Przetargu nieograniczonegoPobieranie 178.23 Kb.
Data25.05.2018
Rozmiar178.23 Kb.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu

(CPV -66510000-8)Sprawa nr: SE-407/10/15

I. Zamawiający

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5;

NIP 839-28-09-857, REGON 771549594, tel./fax. 059-8414-520

www.pogotowie.slupsk.pl
II. Numer sprawy

SE-407/10/15


III. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych), o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 w/w ustawy.


IV. Rodzaj zamówienia

Usługa
V. Przedmiot zamówienia


A. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu.B. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie casco pojazdów oraz OC i NNW wynikających z posiadania i użytkowania tych pojazdów, ubezpieczenie jednostki pływającej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników za mienie powierzone do naprawy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - zgodnie z warunkami określonymi w poniższym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


C. Realizacja zamówienia

Zamówieniem objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.Ubezpieczenia komunikacyjne


1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie OC, AC i NNW dot. taboru samochodowego SPR Słupsk, wyszczególnionego w załączonym wykazie (zał. nr 8) na okres roczny od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r., (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)Zakres terytorialny

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP oraz Unii Europejskiej.


Wykaz środków transportowych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Ubezpieczenie AUTOCASCO (AC)

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.Zakres terytorialny

Ubezpieczeniem objęte będą szkody powstałe na terytorium RP i Unii Europejskiej.Suma ubezpieczenia

W przypadku pojazdów fabrycznie nowych – wartość pojazdu wynikająca z faktury pierwszego zakupu pojazdu od sprzedawcy (autoryzowanego przez importera lub producenta danej marki), obowiązująca w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

W przypadku pojazdów używanych albo nowych obejmowanych ochroną ubezpieczeniową po upływie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury pierwszego zakupu – obowiązująca w chwili ubezpieczenia wartość rynkowa pojazdu ustalana przez Zamawiającego na podstawie aktualnych notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu z uwzględnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego.

Udział własny – brak

Franszyza integralna

500 zł bruttoPotrącenia amortyzacyjne

Koszty naprawy ustalane będą na podstawie części oryginalnych, serwisowych tj. części zamiennych produkowanych zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danej marki, rekomendowanych przez producenta tego pojazdu i dystrybuowanych w autoryzowanych przez producenta pojazdu punktach sprzedaży.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków samochodowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, tj.: 1. wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu,

 2. załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,

 3. zatrzymanie lub postój pojazdu,

 4. naprawa na miejscu,

 5. otwieranie lub zamykanie drzwi lub bramy garażu lub posesji (wyłącznie u kierowcy pojazdu),

 6. pobieranie paliwa (wyłącznie u kierowcy pojazdu).

Zakres terytorialny – RP i Unia Europejska
2. Część oferty dotycząca ubezpieczenia taboru samochodowego powinna zawierać:

 1. cenę (brutto) za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

 2. cenę (brutto) za ubezpieczenie auto-casco (AC)

 3. cenę (brutto) za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 4. stawki OC dla poszczególnych pojazdów bądź grup pojazdów, które zastosowano do obliczenia ceny w p.pkt.1),

 5. stawki AC dla poszczególnych pojazdów bądź grup pojazdów, które zastosowano do obliczenia ceny w p.pkt.2), oraz inne uwarunkowania, które miały wpływ na wysokość tej ceny, takie jak np. zwiększenie składki o (...), w związku z przekroczeniem progu wartości danego pojazdu,

 6. stawkę NW od 1 osoby.

Stawki i ceny muszą dać się zbilansować.

3. Każdy nowo nabyty, użyczony, bądź w inny sposób pozyskany do użytku w ciągu roku

pojazd:

a) ubezpieczony będzie na żądany przez zamawiającego okres (z uwzględnieniemprzepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych)

b) ubezpieczony będzie w.g. przedstawionych w ofercie stawek rocznych, a należna

składka za ubezpieczenie, będzie proporcjonalna do okresu ubezpieczenia.

4. Wypłata odszkodowania będzie obejmować kwotę brutto z uwagi na to, że jednostka

świadczy usługi zwolnione z podatku VAT (sanitarki), i dokonywana będzie na podstawie zatwierdzonego kosztorysu – przy naprawach wykonywanych przez SPR,

lub faktur obcych wykonawców – przy naprawach zleconych przez SPR.

5. W przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody wysokość odszkodowania jest ustalona na podstawie wyceny sporządzonej wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax z zastosowaniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu, stawki za roboczogodzinę ustalonej w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty działające na terenie siedziby ubezpieczającego oraz cen części serwisowych pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji ubezpieczonego pojazdu.

6. Odszkodowanie nie będzie pomniejszone o udział własny.

7. Wysokość odszkodowania nie będzie ograniczona w przypadku naruszenia przez

kierującego przepisów „Prawo o ruchu drogowym”.


Ubezpieczenie jednostki pływającej

 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie ambulansu wodnego (morskiego), wraz z jego sprzętem i wyposażeniem medycznym od odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz casco, na okres 12 miesięczny od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), członków załogi karetki wodnej – z limitem odpowiedzialności 2 000,00 PLN na osobę.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia zawiera załącznik nr 7.

 3. Ambulans wodny przez okres 4 miesięcy w roku (od 1 czerwca do 30 września), cumuje przy nabrzeżu portowym w Ustce, skąd wypływa do wezwań ratunkowych. Po godzinach pracy tj. od godz. 20:00 do 8:00 ambulans przebywa na terenie dozorowanym Stoczni Ustka

Obiekt jest ochraniany przez firmę Jantar ze Słupska.

Przez pozostałe 8 miesięcy łódź przebywa na terenie posesji Stacji w Słupsku, przy ul. Paderewskiego 5, w zamkniętym obiekcie.

Obiekt jest dozorowany.

  1. Ubezpieczenie mienia


1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia SPR Słupsk wyszczególnionego w

załączonych wykazach (załączniki nr: 1÷ 6), w wartości netto na I ryzyko: 1. od ognia i innych zdarzeń losowych (wariant rozszerzony),

 2. od kradzieży z włamaniem i rabunku.

2. Za wartość ubezpieczonego mienia (budynków i urządzeń technicznych) – zał. 2,3 i 6 przyjęto wartość początkową wynikającą z ewidencji księgowej, z wyjątkiem budynków administracyjnych i lokali mieszkalnych – zał. nr 4, do których zastosowano wartość odtworzenia w cenie 4185,00 zł/m2.

Majątek obrotowy (zapasy w sklepach i magazynach) wyceniono wg cen zakupu.

3. Budynki i budowle traktować jako niepalne.

4. Dodatkowe informacje:

Obiekty położone są (zgodnie ze wskazaniem podanym w załącznikach nr 3 i 4),


 • w Słupsku, przy ul. Paderewskiego 5

 • w Ustce, przy ul. Marynarki Polskiej 12c

 • w Potęgowie, przy ul. Kościuszki 6

Wszystkie obiekty są dozorowane,

Gotówka w kasach jest zabezpieczona zgodnie z wymogami Prezesa NBP.

Obiekty położone w Słupsku, wyposażone są w dwa systemy sygnalizacji i włamania

napadu zainstalowanego przez Zakład Instalacji Antywłamaniowej „AZIA” – autoryzacja 1473/P/94.  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników SPR za mienie powierzone do naprawy

- zg. z załącznikiem nr 5.  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 1. Przedmiotem zamówienia jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej – o którym mowa w rozp. Min. Finansów z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729.)

 2. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy (OC), udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

 3. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi równowartość w złotych:

 • 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i

 • 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

Kwoty o których mowa wyżej ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

 1. Wykaz ilościowy osób udzielających świadczeń zdrowotnych z podziałem na grupy

zawodowe zawiera zał. nr 9.

   1. VI. Inne istotne warunki zamówienia


 1. Maksymalny termin rozliczenia i zapłaty szkody 30 dni od daty zgłoszenia szkody i przedłożenia kompletu dokumentów.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 5. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 7. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.


VII. Okres realizacji zamówienia

Od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


VIII. Warunki płatności

 1. Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • zapłata pełnej składni OC i NNW – w terminie 2 tygodni od dnia wystawienia polisy.

 • zapłata składki AC w czterech równych ratach:

 • I rata – w terminie 2 tygodni od dnia wystawienia polisy

 • II rata – w terminie do 31 marca 2016 r.

 • III rata – w terminie do 30 czerwca 2016 r.

 • IV rata – w terminie do 30 września 2016 r.
 1. Ubezpieczenie jednostki pływającej

 • zapłata jednorazowa, w przeciągu miesiąca od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu
 1. Ubezpieczenie mienia

 • zapłata składki w 2 równych ratach:

 • I rata – w terminie do 31 marca 2016 r.

 • II rata – w terminie do 30 czerwca 2016 r.
 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników SPR za mienie powierzone do naprawy

 • zapłata składki w 2 równych ratach:

 • I rata – w terminie do 31 marca 2016 r.

 • II rata – w terminie do 30 czerwca 2016 r
 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 • zapłata składki w 4 równych ratach:

 • I rata – w terminie do 31 marca 2016 r.

 • II rata – w terminie do 30 czerwca 2016 r.

 • III rata – w terminie do 30 września 2016 r.

 • IV rata – w terminie do 31 grudnia 2016 r.


IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 1. nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (opisanych powyżej w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 3), 4),

 2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.


X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Wykonawca składa następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji, że nie należy do grupy kapitałowej,

 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 10 do SIWZ

 4. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy – jak wyżej.
B. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A lit. a), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. B lit a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których mowa w pkt. B lit a), stosuje się odpowiednio.


C. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

Oferta wówczas winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku wybrania oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.


D. Dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.


XI. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy

  1. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale,

  2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale.

 1. wzór umowy, którą Wykonawca wypełnia i parafuje – załącznik nr 12 do SIWZ.

 2. formularz ofertowy – załącznik nr 13 do SIWZ.


XII. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie wnosi się.


XIII. Termin związania ofertą.

30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIV. Sposób przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, zaświadczenia, załączniki

i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

4 . Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym

5 . Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu

wykonawcy

6. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający

zdekompletowaniu jej zawartości

7. Każda strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem

8. Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę uprawnioną do występowania w

imieniu wykonawcy

10. Wszelkie zaświadczenia mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, z dopiskiem „ za

zgodność z oryginałem”

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: nie udostępniać innym uczestnikom postępowania i dołączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ich dołączenie do całości przekazanych dokumentów postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca składając ofertę, w której zastrzega informację jako tajemnice przedsiębiorstwa, musi dodatkowo wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca natomiast nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

12. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez

zamawiającego (np.: materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby

stanowiły one odrębną część, nie załączoną z ofertą.

13. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być

naniesione czytelnie i podpisane lub parafowane przez osobę uprawnioną – w

przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

14. Cena ofertowa musi być przedstawiona cyfrowo i słownie.

15. Oferta zawierać ma zarówno cenę netto, jak i brutto.

16. Oferty składać należy w jednym egzemplarzu.

17. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami umieścić należy w kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz zamawiającego, a następnie całość umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej tytułem: Oferta: „Przetarg na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu – nie otwierać przed dniem 30 listopada 2015 r. godz. 10:30” i zabezpieczonej tak, aby nie budziła żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia jej treści. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcy bez rozpatrywania.

18. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19. Przyczyną odrzucenia oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych

uchybień:

a) brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w specyfikacji – z

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

b) brak wymienionych podpisów na formularzach,

c) nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nieautoryzowane

skreślenia w treści dokumentacji ofertowej.

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać

złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
XV. Sposób obliczenia ceny


 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT oraz innych podatków - jeżeli występują.

 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 3. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.


XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie, nw. kryteriów:

 1. cena - 95%

 2. termin rozliczenia (i zapłaty) szkody - 5 %

Przy ocenie kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Kryterium ceny:

najniższa oferowania cena

Oferta badana = ----------------------------------------------------- x 100 x 95 %

cena oferty badanej


Kryterium termin rozliczenia (i zapłaty) szkody:
najkrótszy oferowany termin rozliczenia szkody (w dniach)

Oferta badana = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5 %

oferowany termin rozliczenia szkody (w dniach)
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.


XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5, w sekretariacie pokój nr 20.

Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2015 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 10.30 (w Sali Konferencyjnej pok. 21)

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania.
XVIII. Otwarcie ofert


 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informacje o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wyżej wymienionej informacji.

 3. Podczas otwierania ofert podawane będą nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 4. Powyższe informacje przekazane będą niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert; na ich wniosek.

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba że okaże się iż może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty);

 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 5. w przypadkach, o których mowa w art. 91, ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty) - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


XIX. Sposób badania i oceny ofert:

1. Zamawiający zbada zgodność ofert z wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami ustawy i:

a) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 89, ust.1

ustawy, zawiadamiając o tym Wykonawcę, podając uzasadnienie prawne i faktyczne

b) poprawi w tekście oferty, oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych

zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego

oferta została poprawiona,

c) może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert,

d) może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących ceny oferty w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera

rażąco niskiej ceny,

e) wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez

Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

f) wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zaistnieją okoliczności przewidziane

w art.24 ust. 1 i 2 ustawy i zawiadomi niezwłocznie o tym Wykonawcę podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający dokona oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, stosując określone

w rozdziale XV. niniejszej specyfikacji kryteria oceny i wzory do obliczeń punktowych.
XX. Wybór oferty

1. Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg ilości uzyskanych punktów, obliczonych wg podanego w rozdziale XVI wzoru.


2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:


 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom i łączną punktację;

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Niezwłocznie zamawiający zamieści powyższe informacje również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

 3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

 4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta - w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

 5. Umowa zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy.


XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;3) odrzucenia oferty Odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się jego treścią przed upływem terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2

 3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.


XXV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenia zamówienia wymagają formy pisemnej.

 2. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz inne informacje mogą być przekazywane za pomocą faksu (nr faksu zamawiającego 59/84 14 520), lub drogą elektroniczną (e-mail: sprde@wp.pl), wówczas fakt ich otrzymania musi być potwierdzony przez odbiorcę na ostatniej stronie dokumentu i niezwłocznie przesłany zwrotnie do nadawcy. Nie potwierdzenie zwrotne otrzymania dokumentu będzie traktowane jako przekazanie dokumentu w dniu odpowiadającym dacie wydruku potwierdzenia nadania.

 3. Nie dopuszcza się przekazywania za pomocą faksu: oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – stanowiących uzupełnienie oferty.

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.4 lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.

 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ – tj. www.pogotowie.slupsk.pl

 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

 9. Zapytania należy kierować na adres Stacja Pogotowia Ratunkowego,

76-200 Słupsk ul. Paderewskiego 5.

 1. Nie dopuszcza się porozumiewania zamawiającego z wykonawcą drogą elektroniczną.


XXVI. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Henryk Łukasik

tel. (059) 84 14 520.
XXVII. Załączniki

Integralną część SIWZ stanowią załączniki: 1. Załączniki nr nr 1 do 9 – opisujące przedmiot ubezpieczenia

 2. Załącznik nr 10 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań art. 22 ust.1

 3. Załącznik nr 11 – oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art.24 ustawy Pzp.

 4. Załącznik nr 12 – wzór umowy.

 5. Załącznik nr 13 – formularz ofertowy.


XXVIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.


Specyfikację zatwierdzono w dniu 09 listopada 2015 r.
......................................................

zatwierdził dyrektor jednostki

Pobieranie 178.23 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna