A. Oddział w Bytomiu

Nr rachunku:

68 1560 1049 0000 9030 0018 4018

NIP:

626-034-01-73

Adres do korespondencji:

Szpital Specjalistyczny Nr 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Fax do korespondencji w sprawie Zamówienia:

032 396 32 90

Adres e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:

zampub@szpital1.bytom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszcza się Siwz:

www.szpital1.bytom.pl

Znak postępowania:

ZP/PN/38/2009


Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


  1. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego.

Umowa ubezpieczenia, obejmująca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem:
AKMA BROKERS Sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40 – 733 Katowice

nr KRS 0000052138wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr 00000050/U

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Usługa ubezpieczenia szpitala w zakresie:

  1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66333000-3,

  2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66332000-6,

  3. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66336000-4,

  4. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków Bytomskiego Centrum Rehabilitacji, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66420000-0,

  5. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społeczne na podstawie orzeczeń sądowych, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66420000-0;

  6. ubezpieczenia komunikacyjne

   • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124 poz. 1152 z późniejszymi zmianami), kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66337100-2,

   • ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia – autocasco z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66334100-1,

   • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66331100-0,

   • ubezpieczenie auto assistance, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66334100-1

 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności lub użytkowania mienia - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66337400-5.

  1. Wszystkie ceny i ogólna wartość składki musi być podana przez oferenta w polskich złotych (PLN), dopuszcza się określanie sum gwarancyjnych obok polskich złotych w Euro (€). Ewentualne rabaty, zniżki lub wzrosty składek winny być uwzględnione w cenach jednostkowych i wartości ostatecznej.
  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 1. Termin wykonania umowy

  1. Od 01.01.2010 r. do 31.12. 2010 r.

– dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

  1. Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

– dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

  1. Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

– dotyczy ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych;

  1. Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

– dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków Bytomskiego Centrum Rehabilitacji.

  1. Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

– dotyczy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społeczne na podstawie orzeczeń sądowych.

  1. Od 01.02.2010 r. do 31.01.2011 r.

– dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW i ASS).

  1. Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności lub użytkowania mienia.


 1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.),

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz personel zdolny do wykonania danego zamówienia albo przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. posiadają na dzień 31.12.2008 r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego,

  4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania – art. 24 oraz 181 ust. 2a Ustawy,

  5. złożą ważną i odpowiednio przygotowaną ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie wyczerpującą znamion czynu nieuczciwej konkurencji.
  6. W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


  7. Wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw, ważnych i prawidłowo opłaconych, do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w przetargu.
 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

   1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty w postaci:

   1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;

   2. zezwolenia na podjęcie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem;

   3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   5. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert;

   6. złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

   7. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykonawca powinien przedłożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania oferenta z mocy prawa.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał ewentualnych podwykonawców ze szczegółowym określeniem ich zakresu obowiązków w realizacji przedmiotu Zamówienia oraz podstawą, na jakiej został wyznaczony podwykonawca (umowa, porozumienie itp.).


 1. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Postępowanie odbywa się w języku polskim − wszystkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.


 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych: Elżbieta Wandycz (Zamówienia Publiczne),

tel. 032 396 33 32 w godzinach 9.00 do14.00,

e-mail: zampub@szpital1.bytom.pl; fax. 032 396-33-32


 1. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym, mowa w punkcie 10a. Siwz.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT


  1. Pobieranie 0.56 Mb.

   Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna